Väliaikainen maahantuonti

Väliaikaisessa maahantuonnissa muita kuin unionitavaroita voidaan tuoda EU:n tullialueelle määräajaksi tiettyjä laissa säädettyjä tarkoituksia varten. Väliaikainen maahantuonti voi olla joko kokonaan tai osittain tuontitulliton. 

Väliaikainen maahantuonti on yksi niin sanotuista erityismenettelyistä. 

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä tarkoituksena on tuoda tavaroita väliaikaisesti EU:n alueelle ja jälleenviedä ne muuttumattomina takaisin EU:n ulkopuolelle. Tavanomaisesta käytöstä johtuva kuluminen sekä arvon aleneminen on sallittua. Tavaralle saa tehdä kunnossapidon vaatimia korjauksia, tarkistuksia ja säätöjä, mutta tavaran ominaisuudet eivät saa parantua.

Mitä tavaroita menettelyyn voi asettaa?

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn voi luovuttaa esimerkiksi

 • kuljetusvälineitä ja kuljetusvälineiden varaosia tai tarvikkeita
 • kuljetukseen tarvittavia tavaroita, kuten kontteja, kuormalavoja, pakkauksia sekä näihin varaosia ja tarvikkeita
 • tavaroita, joita testataan
 • tavaroita, joita tuodaan näyttelyihin
 • urheilukilpailuihin tuotavia urheiluvälineitä
 • matkustajan mukana tuomia tavaroita
 • ammatinharjoittamisvälineitä.

Lue lisää esimerkkejä alla olevasta alasvetovalikosta.

Menettelyyn luovutettavat tavarat pitää pystyä tunnistamaan, eli niiden täytyy olla yksilöitävissä. Tietyissä tapauksissa tunnistamista ei vaadita. Tähän vaikuttaa tavaroiden luonne tai käyttötarkoitus.

Voit katsoa tarkemmat ehdot tavaroista, joita voi asettaa väliaikaiseen maahantuontiin kokonaan tuontitullittomasti, DA:n 207–236 artikloista.

 • kuormalavat, kuormalavojen varaosat, tarvikkeet ja varusteet
 • kontit, konttien varaosat ja tarvikkeet
 • kuljetusvälineet ja niiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet
 • matkustajien tuomat henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat
 • merimiesten ajanvieteaineisto
 • katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet
 • lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet
 • eläimet
 • ääni-, kuva- tai tietotallenteet ja mainosmateriaali
 • ammatinharjoittamisvälineet
 • opetusvälineet ja tieteelliset välineet
 • pakkaukset
 • muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet
 • erityistyökalut ja -kojeet
 • testien suorittamisessa käytettävät tavarat
 • testattavaksi tarkoitetut tavarat
 • näytteet
 • korvaavat tuotantovälineet
 • tilaisuuksia varten tai tietyissä tilanteissa myytäviksi tarkoitetut tavarat
 • varaosat, tarvikkeet ja varusteet

Tarvitset luvan

Menettelyn käyttämiseen tarvitaan aina Tullin lupa. Luvan voi hankkia eri tavoilla:

 • Voit hakea etukäteen kirjallista lupaa Tullin lupakeskukselta.
 • Myös vakiomuotoinen tulli-ilmoitus voi toimia lupahakemuksena.
 • Lupahakemus voi olla joissakin tapauksissa myös suullinen tulli-ilmoitus (lisäksi tullilomake 613s) tai tulli-ilmoituksena pidettävä toimi (esim. vihreän kaistan valitseminen tullitoimipaikassa).

Lue lisää siitä, mitä lupaa voit käyttää missäkin tilanteessa Jalostusta tai erityiskäyttöä koskevan luvan hakeminen tulli-ilmoituksella -verkkosivulta.

Luvanhaltija voi olla EU:n alueelle sijoittautunut tai EU:n tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö. Lue tarkemmat ohjeet luvanhaltijasta Jalostusta tai erityiskäyttöä koskevan luvan hakeminen tulli-ilmoituksella -sivulta.


Tulli-ilmoituksella haettava lupa

Yleensä voit hakea lupaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella. Ilmoita luvan vaatimat lisätiedot tulli-ilmoituksessa. Sanomailmoittaja ilmoittaa lisätiedot lisätietokoodeilla, ja Tulliselvityspalvelussa tiedot ilmoitetaan ”Lupahakemus”-näytöllä. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Suullisella tulli-ilmoituksella tai tulli-ilmoituksena pidettävällä toimella haettava lupa

Väliaikaisen maahantuonnin lupahakemus voi jossakin tapauksissa olla myös suullinen tulli-ilmoitus tai tulli-ilmoituksena pidettävä toimi. Suullisen tulli-ilmoituksen tueksi on aina annettava tullilomake 613s.

Milloin tarvitset Tullin lupakeskuksen myöntämän kirjallisen luvan

Lupa on haettava kirjallisena lupana Tullin lupakeskukselta, jos

 • annat tulli-ilmoituksen yksinkertaistettuna
 • käytät keskitettyä tullausta
 • teet tulliselvityksen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä
 • haluat korvata väliaikaisesti maahantuodun tavaran vastaavalla tavaralla
 • tarvitset takautuvan luvan.

Hae lupaa Luvat ja päätökset -palvelussa. Lupakeskuksen myöntämän luvan pitää olla voimassa, kun menettely käyttäminen aloitetaan.

Ilmoitustietoja verrataan lupatietoihin, joten tee tarvittaessa luvan muutoshakemus Luvat ja päätökset -palvelussa.


Kokonaan tuontitullittomassa väliaikaisessa maahantuonnissa voidaan EU:n tullialueella käyttää muita kuin unionitavaroita ilman, että tavaroista kannetaan maahantuontiveroja, kuten tullia tai arvonlisäveroa.

Tavaroille on kuitenkin yleensä asetettava maahantuontiverojen määrää vastaava vakuus. Vakuutta ei kuitenkaan tarvita, kun Tulli on hyväksynyt tulli-ilmoituksen, joka on annettu tulli-ilmoituksena pidettävällä toimella (esim. vihreän kaistan valitseminen) tai suullisella ilmoituksella. Lue lisää vastuuvakuudesta Vakuudet-sivulta.

Tulli ei sovella väliaikaisesti maahantuotuihin tavaroihin kauppapoliittisia toimenpiteitä, ellei niissä kielletä tavaroiden saapumista EU:n tullialueelle tai poistumista EU:n tullialueelta.

Katso osittain tuontitullittomassa väliaikaisessa maahantuonnissa maksettavat maahantuontiverot kohdasta ”Osittain tuontitulliton väliaikainen maahantuonti”.

Tullivelka syntyy, jos menettelyä ei päätetä asianmukaisesti

Jos tavaroita ei ole niille asetetussa menettelyn päättämisen määräajassa jälleenviety tai asetettu seuraavaan tullimenettelyyn, luvanhaltijan on ilmoitettava siitä valvovalle tullille. Tällaisista tavaroista syntyy tullivelka (UTK 79 art.). Tullivelan määrää määritettäessä on sovellettava unionin tullikoodeksin 85. artiklaa.

Lisätietoa: Tulli ja arvonlisävero


Väliaikaisen maahantuonnin tuonti-ilmoituksessa edustusmuoto voi olla suora edustus (2) tai suora edustus takaajan vastuulla (2 + lisätietokoodi FITAK). Tulliselvityspalvelussa edustusmuodon pääsee valitsemaan ”Toimijat”-näytöllä kohdassa ”Edustaja”. Valitse alasvetovalikosta joko ”2 – Suora edustus” tai ”2 – Suora edustus” ja lisäksi valintaruutu ”Takaajan vastuulla”. Vienti-ilmoituksessa edustusmuotona voi käyttää vain suoraa edustusta (2). 


Tulli-ilmoituksen antamisen ohjeet väliaikaisessa maahantuonnissa

Väliaikaisen maahantuonnin tulli-ilmoituksissa annettavat lisätiedot ja koodit on koottu alla oleviin alasvetovalikoihin.

Lisäksi voit katsoa yleisiä tulli-ilmoittamisen ohjeita Miten annan tuonnin tulli-ilmoituksen -sivulta sekä tarkempia ilmoituksen täyttöohjeita Tulliselvityspalvelun käyttöohjeista ja sanomailmoittajien sanomakuvauksista

Kun annat kokonaan tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin tuonti-ilmoituksen, ilmoita seuraavat koodit:

 • pyydetty menettely ”53 – Tavaroiden asettaminen väliaikaiseen maahantuontiin”
 • edeltävä menettely tai ”00 – Ei edeltävää menettelyä”, jos edeltävää menettelyä ei ole
 • lisämenettelykoodi, jonka perusteella haet tavaroita väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
  • Lisämenettelykoodi on jokin D-alkuinen koodi (D01–D30, D51).
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • liiketoiminnan luonne, joka kuvaa parhaiten toimintaasi
  • ”60 – Liiketoimet, joihin ei liity omistussuhteen muutosta, kuten esim. tavaroiden korjaus; vuokraus, laina, käyttöleasing tai muu väliaikainen käyttö, alle 24 kk kestävä”
  • ”91 – Yli 24 kuukautta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing”
  • ”99 – Muut liiketoimet, joita ei voi luokitella muihin koodeihin”
 • Tavaran arvo

  • Ilmoita tavaran arvoksi tiedossasi oleva tavaroiden arvo. Väliaikaisessa maahantuonnissa arvoon lasketaan mukaan rahti- ja vakuutuskustannukset. Huomioi, että arvoksi ei voi ilmoittaa 0 euroa.

   • Tulliselvityspalvelussa ilmoita arvo kohdassa ”Kauppahinta”.

   • Sanomalla ilmoita arvo kohdassa ”Erän laskutusarvo”.

 • Lasku tai muu tavaran arvon osoittava asiakirja

  • Ilmoita asiakirjan tiedot, ja liitä asiakirja valmiiksi ilmoitukseen nopeuttaaksesi käsittelyä.

 • tavaroiden omistaja ja omistajan osoitetiedot, jos lisämenettely on D03, D08, D09, D12, D13, D16, D17 tai D24
  • Sanomailmoittaja antaa tiedon lisätietokoodilla ”FIOOG – Tavaran omistaja”.
  • Tulliselvityspalvelussa tieto ilmoitetaan ”Lupahakemus”-näytöllä.

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

Jos sinulla on etukäteen haettu Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa, menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan. Ilmoita tulli-ilmoituksessa luvan numero seuraavasti:

 • sanomalla kohdassa ”Luvat”
 • Tulliselvityspalvelussa aloitusvalinnoissa heti menettelyn valitsemisen jälkeen.

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella

Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa, ilmoita erityismenettelyiden vaatimat tiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Tulliselvityspalvelussa pitää ilmoittaa samat tiedot kuin sanomalla.

Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita tieto luvan hakemisesta lisätietokoodilla ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus”.

Lisäksi ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavasti:

 • Menettelyn käyttämiseen tarvittava määräaika täysinä kuukausina. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBH – menettelyn päättämisen määräaika”.
 • Menettelyn valvova tullitoimipaikka vain sanomalla koodilla ”FIXAA – valvova tullitoimipaikka”
  • Suomessa ilmoita aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”
 • Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne, esimerkiksi testaus tai näyttely. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne”.
 • Kaikki tavaroiden jalostus- ja käyttöpaikat ja niiden osoitetiedot. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXAC – Jalostuspaikka (t)”.
 • Ensimmäinen käyttö- tai jalostuspaikka ja sen osoitetieto. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIFPU – Jalostus- tai käyttöpaikka”.
 • Jokin tunnistetieto, jonka avulla tavarat voidaan tunnistaa. Tunnistusmenetelmänä on annettava tuotavan tavaran yksilöivä tieto, esimerkiksi tunnistenumero, sarjanumero tai taulun nimi. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”. Ilmoita jokin seuraava tunnistusmenetelmän koodi sekä sen kuvauksena sanallinen tunnistetieto:
  • ”1” – Sarja- tai valmistusnumero 
  • ”2” – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen 
  • ”4” – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen  
  • ”5” – Analyysien tekeminen 
  • ”7” –  Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta) 
  • ”8” – Ei koodeksin 250 artiklan 2 kohdan b-alakohdan mukaisia tunnistamistoimenpiteitä (soveltuu ainoastaan väliaikaiseen maahantuontiin).
  • Lisäksi voit antaa myös muita tarkentavia tunnistamismenetelmiä, esimerkiksi menettelykirjanpito ja sen säilytyspaikan osoite koodilla ”7 – Muut tunnistustavat”.

Menettelyn päättävä jälleenvienti-ilmoitus

Kun väliaikaisen maahantuonnin menettely päätetään jälleenvientiin, tavaroista annetaan jälleenvienti-ilmoitus (3153). Ilmoita jälleenvienti-ilmoituksessa kansallinen menettelykoodi ”7VL – Täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä olleen tavaran jälleenvienti”. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Menettelyn päättäminen jälleenvientiin”.


Voit käyttää väliaikaisen maahantuonnin tulli-ilmoituksissa seuraavia lisämenettelykoodeja:

 • D01 – Kuormalavat (kuormalavojen laitteet ja varusteet mukaan luettuina) (DA 208 ja 209 art.)
 • D02 – Kontit (konttien varaosat, laitteet ja varusteet mukaan luettuina) (DA 210 ja 211 art.)
 • D03 – Maantie-, rautatie-, ilma-, meri- ja sisävesiliikenteen kuljetusvälineet (DA 212 art.)
 • D04 – Matkustajien henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat (DA 219 art.)
 • D05 – Merimiesten ajanvieteaineisto (DA 220 art.)
 • D06 – Suuronnettomuuksien seurausten torjumiseen käytettävät välineet (DA 221 art.)
 • D07 – Lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet (DA 222 art.)
 • D08 – Eläimet (vähintään 12 kuukauden ikäiset) (DA 223 art.)
 • D09 – Rajavyöhykkeellä käytettävät tavarat (DA 224 art.)
 • D10 – Ääni-, kuva- ja tietotallenteet (DA 225 art.)
 • D11 – Mainosmateriaali (DA 225 art.)
 • D12 – Ammatinharjoittamisvälineet (DA 226 art.)
 • D13 – Opetusvälineet ja tieteelliset välineet (DA 227 art.)
 • D14 – Pakkauspäällykset, täydet (DA 228 art.)
 • D15 – Pakkauspäällykset, tyhjät (DA 228 art.)
 • D16 – Muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet (DA 229 art.)
 • D17 – Erityistyökalut ja -kojeet (DA 230 art.)
 • D18 – Testattaviksi, kokeiltaviksi tai esiteltäviksi tarkoitetut tavarat (DA 231 a art.)
 • D19 – Tavarat, joiden on läpäistävä myyntisopimuksessa määrätyt hyväksyntätestit (DA 231 b art.)
 • D20 – Testeissä, kokeissa tai esittelyissä, jotka tapahtuvat ilman ansaitsemistarkoitusta, käytettävät tavarat (kuusi kuukautta) (DA 231 c art.)
 • D21 – Näytteet (DA 232 art.)
 • D22 – Korvaavat tuotantovälineet (kuusi kuukautta) (DA 233 art.)
 • D23 – Tilaisuuksia varten tai myytäviksi tarkoitetut tavarat (DA 234 art. 1 k.)
 • D24 – Hyväksyttäviksi tarkoitetut tavarat (kuusi kuukautta) (DA 234 art. 2 k.)
 • D25 – Taide-, keräily- ja antiikkiesineet (DA 234 art. 3 k. a-alakohta)
 • D26 – Muut kuin juuri valmistetut tavarat, jotka on tuotu niiden myymiseksi huutokaupassa (DA 234 art. 3 k. b-alakohta)
 • D27 – Varaosat, tarvikkeet ja varusteet (DA 235 art.)
 • D28 – Erityisissä tilanteissa, joilla ei ole taloudellista vaikutusta, tuodut tavarat (DA 236 b art.)
 • D29 – Enintään kolmen kuukauden ajaksi tuodut tavarat (DA 236 a art.)
 • D30 – Unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneiden henkilöiden taikka henkilöiden, jotka aikovat muuttaa tavanomaisen kotipaikkansa kyseisen alueen ulkopuolelle, kulkuvälineet (DA 216 art.)
 • D51 – Väliaikainen maahantuonti osittain tuontitullitta (DA 206 art., AVL 1 § 1 mom. 2 k., VVL).

Menettelyn määräaika

Tulli määrittää ajan, jonka kuluessa tavara on jälleenvietävä tai asetettava seuraavaan tullimenettelyyn. Määräaika, jonka tavara voi olla menettelyssä, riippuu tavaran käyttötarkoituksesta. Menettelylle annettua määräaikaa on noudatettava, vaikka sinun ei tarvitsisi luvan mukaan pitää erillistä menettelykirjanpitoa.

Menettelyn määräaika määritellään aina Lupakeskuksen myöntämässä luvassa. Jos olet hakenut luvan tulli-ilmoituksella, hyväksytty menettelyn määräaika näkyy luovutuspäätöksessä.

Määräaikaa on seurattava ja noudatettava myös silloin, kun menettelyyn asettaminen tapahtuu tulli-ilmoituksena pidettävällä toimella.

Esimerkki: Kuljettaja (menettelynhaltija) on ajanut kuljetusvälineen vihreää kaistaa pitkin maahan, jolloin kuljetusväline on luovutettu menettelyyn tulli-ilmoituksena pidettävällä toimella. Menettelynhaltijan on huolehdittava siitä, ettei menettelyn määräaika ylity.

Lue lisää menettelyn määräajoista Jalostusta tai erityiskäyttöä koskevan luvan hakeminen tulli-ilmoituksella -verkkosivulta.

Poikkeuksellisten olosuhteiden takia voit hakea menettelyn määräaikaan pidennystä. Pidennystä on haettava, ennen kuin menettelyn määräaika on päättynyt.

Jos tulli-ilmoitus on annettu sähköisesti, voit hakea menettelyn määräajalle pidennystä valvovasta tullista (valvovan tullin koodi FI00200). Jos olet antanut tulli-ilmoituksen suullisesti tai tulli-ilmoituksena pidettävällä toimella tullitoimipaikkaan, valvova tulli on tullitoimipaikka, joka vastaanotti ilmoituksen.

Hae määräajan pidennystä seuraavasti:

 • Tulliselvityspalvelussa määräajan pidennystä haetaan tulli-ilmoituksen osiosta ”Yhteenveto ja lähettäminen”. Hae määräajan pidennystä valitsemalla painike ”Pyydä lisäaikaa”, minkä jälkeen lisää uusi määräaika ja lähetä pyyntö Tullille.
 • Jos olet sanomailmoittaja, hae menettelyn määräajan pidennystä sanomalla ”Vapaamuotoinen yhteydenotto” valitsemalla syykoodi ”003 – Määräajan pidentäminen”.
 • Jos olet antanut tulli-ilmoituksen suullisesti (tullilomake 613s) tai tulli-ilmoituksena pidettävällä toimella tullitoimipaikkaan, hae pidennystä tullilomakkeella 975c ”Menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen”. Toimita hakemus Sähköiseen palvelukeskukseen (valvovatulli(at)tulli.fi).

Jos luvanhaltija hakee määräajan pidennystä itse Tulliselvityspalvelussa ja tulli-ilmoitus on annettu sanomalla käyttäen suoraa edustajaa takaajan vastuulla, Tulli pyytää edustajalta suostumuksen.

Jos haluat pidentää Tullin lupakeskuksen myöntämässä luvassa olevaa määräaikaa, tee luvan muutoshakemus Luvat ja päätökset -palvelussa.


Menettelyn päättäminen

Menettely voidaan päättää mihin tahansa hyväksyttävään tullimenettelyyn, yleensä jälleenvientiin. Jos tavarat luovutettiin menettelyyn vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella, menettelyn päättämisestä pitää antaa lisäksi tiedoksianto valvovalle tullille. Jos käytit suullista ilmoittamista tai tulli-ilmoituksena pidettävää toimea, tiedoksiantoa ei anneta. Katso alta tarkemmat ohjeet, miten menettely päätetään eri tapauksissa.

Väliaikaisen maahantuonnin voi päättää jollakin seuraavista tavoista:

 • Tavaroista annetaan jälleenvienti-ilmoitus (3153).
  • Ilmoita jälleenvienti-ilmoituksessa FIXXX-lisätietokoodi ja sen kuvauksena ”TA” sekä väliaikaisen maahantuonnin luvan numero.
  • Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Menettelyn päättäminen jälleenvientiin”.
 • Tavarat asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn, kuten luovutus vapaaseen liikkeeseen (4053), tullivarastointi (7153), väliaikainen maahantuonti (5353) tai sisäinen jalostus (5153).
  • Ilmoita tulli-ilmoituksessa lisätietokoodi ”00900 – TA / Väliaikaisen maahantuonnin päättäminen / Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 238 artikla” ja sen kuvauksena väliaikaisen maahantuonnin luvan numero.
 • Väliaikainen maahantuonti voidaan päättää passitukseen, jos tavara siirretään toiselle toimijalle unionissa. Toinen toimija voi siirtää passitusmenettelyssä olevan tavaran seuraaviin tullimenettelyihin, joita ovat vapaaseen liikkeeseen luovutus, tullivarastointi, väliaikainen maahantuonti tai sisäinen jalostus. Jos tavara on tarkoitus jälleenviedä unionin ulkopuolelle, sille ei voi antaa vain passitusilmoitusta, vaan sille on annettava aina ensin jälleenvienti-ilmoitus.
  • Ilmoita passitusilmoituksen lisätiedoissa koodi ”ZZZ – (muu)” ja sen kuvauksena ”TA” sekä mahdollinen väliaikaisen maahantuonnin lupanumero.
  • Ilmoita edeltävänä menettelynä väliaikaisen maahantuonnin MRN-viitenumero tai tullauspäätöksen numero. Jos edeltävä ilmoitus on annettu aktiivisella toimella (esim. ajamalla tai purjehtimalla), ilmoita koodilla ”ZZZ – (muu)” ja sen kuvauksena ”aktiivinen toimi”.
 • Väliaikaisen maahantuonnin menettelyn voi päättää samalla tavalla kuin tavarat luovutettiin menettelyyn. Jos tavarat luovutettiin menettelyyn suullisella tulli-ilmoituksella tai tulli-ilmoituksena pidettävällä toimella eikä tavaroita ole sen jälkeen luovutettu muuhun tullimenettelyyn, voit päättää menettelyn myös suullisella tulli-ilmoituksella (lisäksi tullilomake 613s) tai tulli-ilmoituksena pidettävällä toimella (esim. vihreän kaistan valitseminen tullitoimipaikassa).

Kun väliaikaisen maahantuonnin menettely päättyy jälleenvientiin, käytä menettelykoodia 3153 (jälleenvienti).

Jälleenvienti-ilmoitusta ei voi antaa kaksivaiheisena, vaan se on annettava aina täydellisenä.

Jos sinulla on kirjallinen Lupakeskuksen myöntämä lupa

Jos sinulla on Lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa (erityismaininnan lisäkoodi FIXBD), voit ilmoittaa yhdellä jälleenvienti-ilmoituksella vain yhden luvan mukaisia tavaroita. Jälleenvienti-ilmoituksella edeltävinä asiakirjoina voit ilmoittaa useampia erityismenettelyn tulli-ilmoituksia. Jälleenvienti-ilmoituksessa voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle vain yhdeksän edeltävää asiakirjaa. Jos edeltäviä asiakirjoja on enemmän kuin yhdeksän, tavarat on jaettava useammalle tavaraerälle.

Jos sinulla on tulli-ilmoituksella haettava lupa

Jos olet hakenut lupaa tulli-ilmoituksella (eritysmaininnan lisäkoodi FIXBF), voit ilmoittaa jälleenvienti-ilmoituksella useiden tuonti-ilmoitusten tavaroita. Tällöin edeltäviä asiakirjoja voi siis olla yhtä jälleenvienti-ilmoitusta kohden useita ja ne on kohdistettava tavaraerittäin. Jälleenvienti-ilmoituksessa voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle vain yhdeksän edeltävää asiakirjaa. Jos edeltäviä asiakirjoja on enemmän kuin yhdeksän, tavarat on jaettava useammalle tavaraerälle.

Jälleenvienti-ilmoituksessa annettavat koodit

Ilmoita jälleenvienti-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • valvova tulli koodilla ”FIXAA – Valvova tulli”
 • erityismaininnan lisätietona koodi ”FIXXX” ja sen kuvauksena ”TA”
 • jompikumpi kansallisista menettelykoodeista sen mukaan, onko maahantuonti osittain vai kokonaan tuontitullitonta:
  • ”7VL – Täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä olleen tavaran jälleenvienti”
  • ”7VM – Osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä olleen tavaran jälleenvienti”
 • lupatyyppi
  • Vienti-ilmoituspalvelussa lupatyyppi valitaan radiopainikkeella.
   • Jos sinulla on kirjallinen lupa, ilmoita se asiakirjakoodilla ”7VML” ja anna luvan numero ja päivämäärä.
  • Jos olet sanomailmoittaja, valitse jompikumpi erityismaininnan lisäkoodi:
   • ”FIXBF – Väliaikainen maahantuonti yksinkertaistettu lupamenettely”, jos lupa on haettu tulli-ilmoituksella.
   • ”FIXBD – Väliaikainen maahantuonti: tavanomainen lupamenettely”, jos sinulla on Lupakeskuksen myöntämä lupa. Ilmoita lisäksi kirjallinen lupa asiakirjakoodilla ”7VML” ja anna luvan numero ja päivämäärä.
 • edeltävät asiakirjat
  • ”IM – Tuonti-ilmoitus” ja sen kuvauksena tullausnumero ja päivämäärä
  • ”MRN – Edeltävän sähköisen ilmoituksen MRN-numero” ja sen kuvauksena MRN-numero sekä tavaraerännumero (esimerkiksi 001) yhteen kirjoitettuna ja päivämäärä.

Huomioi, että jos ilmoitat edeltäväksi asiakirjaksi ”IM – Tuonti-ilmoitus”, et voi ilmoittaa MRN-viitenumeroa.

Mahdollisia vientirajoituksia koskevia ehtokoodeja on käytettävä kuten viennissä yleensäkin.


Jos tavarat luovutettiin menettelyyn vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella, menettelyn päättämisestä pitää antaa lisäksi tiedoksianto valvovalle tullille. Jos käytit suullista ilmoittamista tai tulli-ilmoituksena pidettävää toimea, tiedoksiantoa ei anneta.

Tiedoksianto menettelyn päättämisestä pitää antaa viimeistään seuraavana päivänä, kun menettelyn määräaika on päättynyt.

Kun kyseessä on kokonaan tuontitulliton väliaikainen maahantuonti, lähetä tiedoksianto jollakin seuraavista tavoista:

 • Tulliselvityspalvelussa valitse ”Ota yhteyttä Tulliin” -painike. Ilmoita MRN-viitenumero ja valitse painike ”Muu syy”. Valitse yhteydenoton syyksi ”007 – Päätöstilitys / tiedoksianto menettelyn päättämisestä”.
 • Jos olet sanomailmoittaja, lähetä ”Vapaamuotoisella yhteydenotto” -sanoma ja valitse yhteydenoton syykoodiksi ”007 – Päätöstilitys / tiedoksianto menettelyn päättämisestä”.
 • Lähetä tieto esimerkiksi erillisellä asiakirjalla sähköpostitse valvovaan tulliin (valvovatulli(at)tulli.fi).

Jos olet antamassa tiedoksiannon osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyn päättymisestä, katso ohjeet kohdasta ”Osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin päättäminen”.


Osittain tuontitulliton väliaikainen maahantuonti

Tavaroille voidaan myöntää lupa osittain tuontitullittomaan väliaikaiseen maahantuontiin, jos kokonaan tuontitullittoman maahantuonnin kaikki edellytykset eivät täyty (DA:n artiklat 209–216 ja 219–236). Lupaa ei myönnetä kertakulutustavaroille. Osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelystä säädetään UTK:n 252 artiklassa ja DA:n 206 artiklassa.

Tulli ei sovella väliaikaisesti maahantuotuihin tavaroihin kauppapoliittisia toimenpiteitä, ellei niissä kielletä tavaroiden saapumista EU:n tullialueelle tai poistumista EU:n tullialueelta.

Osittain tuontitullittomassa väliaikaisessa maahantuonnissa maahantuontiveroja pitää maksaa seuraavasti:

 • Tavarasta on maksettava maahantuonnin arvonlisävero (AVL 1 § 1 mom. 2 k.).
 • Tuontitullia on maksettava kolme prosenttia siitä tuontitullin määrästä, joka tavaroista olisi pitänyt maksaa, jos ne olisi luovutettu vapaaseen liikkeeseen. Tämä määrä on maksettava jokaiselta kuukaudelta tai kuukauden osalta, jonka tavarat ovat osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä. Tuontitullin määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin se määrä, joka olisi maksettu, jos tavarat olisi luovutettu vapaaseen liikkeeseen sinä päivänä, kun ne asetettiin väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • pyydetty menettely ”53 – Tavaroiden asettaminen väliaikaiseen maahantuontiin”
 • edeltävä menettely tai ”00 – Ei edeltävää menettelyä”, jos edeltävää menettelyä ei ole
 • lisämenettelykoodi ”D51 – Väliaikainen maahantuonti osittain tuontitullitta”
 • Huomioi, että osittain tuontitullittomassa väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä arvonlisäverovelka syntyy tavaran arvosta jo maahantuontihetkellä.
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • liiketoiminnan luonne, joka kuvaa parhaiten toimintaasi
  • ”60 – Liiketoimet, joihin ei liity omistussuhteen muutosta, kuten esim. tavaroiden korjaus; vuokraus, laina, käyttöleasing tai muu väliaikainen käyttö, alle 24 kk kestävä”
  • ”91 – Yli 24 kuukautta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing”
  • ”99 – Muut liiketoimet, joita ei voi luokitella muihin koodeihin”.

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

Jos sinulla on etukäteen haettu Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa, menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan. Ilmoita tulli-ilmoituksessa luvan numero seuraavasti:

 • sanomalla kohdassa ”Luvat”
 • Tulliselvityspalvelussa aloitusvalinnoissa heti menettelyn valitsemisen jälkeen.

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella

Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa, ilmoita erityismenettelyiden vaatimat tiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Tulliselvityspalvelussa pitää ilmoittaa samat tiedot kuin sanomalla.

Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita tieto luvan hakemisesta lisätietokoodilla ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus”.

Lisäksi ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavasti:

 • Menettelyn käyttämiseen tarvittava määräaika täysinä kuukausina. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBH – menettelyn päättämisen määräaika”.
 • Menettelyn valvova tullitoimipaikka vain sanomalla koodilla ”FIXAA – valvova tullitoimipaikka”
  • Suomessa ilmoita aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”
 • Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne, esimerkiksi testaus tai näyttely. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne”.
 • Kaikki tavaroiden jalostus- ja käyttöpaikat ja niiden osoitetiedot. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXAC – Jalostuspaikka (t)”.
 • Ensimmäinen käyttö- tai jalostuspaikka ja sen osoitetieto. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIFPU – Jalostus- tai käyttöpaikka”.
 • Jokin tunnistetieto, jonka avulla tavarat voidaan tunnistaa. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”. Ilmoita jokin seuraava tunnistusmenetelmän koodi sekä sen kuvauksena sanallinen tunnistetieto:
  • ”1” – Sarja- tai valmistusnumero 
  • ”2” – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen 
  • ”4” – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen  
  • ”5” – Analyysien tekeminen 
  • ”7” –  Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta) 
  • ”8” – Ei koodeksin 250 artiklan 2 kohdan b-alakohdan mukaisia tunnistamistoimenpiteitä (soveltuu ainoastaan väliaikaiseen maahantuontiin).

Yhdellä tulli-ilmoituksella menettelyyn asetetut tavarat voidaan asettaa toiseen tullimenettelyyn tai jälleenviedä unionin ulkopuolelle useassa eri erässä.


Kun osittain tuontitulliton väliaikaisen maahantuonnin menettely päätetään jälleenvientiin, tavaroista annetaan jälleenvienti-ilmoitus (3153). Ilmoita jälleenvienti-ilmoituksessa kansallinen menettelykoodi ”7VM – Osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin jälleenvienti”. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Menettelyn päättäminen jälleenvientiin”.

Anna päättämisestä myös tiedoksianto

Jos tavarat luovutettiin menettelyyn vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella, menettelyn päättämisestä pitää antaa lisäksi tiedoksianto valvovalle tullille.

Tiedoksianto menettelyn päättämisestä pitää antaa viimeistään seuraavana päivänä, kun menettelyn määräaika on päättynyt.

Kun kyseessä on osittain tuontitulliton väliaikainen maahantuonti, lähetä tiedoksianto jollakin seuraavista tavoista:

 • Tulliselvityspalvelussa valitse ”Ota yhteyttä Tulliin” -painike. Ilmoita MRN-viitenumero ja valitse painike ”Muu syy”. Valitse yhteydenoton syyksi ”008 – Tiedoksiantoväliaikaisen maahantuonnin jälleenviennistä tai asettamisesta muuhun tullimenettelyyn (OSI)”.
  • Ilmoita sen kuvauksena jälleenviennin MRN-viitenumero ja syntyneen tullivelan kantamiseksi tarvittavat tiedot (esimerkiksi käyttöaika, arvo, pakkaukset ja tavaran tullinimike).
 • Jos olet sanomailmoittaja, lähetä ”Vapaamuotoisella yhteydenotto” -sanoma ja valitse yhteydenoton syykoodiksi ”008 – Tiedoksiantoväliaikaisen maahantuonnin jälleenviennistä tai asettamisesta muuhun tullimenettelyyn (OSI)”.
  • Ilmoita sen kuvauksena jälleenviennin MRN-viitenumero ja syntyneen tullivelan kantamiseksi tarvittavat tiedot (esimerkiksi käyttöaika, arvo, pakkaukset ja tavaran tullinimike).
 • Lähetä tieto esimerkiksi erillisellä asiakirjalla sähköpostitse valvovaan tulliin (valvovatulli(at)tulli.fi).

Tulli lähettää asiakkaalle vastauksena päätöksen kannettavasta tullivelasta.


Kuljetusvälineiden väliaikaisen maahantuonnin tarkentavia ohjeita

Tähän on koottu ohjeita, jotka koskevat kuljetusvälineiden väliaikaista maahantuontia. Lue ohjeet alla olevista alasvetovalikoista. Lisätietoa voit katsoa myös erillisestä asiakasohjeesta Kuljetusvälineen väliaikainen maahantuonti.

 • Väliaikainen tulliton maahantuonti Euroopan unioniin myönnetään vastiketta vastaan tai vastikkeetta muun muassa tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen käytettäville maantiekuljetusvälineille, jotka on rekisteröity Euroopan unionin tullialueen ulkopuolella sellaisen henkilön nimiin, joka on sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle.
 • Henkilön, joka ilmoittaa kuljetusvälineen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn, on oltava sijoittautunut EU:n ulkopuolelle.
 • EU:n ulkopuolella rekisteröidyt kuljetusvälineet on yleensä asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn siten, että ne ylittävät EU:n tullialueen rajan, mitä voidaan pitää tulli-ilmoituksen antamisena.
 • Väliaikaisesti maahantuotua kuljetusvälinettä ei saa jättää EU:n tullialueelle ilman sen siellä käyttämiseen oikeutettua henkilöä.
 • Kuljetusväline voi olla EU:n tullialueella väliaikaisesti tullitta vain kuljetuksen edellyttämän ajan.
 • Kun kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika on kulunut, kaupallisessa käytössä olevien kuljetusvälineiden väliaikaisen tullittoman maahantuonnin menettely on päätettävä toiseen tullimenettelyyn, joka kolmannen maan kuljetuskalustolle on yleensä jälleenvienti.
 • Kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika vaihtelee. Pääsääntö on, että ajoneuvon on poistuttava EU:n alueelta viipymättä, kun kuljetuksen liittyvät tehtävät on suoritettu.
 • Tulli harkitsee jokaisessa tapauksessa erikseen, onko kuljetusväline ollut EU:n tullialueella kauemmin kuin sen kuljetustehtävä olisi edellyttänyt.
 • Jos kuljetusvälineen katsotaan olleen EU:n tullialueella kauemmin kuin kuljetustehtävät vaativat, eikä tälle määräajan ylitykselle ole olemassa hyväksyttävää syytä, Tulli kantaa kuljetusvälineestä asianmukaiset maahantuontiverot. Kuljetusväline jää tässä tapauksessa Tullin haltuun, kunnes maahantuontiverot on maksettu. 

Sovellettava lainsäädäntö:

 • Unionin tullikoodeksi (EU) 952/2013, artiklat 215, 250 ja 251
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, artiklat 212 ja 217

Edellytykset, joilla EU:n tullialueelle sijoittautunut henkilö tai EU:n tullialueella vakituisesti asuva luonnollinen henkilö voi ilmoittaa EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen tuontitullittomaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn

Tässä ohjeessa kaupallinen käyttö tarkoittaa kuljetusvälineen käyttöä henkilöiden kuljetukseen vastiketta vastaan tai tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Yksityiskäytöllä tarkoitetaan muuta kuin kaupallista käyttöä.

Edellytykset, joilla EU:n tullialueelle sijoittautunut henkilö voi tuoda EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti tuontitullitta

EU:n tullialueelle sijoittautuneet henkilöt saavat täydellisen tuontitullittomuuden, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • Kun rautateiden kuljetusvälineet annetaan EU:n tullialueelle sijoittautuneiden henkilöiden käyttöön sellaisen sopimuksen perusteella, jonka mukaan kukin henkilö saa käyttää toisen liikkuvaa kalustoa mainitun sopimuksen mukaisesti.
 • Kun EU:n tullialueella rekisteröityyn maantieliikenteen kuljetusvälineeseen on kytketty perävaunu.
 • Kun kuljetusvälinettä käytetään hätätilanteissa.
 • Kun kuljetusvälinettä käyttää ammattimaista vuokraustoimintaa harjoittava yritys kuljetusvälineen jälleenviemiseksi.

Edellytykset, joilla EU:n tullialueella vakituisesti asuva luonnollinen henkilö voi tuoda EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti tuontitullitta

 • Kun luonnollinen henkilö käyttää kuljetusvälinettä rekisteröinninhaltijan pyynnöstä, ja kuljetusväline on hänen satunnaisessa yksityiskäytössä. Rekisteröinninhaltijan on oltava käyttöhetkenä EU:n tullialueella.

Esimerkki:

Turisti A on tullut EU:n ulkopuolisesta maasta omalla autollaan Suomeen lomalle. Hän päättää lähteä käymään Tukholmassa ja pyytää suomalaisen Ystävä Y:n viemään hänet lentokentälle ja hakemaan hänet sieltä kahden päivän päästä. Väliaikaisen maahantuonnin säännösten mukaisesti tämä on sallittua.

Ystävä Y voi viedä Turisti A:n lentokentälle Turisti A:n autolla ja hakea hänet, koska a) re-kisteröinnin haltija on sitä pyytänyt, b) auto on satunnaisessa yksityiskäytössä ja c) rekisteröinnin haltija on edelleen EU:n tullialueella.

 • Kun luonnollinen henkilö on vuokrannut kuljetusvälineen kirjallisella sopimuksella ja se on hänen yksityiskäytössä a) EU:n tullialueella sijaitsevaan asuinpaikkaan palaamista varten tai b) EU:n tullialueelta poistumista varten.
 • Kuljetusväline on kolmen viikon kuluessa vuokraus- tai jälleenvuokraussopimuksen tekemisestä palautettava EU:n tullialueelle sijoittautuneelle vuokraustoimintaa harjoittavalle yritykselle, jos luonnollinen henkilö käyttää sitä kyseisellä alueella palatakseen EU:n tullialueella sijaitsevaan asuinpaikkaansa.
 • Kuljetusväline on kolmen viikon kuluessa jälleenvietävä, jos luonnollinen henkilö käyttää kuljetusvälinettä poistuakseen EU:n tullialueelta.
 • Kun luonnollinen henkilö on vuokrannut maantieliikenteen kuljetusvälineen ammattimaisen autonvuokrauspalvelun kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella ja kuljetusväline hänen on yksityiskäytössä.
 • Kuljetusväline on jälleenvietävä 8 päivän kuluessa siitä, kun se on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Esimerkki:

Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö vuokraa EU:n ulkopuolisen maan au-tovuokraamosta auton. Kyseinen henkilö tulee autolla lomalle Suomeen (eli auto on yksityiskäytössä). Auto on palautettava EU:n ulkopuolelle 8 päivän kuluessa.

 • Kun kuljetusväline on luonnollisen henkilön kaupallisessa tai yksityisessä käytössä, ja ky-seisen henkilön työnantaja on kuljetusvälineen omistaja, vuokraaja tai leasing-vuokraaja, joka on sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle.
 • Kuljetusvälineen yksityiskäyttö on sallittua vain työntekijän työskentely- ja asuinpaikan välisillä matkoilla tai työntekijän työsopimuksen mukaisten työtehtävien suorittamiseksi.
 • Kuljetusvälinettä käyttävän henkilön on tulliviranomaisten pyynnöstä esitettävä jäljennös työsopimuksesta.

Kuljetusvälineelle myönnettävä tuontitullittomuus muissa tapauksissa

 • Kuljetusväline on tarkoitus merkitä väliaikaiseen rekisteriin EU:n tullialueella jälleenvientiä varten sellaisen luonnollisen henkilön nimissä, joka valmistelee tavanomaisen kotipaikkansa muuttoa EU:n tullialueen ulkopuolelle.
 • Täydellinen tuontitullittomuus voidaan myöntää poikkeustapauksissa, jos kuljetusvälineet ovat EU:n tullialueelle sijoittautuneiden henkilöiden kaupallisessa käytössä rajoitetun ajan.

Muuta huomioitavaa

Menettelynhaltijan tai muun kuljetusvälinettä käyttävän henkilön on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan tulliviranomaisille, että edellä kuvatut väliaikaisen maahantuonnin menettelyn edellytykset täyttyvät. Tämän toteamiseksi tarvitaan tilanteesta riippuen esimerkiksi:

 • selvitys kuljetusvälineen rekisteröinnistä EU:n tullialueen ulkopuolelle, EU:n tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön nimiin
 • rekisteröinnin puuttuessa selvitys kuljetusvälineen omistajan sijoittautumisesta EU:n tullialueen ulkopuolelle
 • tiedot henkilöstä, joka on asettanut kuljetusvälineen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
 • selvitys ajankohdasta, jolloin kuljetusväline on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
 • selvitys EU:n tullialueelle sijoittautuneen kuljetusvälineen käyttäjän oikeudesta käyttää kuljetusvälinettä väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä (tapauksesta riippuen joko jäljennös työsopimuksesta tai luvanhaltijan valtuutus)
 • selvitys rekisterinhaltijan olinpaikasta, jos kuljetusvälineen käyttäjän vakituinen asuinpaikka on EU:n tullialueella, eikä kuljetusvälineen käyttö perustu palvelussuhteeseen.

Sovellettava lainsäädäntö: 

Unionin tullikoodeksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013)

Delegoitu asetus (Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446) 207 ja 214-216 artiklat


Kuljetusvälineet voidaan tuoda EU:n tullialueelle korjausta varten, edellyttäen, että ne asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn aktiivisesti (antamalla tulli-ilmoitus). Tällöin kaikkien kuljetusvälineitä koskevien väliaikaisen maahantuonnin edellytysten pitää täyttyä, eli kuljetusvälineen pitää olla rekisteröity EU:n tullialueen ulkopuolelle sellaisen henkilön nimiin, joka on sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle, tai jos kuljetusvälinettä ei ole rekisteröity, sen omistajan pitää olla sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa ei synny poistumisvahvistettua vienti-ilmoitusta, mikä on otettava huomioon arvonlisäverotuksessa.


Huomioi nämä

Väliaikaisesta maahantuonnista ei tarvitse antaa tulli-ilmoitusta, jos tavarat tuodaan ATA- tai CPD carnet´lla. ATA- ja CPD carnet toimii tullausasiakirjana, johon Tulli tekee merkinnät. ATA- ja CPD carnet muodostaa myös hyväksytyn takuun maahan tuotavista tavaroista.

ATA- ja CPD carnet’lla maahantuodut tavarat on jälleenvietävä maasta määräajassa (enintään 1 vuosi) ja tavarat on kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jossa carnet on palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

Carnet’t ovat kansainvälisiä tulliasiakirjoja. ATA carnet’lla voi väliaikaisesti tuoda ja viedä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin ja CPD/China - Taiwan carnet’lla voi tuoda Taiwanista EU:hun tai viedä EU:n jäsenmaista Taiwaniin

 • näyttelytavaroita
 • ammatinharjoittamisvälineitä
 • kaupallisia tavaranäytteitä.

ATA- ja CPD Carnet'ita myöntävät kussakin sopimukseen liittyneessä maassa hakemuksesta kauppakamarit. Lisätietoa ATA- ja CPD carnet -asiakirjoista saa Kauppakamarin verkkosivuilta.

Huomioitavaa on, etteivät carnet’t korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia, esimerkiksi ampuma-aseiden tuontilupia tai terveystodistuksia


Voit käydä leimauttamassa ATA-carnet´n lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa Tullin toimipisteessä tai Lentotullissa. Kaikissa satamissa ei ole enää Tullin asiakaspalvelua, mutta voit varata palveluajan.

ATA-carnet täytyy esittää tullille merkittäväksi aina sen maan tullissa, josta se lähtee tai johon se saapuu. Sitä ei tarvitse esittää EU-alueen sisällä joka maassa, koska EU on yksi tullialue.

ATA-carnet’n käyttö eri tilanteissa

Eri käyttöön tarkoitetut välilehdet on eroteltu ATA-carnet’ssa eri värisinä sivuina seuraavasti:

 • Exportation = vientilehti vientimaan tullia varten (keltainen)
 • Importation = tuontilehti tuontimaan tullia varten (valkoinen)
 • Re-exportation = jälleenvientilehti määrämaan tullia varten (valkoinen)
 • Re-importation = palautuslehti lähtömaan tullia varten (keltainen)
 • Transit = passituslehdet kauttakuljetusmaan tullia varten (sininen)

Jos tavaroita kuljetetaan useisiin maihin tai useissa erissä, varmista, että ATA-carnet’ssa on riittävästi sivuja. ATA-carnet’n voimassaoloaikana voi hakea lisää sivuja ja perustellusta syystä jatkoa voimassaoloon. Voit hakea kadonneen ATA-carnet’n tilalle duplikaattia.

Väliaikainen vienti ATA-carnet’lla

 

ATA-carnet’n avaaminen vientimaan Tullissa: Exportation-lehti

Tavarat ja ATA-carnet esitetään vientimaan tullissa. ATA-carnet’n käyttäjän on allekirjoitettava kansilehti ja täytettävä Exportation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Exportation-lehti jää vientimaan tulliin.

ATA-carnet-vientimerkinnät tehdään vientimaan tullissa. Jos tavarat poistuvat toisen EU-maan kautta, kantaosan keltaisen lehden (exportation) kohtaa 7 ei täytetä, vaan EU:n poistumispaikan tulli vahvistaa sen allekirjoituksella ja päiväleimalla. Kantaosia ei irroteta ATA-carnet’sta.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus lentäen Oulusta Helsingin kautta Japaniin

Tavarat lastataan Oulussa lentokoneeseen ja siirretään Helsingissä tullialueella kentän puolella Japaniin menevään koneeseen. ATA-carnet leimataan ja vahvistetaan Oulussa ajanvarauksella palvelevassa tullissa.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus Helsingistä laivalla Saksaan ja sieltä lentäen Kanadaan

Tavarat lähtevät Helsingistä autolla ja jatkavat matkaa laivalla Saksaan, jossa ne lastataan Kanadaan menevään lentokoneeseen. ATA-carnet esitetään tullille merkittäväksi joko Lentotullissa tai satamassa ajanvarauksella palvelevassa tullissa. Tulli ei vahvista Helsingissä poistumista kantaosan kohtaan 7, vaan se vahvistetaan vasta Saksan tullissa, jossa tavarat ja ATA-carnet täytyy esittää.                            

ATA-carnet paluu lähtömaahan: Re-importation-lehti 

Kun tavara palaa takaisin, ATA-carnet esitetään ensimmäisessä EU:n saapumispaikassa tullille. ATA carnet’n käyttäjän on täytettävä Re-importation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Tulli toimittaa Re-importation-lehden vientimaan tullin palautusoitteeseen. 

ATA-carnet käyttö passitusasiakirjana: Transit–lehti

Kun ATA-carnet´lla aloitetaan passitus kauttakuljetusmaassa tai alueella, täytetään Transit-lehden sarakkeet ”D kuljetustapa”, ”E pakkaustiedot” ja ”F a) Tavarat” (numerot tavaraluettelosta). Lisäksi on merkittävä paikka, päiväys, nimenselvennys ja allekirjoitus. Tulli antaa määräajan, jonka kuluessa ATA-carnet-passitus on esitettävä siihen merkityssä määräpaikassa.

Katso henkilöasiakkaan ohjeet tavaroiden kuljettamiseen ATA-carnet´lla.


 • Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013) artiklat 77, 79–80, 85, 210–225, 250–253
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 264–269
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 81, 136, 139, 169, 174, 178-180, 182, 204–238
 • Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55