Väliaikainen maahantuonti

Väliaikainen maahantuonti voidaan myöntää muille kuin unionitavaroille, jotka tuodaan unionin tullialueelle määräajaksi käytettäväksi laissa säädettyihin tarkoituksiin.

Luvanhaltija on pääsääntöisesti unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö.

Tulli ei sovella väliaikaisesti maahantuotuihin tavaroihin kauppapoliittisia toimenpiteitä, ellei niissä kielletä tavaroiden saapumista unionin tullialueelle tai poistumista unionin tullialueelta.

Maahantuonnin yhteydessä ei yleensä kanneta maahantuontiveroja, esimerkiksi tullia ja arvonlisäveroa. Väliaikainen maahantuonti voi olla joko kokonaan tai osittain tuontitullitonta. Useimmissa tapauksissa tulli kuitenkin vaatii maahantuontiverojen määrää vastaavan vakuuden.

Lisätietoa: Tulli ja arvonlisävero

Määräajan päättyessä tavarat on jälleenvietävä unionin tullialueelta samassa kunnossa kuin ne olivat unioniin tuotaessa.

Huomioi nämä

Väliaikainen maahantuonti voidaan päättää passitukseen vain, jos tavara siirretään toiselle luvanhaltijalle unionissa. Passituksen tulli-ilmoituksen lisätiedoissa tulee ilmoittaa:

 • ”ZZZ” (muu) ja ”TA” sekä mahdollinen väliaikaisen maahantuonnin lupanumero

Edeltävänä menettelynä ilmoitetaan väliaikaisen maahantuonnin tullauspäätöksen numero.


 • kuormalavat, kuormalavojen varaosat, tarvikkeet ja varusteet
 • kontit, konttien varaosat ja tarvikkeet
 • kuljetusvälineet ja niiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet
 • matkustajien tuomat henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat
 • merimiesten ajanvieteaineisto
 • katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet
 • lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet
 • eläimet
 • ääni-, kuva- tai tietotallenteet ja mainosmateriaali
 • ammatinharjoittamisvälineet
 • opetusvälineet ja tieteelliset välineet
 • pakkaukset
 • muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet
 • erityistyökalut ja -kojeet
 • testien suorittamisessa käytettävät tavarat
 • testattavaksi tarkoitetut tavarat
 • näytteet
 • korvaavat tuotantovälineet
 • tilaisuuksia varten tai tietyissä tilanteissa myytäviksi tarkoitetut tavarat
 • varaosat, tarvikkeet ja varusteet

 • Väliaikainen tulliton maahantuonti Euroopan unioniin myönnetään vastiketta vastaan tai vastikkeetta muun muassa tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen käytettäville maantiekuljetusvälineille, jotka on rekisteröity Euroopan unionin tullialueen ulkopuolella sellaisen henkilön nimiin, joka on sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle.
 • Henkilön, joka ilmoittaa kuljetusvälineen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn, on oltava sijoittautunut EU:n ulkopuolelle.
 • EU:n ulkopuolella rekisteröidyt kuljetusvälineet on yleensä asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn siten, että ne ylittävät EU:n tullialueen rajan, mitä voidaan pitää tulli-ilmoituksen antamisena.
 • Väliaikaisesti maahantuotua kuljetusvälinettä ei saa jättää EU:n tullialueelle ilman sen siellä käyttämiseen oikeutettua henkilöä.
 • Kuljetusväline voi olla EU:n tullialueella väliaikaisesti tullitta vain kuljetuksen edellyttämän ajan.
 • Kun kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika on kulunut, kaupallisessa käytössä olevien kuljetusvälineiden väliaikaisen tullittoman maahantuonnin menettely on päätettävä toiseen tullimenettelyyn, joka kolmannen maan kuljetuskalustolle on yleensä jälleenvienti.
 • Kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika vaihtelee. Pääsääntö on, että ajoneuvon on poistuttava EU:n alueelta viipymättä, kun kuljetuksen liittyvät tehtävät on suoritettu.
 • Tulli harkitsee jokaisessa tapauksessa erikseen, onko kuljetusväline ollut EU:n tullialueella kauemmin kuin sen kuljetustehtävä olisi edellyttänyt.
 • Jos kuljetusvälineen katsotaan olleen EU:n tullialueella kauemmin kuin kuljetustehtävät vaativat, eikä tälle määräajan ylitykselle ole olemassa hyväksyttävää syytä, Tulli kantaa kuljetusvälineestä asianmukaiset maahantuontiverot. Kuljetusväline jää tässä tapauksessa Tullin haltuun, kunnes maahantuontiverot on maksettu. 

Sovellettava lainsäädäntö:

 • Unionin tullikoodeksi (EU) 952/2013, artiklat 215, 250 ja 251
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, artiklat 212 ja 217

EU:n tullialueella asuva luonnollinen henkilö voi tuoda EU:n tullialueelle kaupalliseen tai yksityiseen käyttöön EU:n tullialueen ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti täysin tullitta, jos hän täyttää seuraavat edellytykset:

 • Hänellä on työsopimus kuljetusvälineen omistajan, vuokraajan tai leasingvuokraajan kanssa ja työnantaja on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle.
 • Hän pystyy pyydettäessä esittämään kopion em. työsopimuksesta.
 • Yksityinen käyttö rajoittuu ainoastaan työntekijän työskentelypaikan ja asuinpaikan välisiin matkoihin tai työntekijälle työsopimuksen perusteella osoitettujen työtehtävien hoitamiseen.

Kaupallista käyttöä on kuljetusvälineen käyttö henkilöiden kuljettamiseen vastiketta vastaan tai tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen vastiketta vastaan tai vastikkeetta.

Yksityiskäytöllä tarkoitetaan muuta kuin kaupallista käyttöä.
 

Työsuhteen todistaminen

Mikäli kuljetusvälineen kuljettaja ei pysty todistamaan työsuhdettaan kuljetusvälineen omistajaan, vuokraajaan tai leasingvuokraajaan esittämällä pyydettäessä kopion työsopimuksestaan, ei kyseistä kuljetusvälinettä saa tuoda tuontitullitta EU:n tullialueelle.

Kuljetusvälineen käyttäminen EU:n tullialueella

Kuljetusvälineen EU:n tullialueelle tuonut henkilö

 • vastaa siitä, että kuljetusvälinettä ei yksityiskäytössä käytetä muihin tarkoituksiin kuin hänen työskentelypaikkansa ja asuinpaikkansa välisiin matkoihin tai työsopimuksensa perusteella hänelle määrättyjen työtehtävien hoitamiseen
 • vastaa myös siitä, että hän ei luovuta kyseistä kuljetusvälinettä sellaiselle henkilölle, joka ei omalta osaltaan täytä kaikkia em. vaatimuksia.

Näiden edellytysten rikkominen johtaa tullivelan ja maahantuonnin arvonlisäveroa koskevan velan syntymiseen ja kantamiseen.

Sovellettava lainsäädäntö:

 • Delegoitu asetus, 215 art.
 • UTK, 250 art. 2 k d
 • Tietyissä yksityistä käyttöä koskevissa tapauksissa on huomioitava myös autoverolain (1482/1994) väliaikaista verotonta käyttöä koskevat säännökset ja hakemusmenettelyt.

Kuljetusvälineet voidaan tuoda EU:n tullialueelle korjausta varten, edellyttäen, että ne asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn aktiivisesti (antamalla tulli-ilmoitus). Tällöin kaikkien kuljetusvälineitä koskevien väliaikaisen maahantuonnin edellytysten pitää täyttyä, eli kuljetusvälineen pitää olla rekisteröity EU:n tullialueen ulkopuolelle sellaisen henkilön nimiin, joka on sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle, tai jos kuljetusvälinettä ei ole rekisteröity, sen omistajan pitää olla sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa ei synny poistumisvahvistettua vienti-ilmoitusta, mikä on otettava huomioon arvonlisäverotuksessa.


Lupa menettelyn soveltamiseen voidaan hakea tulli-ilmoituksella, jolloin tarvittavat lisätiedot annetaan sanomamuotoisella ilmoituksella tai SAD-lomakkeella kohdassa 44 tai tarvittaessa liiteasiakirjalla. Liiteasiakirjana voidaan käyttää esimerkiksi tullilomaketta 658s tai muuta vastaavat tiedot sisältävää asiakirjaa. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Väliaikaisen maahantuonnin tavanomaista lupaa haetaan etukäteen tullilomakkeella 1017s.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä tavanomainen lupa ei ole pakollinen. Käytännössä lupaa menettelyyn käyttämiseen voi aina hakea tulli-ilmoituksella.

Tavanomainen lupa on pakollinen, jos tulli-ilmoitus halutaan antaa yksinkertaistettuna tai halutaan käyttää keskitettyä tullausta tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää. Yrityksellä on oltava tavanomainen lupa myös silloin, jos se haluaa korvata väliaikaisesti maahantuodun tavaran vastaavalla tavaralla tai jos tarvitaan takautuvaa lupaa.

Väliaikaisen maahantuonnin lupahakemus voi jossakin tapauksissa olla myös suullinen tulli-ilmoitus (esimerkiksi trailerin päällä tuotava kuljetusväline) tai tulli-ilmoituksena pidettävä toimi (esimerkiksi vihreän kaistan valitseminen tullitoimipaikassa). Suullisen tulli-ilmoituksen tueksi on kuitenkin aina annettava tullilomake 613s.


Väliaikaisesti maahantuodut tavarat on määräajan kuluessa joko jälleenvietävä tai asetettava seuraavaan tullimenettelyyn.


Mikäli tavaroita ei niille asetetussa menettelyn päättämisen määräajassa jälleenviety tai asetettu seuraavaan tullimenettelyyn, on luvanhaltijan ilmoitettava siitä valvovalle tullille. Tällaisista tavaroista syntyy tullivelka unionin tullikoodeksin 79 artiklan perusteella. Tullivelan määrää määritettäessä on sovellettava unionin tullikoodeksin 85 artiklaa.


Väliaikaisesta maahantuonnista ei tarvitse antaa tulli-ilmoitusta, jos tavarat tuodaan ATA- tai CPD carnet´lla. ATA- ja CPD carnet toimii tullausasiakirjana, johon Tulli tekee merkinnät. ATA- ja CPD carnet muodostaa myös hyväksytyn takuun maahan tuotavista tavaroista.

ATA- ja CPD carnet’lla maahantuodut tavarat on jälleenvietävä maasta määräajassa (enintään 1 vuosi) ja tavarat on kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jossa carnet on palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

Carnet’t ovat kansainvälisiä tulliasiakirjoja. ATA carnet’lla voi väliaikaisesti tuoda ja viedä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin ja CPD/China - Taiwan carnet’lla voi tuoda Taiwanista EU:hun tai viedä EU:n jäsenmaista Taiwaniin

 • näyttelytavaroita
 • ammatinharjoittamisvälineitä
 • kaupallisia tavaranäytteitä.

ATA- ja CPD Carnet'ita myöntävät kussakin sopimukseen liittyneessä maassa hakemuksesta kauppakamarit. Lisätietoa ATA- ja CPD carnet -asiakirjoista saa Kauppakamarin verkkosivuilta.

Huomioitavaa on, etteivät carnet’t korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia, esimerkiksi ampuma-aseiden tuontilupia tai terveystodistuksia


 • Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013) artiklat 77, 79–80, 85, 210–225, 250–253
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 264–269
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 81, 136, 139, 169, 174, 178-180, 182, 204–238
 • Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus