Ulkoinen jalostus

Ulkoinen jalostus on tullimenettely, jossa yritys voi viedä menettelyssä 21xx unionitavaroita väliaikaisesti unionin tullialueelta esimerkiksi valmistusta tai korjausta varten. Ulkoisessa jalostuksessa olleen tavaran jälleentuonnissa menettelykoodi on 6121.

Tarvitset luvan ja INF-numeron

Ulkoista jalostusta varten pitää olla lupa. Luvanhaltijan on oltava unioniin sijoittautunut toimija. Lisäksi yrityksen täytyy pitää menettelystä kirjanpitoa. Yrityksen ei kuitenkaan tarvitse tehdä tavaroiden jalostusta itse. Luvanhaltija tai tämän suostumuksella myös muu unionin tullialueelle sijoittautunut yritys voi luovuttaa tavarat vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta. 

Voit hakea kirjallista lupaa etukäteen Tullin lupakeskukselta. Myös vienti-ilmoitus voi toimia lupahakemuksena, jolloin Tullin hyväksymä vienti-ilmoitus on samalla lupa. Jos ulkoisen jalostuksen menettely alkaa ennakkotuonnilla (menettely 48xx), hyväksytty tuonti-ilmoitus on lupa. Lue lisää luvista tämän sivun ”Huomioi nämä” -kohdasta nimeltä ”Ulkoisen jalostuksen luvan hakeminen”.

Ulkoista jalostusmenettelyä varten tarvitset yleensä myös sähköisen INF-numeron, joka pitää ilmoittaa vienti- sekä tuonti-ilmoituksessa. Lue lisää INF-numeron hakemisesta.

Ulkoisen jalostuksen menettely

Kun ulkoisen jalostuksen menettelyyn (21xx) asetetuista tavaroista jalostetut tuotteet tuodaan unioniin, on jalostetuista tuotteista kannettavan tuontitullin oltava suurempi kuin nolla. Jos jalostuksen jälkeen tuotavien tuotteiden kannettava tuontitulli on nolla joko tuotteiden alkuperän, tariffiluokittelun tai muun vastaavan perusteella, ulkoisen jalostusmenettelyn sijaan pitää käyttää väliaikaista vientiä (menettelykoodi 22xx). Tällaisissa tapauksissa ei siis voi käyttää ulkoisen jalostuksen menettelyä. Väliaikaisen viennin tullimenettelyn 22xx käyttäminen ei vaadi Tullin lupaa. Lue lisää tullimenettelystä 22xx. 

Jalostamalla saatavia tuotteita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen osittain tai kokonaan tuontitullitta, esimerkiksi kun tavara on ollut takuun perusteella korjattavana.

Tulli-ilmoituksessa sallitut edustusmuodot

Menettelyssä sallitut edustuksen muodot ovat suora edustus, välillinen edustus ja suora edustus takaajan vastuulla. Lue tarkemmat ohjeet tuonti-ilmoituksen tekemiseen tämän sivun ”Huomioi nämä” -kohdista.

Huomioi nämä

Voit hakea lupaa myös tulli-ilmoituksella. Tällöin hyväksytty tulli-ilmoitus on lupa. Tulli-ilmoituksella myönnettävän luvan vaatimat lisätiedot pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksissa. Huomioi, että tulli-ilmoituksella haettavalla luvalla ei voi asettaa menettelyyn esimerkiksi tullitariffiryhmiin 1–24 kuuluvia maataloustuotteita (komission delegoidun asetuksen EU 2015/2446 liitteen 71-02 tavarat). Lue lisää ulkoisen jalostuksen luvan hakemisesta tulli-ilmoituksella.

Lupakeskuksen myöntämä lupa on pakollinen silloin, kun lupa koskee useampaa kuin yhtä unionin jäsenvaltiota tai kun toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä.

Jos haet kirjallisen luvan Tullin lupakeskukselta, hae se etukäteen sähköisesti Luvat-palvelun kautta. 

Jos taas haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus EU:n Tullipäätökset-palvelussa. Unionilupaa varten tarvitaan muun muassa osallistuvien jäsenvaltioiden suostumus sekä toimiva tietojenvaihtojärjestelmä luvanhaltijan ja eri jäsenvaltioiden välillä. 


Kun tavarat tuodaan takaisin unioniin ulkoisen jalostuksen jälkeen, niistä maksettavat tullit ja verot määräytyvät ns. arvonlisäysmenetelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaran tullausarvoon ja arvonlisäveron perusteeseen kuuluvat unionin ulkopuolella syntyneet jalostus- tai korjauskustannukset, unionin ulkopuolella lisätty materiaali, tuontirahdit sekä tiettyjä muita kustannuksia.  

Huomioi, että tullausarvon laskentaperuste ei ole muuttunut, vaikka kenttien nimet ja koodit ovat muuttuneet tulli-ilmoittamisen uudistuksen yhteydessä. Kauppahinta tarkoittaa samaa kuin jalostus- tai korjauslaskun tai laskujen summa. 

Seuraavat arvojen ilmoittamisen ohjeet koskevat myös korjattuina palautuvien tavaroiden ilmoituksia.

Arvotietojen ilmoittaminen

Kun menettelyn 6121 edellytykset täyttyvät, ilmoita tavaroiden arvoon ja arvonmääritykseen liittyvät tiedot seuraavasti:

 • tavaran arvotiedot:
  • kauppahinta
   • Ilmoita kauppahinta Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo".  
   • Kauppahintana käytetään tavaran korjaamisesta tai jalostuksesta syntyneitä kustannuksia sekä EU:n ulkopuolella lisättyä materiaalia. Se voi olla esimerkiksi maksamasi huolto- ja korjausveloitus, joka voi koostua työajan veloituksesta sekä lisätyistä materiaaleista, joista olet maksanut tavaroiden korjaajalle. Jos olet saanut korjaamisesta tai jalostuksesta useamman laskun, laske kustannukset yhteen ja ilmoita korjauskustannukset yhtenä eränä. Ilmoita kaikkien laskujen numerot tulli-ilmoituksessa. 
  • kauppahintaan lisättävä erät, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi kauppahintaan
   • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisilla arvolajikoodeilla. 
    • Jos olet saanut tavaroiden kuljetuksesta erillisen rahtilaskun, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”. Älä kuitenkaan ilmoita lisättävänä eränä vientiin liittyviä kuljetus- tai liitännäiskuluja tai vakuutuskustannuksia.
    • Ilmoita jalostuksessa tai korjauksessa käytetystä teknisestä suunnittelusta ja kehittelystä syntyneet kustannukset koodilla ”AH – Tekninen suunnittelu, kehittely, taiteellinen työ ja mallisuunnittelu sekä piirustusten ja luonnosten laadinta, jotka tapahtuvat muualla kuin unionissa ja ovat välttämättömiä tuotujen tavaroiden tuottamisessa”
    • Ilmoita tavaroihin liittyvät rojaltit ja lisenssimaksut koodilla ”AI – Rojaltit ja lisenssimaksut”. Huom.! Älä ilmoita rojalteja ja lisenssimaksuja, jos kyseessä on maksullinen korjaus.
  • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.
 • tilastoarvo
  • Ilmoita tilastoarvoksi seuraavien arvojen yhteenlaskettu summa: vietyjen tavaroiden arvo, unionin ulkopuolella suoritettujen jalostustoimintojen kustannukset, unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo, tavaroihin liittyvät rojaltit ja lisenssimaksut sekä rahti-  ja vakuutuskustannukset jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka.
  • Tilastoarvo ei voi olla 0.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Kun liiketoiminnan luonteeksi on ilmoitettu ”60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen”, ”51 – Tavaroiden palautus palkkatyöstä alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan” tai ”52 – Tavaroiden palautus palkkatyöstä muualle kuin alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan”, ilmoita arvonmääritysmenetelmä seuraavasti: 
   • Kun olet maksanut jalostuksesta tai korjauksesta ja sinulla on jalostuksesta tai korjaamisesta saatu lasku, ilmoita arvonmääritysmenetelmä koodilla ”1 – Tuotujen tavaroiden kauppa-arvo”.

Muuta huomioitavaa

Ilmoita vietyjen tavaroiden arvo tavaraerän tiedoissa lisätietokoodilla ”FIXXX”.

Arvonlisäveron peruste

Jos olet arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle.

Jos tavarat on myyty EU-alueen ulkopuolella ja ilmoittaja ei ole arvonlisäverorekisteröity, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemiseksi tulli-ilmoituksessa kauppahintaa oikaisevat tiedot. Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
 • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).
  • Huom.! Vientiin liittyvät EU:n ulkopuolella syntyneet kuljetus- ja liitännäiskustannukset sekä vakuutuskustannukset ilmoitetaan vain arvonlisäveroperusteessa. Näitä ei ilmoiteta enää tullausarvossa.

Lue tarkempaa tietoa maahantuonnin arvonlisäveron perusteesta (vero.fi). Lisäksi voit lukea yleistä tietoa arvonlisäveron perusteesta (vero.fi).


Kun viet tavaraa väliaikaisesti ulkoista jalostusta varten, käytä viennissä tullimenettelykoodia 21XX. Anna vienti-ilmoituksessa tarvittavat tiedot sen mukaan, mitä lupaa käytät.

Kun käytät Tullin lupakeskuksen myöntämää kirjallista lupaa

Jos käytät Tullin lupakeskuksen myöntämää kirjallista lupaa, voit antaa vienti-ilmoituksen joko yksi- tai kaksivaiheisena. Ilmoitusta ei voi antaa jälkikäteen. 

Luvan pitää olla voimassa, kun tavarat asetetaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn. Luvan pitää kattaa kaikki ilmoitettavat tavarat. Yhdessä tulli-ilmoituksessa saa olla vain yhdessä luvassa mainittuja tavaroita.

Edustuksen muotona voidaan käyttää vain suoraa edustusta koodilla 2. 

Ilmoita vienti-ilmoituksessa seuraavat tiedot: 

 • kansallinen menettelykoodi ”7UA” 
 • ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevan luvan numero koodilla ”C019” ja päivämäärä 
 • INF-numero koodilla ”C710” ja INF-numerolle merkittävä paljous ”FIXXX”-lisätietokoodilla
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • menettelyä valvova tulli koodilla ”FIXAA” 
 • menettelyn päättämisen määräajan päivämäärä koodilla ”FIXBH”. 

Kun käytät tulli-ilmoituksella myönnettävää lupaa

Vienti-ilmoitus voi olla samalla ilmoitus menettelyyn asettamisesta sekä lupahakemus. Tällöin Tulli myöntää luvan ulkoisen jalostuksen käyttämiseen hyväksymällä ilmoituksen ja luovuttamalla tavarat menettelyyn. Kun haet lupaa vienti-ilmoituksella, ilmoituksen voi tehdä ainoastaan yksivaiheisena eikä sitä voi antaa jälkikäteen.

Edustuksen muotona voidaan käyttää vain suoraa edustusta (koodi 2).

Ilmoita vienti-ilmoituksessa seuraavat tiedot: 

 • kansallinen menettelykoodi ”7UB”
 • menettelyn päättämisen määräaika (eli arvioitu määräaika, jossa menettely on päätettävä) koodilla ”FIXBH” 
 • jalostuksen luonne (eli kuvaus siitä toiminnosta, jota vietäville tuotteille on tarkoitus tehdä) koodilla ”FIXBN”
 • jalostetut tuotteet koodilla ”FIXBP”
  • Ilmoita 8-numeroinen CN-nimike sekä sanallinen tavarankuvaus tuotteista, joita on menettelyn jälkeen tarkoitus jälleentuoda jalostettuina tuotteina. 
 • INF-numero koodilla ”C710” ja INF-numerolle merkittävä paljous ”FIXXX”-lisätietokoodilla
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • ehdotettu tunnistusmenetelmä (eli miten jalostetuista tuotteista voidaan tunnistaa, että niiden valmistuksessa on käytetty menettelyyn asetettuja tuotteita) koodilla ”FIXBQ”
 • valvovaksi tulliksi sähköinen palvelukeskus ”FI00200” koodilla ”FIXAA”
 • päättävä tullitoimipaikka koodilla ”FIXBJ”
  • Ilmoita tullitoimipaikka, joka on oikeutettu päättämään ulkoisen jalostuksen menettelyn. Päättäviä tullitoimipaikkoja voi olla useita, eikä sen tarvitse olla sama kuin menettelyyn asettava tullitoimipaikka. 

Lisätietoa vienti-ilmoittamisesta


Kun tavarat palautuvat ulkoisen jalostuksen menettelystä ja tuotavista tavaroista kannetaan paljoustullia, on ilmoituksessa käytettävä lisämenettelykoodia ”242 –  Ulkoinen jalostusmenettely: Jalostetulle tuotteelle sovelletaan paljoustullia”. Tullissa lasketaan paljoustulli ilmoittamiesi tietojen perusteella.

 • Kun tavara palautuu takuukorjauksesta, ilmoita lisämenettelykoodi ”B02 – Takuukorjaus, maksuton”.  Lisämenettelykoodia ”242” ei ilmoiteta takuukorjauksesta palautuvalle tavaralle. Katso ohje takuukorjauksessa palautuvien tavaroista tähän sivun kohdasta: + Jälleentuonti (6121), kun tavara palautuu maksuttomasta korjauksesta.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot: 

 • menettelykoodi ”6121” ja lisämenettelykoodi ”242”
 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019”. Jos lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella, ilmoita sen sijaan lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 • etuuskohtelu ”100”
 • liiketoiminnan luonne, joka kuvaa toimintaasi
 • liiteasiakirjana INF-numero (OP EX/IM) koodilla ”C710 – Tiedotuslomake” ja INF-numerolle merkittävät paljous- ja arvotiedot lisätietokoodilla ”FI710 – Tiedoksiantolomakkeella käytettävä lisäpaljous”
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.
 • Ilmoita jokaiselle tavaraerälle erikseen jalostuksesta tuotavien tavaroiden viennin tilastoarvo ”FIXXX”-lisätietokoodilla.

Paljoustullilaskelma

Lisää paljoustullilaskelma tulli-ilmoituksen liitteeksi. Laskelma voi olla esimerkiksi Excel-taulukko.

Ilmoita laskelmassa seuraavat tiedot:

 • laske jalostettujen tuotteiden tullausarvo (esim. jalostuslasku 500 euroa + tuontirahti 15 euroa + vientirahti 15 euroa = 530 euroa)
 • ilmoita vietyjen tavaroiden tilastoarvo (esim. vietyjä tavaroita 1 kpl ja viennin tilastoarvo 50 euroa)
 • laske tavaroiden tullausarvo, josta on vähennetty vietyjen tavaroiden arvo (esim. 530 euroa – 50 euroa = 480 euroa)
 • Selvitä apulaskelmassa kannettava tulli (esim. nimikkeen 9102290000 tavarasta kannettavaksi tulliksi on ilmoitettu ”4,5 % MIN 0,3 €/NAR MAX 0,8 €/NAR” eli esimerkkiarvoilla kannettava tulli on 0,8 €/NAR). Voit käyttää apuna Fintaric-tullinimikepalvelun Laskenta-toimintoa. 
 • ilmoita laskemasi tavaroiden tullausarvo, josta olet vähentänyt viedyn tavaran arvon, ja kerro se kannettavan tullin määrällä (esim. 480 euroa x 0,8 €/NAR = 384 euroa).
 • Jaa edellisestä kohdasta saatu tulos (esim. 384 euroa) jalostettujen tuotteiden tullausarvolla (esim. 384 euroa / 530 = 0,72 euroa). Esimerkkiarvoilla laskettuna tulos on 0,72 euroa. Tämä on tavaroista kannettavan tullin määrä. 
 • Jos viedyn materiaalin arvo on suurempi kuin jalostuskustannukset ja rahdit, jolloin saadun laskelman arvo on negatiivinen, ei laskelmaa tarvitse tehdä loppuun. Tällöin tavaroista ei kanneta tullia, mutta negatiivinen laskelma pitää kuitenkin liittää tulli-ilmoitukseen.  

Ilmoita paljoustullilaskelman lisäksi tullausarvo, tilastoarvo sekä arvonlisäveronperuste. Katso ohje kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen”. 


Katso ohje sen mukaan, mitä lupaa käytät. Tee tuonti-ilmoitus näin, kun ulkoisessa jalostuksessa ollut tavara jälleentuodaan menettelyssä 6121.

Kun käytät Tullin lupakeskuksen myöntämää lupaa

Ulkoisen jalostuksen menettely alkaa viennillä. Kun käytät Tullin lupakeskuksen myöntämää lupaa, luvan pitää olla voimassa, kun tavarat asetetaan menettelyyn, mutta ei välttämättä, kun menettely päättyy. Luvan pitää kattaa kaikki ilmoitettavat tavarat.

Voit antaa tuonti-ilmoituksen yksi- tai kaksivaiheisena. Yhdessä tulli-ilmoituksessa voi olla vain yhden luvan tavaroita. Jos tuotavia tuotteita ei ole mainittu luvassa, ne on asetettava toiseen tullimenettelyyn. Perustelluista syistä voit hakea Tullin lupakeskukselta myös takautuvaa lupaa.

Jos teet ilmoituksen kaksivaiheisena, kaikki menettelyä koskevat tiedot pitää ilmoittaa jo yksinkertaistetussa ilmoituksessa. Yksinkertaistettu ilmoitus pitää antaa Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa (ITU).  

Jos tavarat on vietäessä ilmoitettu muuhun kuin ulkoisen jalostuksen menettelyyn (21xx), tuotteita ei voi tuotaessa asettaa menettelyyn 6121, vaan ne pitää asettaa johonkin muuhun hyväksyttyyn tullimenettelyyn. 

Ilmoita sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa seuraavat tiedot:

 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019” 
 • lisämenettelykoodi ”999”
 • etuuskohtelu ”100”
 • liiketoiminnan luonne ”51”, ”52” tai ”60”
 • liiteasiakirjana INF-numero (OP EX/IM) koodilla ”C710 - Tiedotuslomake” ja INF-numerolle merkittävät paljous- ja arvotiedot lisätietokoodilla ”FI710 - Tiedoksiantolomakkeella käytettävä lisäpaljous”
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.

Ilmoita lisäksi ulkoisen jalostuksen menettelyssä olleiden tavaroiden tullausarvo ja mahdollinen arvonlisäveronperuste. Katso ohje niiden ilmoittamiseen tähän sivun kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen”.

Kun käytät vienti-ilmoituksella haettua lupaa

Kun käytät vienti-ilmoituksella haettua lupaa, kaikki tuotavat tuotteet pitää olla mainittu vienti-ilmoituksessa. Jos tuotteita ei ole mainittu vienti-ilmoituksessa, ne on asetettava johonkin muuhun hyväksyttyyn tullimenettelyyn.

Ilmoita sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa seuraavat tiedot:

 • lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on viennin MRN-viitenumero
 • lisämenettelykoodi ”999”
 • etuuskohtelu ”100”
 • liiketoiminnan luonne ”51”, ”52” tai ”60”
 • liiteasiakirjana INF-numero (OP EX/IM) koodilla ”C710 - Tiedotuslomake” ja INF-numerolle merkittävät paljous- ja arvotiedot lisätietokoodilla ”FI710 - Tiedoksiantolomakkeella käytettävä lisäpaljous”
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.
 • Ilmoita lisäksi ulkoisen jalostuksen menettelyssä olleiden tavaroiden tullausarvo ja mahdollinen arvonlisäveronperuste. Katso ohje niiden ilmoittamiseen tähän sivun kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen”.

Tee tuonti-ilmoitus näin, kun ulkoisessa jalostuksessa ollut tavara jälleentuodaan menettelyssä 6121 ja tavara palautuu maksullisesta korjauksesta. 

Ilmoita sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa seuraavat tiedot:

 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019”. Jos lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella ilmoita sen sijaan lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • etuuskohtelu ”100”
 • lisämenettelykoodi ”202 - maksullisessa korjauksessa olleen tavaran palautus UTK 259 art.” 
 • liiketoiminnan luonne ”60”
 • liiteasiakirjana INF-numero (OP EX/IM) koodilla ”C710 - Tiedotuslomake” ja INF-numerolle merkittävät paljous- ja arvotiedot lisätietokoodilla ”FI710 - Tiedoksiantolomakkeella käytettävä lisäpaljous”
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.

Arvotiedot

Maksullisessa korjauksessa olleiden tavaroiden tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, unionin ulkopuolella tehtyjen korjausten kustannuksista sekä rahti- ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka. Ilmoita tilastoarvo kokonaissummana. Vientirahtia jalostuspaikalle ei ilmoiteta tilastoarvossa.

Ilmoita tuonti-ilmoituksessa myös maksullisessa korjauksessa olleiden tavaroiden tullausarvo ja mahdollinen arvonlisäveronperuste. Katso niiden ilmoittamisen ohje kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen”.


Tee tuonti-ilmoitus näin, kun ulkoisessa jalostuksessa ollut tavara jälleentuodaan menettelyssä 6121 ja tavara palautuu maksuttomasta korjauksesta. 

Kun tavara korjataan unionin ulkopuolella maksutta takuuvelvoitteen perusteella, siitä ei tarvitse maksaa tullia, kun se tuodaan takaisin unioniin. Korjauksen suorittajan on annettava todiste takuukorjauksen maksuttomuudesta, ja todiste on esitettävä tarvittaessa Tullille.

Ilmoita sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa seuraavat tiedot:

 • tullimenettely
  • pyydetty menettely ”61 – Jälleentuonti ja luovutus vapaaseen liikkeeseen”
  • edeltävä menettely ”21 - Väliaikainen vienti ulkoisessa jalostusmenettelyssä”
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • lisämenettelykoodi ”B02 – takuun perusteella korjattavina olleet palautettavat jalostetut tuotteet koodeksin 260 art. mukaisesti (vastikkeetta korjatut tavarat)”
 • liiketoiminnan luonne ”60 – Liiketoimet, joihin ei liity omistussuhteen muutosta, kuten esim. tavaroiden korjaus; vuokraus, laina, käyttöleasing tai muu väliaikainen käyttö, alle 24 kk kestävä”

 • tavaran arvotiedot:

  • Ilmoita tavaran arvo Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo". 

   • Ilmoita tavaran arvoksi 0 euroa, kun tuomasi tavara on ollut täysin maksuttomassa takuukorjauksessa ja sinua ei ole veloitettu korjauksesta.

  • Ilmoita arvolajikoodien avulla tavaran arvoon lisättäviä eriä, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi tavaran arvoon.

   • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisilla arvolajikoodeilla. 

   • Esimerkiksi jos olet joutunut maksamaan takuukorjattavan tavaran kuljetuksesta ja olet saanut erillisen rahtilaskun kuljetuksesta, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”.

 • lisätietona lisätietokoodi ”FITAC – Selvitys maksuttomasta korjauksesta” ja sen kuvauksena vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi et ole maksanut korjauksesta

 • arvonmääritysmenetelmä

  • Kun liiketoiminnan luonteeksi on ilmoitettu ”60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen”, on käytettävä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää. Selvitä, mitä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää voit käyttää. Ilmoita sen perusteella jokin seuraavista koodeista:

   • ”2 – Samanlaisten tavaroiden kauppa-arvo”

   • ”3 – Samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo”

   • ”4 – Deduktiivinen arvo”

   • ”5 – Laskennallinen arvo”

   • ”6 – Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)”

 • tilastoarvo

  • Tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta (arvo, jos olisivat ehjiä), sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja. Tilastoarvo ei voi olla 0.

 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019”. Jos lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella ilmoita sen sijaan lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero

 • liiteasiakirjana INF-numero (OP EX/IM) koodilla ”C710 - Tiedotuslomake” ja INF-numerolle merkittävät paljous- ja arvotiedot lisätietokoodilla ”FI710 - Tiedoksiantolomakkeella käytettävä lisäpaljous”

  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.

 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.

Arvonlisävero

Jos olet arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle. Jos ilmoittaja on arvonlisäverorekisteröimätön, tulli-ilmoituksessa pitää ilmoittaa arvonlisäveronperuste. Jos ilmoittajalta veloitetaan kuljetuskustannukset, kuljetuskustannuksista pitää maksaa arvonlisävero. Ilmoita kuljetuskustannukset erillisillä koodeilla: 

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D).

Tee tuonti-ilmoitus näin, kun ulkoiseen jalostukseen lähetty materiaali palautuu sellaisenaan takaisin alkuperäiselle viejälle. 

Jos annat ilmoituksen sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa, ilmoita seuraavat tiedot:

 • tullimenettely ”6121” 
 • lisämenettelykoodit ”F01” ja ”642” 
 • liiketoiminnan luonne ”21”
 • etuuskohtelukoodi ”100”
 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019”. Jos lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella ilmoita sen sijaan lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”

Ilmoita lisäksi ulkoiseen jalostukseen viedyn ja muuttumattomana palautuvan materiaalin tullausarvo ja mahdollinen arvonlisäveronperuste. Katso ohje kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen”.

Lue lisää palautustavaroiden tuonnista.


Tee tuonti-ilmoitus näin, kun ulkoisessa jalostusmenettelyssä ollut tavara palautuu muuna kuin jalostettuna tuotteena, esimerkiksi leikkuujätteenä.

Jos annat ilmoituksen sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa, ilmoita seuraavat tiedot:

 • tullimenettely ”6121”
 • lisämenettelykoodi ”210” 
 • liiketoiminnan luonne ”51” tai ”52”
 • etuuskohtelukoodi ”100”
 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019”. Jos lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella ilmoita sen sijaan lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.

Jos menettelyn 6121 edellytykset eivät täyty, ulkoisen jalostuksen edullisempaa verokohtelua ei voida myöntää. Esimerkki: Jos ulkoisen jalostuksen menettelyn määräaika on ylitetty, Tulli ei hyväksy annettua tulli-ilmoitusta menettelyyn 6121.

Tällöin yritys voi lähettää korvaavan uuden tulli-ilmoituksen, jossa tullimenettely on joko vapaaseen liikkeeseen luovutus tai tullivarastointi. Lue alta ohjeet, jos teet tulli-ilmoituksen vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta.

Tullimenettelyn ilmoittaminen

Anna vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • pyydetty menettely ”40 – Luovutus vapaaseen liikkeeseen”
 • edeltävä menettely ”21 – Väliaikainen vienti ulkoisessa jalostusmenettelyssä”
 • lisämenettely ”999 – ei lisämenettelyä”.

Arvotietojen ilmoittaminen

Kun menettelyn 6121 edellytykset eivät täyty ja käytät menettelyä 4021, ilmoita tavaroiden arvoon ja arvonmääritykseen liittyvät tiedot seuraavasti:

 • tavaran arvo
  • Ilmoita tavaran arvo Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo".
  • Kauppahintana käytetään tavaran korjaamisesta tai jalostuksesta syntyneitä kustannuksia sekä EU:n ulkopuolella lisättyä materiaalia. Se voi olla esimerkiksi maksamasi huolto- ja korjausveloitus, joka voi koostua työajan veloituksesta sekä lisätyistä materiaaleista, joista olet maksanut tavaroiden korjaajalle. Jos olet saanut korjaamisesta tai jalostuksesta useamman laskun, laske kustannukset yhteen ja ilmoita korjauskustannukset yhtenä eränä. 
  • Tavaran arvo ei voi olla 0 euroa. 
 • vietyjen tavaroiden arvo
  • Käytä arvolajikoodia ”AE – Tuotuihin tavaroihin sisältyvät materiaalit, rakenneosat, osat ja vastaavat ainekset” 
  • Vietyjen tavaroiden arvolla tarkoitetaan EU:n ulkopuolelle vietyä tavaraa sekä tarvike- ja palvelutoimitusten arvoa, jotka sisältyivät jalostettavaksi tai korjattavaksi vietyihin tavaroihin.
 • kauppahintaan lisättävä erät, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi kauppahintaan
  • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisilla arvolajikoodeilla.
   • Esimerkiksi jos olet saanut tavaroiden kuljetuksesta erillisen rahtilaskun, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”. Älä kuitenkaan ilmoita lisättävänä eränä vientiin liittyviä kuljetus- tai liitännäiskuluja tai vakuutuskustannuksia.
   • Ilmoita jalostuksessa tai korjauksessa käytetystä teknisestä suunnittelusta ja kehittelystä syntyneet kustannukset koodilla ”AH – Tekninen suunnittelu, kehittely, taiteellinen työ ja mallisuunnittelu sekä piirustusten ja luonnosten laadinta, jotka tapahtuvat muualla kuin unionissa ja ovat välttämättömiä tuotujen tavaroiden tuottamisessa”.
    • Ilmoita tavaroihin liittyvät rojaltit ja lisenssimaksut koodilla ”AI – Rojaltit ja lisenssimaksut”. Huom.! Älä ilmoita rojalteja ja lisenssimaksuja, jos kyseessä on maksullinen korjaus.
  • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Kun liiketoiminnan luonteeksi on ilmoitettu ”60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen”, ”51 – Tavaroiden palautus palkkatyöstä alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan” tai ”52 – Tavaroiden palautus palkkatyöstä muualle kuin alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan”, ilmoita arvonmääritysmenetelmä seuraavasti: 
  • Kun olet maksanut jalostuksesta tai korjauksesta ja sinulla on lasku, ilmoita arvonmääritysmenetelmä koodilla ”1 – Tuotujen tavaroiden kauppa-arvo”.
   • Jos et ole maksanut jalostuksesta tai korjauksesta eikä sinulla ole esittää jalostuksesta tai korjauksesta laskua, on käytettävä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää. Selvitä, mitä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää voit käyttää. Ilmoita sen perusteella jokin seuraavista koodeista:
   • ”2 – Samanlaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”3 – Samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”4 – Deduktiivinen arvo”
   • ”5 – Laskennallinen arvo”
   • ”6 – Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)”
 • tilastoarvo
  • Ilmoita tilastoarvoksi seuraavien arvojen yhteenlaskettu summa: vietyjen tavaroiden arvo, unionin ulkopuolella suoritettujen jalostustoimintojen kustannukset, unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo, tavaroihin liittyvät rojaltit ja lisenssimaksut sekä rahti-  ja vakuutuskustannukset jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka.
  • Tilastoarvo ei voi olla 0.

Muuta huomioitavaa

Ilmoita vietyjen tavaroiden arvo tavaraerän tiedoissa lisätietokoodilla ”FIXXX”.

Arvonlisäveron peruste

Jos olet arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle.

Jos olet arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveron peruste kokonaissummana koodilla ”80 – poikkeava alv-peruste”. Ilmoita koodilla yksi summa, johon olet laskenut yhteen nämä kustannukset:

 • jalostuskustannukset
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo
 • kuljetus-, lastaus- ja purkukulut jalostuspaikalle (vientirahti)
 • kuljetus-, lastaus-, vakuutus- ja liitännäiskustannuksista sekä muista maahantuontiin liittyvistä kustannuksista kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti (tuontirahti)
 • Jos tiedät veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä, että tavara kuljetetaan toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, lisää arvonlisäveroperusteeseen myös kustannukset tähän määräpaikkaan asti.
 • maahantuonnin tulliselvityksen yhteydessä valtiolle tai EU:lle kannettavat verot, tullit ja muut maksut arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

Huom.! Arvonlisäveron perusteeseen ei kuulu vietyjen tavaroiden arvo.


Ennakkotuonnilla alkava ulkoinen jalostus tarkoittaa sitä, että rikkinäisen tavaran tilalle tuodaan etukäteen korvaava tuote niin kutsutussa vakiovaihtojärjestelmässä.

Ensin tuodaan korvaava tuote, josta annetaan tuonnin tulli-ilmoitus menettelyssä ”48 – Korvaavien tuotteiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen ulkoisessa jalostusmenettelyssä ennen väliaikaisesti vietävien viallisten tavaroiden vientiä”. Tämän jälkeen EU:n ulkopuolelle viedään rikkinäinen tavara, josta annetaan vienti-ilmoitus ulkoisen jalostuksen menettelyssä 2148.

Rikkinäiset tavarat on vietävä 2 kuukauden kuluessa korvaavien tavaroiden tuonnista. Lisäksi korvaavan tuotteen yleisen tullin pitää olla suurempi kuin 0 %.

Ennakkotuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen menettelyn käyttäminen edellyttää vastuuvakuuden asettamista. Vakuus pysyy varattuna, kunnes menettely on päätetty asianmukaisesti ja Tullille on annettu tiedoksianto menettelyn päättämisestä. Lue lisää vastuuvakuudesta Vakuudet-sivulta.

Millainen korvaavan tuotteen on oltava?

Korvaavan tuotteen pitää olla seuraavilta osin samanlainen kuin rikkinäinen tavara:

 • Tuotteen pitää kuulua samaan 8-numeroiseen CN-nimikkeeseen kuin väliaikaisesti viety tavara, jos se olisi korjattu ulkoisessa jalostusmenettelyssä.
 • Tuotteen pitää olla samanlainen myös kaupalliselta laadultaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan.
 • Jos vietävää tavaraa on käytetty ennen vientiä, myös korvaavan tuotteen pitää olla käytetty. Korvaavat tuotteet voivat kuitenkin olla uusia, jos ne toimitetaan veloituksetta joko sopimukseen tai lakiin perustuvan takuuvelvoitteen perusteella tai materiaali- tai valmistusvirheen vuoksi.

Voinko käyttää edustajaa (pyydetty menettely 48)

Ennakkotuonnilla alkavan ulkoisen jalostukseen tuonti-ilmoituksessa edustusmuoto voi olla suora edustus (2) tai suora edustus takaajan vastuulla (2 + lisätietokoodi FITAK). Tulliselvityspalvelussa edustusmuodon pääsee valitsemaan ”Toimijat”-näytöllä kohdassa ”Edustaja”. Valitse alasvetovalikosta joko ”2 – Suora edustus” tai ”2 – Suora edustus” ja lisäksi valintaruutu ”Takaajan vastuulla”. Vienti-ilmoituksessa edustusmuotona voi käyttää vain suoraa edustusta (2).

Miten haen lupaa (pyydetty menettely 48)?

Menettelyn käyttäminen vaatii aina ulkoisen jalostuksen luvan, jossa on mainittu ennakkotuonnin käyttö. Lupa voi olla etukäteen haettu kirjallinen lupa Lupakeskukselta tai voit hakea lupaa tulli-ilmoituksella.

Jos haluat, että lupa koskee useampaa kuin yhtä unionin jäsenvaltiota, hae unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota. Tee hakemus EU:n Tullipäätökset-palvelussa. Lue lisää unioniluvista.

Lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa

Lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa on pakollinen silloin, kun toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavia tavaroita. 

Jos haet kirjallisen luvan Tullin lupakeskukselta, hae se etukäteen Luvat ja päätökset -palvelun kautta. Muista valita lupaa hakiessasi, että haluat käyttää ennakkotuontia. 

Luvan hakeminen tulli-ilmoituksella

Ennakkotuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen lupaa voi hakea myös tulli-ilmoituksella. Näin voi tehdä esimerkiksi, kun tuot tavaran takuuseen perustuvassa vakiovaihtojärjestelmässä.

Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella, sinun pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa luvan vaatimat lisätiedot. Lisäksi tulli-ilmoitus on annettava vakiomuotoisena.

Kun tulli-ilmoitus on hyväksytty, Tulli on samalla hyväksynyt lupahakemuksen.

Muuta huomioitavaa luvan käytöstä

Luvan on oltava voimassa, kun tavarat asetetaan menettelyyn, mutta ei välttämättä enää menettelyä päätettäessä.

Tulli-ilmoituksessa voi olla vain yhdessä luvassa mainittuja tavaroita.

Muu unioniin sijoittautunut henkilö voi käyttää luvanhaltijan lupaa menettelyä päätettäessä, jos tällä on luvanhaltijan suostumus ja lupaehdot täyttyvät (esim. noudatetaan luvassa mainittuja menettelyn päättämisen määräaikaa ja toimivaltaisia tullitoimipaikkoja). Kuitenkin vain luvanhaltija voi ilmoittaa tavaroita menettelyyn. Jos muu henkilö haluaa päättää menettelyn toiseen jäsenvaltioon, kuin missä menettely on aloitettu, vaaditaan menettelyn käyttämiseen aina unionilupa.  

Tuonti-ilmoituksessa annettavat tiedot, kun tavarat asetetaan ulkoisen jalostuksen ennakkotuonnin menettelyyn (4800)

Kun annat ulkoisen jalostuksen ennakkotuonnin tulli-ilmoitusta, ilmoita seuraavat koodit:

 • pyydetty menettely ”48 – Korvaavien tuotteiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen ulkoisessa jalostusmenettelyssä ennen väliaikaisesti vietävien viallisten tavaroiden vientiä”
 • edeltävä menettely:
  • Mahdolliset edeltävät menettelyt ovat 51, 53, 54 ja 71.
  • Jos tavaralla ei ole edeltävää menettelyä, ilmoita ”00 – Ei edeltävää menettelyä”. 
 • lisämenettelykoodiksi joko ”240 – Korvaavan tavaran tuonti on maksullista” tai ”241 – Korvaavan tavaran tuonti ei ole maksullista” 
 • liiketoiminnan luonne 60  
 • etuuskohtelu 100.

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa, voit antaa tulli-ilmoituksen joko yksi- tai kaksivaiheisena. Menettelyyn liittyvät lisätiedot muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa luvan numero seuraavasti:

 • sanomalla kohdassa ”Luvat”
 • Tulliselvityspalvelussa aloitusvalinnoissa heti menettelyn valitsemisen jälkeen.

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella, ilmoitus pitää antaa vakiomuotoisena. Hae lupaa seuraavalla tavalla:

 • Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa, ilmoita erityismenettelyiden vaatimat tiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. 
 • Kun haet lupaa sanomalla, ilmoita tieto luvan hakemisesta lisätietokoodilla ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus”. 

Lisäksi ilmoita erityismenettelyn lupahakemuksen vaatimat lisätiedot seuraavasti:

 • Menettelyn päättävät tullitoimipaikat, joita voi olla useita, tullitoimipaikan tunnuksella. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat”.
 • Menettelyä valvova tullitoimipaikka vain sanomalla koodilla ”FIXAA – Valvova tulli”.
  • Suomessa ilmoita aina ”FI002000 – Sähköinen palvelukeskus”.
 • Tavaroista saatava tuotto paljousyksikkönä tai prosentuaalisena osuutena (esim. ”100 %”, kun kaikki tuotteet käytetään). Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBO – Arvoitu tuotto ja tuotonmääritystapa”.
 • Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne, esimerkiksi takuuseen perustuva tavaran korjaus. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne”. 
 • Tavaroista syntyvä jalostettu tuote 10-numeroisella tullinimikkeellä. Ilmoita myös jalostuksessa syntyvän tuotteen tavarankuvaus. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBP – Jalostetut tuotteet (CN-koodi; tavarankuvaus)”. 
 • Kaikki tavaroiden jalostus- ja käyttöpaikat ja niiden osoitetiedot. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXAC – Jalostuspaikka(t)”.
 • Menettelyn päättämisen määräaika on 2 kuukautta. Tulliselvityspalvelussa määräaika täyttyy automaattisesti ilmoitukseen. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBH – menettelyn päättämisen määräaika”.
 • Tavaroiden tunnistetietona aina menettelykirjanpito koodilla ”7 – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta) ” sekä menettelykirjanpidon säilytyspaikan osoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita tunnistetietoja, joiden avulla tavarat voidaan jalostuksen jälkeenkin tunnistaa. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”. Ilmoita tunnistemenetelmäksi aina koodi ”7”, ja lisäksi voit valita jonkun muun seuraavista tunnistetiedoista:
  • ”1” – Sarja- tai valmistusnumero 
  • ”2” – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen 
  • ”4” – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen  
  • ”5” – Analyysien tekeminen
  • ”6 – Tiedonantolomake maasta toiseen valmistettaviksi, jalostettaviksi tai korjattaviksi lähetettyjen tavaroiden väliaikaisen viennin helpottamiseksi” (soveltuu ainoastaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn)

Rikkinäisten tavaroiden vienti-ilmoituksen menettelykoodi on 2148.

Miten tullausarvo ja maahantuontiverot määritetään?

Tullausarvon määrittäminen ulkoisen jalostuksen ennakkotuonnin menettelyssä 4800 riippuu siitä, onko korvaava tuote ilmoittajalle maksullinen vai maksuton. 

Maksullisen tuotteen tullausarvo

Jos tuote on maksullinen, tuotteen tullausarvo ja tilastoarvo ulkoisen jalostuksen ennakkotuonnin tullimenettelyssä 4800 määritellään kuten ulkoisen jalostuksen menettelyssä 6121.

Tuotteesta kannetaan ulkoisen jalostuksen mukainen tuontitulli. Lisäksi tuontivaiheessa varataan vastuuvakuus sille tuontitullien määrälle, joka jää kantamatta menettelyyn asettamisen hetkellä (= normaalin kolmannen maan tuontitulli ja ulkoisen jalostuksen menettelyn veronlaskusääntöjen mukaisesti kannetun tuontitullin välinen erotus).

Katso tullausarvon ilmoittamisen ohje kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen ja ilmoittaminen tulli-ilmoituksessa”.

Maksuttoman tuotteen tullausarvo

Maksuttoman tuotteen tullausarvo ennakkotuonnin tullimenettelyssä 48xx perustuu tuotteen tavalliseen kauppa-arvoon tai myyntihintaan. Tuotteesta varataan vastuuvakuus tuotteen kauppa-arvon mukaisesta tullista.

Arvonlisävero

Jos olet arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle. Jos olet arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemista varten kauppahintaa oikaisevat tiedot tulli-ilmoituksessa.

Arvonlisävero määritellään sekä maksullisessa että maksuttomassa toimituksessa siten, että lähtöarvona on arvonlisäverolain 88 §:ssä säädetty tullausarvo (UTK 69–76 art., DA 71 art. ja TA 127–146 art.). Tähän arvoon lisätään arvonlisäverolain 91–93 a §:ssä mainitut erät.

Lue lisää maahantuonnin arvolisäverosta Verohallinnon sivuilta:
Maahantuonnin arvonlisäverotus
Maahantuonnin arvonlisäveron peruste

Vienti-ilmoituksen antaminen

Kun ulkoisen jalostuksen menettely päättyy vientiin, käytä menettelykoodia ”2148 – ulkoisen jalostuksen menettely, vienti ennakkotuonnin jälkeen”.

Vienti-ilmoitusta ei voi antaa kaksivaiheisena, vaan se on annettava aina täydellisenä ilmoituksena.

Joissain tapauksissa ilmoituksen voi antaa myös jälkikäteen. Näissä tilanteissa Tulli tutkii, onko ilmoituksen antamiselle jälkikäteen edellytyksiä ja joko hyväksyy tai hylkää ilmoituksen.

Jos sinulla on kirjallinen Lupakeskuksen myöntämä lupa (7UA) 

Jos sinulla on Lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa (kansallinen menettelykoodi 7UA), voit ilmoittaa yhdellä vienti-ilmoituksella vain yhden luvan mukaisia tavaroita.

Vienti-ilmoituksessa edeltävinä asiakirjoina voit ilmoittaa useampia erityismenettelyn tulli-ilmoituksia. Vienti-ilmoituksessa voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle vain yhdeksän edeltävää asiakirjaa. Jos edeltäviä asiakirjoja on enemmän kuin yhdeksän, tavarat on jaettava useammalle tavaraerälle.

Jos sinulla on tulli-ilmoituksella haettu lupa (7UB) 

Jos olet hakenut lupaa erityismenettelyn käyttämiselle tulli-ilmoituksella (kansallinen menettelykoodi 7UB), voit ilmoittaa vienti-ilmoituksella edeltävinä asiakirjoina useampia erityismenettelyn tulli-ilmoituksia.
Vienti-ilmoituksessa voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle vain yhdeksän edeltävää asiakirjaa. Jos edeltäviä asiakirjoja on enemmän kuin yhdeksän, tavarat on jaettava useammalle tavaraerälle.

Vienti-ilmoituksessa annettavat tiedot

Ilmoita vienti-ilmoituksessa seuraavat tiedot: 

 • tullimenettelykoodi 2148
 • kaikki tullaukseen liittyvät asiakirjat jommallakummalla tai molemmilla asiakirjakoodeilla:
  • ”IM – Tuonti-ilmoitus” ja sen kuvauksena tullausnumero ja päivämäärä
  • ”MRN – Edeltävän sähköisen ilmoituksen MRN-numero” ja sen kuvauksena MRN-viitenumero ja päivämäärä.
 • kansallinen menettelykoodi ”7UA”, jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa 
  • Lisäksi on ilmoitettava kirjallinen lupa asiakirjakoodilla ”C019 – OPO – Ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat lupa (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A oleva sarake 8b)” sekä luvan numero ja päivämäärä.
 • kansallinen menettelykoodi ”7UB”, jos sinulla on tulli-ilmoituksella myönnetty lupa 
 • valvovaksi tulliksi koodilla ”FIXAA – Valvova tulli” Sähköinen palvelukeskus ”FI00200”.

Miten menettelyn määräaikaa voi pidentää?

Voit hakea menettelyn määräajan pidennystä valvovasta tullista (FI00200). Pidennystä on haettava, ennen kuin menettelyn määräaika on päättynyt. 

Jos olet antanut sähköisen tulli-ilmoituksen, hae määräajan pidennystä seuraavasti:

 • Tulliselvityspalvelussa määräajan pidennystä haetaan tulli-ilmoituksen osiosta ”Yhteenveto ja lähettäminen”. Hae määräajan pidennystä valitsemalla painike ”Pyydä lisäaikaa”, minkä jälkeen lisää uusi määräaika ja lähetä pyyntö Tullille.
 • Jos olet sanomailmoittaja, hae menettelyn määräajan pidennystä sanomalla ”Vapaamuotoinen yhteydenotto” valitsemalla syykoodi ”003 – Määräajan pidentäminen”
 • Jos et pysty hakemaan pidennystä sähköisesti, voit hakea pidennystä tullilomakkeella 975s ”Menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen”. Toimita hakemus Sähköiseen palvelukeskukseen (valvovatulli(at)tulli.fi). 

Jos luvanhaltija hakee määräajan pidennystä itse Tulliselvityspalvelussa ja tulli-ilmoitus on annettu sanomalla käyttäen suoraa edustajaa takaajan vastuulla, Tulli pyytää edustajalta suostumuksen.

Jos haluat pidentää Tullin lupakeskuksesta haetussa luvassa olevaa määräaikaa, tee luvan muutoshakemus Luvat ja päätökset -palvelussa.

Menettelyn päättäminen

Tee vienti-ilmoitus 2 kuukauden kuluessa

Ennakkotuonnilla alkava ulkoisen jalostuksen menettely päättyy, kun rikkinäisistä tavaroista annetaan vienti-ilmoitus. Rikkinäiset tavarat on vietävä 2 kuukauden kuluessa korvaavien tavaroiden tuonnista. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Vienti-ilmoituksen antaminen”.

Lisäksi anna päättämisen tiedoksianto

Lisäksi menettelyn päättämisestä pitää antaa päättämisen tiedoksianto valvovalle tullille. Tiedoksianto pitää antaa viimeistään seuraavana päivänä, kun määräaika on päättynyt.

Lähetä päättämisen tiedoksianto jollain seuraavista tavoista:

 • Tulliselvityspalvelussa valitse ”Ota yhteyttä Tulliin” -painike. Ilmoita MRN-viitenumero ja valitse painike ”Muu syy”. Valitse yhteydenoton syyksi ”007 – Päätöstilitys / tiedoksianto menettelyn päättämisestä”.
 • Jos olet sanomailmoittaja, lähetä ”Vapaamuotoisella yhteydenotto” -sanoma ja valitse yhteydenoton syykoodiksi ”007 – Päätöstilitys / tiedoksianto menettelyn päättämisestä”. 
 • Lähetä tieto erillisellä asiakirjalla sähköpostitse (valvovatulli(at)tulli.fi). 

Tuontitullauksessa varattu vastuuvakuus vapautetaan, kun valvova tulli on käsitellyt päättämisen tiedoksiannon.


Vakiovaihtojärjestelmää voi käyttää ainoastaan rikkinäisten tuotteiden korjaamiseen. Siinä käytetään korvaavia tuotteita, ei vastaavia tavaroita. Vakiovaihtojärjestelmää voi käyttää ulkoisessa jalostuksessa esimerkiksi silloin, jos viet rikkinäisen tuotteen korjattavaksi ja saat tilalle korvaavan tavaran. Ennakkotuonnissa ensin tuodaan korvaava tavara ja vasta sen jälkeen rikkinäinen tavara lähetetään korjattavaksi. 

Maksuton takuukorjaus vakiovaihtojärjestelmässä

Jos saat rikkinäisen korjattavaksi viedyn tuotteen tilalle uuden korvaavan tuotteen maksuttomasti, ilmoita tuonti-ilmoituksessa ”B03 – takuun perusteella korjattavina olleet palautettavat jalostetut tuotteet koodeksin 261 art. mukaisesti (vakiovaihtojärjestelmä)”.

Maksullinen korjaus vakiovaihtojärjestelmässä

Jos lähetät rikkinäisen tuotteen maksulliseen korjaukseen ja saat uuden korvaavan tuotteen rikkinäisen tilalle, ilmoita tuonti-ilmoituksessa lisämenettelykoodi ”203 –  muun kuin takuun perusteella korjattavina olleet palautettavat jalostetut tuotteet UTK 261 art. mukaisesti, vakiovaihtojärjestelmä”.

Ennakkotuonti vakiovaihtojärjestelmässä

Katso ennakkotuonnin ohje kohdasta ”+ Ennakkotuonti ulkoisessa jalostuksessa”.

Vastaavien tavaroiden käyttäminen

Jos et voi käyttää vakiovaihtojärjestelmää, ainut vaihtoehto on käyttää vastaavia tavaroita. Vastaavien tavaroiden käyttäminen vaatii Tullin Lupakeskuksen myöntämän luvan.  Lue lisää vastaavien tavaroiden käytöstä.


Ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetetuista tavaroista saadut jalostetut tuotteet voidaan vapauttaa tietyin edellytyksin kokonaan tuontitullista, jos tavarat on korjattu tai muutettu unionin tullialueen ulkopuolella sijaitsevassa maassa tai alueella, jonka kanssa unioni on tehnyt vapautuksen mahdollistavan kansainvälisen sopimuksen. (UTK 260a art.).

Menettelyä voi soveltaa vapaakauppasopimuksissa EU–Kanada (CETA), EU–Japani, EU–Vietnam ja EU–Iso-Britannia. Muuten noudatetaan tavallisen ulkoisen jalostuksen sääntöjä, mutta poikkeuksena on se, että 6121 menettelyyn asetettaessa ei kanneta tulleja.  

Tavaran ominaispiirteet eivät saa tuhoutua korjauksessa. Ei ole myöskään sallittua luoda uusi tai kaupallisesti erilainen tavara. Vastaavien tavaroiden tai korvaavien tavaroiden käyttäminen ei ole sallittua. 

Ilmoita tulli-ilmoituksessa samat tiedot kuin antaisit muutenkin ulkoisessa jalostuksessa korjatuista tavaroista. Myös tullausarvo ja tilastoarvo sekä arvolisäveronperuste määritetään samalla tavalla kuten muussakin maksullisessa tai maksuttomassa korjauksessa. Poikkeuksena ilmoita lisämenettelykoodi ja lisätietokoodi seuraavasti:

 • Jos kyse on maksutta korjatusta tai muutetusta tavarasta, ilmoita lisämenettelykoodina ”204 - Ulkoinen jalostusmenettely: Vapautus tuontitullista kansainvälisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvilta maksutta korjatuilta tai muutetuilta tavaroilta” (UTK 260a art.).
 • Jos kyse on maksullisesta korjauksesta tai maksua vastaan muutetusta tavarasta, ilmoita lisämenettelykoodi ”205 – Ulkoinen jalostusmenettely: Vapautus tuontitullista kansainvälisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvilta maksua vastaan korjatuilta tai muutetuilta tavaroilta” (UTK 260a art.)
 • Ilmoita lisäksi tavaraerällä lisätietokoodi ”FIUKV – Lisätiedot kansainväliseen sopimukseen perustuvaa UTK 260a artiklan mukaista ulkoista jalostusta varten”. Ilmoita kuvaukseksi tarkennus sovellettavasta vapaakauppasopimuksesta ja suoritetusta toiminnosta.

Ulkoisessa jalostusmenettelyssä vastaavat tavarat ovat muita kuin unionitavaroita, joita jalostetaan EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolella ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetettujen unionitavaroiden sijasta.

Vastaavien tavaroiden käyttöön tarvitsee luvan Tullin lupakeskukselta. Lupakeskuksen myöntämässä kirjallisessa luvassa on oltava maininta vastaavien tavaroiden käytöstä.

Tarkista ensin, voitko käyttää ulkoisessa jalostuksessa vastaavia tavaroita. Selvitä mahdollisuutesi käyttää vastaavia tavaroita erillisestä asiakasohjeesta ”Vastaavien tavaroiden käyttö erityismenettelyissä”.

Tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen tullimenettely (46xx) 

Tullimenettelyssä 46xx voit tuoda ensin vastaavista tavaroista tuotettuja jalostettuja tuotteita EU:n ulkopuolelta EU:hun. Vasta sen jälkeen EU:n ulkopuolelle viedään jalostettavaksi tavaroita, joiden sijasta vastaavia tavaroita on käytetty. 

Esimerkki:

Yrityksellä on ulkoisen jalostuksen lupa, joka sallii T-paitojen valmistamisen EU:n ulkopuolella Intiassa. T-paitojen valmistuksessa käytetään sellaista materiaalia, jota ei ole ensin viety Intiaan ulkoisen jalostuksen menettelyssä. Sen sijaan valmistuksessa käytetään Intiassa valmistettua puna-valkoraidallista 100 % puuvillaneulosta, jossa kunkin väriraidan korkeus on 2 cm.

Intiassa valmistuneet punavalkoraidalliset T-paidat tuodaan Suomeen ja luovutetaan vapaaseen liikkeeseen ulkoisen jalostuksen 4600 999 menettelyssä (IM/EX). Tämän jälkeen asetetaan ulkoisen jalostuksen menettelyyn (21xx 7UA) unionitavara, joka on samanlaista puna-valkoraidallista 100 % puuvillaneulosta, jossa kunkin neulotun väriraidan korkeus on 2 cm, ja tavara viedään EU:n ulkopuolelle.

Huom.! Jos olet tuomassa tavaroita ulkoisen jalostuksen vakiovaihtojärjestelmässä, lue ohjeet alasvetovalikosta ”Ennakkotuonti ulkoisessa jalostuksessa (pyydetty menettely 48)”.

Tietoja, jotka on annettava tulli-ilmoituksessa

Ilmoita tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen tulli-ilmoituksessa muun muassa seuraavia tietoja:

 • Lupakeskuksen myöntämän luvan numero kohdassa ”Luvat” 
  • Menettelyn käyttäminen vaatii aina Lupakeskuksen myöntämän kirjallisen luvan.
  • Menettelyyn liittyvät lisätiedot muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.
 • pyydetty tullimenettely ”46 – Vastaavista tavaroista ulkoisessa jalostusmenettelyssä saatujen jalostettujen tuotteiden tuonti ennen niiden tavaroiden vientiä, jotka ne korvaavat”
 • edeltävä menettely:
  • Edeltävä menettely voi olla jokin seuraavista: 51, 53, 54, 71 tai 78.
  • Jos tavaralla ei ole edeltävää menettelyä, ilmoita ”00 – Ei edeltävää menettelyä”. 
 • lisämenettelykoodi ”999 – ei lisämenettelyä” 
 • liiketoiminnan luonteeksi jompikumpi seuraavista: 
  • ”51 – Tavaroiden palautus palkkatyöstä alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan”
  • ”52 – Tavaroiden palautus palkkatyöstä muualle kuin alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan”
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”  
 • arvotiedot:
  • Tavaroiden tullausarvo, tilastoarvo ja arvonlisäveron peruste ilmoitetaan samalla tavalla kuin tullimenettelyssä 6121.

Menettelyn päättäminen

Menettely päättyy antamalla vienti-ilmoitus (menettelykoodi 2146). Jotta etuutta voidaan soveltaa, unionitavarat on vietävä 6 kuukauden kuluessa jalostettujen tuotteiden tuonnista.

Vienti-ilmoituksen lisäksi yrityksen on annettava Tullille tiedoksianto menettelyn päättämisestä. Voit antaa tiedoksiannon menettelyn päättämisestä esimerkiksi Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.


Ulkoinen jalostus päättyy jalostetun tavaran tuontitullaukseen.

Menettely on päätettävä määräajassa, joka on ilmoitettu Tullin lupakeskuksen myöntämässä kirjallisessa luvassa tai lupana toimivassa ulkoisen jalostuksen vienti-ilmoituksessa. Ulkoisen jalostuksen menettelyn määräaika alkaa siitä, kun tavara luovutetaan vientimenettelyyn.

Voit yksittäistapauksissa hakea valvovalta tullilta pidennystä menettelyn päättämisen määräaikaan. Hae pidennystä lomakkeella 975s (Menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen).

Jos määräaika on ylittynyt eikä pidennystä ole haettu, tavarat voidaan edelleen jälleentuoda, mutta niille ei voida soveltaa ulkoisen jalostuksen menettelyn mukaisia alempia tulleja ja veroja.

Jos Tullin lupakeskuksen luvassa ilmoitettu menettelyn päättämisen määräaika ei riitä yrityksen toiminnalle, pyydä lupamuutosta Tullin lupakeskukselta. 


Luvanhaltijan on pidettävä menettelyyn asetetuista tavaroista kirjanpitoa. Myös yksinkertaistetusta menettelystä on pidettävä kirjanpitoa. Kirjanpito on välttämätöntä, sillä tulliviranomaisen täytyy voida valvoa ja tarkastaa menettelyyn asetettuja tavaroita.

Jos menettelyn käyttäminen on pienimuotoista, kirjanpidon ei välttämättä tarvitse olla sähköistä, vaan Tulli voi hyväksyä myös paperisen kirjanpidon.

Lue lisää ulkoisen jalostuksen kirjanpidosta ulkoisen jalostusmenettelyn luvanhaltijan ohjeesta


UTK 86 artikla 5 alakohta, 260 ja 261 artiklat
Komission delegoitu asetus 2015/2446 (DA) 75 artikla                                                        
Arvonlisäverolaki § 88–93a                                                                           
Komission asetus 113/2010 (Tilastoarvo)

Lisätietoa: yritysneuvonta(at)tulli.fi