Väliaikainen maahantuonti

Väliaikainen maahantuonti voidaan myöntää muille kuin unionitavaroille, jotka tuodaan unionin tullialueelle määräajaksi käytettäväksi laissa säädettyihin tarkoituksiin.

Luvanhaltija on pääsääntöisesti unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö.

Tulli ei sovella väliaikaisesti maahantuotuihin tavaroihin kauppapoliittisia toimenpiteitä, ellei niissä kielletä tavaroiden saapumista unionin tullialueelle tai poistumista unionin tullialueelta.

Maahantuonnin yhteydessä ei yleensä kanneta maahantuontiveroja, esimerkiksi tullia ja arvonlisäveroa. Väliaikainen maahantuonti voi olla joko kokonaan tai osittain tuontitullitonta. Useimmissa tapauksissa tulli kuitenkin vaatii maahantuontiverojen määrää vastaavan vakuuden.

Lisätietoa: Tulli ja arvonlisävero

Määräajan päättyessä tavarat on jälleenvietävä unionin tullialueelta samassa kunnossa kuin ne olivat unioniin tuotaessa.

Tutustu tuleviin koodi- ja luvanhakumuutoksiin (5.11.2022):

Yleistä muutoksista

 • Kansalliset menettelykoodit ilmoitetaan jatkossa lisämenettelykoodeina, mutta koodit pysyvät samoina.

Jos annat suullisen tulli-ilmoituksen rajatoimipaikalla, täytä aiempaan tapaan myös tullilomake 613s.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyn päättäminen

 • Väliaikaisen maahantuonnin menettely päättyy asettamalla tavarat seuraavaan tullimenettelyyn.
  • Tullimenettelyt 4053, 5153, 5353 ja 7153
   • Ilmoita tällä tulli-ilmoituksella lisätietokoodilla 00900 ”TA”-merkintä sekä väliaikaisen maahantuonnin lupanumero.
  • Jälleenvienti (3153)
   • Ilmoita jälleenvienti-ilmoituksella lisätietokoodilla FIXXX ”TA”-merkintä sekä väliaikaisen maahantuonnin lupanumero.
  • Muut ilmoitukset
   • Ilmoita ZZZ koodilla ”TA” merkintä sekä väliaikaisen maahantuonnin lupanumero.
  • Menettelyn päättämisestä pitää antaa tiedoksianto valvovalle tullille.
   • Ilmoita se erikseen lähetettävällä asiakirjalla tai vapaamuotoisella yhteydenottosanomalla FI439 ja yhteydenoton syykoodilla 007.
   • Osittain tuontitullittomasta väliaikaisen maahantuonnin menettelystä pitää lisäksi antaa syntyneen tullivelan kantamiseksi tarvittavat tiedot "Vapaamuotoinen yhteydenotto" -pyynnöllä.
  • Menettelyn määräajan päättymiseen on tulossa muistutussanoma. Tiedoksianto menettelyn päättymisestä pitää antaa välittömästi menettelyn päättymisen jälkeen.
  • Asiakas voi pyytää menettelyn päättämisen määräajan pidennystä sanomalla FI439 ja yhteydenoton syykoodilla ”003 – Määräajan pidentäminen”.
  • Jos tavaroita ei ole menettelyn päättämisen määräajassa jälleenviety tai asetettu seuraavaan tullimenettelyyn, luvanhaltijan on ilmoitettava siitä valvovalle tullille. Tällaisista tavaroista syntyy tullivelka (UTK 79 art.), joka määritetään vapaaseen liikkeeseen luovutuksen ajankohdan perusteella (UTK 85 art.).

Yleisimmin käytettävät koodit väliaikaisessa maahantuonnissa

 • Tullimenettelykoodi 53xx
 • Lisämenettelykoodi, esim. ”D11 – Mainosmateriaali” (DA 225 art.)
 • Etuuskohtelu 100
 • Liiketoiminnan (kauppatapahtuman) luonne 60, 91 tai 99
 • Jos teet ilmoituksen sanomalla, ilmoita omistaja ja osoitetiedot lisätietokoodin ”FIOOG” jälkeen. Tulliselvityspalvelussa tieto ilmoitetaan ”Lupahakemus”-näytöllä
  • Ilmoita lisätietona tavaran omistaja ja osoitetiedot, jos lisämenettely on joku seuraavista:
   • D03 – Kuljetusvälineet, (DA 212 art.)
   • D08 – Eläimet (DA 223 art.)
   • D09 – Rajavyöhykkeillä käytettävät tavarat (DA 224 art.)
   • D12 – Ammatinharjoittamisvälineet (DA 226 art.)
   • D13 – Opetusvälineet ja tieteelliset välineet (DA 227 art.)
   • D16 – Muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet (DA 229 art.)
   • D17 – Erityistyökalut ja -kojeet (DA 230 art.)
   • D24 – Tarkastusta varten tuotavat tavarat (DA 234 art. 2 kohta).

 Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

 • Luvan tyyppi ja luvan numero 
  • Ilmoituksessa ei tarvita luvasta muita tietoja kuin tyyppi ja numero
  • Menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.
  • Tullin lupakeskuksen myöntämän luvan pitää olla voimassa, kun menettely aloitetaan.
  • Ilmoitustietoja verrataan lupatietoihin, joten luvan muutokset on tehtävä välittömästi, jos muutokset liittyvät
   • tullinimikkeisiin
   • jalostuspaikan osoitteeseen

Tulli-ilmoituksella haettava lupa

 • Kun lupaa haetaan tulli-ilmoituksella, on käytettävä vakiomuotoista tulli-ilmoitusta.
 • Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa:

  • Tullimenettelyn valitsemisen jälkeen valitse, että sinulla ei ole voimassa olevaa lupaa. Voit myös esimerkiksi kopioida aikaisemmin tekemäsi ilmoituksen, jolloin lupahakemuksen tiedot kopioituvat automaattisesti uudelle ilmoitukselle.

  • Ilmoita erityismenettelyiden lisätiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Ilmoita lisätiedot valitsemalla lisätieto alasvetovalikosta tai täyttämällä tarvittava teksti.

 • Tulliselvityspalvelussa Esimerkiksi ehdotettu tunnistusmenetelmä ilmoitetaan valitsemalla jompikumpi tunnistusmenetelmä:

  • Valitsemalla koodi ”1 – Sarja- tai valmistusnumero” sekä ilmoita tieto tavaran sarja- tai valmistenumerosta.

  • Valitsemalla koodi ”7 – Muut tunnistustavat”: ilmoita kirjanpito ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite.

 • Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavilla lisätietokoodeilla:

  • ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus” ja jätä kuvauskenttä tyhjäksi

  • ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”

   • Ilmoita kuvauksena koodi ja sen tarkennin:

    • ”1” – Sarja- tai valmistusnumero 

    • ”2” – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen 

    • ”4” – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen  

    • ”5” – Analyysien tekeminen 

    • ”6” – Tiedonantolomake maasta toiseen valmistettaviksi, jalostettaviksi tai korjattaviksi lähetettyjen tavaroiden väliaikaisen viennin helpottamiseksi (soveltuu ainoastaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn) 

    • ”7” –  Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta) 

    • ”8” – Ei koodeksin 250 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia tunnistamistoimenpiteitä (soveltuu ainoastaan väliaikaiseen maahantuontiin)

   • Ilmoita esimerkiksi auton valmistenumeron näin:

    • ilmoita koodi ”1” (Sarja- tai valmistusnumero) ja sen tarkentimena auton valmistenumero (XML-sanomassa muodossa ”1;12356”)

 • Esimerkkejä ilmoituskohtaisina tietoina annettujen lisätietokoodien muutoksista:

  • ”FIXBH – Menettelyn päättämisen määräaika (pituus kuukausina;perustelut)” ja sen kuvauksena aika täysinä kuukausina

  • ”FIXAA – valvova tullitoimipaikka”

   • Suomessa ilmoitetaan tunnisteeksi aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”

  • ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne” ja sen kuvauksena käytön luonne (esim. testaus tai näyttely)
    

 • Käyttöpaikka ilmoitetaan jatkossa lisätietokoodilla:
  • Ilmoita aina ”FIXAC – Jalostuspaikka (t)”.
  • Ilmoita lisäksi ensimmäinen jalostus- tai käyttöpaikka ”FIFPU – Jalostus- tai käyttöpaikka”, kun
   • ensimmäinen jalostus- tai käyttöpaikka on toisessa unionimaassa tai
   • luvanhakija on unionin ulkopuolelle sijoittautunut.

Osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettely (D51)

 • Jos täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyn edellytykset eivät täyty, tavarat voidaan asettaa osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn. Tällöin tullia kannetaan 3 % siitä tuontitullien määrästä, joka niistä olisi maksettu, jos ne olisi luovutettu vapaaseen liikkeeseen. Tuontitullin määrä maksetaan jokaiselta kuukaudelta tai kuukauden osalta, jonka tavarat ovat olleet menettelyssä.
 • Tullimenettelykoodi 53xx
 • Lisämenettelykoodi D51
 • Yhdellä tulli-ilmoituksella menettelyyn asetetut tavarat voidaan jälleenviedä useassa eri erässä unionin ulkopuolelle tai asettaa toiseen tullimenettelyyn.
 • Menettelyn päättämisen tiedoksianto voidaan antaa ”Vapaamuotoinen yhteydenotto” -pyynnöllä ja syykoodilla ”008 – Tiedoksianto väliaikaisen maahantuonnin jälleenviennistä tai asettamisesta muuhun tullimenettelyyn (OSI)”.
  • Ilmoita liitetiedostona tullin kantoa varten vaadittavat tiedot
 • Tulli lähettää asiakkaalle vastauksena päätöksen kannettavasta tullivelasta
  • Päätös tullivelasta muodostuu alkuperäiselle tulli-ilmoitukselle, jolla menettely on aloitettu.

Huomioi nämä

Väliaikainen maahantuonti voidaan päättää passitukseen vain, jos tavara siirretään toiselle luvanhaltijalle unionissa. Passituksen tulli-ilmoituksen lisätiedoissa tulee ilmoittaa:

 • ”ZZZ” (muu) ja ”TA” sekä mahdollinen väliaikaisen maahantuonnin lupanumero

Edeltävänä menettelynä ilmoitetaan väliaikaisen maahantuonnin tullauspäätöksen numero.


 • kuormalavat, kuormalavojen varaosat, tarvikkeet ja varusteet
 • kontit, konttien varaosat ja tarvikkeet
 • kuljetusvälineet ja niiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet
 • matkustajien tuomat henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat
 • merimiesten ajanvieteaineisto
 • katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet
 • lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet
 • eläimet
 • ääni-, kuva- tai tietotallenteet ja mainosmateriaali
 • ammatinharjoittamisvälineet
 • opetusvälineet ja tieteelliset välineet
 • pakkaukset
 • muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet
 • erityistyökalut ja -kojeet
 • testien suorittamisessa käytettävät tavarat
 • testattavaksi tarkoitetut tavarat
 • näytteet
 • korvaavat tuotantovälineet
 • tilaisuuksia varten tai tietyissä tilanteissa myytäviksi tarkoitetut tavarat
 • varaosat, tarvikkeet ja varusteet

 • Väliaikainen tulliton maahantuonti Euroopan unioniin myönnetään vastiketta vastaan tai vastikkeetta muun muassa tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen käytettäville maantiekuljetusvälineille, jotka on rekisteröity Euroopan unionin tullialueen ulkopuolella sellaisen henkilön nimiin, joka on sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle.
 • Henkilön, joka ilmoittaa kuljetusvälineen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn, on oltava sijoittautunut EU:n ulkopuolelle.
 • EU:n ulkopuolella rekisteröidyt kuljetusvälineet on yleensä asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn siten, että ne ylittävät EU:n tullialueen rajan, mitä voidaan pitää tulli-ilmoituksen antamisena.
 • Väliaikaisesti maahantuotua kuljetusvälinettä ei saa jättää EU:n tullialueelle ilman sen siellä käyttämiseen oikeutettua henkilöä.
 • Kuljetusväline voi olla EU:n tullialueella väliaikaisesti tullitta vain kuljetuksen edellyttämän ajan.
 • Kun kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika on kulunut, kaupallisessa käytössä olevien kuljetusvälineiden väliaikaisen tullittoman maahantuonnin menettely on päätettävä toiseen tullimenettelyyn, joka kolmannen maan kuljetuskalustolle on yleensä jälleenvienti.
 • Kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika vaihtelee. Pääsääntö on, että ajoneuvon on poistuttava EU:n alueelta viipymättä, kun kuljetuksen liittyvät tehtävät on suoritettu.
 • Tulli harkitsee jokaisessa tapauksessa erikseen, onko kuljetusväline ollut EU:n tullialueella kauemmin kuin sen kuljetustehtävä olisi edellyttänyt.
 • Jos kuljetusvälineen katsotaan olleen EU:n tullialueella kauemmin kuin kuljetustehtävät vaativat, eikä tälle määräajan ylitykselle ole olemassa hyväksyttävää syytä, Tulli kantaa kuljetusvälineestä asianmukaiset maahantuontiverot. Kuljetusväline jää tässä tapauksessa Tullin haltuun, kunnes maahantuontiverot on maksettu. 

Sovellettava lainsäädäntö:

 • Unionin tullikoodeksi (EU) 952/2013, artiklat 215, 250 ja 251
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, artiklat 212 ja 217

Edellytykset, joilla EU:n tullialueelle sijoittautunut henkilö tai EU:n tullialueella vakituisesti asuva luonnollinen henkilö voi ilmoittaa EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen tuontitullittomaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn

Tässä ohjeessa kaupallinen käyttö tarkoittaa kuljetusvälineen käyttöä henkilöiden kuljetukseen vastiketta vastaan tai tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Yksityiskäytöllä tarkoitetaan muuta kuin kaupallista käyttöä.

Edellytykset, joilla EU:n tullialueelle sijoittautunut henkilö voi tuoda EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti tuontitullitta

EU:n tullialueelle sijoittautuneet henkilöt saavat täydellisen tuontitullittomuuden, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • Kun rautateiden kuljetusvälineet annetaan EU:n tullialueelle sijoittautuneiden henkilöiden käyttöön sellaisen sopimuksen perusteella, jonka mukaan kukin henkilö saa käyttää toisen liikkuvaa kalustoa mainitun sopimuksen mukaisesti.
 • Kun EU:n tullialueella rekisteröityyn maantieliikenteen kuljetusvälineeseen on kytketty perävaunu.
 • Kun kuljetusvälinettä käytetään hätätilanteissa.
 • Kun kuljetusvälinettä käyttää ammattimaista vuokraustoimintaa harjoittava yritys kuljetusvälineen jälleenviemiseksi.

Edellytykset, joilla EU:n tullialueella vakituisesti asuva luonnollinen henkilö voi tuoda EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti tuontitullitta

 • Kun luonnollinen henkilö käyttää kuljetusvälinettä rekisteröinninhaltijan pyynnöstä, ja kuljetusväline on hänen satunnaisessa yksityiskäytössä. Rekisteröinninhaltijan on oltava käyttöhetkenä EU:n tullialueella.

Esimerkki:

Turisti A on tullut EU:n ulkopuolisesta maasta omalla autollaan Suomeen lomalle. Hän päättää lähteä käymään Tukholmassa ja pyytää suomalaisen Ystävä Y:n viemään hänet lentokentälle ja hakemaan hänet sieltä kahden päivän päästä. Väliaikaisen maahantuonnin säännösten mukaisesti tämä on sallittua.

Ystävä Y voi viedä Turisti A:n lentokentälle Turisti A:n autolla ja hakea hänet, koska a) re-kisteröinnin haltija on sitä pyytänyt, b) auto on satunnaisessa yksityiskäytössä ja c) rekisteröinnin haltija on edelleen EU:n tullialueella.

 • Kun luonnollinen henkilö on vuokrannut kuljetusvälineen kirjallisella sopimuksella ja se on hänen yksityiskäytössä a) EU:n tullialueella sijaitsevaan asuinpaikkaan palaamista varten tai b) EU:n tullialueelta poistumista varten.
 • Kuljetusväline on kolmen viikon kuluessa vuokraus- tai jälleenvuokraussopimuksen tekemisestä palautettava EU:n tullialueelle sijoittautuneelle vuokraustoimintaa harjoittavalle yritykselle, jos luonnollinen henkilö käyttää sitä kyseisellä alueella palatakseen EU:n tullialueella sijaitsevaan asuinpaikkaansa.
 • Kuljetusväline on kolmen viikon kuluessa jälleenvietävä, jos luonnollinen henkilö käyttää kuljetusvälinettä poistuakseen EU:n tullialueelta.
 • Kun luonnollinen henkilö on vuokrannut maantieliikenteen kuljetusvälineen ammattimaisen autonvuokrauspalvelun kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella ja kuljetusväline hänen on yksityiskäytössä.
 • Kuljetusväline on jälleenvietävä 8 päivän kuluessa siitä, kun se on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Esimerkki:

Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö vuokraa EU:n ulkopuolisen maan au-tovuokraamosta auton. Kyseinen henkilö tulee autolla lomalle Suomeen (eli auto on yksityiskäytössä). Auto on palautettava EU:n ulkopuolelle 8 päivän kuluessa.

 • Kun kuljetusväline on luonnollisen henkilön kaupallisessa tai yksityisessä käytössä, ja ky-seisen henkilön työnantaja on kuljetusvälineen omistaja, vuokraaja tai leasing-vuokraaja, joka on sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle.
 • Kuljetusvälineen yksityiskäyttö on sallittua vain työntekijän työskentely- ja asuinpaikan välisillä matkoilla tai työntekijän työsopimuksen mukaisten työtehtävien suorittamiseksi.
 • Kuljetusvälinettä käyttävän henkilön on tulliviranomaisten pyynnöstä esitettävä jäljennös työsopimuksesta.

Kuljetusvälineelle myönnettävä tuontitullittomuus muissa tapauksissa

 • Kuljetusväline on tarkoitus merkitä väliaikaiseen rekisteriin EU:n tullialueella jälleenvientiä varten sellaisen luonnollisen henkilön nimissä, joka valmistelee tavanomaisen kotipaikkansa muuttoa EU:n tullialueen ulkopuolelle.
 • Täydellinen tuontitullittomuus voidaan myöntää poikkeustapauksissa, jos kuljetusvälineet ovat EU:n tullialueelle sijoittautuneiden henkilöiden kaupallisessa käytössä rajoitetun ajan.

Muuta huomioitavaa

Menettelynhaltijan tai muun kuljetusvälinettä käyttävän henkilön on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan tulliviranomaisille, että edellä kuvatut väliaikaisen maahantuonnin menettelyn edellytykset täyttyvät. Tämän toteamiseksi tarvitaan tilanteesta riippuen esimerkiksi:

 • selvitys kuljetusvälineen rekisteröinnistä EU:n tullialueen ulkopuolelle, EU:n tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön nimiin
 • rekisteröinnin puuttuessa selvitys kuljetusvälineen omistajan sijoittautumisesta EU:n tullialueen ulkopuolelle
 • tiedot henkilöstä, joka on asettanut kuljetusvälineen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
 • selvitys ajankohdasta, jolloin kuljetusväline on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
 • selvitys EU:n tullialueelle sijoittautuneen kuljetusvälineen käyttäjän oikeudesta käyttää kuljetusvälinettä väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä (tapauksesta riippuen joko jäljennös työsopimuksesta tai luvanhaltijan valtuutus)
 • selvitys rekisterinhaltijan olinpaikasta, jos kuljetusvälineen käyttäjän vakituinen asuinpaikka on EU:n tullialueella, eikä kuljetusvälineen käyttö perustu palvelussuhteeseen.

Sovellettava lainsäädäntö: 

Unionin tullikoodeksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013)

Delegoitu asetus (Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446) 207 ja 214-216 artiklat


Kuljetusvälineet voidaan tuoda EU:n tullialueelle korjausta varten, edellyttäen, että ne asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn aktiivisesti (antamalla tulli-ilmoitus). Tällöin kaikkien kuljetusvälineitä koskevien väliaikaisen maahantuonnin edellytysten pitää täyttyä, eli kuljetusvälineen pitää olla rekisteröity EU:n tullialueen ulkopuolelle sellaisen henkilön nimiin, joka on sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle, tai jos kuljetusvälinettä ei ole rekisteröity, sen omistajan pitää olla sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa ei synny poistumisvahvistettua vienti-ilmoitusta, mikä on otettava huomioon arvonlisäverotuksessa.


Yleensä voit hakea väliaikaisen maahantuonnin menettelyn lupaa tulli-ilmoituksella.
Anna tällöin tarvittavat lisätiedot sanomamuotoisella ilmoituksella, SAD-lomakkeella kohdassa 44 tai tarvittaessa liiteasiakirjalla. Liiteasiakirjana voidaan käyttää esimerkiksi tullilomaketta 658s tai muuta vastaavat tiedot sisältävää asiakirjaa. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Menettelyyn on kuitenkin haettava kirjallinen lupa Tullin lupakeskukselta siinä tapauksessa, jos tulli-ilmoitus annetaan yksinkertaistettuna tai käytetään keskitettyä tullausta tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää. Lupakeskuksen myöntämä lupa on pakollinen myös silloin, jos yritys haluaa korvata väliaikaisesti maahantuodun tavaran vastaavalla tavaralla tai jos tarvitaan takautuvaa lupaa.

Lupakeskuksen myöntämä lupa pitää hakea etukäteen. Hae lupaa Luvat-verkkopalvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta

Väliaikaisen maahantuonnin lupahakemus voi jossakin tapauksissa olla myös suullinen tulli-ilmoitus (esimerkiksi trailerin päällä tuotava kuljetusväline) tai tulli-ilmoituksena pidettävä toimi (esimerkiksi vihreän kaistan valitseminen tullitoimipaikassa). Suullisen tulli-ilmoituksen tueksi on kuitenkin aina annettava tullilomake 613s.


Väliaikaisesti maahantuodut tavarat on määräajan kuluessa joko jälleenvietävä tai asetettava seuraavaan tullimenettelyyn.


Mikäli tavaroita ei niille asetetussa menettelyn päättämisen määräajassa jälleenviety tai asetettu seuraavaan tullimenettelyyn, on luvanhaltijan ilmoitettava siitä valvovalle tullille. Tällaisista tavaroista syntyy tullivelka unionin tullikoodeksin 79 artiklan perusteella. Tullivelan määrää määritettäessä on sovellettava unionin tullikoodeksin 85 artiklaa.


Väliaikaisesta maahantuonnista ei tarvitse antaa tulli-ilmoitusta, jos tavarat tuodaan ATA- tai CPD carnet´lla. ATA- ja CPD carnet toimii tullausasiakirjana, johon Tulli tekee merkinnät. ATA- ja CPD carnet muodostaa myös hyväksytyn takuun maahan tuotavista tavaroista.

ATA- ja CPD carnet’lla maahantuodut tavarat on jälleenvietävä maasta määräajassa (enintään 1 vuosi) ja tavarat on kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jossa carnet on palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

Carnet’t ovat kansainvälisiä tulliasiakirjoja. ATA carnet’lla voi väliaikaisesti tuoda ja viedä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin ja CPD/China - Taiwan carnet’lla voi tuoda Taiwanista EU:hun tai viedä EU:n jäsenmaista Taiwaniin

 • näyttelytavaroita
 • ammatinharjoittamisvälineitä
 • kaupallisia tavaranäytteitä.

ATA- ja CPD Carnet'ita myöntävät kussakin sopimukseen liittyneessä maassa hakemuksesta kauppakamarit. Lisätietoa ATA- ja CPD carnet -asiakirjoista saa Kauppakamarin verkkosivuilta.

Huomioitavaa on, etteivät carnet’t korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia, esimerkiksi ampuma-aseiden tuontilupia tai terveystodistuksia


 • Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013) artiklat 77, 79–80, 85, 210–225, 250–253
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 264–269
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 81, 136, 139, 169, 174, 178-180, 182, 204–238
 • Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55