Tuonti

Incoterms eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa kauppalaskulle merkitty toimituslauseke.

Lisää aiheesta: Incoterms


Maksulliset ja maksuttomat tavarat pitää ilmoittaa omilla tulli-ilmoituksillaan.

Lue lisää: Maksuttomien tavaroiden ilmoittaminen tuonnin tulli-ilmoittamisella


Näytteenotto perustuu seuraaviin säädöksiin: elintarvikelaki (297/2021), kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), kemikaalilaki (599/2013), kosmetiikkalaki (492/2013), laki luonnonmukaisesta tuotannosta (1330/2021), maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettu laki (999/2012) ja EU:n valvonta-asetus (EU) 2017/625.


Tutkimuksiin otetaan aina vain tutkimuksiin tarvittava, yleensä lainsäädäntöön perustuva, minimimäärä. Tietyissä tutkimuksissa minimäärä on hyvin suuri, jopa 50 osanäytettä. Yleensä tutkimuksiin otetaan 1‒5 osanäytettä.


Intrastatin tietoja saa EU-asetuksen mukaan hyödyntää vain tilastointitarkoituksiin, joten niitä ei voida hyödyntää valvonnassa.


Tutkimusten hinnan määrittää valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta.


Alkuperämaaksi katsotaan maa, josta tavarat ovat peräisin, eli maa, jossa ne on tuotettu tai valmistettu.

Jos tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus on tapahtunut, ja jonka seurauksena on syntynyt uusi tuote. Tavaran valmistamisena ei pidetä esimerkiksi tavaran pakkaamista, lajittelua tai muuta näihin verrattavaa vähäistä käsittelyä.  

Alkuperämaaksi merkitään kuitenkin tavaran lähetysmaa tilastomääräysten mukaan seuraavissa tapauksissa:

  • tavaran alkuperämaata ei tiedetä (eikä sitä pystytä selvittämään)
  • palautustavaroille ja muille yhteisöstä peräisin oleville tavaroille
  • tullitariffin 97 ryhmään kuuluville tavaroille
  • ulkoisen jalostuksen jälkeen (kauppatapahtuman luonteen koodi sarakkeessa 24 on 51, 52 tai 53) maahantuoduille tavaroille.

Edeltävän asiakirjan/yleisilmoituksen ilmoittaminen liittyy tavaran tullatuksi tulemisen valvontaan, kun tavara tuodaan tullialueelle. 

  • postilähetyksissä ilmoitetaan saapumistunnus
  • rahtilähetyksissä ilmoitetaan edeltävä asiakirja ja  rahtilähetysten osalta se  on yleensä AREXin MRN-numero + tavaraerän nro). Rahdinkuljettaja ilmoittaa sinulle ilmoitettavan edeltävän asiakirjan. 

Lue lisää: Edeltävä asiakirja on ilmoitettava tuonti-ilmoituksella


Taric on EY:n yhteinen tavaran käyttötariffi, jonka perusteella muun muassa määritellään yhteisöverot ja -maksut. Taric-koodit ovat Taric-tietokannassa. Se sisältää nimikkeistön, koodinumerot ja lisäkoodit, sovellettavat tullien määrät, muut veloitusperusteet sekä yhteisön tuontiin tai vientiin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanossa tai hallinnossa tarvittavat tiedot.

Taric-tietokantaan


Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on tuonnissa huomioitu Suomen rajojen ulkopuoliset ja viennissä Suomen rajojen sisäpuoliset lisäkustannukset, kuten rahti- ja vakuutuskustannukset sekä tarvittaessa hintaan sisältymättömät ilmaistoimitukset. Joko kokonaan tai osittain vastikkeettoman tavaran hinta määritetään sen mukaisesti, mikä siitä saataisiin myytäessä. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja, kuten tulleja, arvonlisäveroa, valmisteveroa, tuontimaksuja, muita vaikutukseltaan vastaavia veroja ja tai vientitukia.

Palkkatyötä tai korjaustoimintaa varten tuotavan/vietävän tavaran tilastoarvoksi ilmoitetaan tavaran arvo. Tavaraa jälleenvietäessä tavaran arvoon lisätään kauppalaskun mukaiset palkka- yms. kustannukset sekä rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle saakka. 


Tutkimusajat vaihtelevat tapauksen mukaan. Keskimääräinen tutkimusaika on 10 työpäivää.


Analyysit määräytyvät Tullin valvontasuunnitelman ja riskinarvioinnin mukaisesti. Tietyille tuotteille on erityisiä tehovalvontaa vaativia asetuksia.


Tuonti-sivustolta löytyy yksityiskohtaista lisätietoa tuonnista ja ohjeita erilaisiin tuontitullauksiin.


Tulliselvitettävällä erällä tarkoitetaan yhdellä tulli-ilmoituksella ilmoitettuja tavaroita ja niiden perustietoja, kuten toimitusehtoja, kuljetustietoja ja sijaintitietoja. Tulliselvitettävän erän tiedot koskevat koko tulli-ilmoitusta ja sillä ilmoitettavia tavaraeriä. 

Tavaraeriä voi olla yhdellä tulli-ilmoituksella useita. Yhden tavaraerän tiedoissa ilmoitetaan yksityiskohtaisemmat tiedot niistä tavaroista, joilla on sama tullinimike, tavarankuvaus, edeltävä menettely, lisämenettely ja alkuperämaa.


Tullilaboratorio ei tee kaupallisia analyysitilauksia. Tavaranhaltija vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ja voi tutkittaa tuotteensa vaatimustenmukaisuuden kaupallisilla toimijoilla. Voit lukea lisätietoja Ruokaviraston ja TUKESin verkkosivuilta. 
Kun suunnittelet tuontia (Tulli)
Tuonti ja vienti (Ruokavirasto)
Tuotteet ja palvelut (Tukes)


EU:lla on Turkin kanssa tulliliitto, joka koskee useimpien niin sanottujen teollisuustuotteiden tuontia ja kauppaa. Turkista tuotavat teollisuustuotteet ovat oikeutettuja tullittomaan kohteluun, jos tuotteet ovat olleet Turkissa vapaassa liikkeessä. Tuotteiden alkuperämaalla ei ole merkitystä. Oikeutus tullittomaan tulliliittokohteluun osoitetaan tuonnissa A.TR.-tavaratodistuksella.

Lue lisää etuuskohteluista
Ohjeita tulli-ilmoituksen täyttöä varten


Tullilaboratorio toimittaa dokumentit suomen tai ruotsin kielellä sen mukaan, mikä yrityksen YTJ:n kielimerkintä on.


Vain tietyt avaamattomat elintarvikepakkaukset voi saada takaisin. Kulutustavarat saa takaisin pyynnöstä. Tavaranhaltijan pitää ilmoittaa asiasta näytteenottovaiheessa. Palautuksen edellytyksenä on, että tuote on määräystenmukainen.


Maahantuojan pitää oma-aloitteisesti laskea ja ilmoittaa maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle. Jos tarvitset tullauspäätöksen selvityspyyntöä varten, huomioi nämä:

  • Jos yrityksen tullauksen on tehnyt edustaja, yleensä edustaja myös toimittaa tullauspäätöksen yritykselle. Tarkista, mihin arkistoitavat tullauspäätökset yrityksessäsi toimitetaan. Tullauspäätös voi olla paperinen tai sähköinen. Varmista, että edustajasi tietää mihin osoitteeseen tullauspäätökset yrityksessäsi pitää toimittaa, jotta arvonlisäverotiedot Verohallinnolle ilmoittava henkilö saa tarvittavat tiedot.
  • Jos yritys on tehnyt tullauksen itse netissä, löytyy tullauspäätös Tuonti-ilmoituspalvelusta. (Palvelu ei ole arkisto, joten näet sieltä vain viimeisimpiä tullauspäätöksiä rajoitetun ajan.)
  • Jos yrityksen tullaus on tehty sanomamuotoisesti omasta tietojärjestelmästä, myös tullauspäätös löytyy sieltä.

Tullin Verohallinnolle toimittamat maahantuonnin vertailutiedot löydät Verohallinnon OmaVerosta. Tullin toimittama vertailutieto perustuu tullauspäätökseen, joka sisältää tullausarvon lisäksi Tullin kantamat tullit ja muut maksut.

Jos tarvitset tullauspäätöslistan, lue ohjeet Tuontitullauksen asiakirjojen arkistointi.


Jos näyte on määrätty käyttöönottokieltoon tutkimusten ajaksi, niitä ei saa ottaa käyttöön. Jos on erityinen perusteltu syy siihen, miksi tavara pitäisi saada ottaa käyttöön, voi olla yhteydessä Tullin tuoteturvallisuusyksikköön. Sisämarkkinanäytteenotossa näytteitä ei yleensä määrätä käyttöönottokieltoon, jolloin niitä voi toimittaa myyntiin.


Tutkittavat tuotteet valitaan pistokoeluontoisesti Tullin valvontasuunnitelman mukaisesti, ja näytteenottopäätös perustuu riskitekijöiden arviointiin. Valvonnan pitää olla säännöllistä. Siihen, kuinka usein näytteitä otetaan, vaikuttavat riskiperusteisuuden lisäksi mm. sisämarkkinatuonnin laajuus, tuotevalikoima, tuotteen alkuperä, tavarantoimittaja, mahdolliset aiemmat tutkimustulokset sekä EU-komission RASFF-hälytysilmoitukset. Vastaavia tuotteita valvotaan säännöllisesti muiltakin toimijoilta tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi.


Analyysien kestoon ei pysty vaikuttamaan. Ne tehdään aina ohjeiden mukaisesti.

Tutkimuksia ja tuoteturvallisuusnäytteiden kategorisointia varten Tullilaboratorio pyytää joskus dokumentaatiota. Sen nopea toimittaminen voi nopeuttaa tutkimusten valmistumista.


Sellaiset materiaalit ja tarvikkeet, jotka ovat kosketuksessa elintarvikkeeseen tai jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksessa elintarvikkeeseen, ovat ns. kontaktimateriaaleja.

Kontaktimateriaaleja ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kahvinkeittimet, aterimet, kattilat ja mukit. Niistä voidaan joskus puhua kulutustavaroina, mutta lainsäädännöllisesti ne rinnastetaan elintarvikkeisiin. Elintarvikelain 2 §:ssä todetaan, että lain sisältämät säädökset elintarvikkeista koskevat soveltuvin osin myös elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita.

Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuudesta säädetään asetuksella elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004. Hyviä tuotantotapoja koskevat säädökset koskevat kaikkia materiaaleja, mutta lisäksi eri materiaaleille on joitakin erityissäännöksiä, kuten komission asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista.

EU-lainsäädännön lisäksi Suomessa on muutamia kansallisia säädöksiä, kuten kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 268/1992 eräiden raskasmetallien siirtymiselle elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

Kontaktimateriaalit kuuluvat Tullin valvontaan elintarvikelain 34 §:n nojalla.

Jos suunnittelet elintarvikekontaktimateriaalien maahantuontia, kannattaa tutustua Ruokaviraston nettisivuihin.

Kattavan lainsäädäntökoosteen löydät esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

 


                            

Kysyttävää?