Venäjän puutullikiintiöt

Huomioi: Lainsäädäntö Venäjän puukiintiöistä on ennallaan, mutta käytännössä järjestelmä ei ole toiminnassa.

Alennettu vientitulli Venäjältä EU:hun tuotavalle kuuselle ja männylle

Venäjän liittyessä 22.8.2012 Maailman kauppajärjestöön (WTO:hon) se otti käyttöön kaksi tariffikiintiötä. Niissä alennettu vientitulli on männyllä 15 prosenttia ja kuusella 13 prosenttia. Perinteisille tuojille on varattu 70 prosenttia kiintiöstä ja uusille tuojille 30 prosenttia. Vuotuiset kiintiömäärät ovat seuraavat:

Tariffikiintiö Venäjän tariffikoodi EU-kiintiö
Kuusi

4403231100
4403231900
4403241000

5.960.600 m³
Mänty

4403211100
4403211900
4403221000

3.645.900 m³

Miten kiintiölupaa haetaan?

Kiintiölupaa haetaan

Kiintiölupahakemuksen voi lähettää liitteineen sähköpostitse osoitteeseen puutullit(at)tulli.fi (hakemus ja vakuutus allekirjoitettuna ja skannattuna).

Hakemuksen voi lähettää myös postitse Tullin osoitteeseen:

Tulli
Ulkomaankauppa- ja verotusosasto
Tullausyksikkö
PL 512
00101 Helsinki

Hakijan on liitettävä kiintiölupahakemukseen

  1. jäljennös sopimuksesta tai esisopimuksesta ja
  2. vakuutus, jossa tuoja sitoutuu siihen että tuotu määrä jalostetaan EU:n alueella vuoden sisällä tavaran vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta.

Pyydettäessä tuojan pitää pystyä osoittamaan, että tuotu määrä on tällä tavalla jalostettu.

Kuusta koskevassa kiintiöluvassa on merkittynä kaikki kolme (EU:n) kuusen kiintiönimikettä ja vastaavasti mäntyä koskevassa kiintiöluvassa on kaikki kolme männyn kiintiönimikettä. Käytännössä kuitenkin hakijan on hyvä merkitä hakemukseen myös Venäjän tariffikoodit tuotavalle puulle. Kiintiöluvat tehdään näitä venäläisiä koodeja vastaavalle määrälle (yksi kiintiölupa yhtä Venäjän tariffikoodia kohden), koska Venäjän vientilisenssi myönnetään aina yhtä EU:ssa myönnettyä kiintiölupaa kohden.

Huomioi nämä

Venäjä avaa kiintiöt vuosittain, ja se on varannut EU:lle oman kiintiön. Tätä kiintiötä EU jakaa maahantuojille kiintiölupajärjestelmän avulla. Kiintiöt jaetaan perinteisten ja uusien tuojien kesken. Yritys voi tuoda vähintään kiintiökaton verran puuta. Uusi tuoja saa hakea enintään 1,5 prosenttia tariffikiintiöstä tuoteryhmää (kuusi tai mänty) kohden.

Perinteiselle tuojalle komissio vahvistaa kiintiökaton keväällä. Kiintiökatto lasketaan kahden aiemman kiintiöjakson ilmoitetun keskimääräisen tuonnin perusteella. Esimerkiksi kiintiöjakson 2021 kiintiökatto perustuu kiintiöjaksojen 2018 ja 2019 tuonteihin. Perinteinen tuoja saa yleensä aina vähintään sen määrän, jonka uusikin tuoja saa, mutta:

  • Jos perinteisen tuojan tosiasiallinen puun tuonti on toisen puulajin osalta nolla, myös kiintiökatto on tämän puulajin osalta nolla.

Yrityksen saama kiintiökatto on yrityksen varma oma osuus. Perinteisenkin tuojan on silti haettava kiintiölupaa, jotta se voi käyttää hyödykseen osuuttaan.

Jäsenmaiden lisenssiviranomaiset antavat kiintiölupia (quota authorisation) niiden määrien perusteella, mitä hakemuksen liitteenä olevassa sopimuksessa tai esisopimuksessa on. Hakija toimittaa kiintiöluvan venäläiselle sopimusosapuolelle, joka puolestaan toimittaa kiintiöluvan vientilisenssihakemuksen liitteenä Venäjän vientilisenssiviranomaisille.

Venäjän lisenssiviranomainen saattaa vaatia kiintiöluvasta myös Suomesta julkisen notaarin vahvistaman apostille-todistuksen ja venäläisen julkisen notaarin vahvistaman venäjänkielisen käännöksen. Vientilisenssi (export licence) esitetään Venäjän tullissa, ja näin yritys pystyy hyödyntämään alennettua vientitullia.


Kiintiöjakson 2020 kiintiön hakuaika alkaa 1.10.2019 ja se päättyy 1.12.2020.
Vientilisenssiä on haettava Venäjän viranomaisilta viimeistään 15.12.2020.

Kiintiöjakson aikana 31.5. asti (kiintiöjakson ensimmäinen osa) kiintiöitä jaetaan erikseen perinteisille ja uusille tuojille.

Sen jälkeen 1.6. alkaen (kiintiöjakson toinen osa) sekä perinteiset että uudet tuojat hakevat samasta kiintiöstä, jos jaettavaa kiintiötä on jäljellä.

Kiintiöjakson 2020 ensimmäisessä osassa perinteinen tuoja saa hakea kiintiökattonsa määrän

Uusi tuoja saa hakea enintään 1,5 prosenttia tariffikiintiöstä tuoteryhmää kohden eli enintään 89.409 m³ kuusta ja enintään 54.688 m³ mäntyä. Nämä määrät ovat kuorellisia.

Kiintiöjakson toisessa osassa kaikki tuojat saavat hakea enintään 5 prosenttia jäljellä olevasta kiintiöstä tuoteryhmää kohden.


Maahantuojan on ilmoitettava kiintiöluvan myöntäneen jäsenvaltion lisenssitoimistolle (Suomessa Tulli), paljonko yritys on tuonut EU:n alueelle puuta. Jos puu on tuotu muuhun EU-maahan kuin Suomeen, raporttiin on liitettävä tullausilmoitus. Vapaamuotoinen allekirjoitettu ilmoitus todellisista tuontimääristä on lähetettävä Tulliin 15 vuorokauden kuluessa kolmen kuukauden jakson päättymisestä, viimeistään 15.1., 15.4., 15.7. ja 15.10.

Jos kiintiöluvan määrä sisältää kuoren ja tulli-ilmoitukseen merkitty määrä on mitattu kuorettomana, maahantuojan on ilmoitettava lisenssitoimistolle kuoren sisältävä määrä. Oikeat määrät lasketaan soveltamalla asetuksen 498/2012 liitteessä 3 vahvistettuja korjauskertoimia.


Jos kiintiölupa on käyttämättä vielä kuusi kuukautta sen myöntämisen jälkeen, tuojan on joko palautettava se Tulliin tai ilmoitettava Tullille aikeestaan käyttää kiintiölupa jäljellä olevan kiintiöjakson aikana vapaamuotoisella allekirjoitetulla kirjeellä.

Jos kiintiölupa on myönnetty ennen kiintiöjakson alkamista (1.10 - 31.12.), kuuden kuukauden määräaika lasketaan alkavaksi kiintiöjaksoa vastaavan vuoden 1. päivästä tammikuuta. Tulli ilmoittaa palautetuista kiintiöluvista komissiolle, joka muuttaa vastaavalla määrällä perinteisten tuojien käytettävissä olevien enimmäismäärien jäljellä olevaa osuutta.

Maahantuoja antaa valaehtoisen vakuutuksen (Sworn Declaration) silloin, kun käyttämätöntä kiintiölupaa ei ole ollut mahdollista saada takaisin Venäjän viranomaisilta. (Venäjällä on siis jo myönnetty vientilisenssi, mutta vientilisenssiä ei ole käytetty.) Valaehtoisen vakuutuksen malli on asetuksen 2016/623 lopussa.

Jos kiintiölupa, jota ei ole palautettu kuuden kuukauden kuluttua sen myöntämisestä, on kiintiöjakson päättyessä edelleen käyttämättä, perinteisen tuojan kiintiökattoa vähennetään vastaavasti.

Jos perinteisen tuojan tosiasialliset tuonnit kiintiöjaksolla ovat alle 75 prosenttia kaikkien tuojalle kyseistä kiintiöjaksoa varten myönnettyjen kiintiölupien kohteena olevista määristä, perinteisen tuojan tuoteryhmäkohtaisia kiintiökattoja vähennetään tosiasiallisen tuonnin puuttuvaan osuuteen suhteutetulla määrällä.


Lisää aiheesta