Tämä sivu on päivitettävänä

Päivitämme sivun mahdollisimman pian.

Ulkoinen jalostus

Ulkoinen jalostus on tullimenettely, jossa yritys voi viedä menettelyssä 21xx unionitavaroita väliaikaisesti unionin tullialueelta esimerkiksi valmistusta tai korjausta varten. Ulkoisessa jalostuksessa olleen tavaran jälleentuonnissa menettelykoodi on 6121.

Tarvitset luvan ja INF-numeron

Ulkoista jalostusta varten pitää olla lupa. Luvanhaltijan on oltava unioniin sijoittautunut toimija. Lisäksi yrityksen täytyy pitää menettelystä kirjanpitoa. Yrityksen ei kuitenkaan tarvitse tehdä tavaroiden jalostusta itse. Luvanhaltija tai tämän suostumuksella myös muu unionin tullialueelle sijoittautunut yritys voi luovuttaa tavarat vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta. 

Voit hakea kirjallista lupaa etukäteen Tullin lupakeskukselta. Myös vienti-ilmoitus voi toimia lupahakemuksena, jolloin Tullin hyväksymä vienti-ilmoitus on samalla lupa. Jos ulkoisen jalostuksen menettely alkaa ennakkotuonnilla (menettely 48xx), hyväksytty tuonti-ilmoitus on lupa. Lue lisää luvista tämän sivun ”Huomioi nämä” -kohdasta nimeltä ”Ulkoisen jalostuksen luvan hakeminen”.

Ulkoista jalostusmenettelyä varten tarvitset yleensä myös sähköisen INF-numeron, joka pitää ilmoittaa vienti- sekä tuonti-ilmoituksessa. Lue lisää INF-numeron hakemisesta.

Ulkoisen jalostuksen menettely

Kun ulkoisen jalostuksen menettelyyn (21xx) asetetuista tavaroista jalostetut tuotteet tuodaan unioniin, on jalostetuista tuotteista kannettavan tuontitullin oltava suurempi kuin nolla. Jos jalostuksen jälkeen tuotavien tuotteiden kannettava tuontitulli on nolla joko tuotteiden alkuperän, tariffiluokittelun tai muun vastaavan perusteella, ulkoisen jalostusmenettelyn sijaan pitää käyttää väliaikaista vientiä (menettelykoodi 22xx). Tällaisissa tapauksissa ei siis voi käyttää ulkoisen jalostuksen menettelyä. Väliaikaisen viennin tullimenettelyn 22xx käyttäminen ei vaadi Tullin lupaa. Lue lisää tullimenettelystä 22xx. 

Jalostamalla saatavia tuotteita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen osittain tai kokonaan tuontitullitta, esimerkiksi kun tavara on ollut takuun perusteella korjattavana.

Tulli-ilmoituksessa sallitut edustusmuodot

Menettelyssä sallitut edustuksen muodot ovat suora edustus, välillinen edustus ja suora edustus takaajan vastuulla. Lue tarkemmat ohjeet tuonti-ilmoituksen tekemiseen tämän sivun ”Huomioi nämä” -kohdista.

Tutustu koodimuutoksiin (5.11.2022):

Tullimenettelyssä 46xx voit tuoda vastaavista tavaroista tuotettuja jalostettuja tuotteita EU:n ulkopuolelta, ennen kuin EU:n ulkopuolelle viedään jalostettavaksi tavaroita, joiden sijasta vastaavia tavaroita käytetään.

Menettelyn käyttäminen vaatii vakuuden ja Lupakeskuksen myöntämän ulkoisen jalostuksen luvan, jossa on maininta vastaavien tavaroiden käyttämisestä. 

Esimerkkejä koodimuutoksista

Syksyn 2022 muutosten jälkeen tuonti-ilmoituksissa annetaan seuraavat tiedot:

 • Lupakeskuksen myöntämän luvan numero kohdassa ”Luvat”
 • lisämenettelykoodi 999
 • liiketoiminnan luonne 51, 52 tai 60
 • etuuskohtelu 100.

Luvan numeron lisäksi muita lupaan liittyviä tietoja ei ilmoiteta.

Arvotiedot

Tavaroiden tullausarvo, tilastoarvo ja arvonlisäveron peruste ilmoitetaan samalla tavalla kuin tullimenettelyssä 6121.

Menettelyn päättäminen

Menettely päättyy antamalla jälleenvienti-ilmoitus (menettelykoodi 2146). Jotta etuutta voidaan soveltaa, tavarat on jälleenvietävä 6 kuukauden kuluessa tuonnista.

Poistumisvahvistetun vienti-ilmoituksen jälkeen yritys antaa Tullille tiedon menettelyn päättämisestä. Ilmoita tieto Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla:

 • Tulliselvityspalvelussa vapaamuotoisella yhteydenotolla tiedoksianto menettelyn päättämisestä (koodi 007)
 • sanomalla ”FI439N – tiedoksianto menettelyn päättämisestä”.

Tullimenettelyssä 48xx voit tuoda korvaavia tuotteita ennakkoon vakiovaihtojärjestelmässä rikkinäisten tavaroiden tilalle. Ennakkotuonti tarkoittaa sitä, että korvaavat tuotteet maahantuodaan menettelyssä 48xx ennen kuin rikkinäiset väliaikaisesti vietävät tuotteet viedään ulkoisen jalostukseen menettelyssä 2148. 

Esimerkkejä koodimuutoksista

Syksyn 2022 muutosten jälkeen korvaavien tuotteiden tuonti-ilmoituksissa (menettely 48xx) annetaan seuraavat tiedot. Lue ohjeet sen mukaan, mitä lupaa käytät.

Kun sinulla on Lupakeskuksen myöntämä lupa

Kun sinulla on Lupakeskuksen myöntämä lupa, anna ennakkotuonnin tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lupakeskuksen myöntämän luvan numero 
 • lisämenettelykoodiksi joko ”240 – Korvaavan tavaran tuonti on maksullista” tai ”241 – Korvaavan tavaran tuonti ei ole maksullista” 
 • liiketoiminnan luonne 60  
 • etuuskohtelu 100
 • menettelyn päättämisen määräaika on 2 kuukautta ja se tulee automaattisesti ilmoitukselle.

Luvan numeron lisäksi muita lupaan liittyviä tietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella

Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella, ilmoitus pitää antaa vakiomuotoisena (yksivaiheisena ilmoituksena). Anna ennakkotuonnin tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • lisämenettelykoodiksi joko ”240 – Korvaavan tavaran tuonti on maksullista” tai ”241 – Korvaavan tavaran tuonti ei ole maksullista”
 • liiketoiminnan luonne 60
 • etuuskohtelu 100
 • menettelyn päättämisen määräaika 2 kuukautta sekä valvovan tullitoimipaikan tiedot tulevat automaattisesti ilmoitukselle
 • tulliselvitettävän erän lisätiedoissa lisätietokoodi ”00100 – Muun erityismenettelyn käyttöä kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus”, koska haet lupaa tulli-ilmoituksella.

Ilmoita lisäksi tiedot luvan hakemista varten. Anna tiedot seuraavalla tavalla sen mukaan, annatko ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa vai sanomalla:

 • Tulliselvityspalvelussa:
  • Kirjautuessasi Tulliselvityspalveluun valitse tullimenettelyksi 48 ja valitse sen jälkeen painike ”Ei, minulla ei ole vielä lupaa”.
  • Anna luvan hakemista varten vaadittavat lisätiedot omalla välilehdellä ”Tulli-ilmoituksella haettavan ja myönnettävän luvan tiedot”. Anna tiedot valitsemalla ne alasvetovalikosta tai kirjoittamalla ne tekstikenttään.
 • Sanomalla:
  • Anna tiedot esimerkiksi seuraavien lisätietokoodien avulla: 
   • FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat
   • FIXBQ – Tunnistusmenetelmät
   • FIXBO – Arvioitu tuotto tai tuoton määritystapa
   • FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne
   • FIXBP – Jalostetut tuotteet (CN-koodi; tavarankuvaus)
   • FIXAC – Jalostuspaikka.

Menettelyn päättäminen

Menettely päättyy antamalla jälleenvienti-ilmoitus (menettelykoodi 2148). Jotta etuutta voidaan soveltaa, tavarat on jälleenvietävä 2 kuukauden kuluessa tuonnista.

Poistumisvahvistetun vienti-ilmoituksen jälkeen yritys antaa Tullille tiedon menettelyn päättämisestä. Ilmoita tieto Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla:

 • Tulliselvityspalvelussa vapaamuotoisella yhteydenotolla tiedoksianto menettelyn päättämisestä (koodi 007)
 • sanomalla ”FI439N – tiedoksianto menettelyn päättämisestä”.

Huomioi nämä

Voit hakea lupaa myös tulli-ilmoituksella. Tällöin hyväksytty tulli-ilmoitus on lupa. Tulli-ilmoituksella myönnettävän luvan vaatimat lisätiedot pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksissa. Huomioi, että tulli-ilmoituksella haettavalla luvalla ei voi asettaa menettelyyn esimerkiksi tullitariffiryhmiin 1–24 kuuluvia maataloustuotteita (komission delegoidun asetuksen EU 2015/2446 liitteen 71-02 tavarat). Lue lisää ulkoisen jalostuksen luvan hakemisesta tulli-ilmoituksella.

Lupakeskuksen myöntämä lupa on pakollinen silloin, kun lupa koskee useampaa kuin yhtä unionin jäsenvaltiota tai kun toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä.

Jos haet kirjallisen luvan Tullin lupakeskukselta, hae se etukäteen sähköisesti Luvat-palvelun kautta. 

Jos taas haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus EU:n Tullipäätökset-palvelussa. Unionilupaa varten tarvitaan muun muassa osallistuvien jäsenvaltioiden suostumus sekä toimiva tietojenvaihtojärjestelmä luvanhaltijan ja eri jäsenvaltioiden välillä. 


Kun tavarat tuodaan takaisin unioniin ulkoisen jalostuksen jälkeen, niistä maksettavat tullit ja verot määräytyvät ns. arvonlisäysmenetelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaran tullausarvoon ja arvonlisäveron perusteeseen kuuluvat unionin ulkopuolella syntyneet jalostuskustannukset sekä tiettyjä muita kustannuksia.  

Huomioi, että tullausarvon laskentaperuste ei ole muuttunut, vaikka kenttien nimet ja koodit ovat muuttuneet tulli-ilmoittamisen uudistuksen yhteydessä. Kauppahinta tarkoittaa samaa kuin jalostus- tai korjauslaskun summa. 

Tämän sivun ohjeet koskevat myös korjattuina palautuvien tavaroiden ilmoituksia.

Tullausarvo

Tullausarvoon kuuluvat esimerkiksi unionin tullialueella syntyneet jalostus- tai korjauskustannukset, tuontirahdit sekä tiettyjä muita kustannuksia. Tullausarvoa varten ilmoita kauppahinta. Ilmoita lisäksi veronkantoon vaikuttavat erät vain, jos ne eivät sisälly jo kauppahintaan. Ilmoita ne seuraavasti:

 • unionin ulkopuolella syntyneet muut kuin jalostuslaskulla olevat työkustannukset (koodi 1G)
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo (koodi 1D)
 • tuontiin liittyvät kuljetus- ja liitännäiskustannukset (koodi 1J) ja vakuutuskustannukset (koodi 1K) unioniin saapumispaikkaan asti
 • tavaroihin liittyvät rojaltit ja lisenssimaksut (koodi 1E)
  • Huom.! Älä ilmoita rojalteja ja lisenssimaksuja, jos kyseessä on maksullinen korjaus.
 • jalostuksessa tai korjauksessa käytetystä teknisestä suunnittelusta ja kehittelystä syntyneet kustannukset (koodi 1F).

Huomioi, että tullausarvoon ei lisätä vientiin liittyviä kuljetus- tai liitännäiskuluja eikä vakuutuskustannuksia.

Tilastoarvo

Ilmoita tilastoarvoksi seuraavien arvojen yhteenlaskettu summa: vietyjen tavaroiden arvo, unionin ulkopuolella suoritettujen jalostustoimintojen kustannukset, unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo, tavaroihin liittyvät rojaltit ja lisenssimaksut sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka.

Muuta huomioitavaa

Ilmoita vietyjen tavaroiden arvo tavaraerän tiedoissa lisätietokoodilla ”FIXXX”.

Arvonlisäverorekisteröimätön ilmoittaja

Jos ilmoittaja on arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemiseksi kauppahintaa oikaisevat tiedot. Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
 • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C)
  • Huom.! Vientiin liittyvät EU:n ulkopuolella syntyneet kuljetus- ja liitännäiskustannukset sekä vakuutuskustannukset ilmoitetaan vain arvonlisäveroperusteessa. Näitä ei ilmoiteta enää tullausarvossa.

Lue tarkempaa tietoa maahantuonnin arvonlisäveron perusteesta Verohallinnon ohjeesta. Lisäksi voit lukea yleistä tietoa arvonlisäveron perusteesta Verohallinnon verkkosivuilla.


Kun viet tavaraa väliaikaisesti ulkoista jalostusta varten, käytä viennissä tullimenettelykoodia 21XX. Anna vienti-ilmoituksessa tarvittavat tiedot sen mukaan, mitä lupaa käytät.

Kun käytät Tullin lupakeskuksen myöntämää kirjallista lupaa

Jos käytät Tullin lupakeskuksen myöntämää kirjallista lupaa, voit antaa vienti-ilmoituksen joko yksi- tai kaksivaiheisena. Ilmoitusta ei voi antaa jälkikäteen. 

Luvan pitää olla voimassa, kun tavarat asetetaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn. Luvan pitää kattaa kaikki ilmoitettavat tavarat. Yhdessä tulli-ilmoituksessa saa olla vain yhdessä luvassa mainittuja tavaroita.

Edustuksen muotona voidaan käyttää vain suoraa edustusta koodilla 2. 

Ilmoita vienti-ilmoituksessa seuraavat tiedot: 

 • kansallinen menettelykoodi ”7UA” 
 • ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevan luvan numero koodilla ”C019” ja päivämäärä 
 • INF-numero koodilla ”C710” ja INF-numerolle merkittävä paljous ”FIXXX”-lisätietokoodilla
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • menettelyä valvova tulli koodilla ”FIXAA” 
 • menettelyn päättämisen määräajan päivämäärä koodilla ”FIXBH”. 

Kun käytät tulli-ilmoituksella myönnettävää lupaa

Vienti-ilmoitus voi olla samalla ilmoitus menettelyyn asettamisesta sekä lupahakemus. Tällöin Tulli myöntää luvan ulkoisen jalostuksen käyttämiseen hyväksymällä ilmoituksen ja luovuttamalla tavarat menettelyyn. Kun haet lupaa vienti-ilmoituksella, ilmoituksen voi tehdä ainoastaan yksivaiheisena eikä sitä voi antaa jälkikäteen.

Edustuksen muotona voidaan käyttää vain suoraa edustusta (koodi 2).

Ilmoita vienti-ilmoituksessa seuraavat tiedot: 

 • kansallinen menettelykoodi ”7UB”
 • menettelyn päättämisen määräaika (eli arvioitu määräaika, jossa menettely on päätettävä) koodilla ”FIXBH” 
 • jalostuksen luonne (eli kuvaus siitä toiminnosta, jota vietäville tuotteille on tarkoitus tehdä) koodilla ”FIXBN”
 • jalostetut tuotteet koodilla ”FIXBP”
  • Ilmoita 8-numeroinen CN-nimike sekä sanallinen tavarankuvaus tuotteista, joita on menettelyn jälkeen tarkoitus jälleentuoda jalostettuina tuotteina. 
 • INF-numero koodilla ”C710” ja INF-numerolle merkittävä paljous ”FIXXX”-lisätietokoodilla
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • ehdotettu tunnistusmenetelmä (eli miten jalostetuista tuotteista voidaan tunnistaa, että niiden valmistuksessa on käytetty menettelyyn asetettuja tuotteita) koodilla ”FIXBQ”
 • valvovaksi tulliksi sähköinen palvelukeskus ”FI00200” koodilla ”FIXAA”
 • päättävä tullitoimipaikka koodilla ”FIXBJ”
  • Ilmoita tullitoimipaikka, joka on oikeutettu päättämään ulkoisen jalostuksen menettelyn. Päättäviä tullitoimipaikkoja voi olla useita, eikä sen tarvitse olla sama kuin menettelyyn asettava tullitoimipaikka. 

Lisätietoa vienti-ilmoittamisesta


Kun tavarat palautuvat ulkoisen jalostuksen menettelystä ja tuotavista tavaroista kannetaan paljoustullia, on ilmoituksessa käytettävä lisämenettelykoodia ”242 –  Ulkoinen jalostusmenettely: Jalostetulle tuotteelle sovelletaan paljoustullia”. Tullissa lasketaan paljoustulli ilmoittamiesi tietojen perusteella.

 • Kun tavara palautuu takuukorjauksesta, ilmoita lisämenettelykoodi ”B02 – Takuukorjaus, maksuton”.  Lisämenettelykoodia ”242” ei ilmoiteta takuukorjauksesta palautuvalle tavaralle. Katso ohje takuukorjauksessa palautuvien tavaroista tähän sivun kohdasta: + Jälleentuonti (6121), kun tavara palautuu maksuttomasta korjauksesta.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot: 

 • menettelykoodi ”6121” ja lisämenettelykoodi ”242”
 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019”. Jos lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella, ilmoita sen sijaan lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 • etuuskohtelu ”100”
 • liiketoiminnan luonne, joka kuvaa toimintaasi
 • liiteasiakirjana INF-numero (OP EX/IM) koodilla ”C710 – Tiedotuslomake” ja INF-numerolle merkittävät paljous- ja arvotiedot lisätietokoodilla ”FI710 – Tiedoksiantolomakkeella käytettävä lisäpaljous”
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.
 • Ilmoita jokaiselle tavaraerälle erikseen jalostuksesta tuotavien tavaroiden viennin tilastoarvo ”FIXXX”-lisätietokoodilla.

Paljoustullilaskelma

Lisää paljoustullilaskelma tulli-ilmoituksen liitteeksi. Laskelma voi olla esimerkiksi Excel-taulukko.

Ilmoita laskelmassa seuraavat tiedot:

 • laske jalostettujen tuotteiden tullausarvo (esim. jalostuslasku 500 euroa + tuontirahti 15 euroa + vientirahti 15 euroa = 530 euroa)
 • ilmoita vietyjen tavaroiden tilastoarvo (esim. vietyjä tavaroita 1 kpl ja viennin tilastoarvo 50 euroa)
 • laske tavaroiden tullausarvo, josta on vähennetty vietyjen tavaroiden arvo (esim. 530 euroa – 50 euroa = 480 euroa)
 • Selvitä apulaskelmassa kannettava tulli (esim. nimikkeen 9102290000 tavarasta kannettavaksi tulliksi on ilmoitettu ”4,5 % MIN 0,3 €/NAR MAX 0,8 €/NAR” eli esimerkkiarvoilla kannettava tulli on 0,8 €/NAR). Voit käyttää apuna Fintaric-tullinimikepalvelun Laskenta-toimintoa. 
 • ilmoita laskemasi tavaroiden tullausarvo, josta olet vähentänyt viedyn tavaran arvon, ja kerro se kannettavan tullin määrällä (esim. 480 euroa x 0,8 €/NAR = 384 euroa).
 • Jaa edellisestä kohdasta saatu tulos (esim. 384 euroa) jalostettujen tuotteiden tullausarvolla (esim. 384 euroa / 530 = 0,72 euroa). Esimerkkiarvoilla laskettuna tulos on 0,72 euroa. Tämä on tavaroista kannettavan tullin määrä. 
 • Jos viedyn materiaalin arvo on suurempi kuin jalostuskustannukset ja rahdit, jolloin saadun laskelman arvo on negatiivinen, ei laskelmaa tarvitse tehdä loppuun. Tällöin tavaroista ei kanneta tullia, mutta negatiivinen laskelma pitää kuitenkin liittää tulli-ilmoitukseen.  

Ilmoita paljoustullilaskelman lisäksi tullausarvo, tilastoarvo sekä arvonlisäveronperuste. Katso ohje kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen”. 


Katso ohje sen mukaan, mitä lupaa käytät. Tee tuonti-ilmoitus näin, kun ulkoisessa jalostuksessa ollut tavara jälleentuodaan menettelyssä 6121.

Kun käytät Tullin lupakeskuksen myöntämää lupaa

Ulkoisen jalostuksen menettely alkaa viennillä. Kun käytät Tullin lupakeskuksen myöntämää lupaa, luvan pitää olla voimassa, kun tavarat asetetaan menettelyyn, mutta ei välttämättä, kun menettely päättyy. Luvan pitää kattaa kaikki ilmoitettavat tavarat.

Voit antaa tuonti-ilmoituksen yksi- tai kaksivaiheisena. Yhdessä tulli-ilmoituksessa voi olla vain yhden luvan tavaroita. Jos tuotavia tuotteita ei ole mainittu luvassa, ne on asetettava toiseen tullimenettelyyn. Perustelluista syistä voit hakea Tullin lupakeskukselta myös takautuvaa lupaa.

Jos teet ilmoituksen kaksivaiheisena, kaikki menettelyä koskevat tiedot pitää ilmoittaa jo yksinkertaistetussa ilmoituksessa. Yksinkertaistettu ilmoitus pitää antaa Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa (ITU).  

Jos tavarat on vietäessä ilmoitettu muuhun kuin ulkoisen jalostuksen menettelyyn (21xx), tuotteita ei voi tuotaessa asettaa menettelyyn 6121, vaan ne pitää asettaa johonkin muuhun hyväksyttyyn tullimenettelyyn. 

Ilmoita sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa seuraavat tiedot:

 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019” 
 • lisämenettelykoodi ”999”
 • etuuskohtelu ”100”
 • liiketoiminnan luonne ”51”, ”52” tai ”60”
 • liiteasiakirjana INF-numero (OP EX/IM) koodilla ”C710 - Tiedotuslomake” ja INF-numerolle merkittävät paljous- ja arvotiedot lisätietokoodilla ”FI710 - Tiedoksiantolomakkeella käytettävä lisäpaljous”
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.

Ilmoita lisäksi ulkoisen jalostuksen menettelyssä olleiden tavaroiden tullausarvo ja mahdollinen arvonlisäveronperuste. Katso ohje niiden ilmoittamiseen tähän sivun kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen”.

Kun käytät vienti-ilmoituksella haettua lupaa

Kun käytät vienti-ilmoituksella haettua lupaa, kaikki tuotavat tuotteet pitää olla mainittu vienti-ilmoituksessa. Jos tuotteita ei ole mainittu vienti-ilmoituksessa, ne on asetettava johonkin muuhun hyväksyttyyn tullimenettelyyn.

Ilmoita sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa seuraavat tiedot:

 • lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on viennin MRN-viitenumero
 • lisämenettelykoodi ”999”
 • etuuskohtelu ”100”
 • liiketoiminnan luonne ”51”, ”52” tai ”60”
 • liiteasiakirjana INF-numero (OP EX/IM) koodilla ”C710 - Tiedotuslomake” ja INF-numerolle merkittävät paljous- ja arvotiedot lisätietokoodilla ”FI710 - Tiedoksiantolomakkeella käytettävä lisäpaljous”
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.
 • Ilmoita lisäksi ulkoisen jalostuksen menettelyssä olleiden tavaroiden tullausarvo ja mahdollinen arvonlisäveronperuste. Katso ohje niiden ilmoittamiseen tähän sivun kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen”.

Varamenettely

Jos käytät varamenettelyä ja annat ilmoituksen SAD-lomakkeella, ilmoita samat tiedot kuin antaisit vakiomuotoisen ilmoituksen sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa. 

Jos annat ilmoituksen varamenettelyssä kaksivaiheisena, ilmoita yksinkertaistetussa ilmoituksessa SAD-lomakkeen kohdassa 44 seuraavat tiedot:

 • lupaehdoissa mainittu valvova tulli koodilla ”FIXAA”
 • lupanumero ja päivämäärä koodilla ”C019”
 • vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus koodilla ”C660”.

Tee tuonti-ilmoitus näin, kun ulkoisessa jalostuksessa ollut tavara jälleentuodaan menettelyssä 6121 ja tavara palautuu maksullisesta korjauksesta. 

Ilmoita sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa seuraavat tiedot:

 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019”. Jos lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella ilmoita sen sijaan lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • etuuskohtelu ”100”
 • lisämenettelykoodi ”202 - maksullisessa korjauksessa olleen tavaran palautus UTK 259 art.” 
 • liiketoiminnan luonne ”60”
 • liiteasiakirjana INF-numero (OP EX/IM) koodilla ”C710 - Tiedotuslomake” ja INF-numerolle merkittävät paljous- ja arvotiedot lisätietokoodilla ”FI710 - Tiedoksiantolomakkeella käytettävä lisäpaljous”
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.

Varamenettely

Jos käytät varamenettelyä ja annat ilmoituksen SAD-lomakkeella, ilmoita samat tiedot kuin antaisit vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa. Jos vuorokausi vaihtuu ennen käyttökatkon päättymistä, ilmoita lisäksi lisämenettelykoodi ”680 – Tulli-ilmoitus annettu jälkikäteen”.

Jos annat ilmoituksen varamenettelyssä kaksivaiheisena, ilmoita yksinkertaistetussa ilmoituksessa SAD-lomakkeen kohdassa 44 seuraavat tiedot:

 • lupaehdoissa mainittu valvova tulli koodilla ”FIXAA”
 • lupanumero ja päivämäärä koodilla ”C019”
 • vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus koodilla ”C660”.

Arvotiedot

Maksullisessa korjauksessa olleiden tavaroiden tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, unionin ulkopuolella tehtyjen korjausten kustannuksista sekä rahti- ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka. Ilmoita tilastoarvo kokonaissummana. Vientirahtia jalostuspaikalle ei ilmoiteta tilastoarvossa.

Ilmoita tuonti-ilmoituksessa myös maksullisessa korjauksessa olleiden tavaroiden tullausarvo ja mahdollinen arvonlisäveronperuste. Katso niiden ilmoittamisen ohje kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen”.


Tee tuonti-ilmoitus näin, kun ulkoisessa jalostuksessa ollut tavara jälleentuodaan menettelyssä 6121 ja tavara palautuu maksuttomasta korjauksesta. 

Kun tavara korjataan unionin ulkopuolella maksutta takuuvelvoitteen perusteella, siitä ei tarvitse maksaa tullia, kun se tuodaan takaisin unioniin. Korjauksen suorittajan on annettava todiste takuukorjauksen maksuttomuudesta, ja todiste on esitettävä tarvittaessa Tullille.

Jos ilmoittaja on arvonlisäverorekisteröimätön, tulli-ilmoituksessa pitää ilmoittaa arvonlisäveronperuste. Jos ilmoittajalta veloitetaan kuljetuskustannukset, kuljetuskustannuksista pitää maksaa arvonlisävero. Ilmoita kuljetuskustannukset erillisillä koodeilla: 

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D).       

Maksuttomissa korjauksissa tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta (arvo, jos olisivat ehjiä) sekä rahti- ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka.

Ilmoita sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa seuraavat tiedot:

 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019”. Jos lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella ilmoita sen sijaan lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • etuuskohtelu ”100”
 • lisämenettelykoodi ”B02 – takuun perusteella korjattavina olleet palautettavat jalostetut tuotteet koodeksin 260 art. mukaisesti (vastikkeetta korjatut tavarat)”
 • liiketoiminnan luonne ”60”
 • lisätietokoodilla ”FITAC” vapaamuotoinen selvitys maksuttomasta korjauksesta
 • liiteasiakirjana INF-numero (OP EX/IM) koodilla ”C710 - Tiedotuslomake” ja INF-numerolle merkittävät paljous- ja arvotiedot lisätietokoodilla ”FI710 - Tiedoksiantolomakkeella käytettävä lisäpaljous”
  • Jos olet sopinut Tullin kanssa erikseen muusta sähköisestä tiedonvaihtomenetelmästä kuin INF-numero, anna samat tiedot kuin INF-pyynnöllä ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIOEI - muu sähköinen tiedonvaihtomenetelmä kuin INF”.
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.

Varamenettely

Jos käytät varamenettelyä ja annat ilmoituksen SAD-lomakkeella, ilmoita samat tiedot kuin antaisit vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa. Jos vuorokausi vaihtuu ennen käyttökatkon päättymistä, ilmoita lisäksi lisämenettelykoodi ”680 – Tulli-ilmoitus annettu jälkikäteen”.

Jos annat ilmoituksen varamenettelyssä kaksivaiheisena, ilmoita yksinkertaistetussa ilmoituksessa SAD-lomakkeen kohdassa 44 seuraavat tiedot:

 • lupaehdoissa mainittu valvova tulli koodilla ”FIXAA”
 • lupanumero (C019) ja päivämäärä 
 • vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus koodilla ”C660”
 • erityismaininnan lisäkoodilla ”FIXXX” tai SAD-lomakkeen kohdassa 44, onko kyse maksullisesta korjauksessa vai maksuttomasta takuukorjauksesta. 

Tee tuonti-ilmoitus näin, kun ulkoiseen jalostukseen lähetty materiaali palautuu sellaisenaan takaisin alkuperäiselle viejälle. 

Jos annat ilmoituksen sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa, ilmoita seuraavat tiedot:

 • tullimenettely ”6121” 
 • lisämenettelykoodit ”F01” ja ”642” 
 • liiketoiminnan luonne ”21”
 • etuuskohtelukoodi ”100”
 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019”. Jos lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella ilmoita sen sijaan lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”

Ilmoita lisäksi ulkoiseen jalostukseen viedyn ja muuttumattomana palautuvan materiaalin tullausarvo ja mahdollinen arvonlisäveronperuste. Katso ohje kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen”.

Lue lisää palautustavaroiden tuonnista.

Varamenettely

Jos käytät varamenettelyä ja annat ilmoituksen SAD-lomakkeella, ilmoita samat tiedot kuin antaisit vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa. Jos vuorokausi vaihtuu ennen käyttökatkon päättymistä, ilmoita lisäksi lisämenettelykoodi ”680 – Tulli-ilmoitus annettu jälkikäteen”.

Jos annat ilmoituksen varamenettelyssä kaksivaiheisena, ilmoita yksinkertaistetussa ilmoituksessa SAD-lomakkeen kohdassa 44 seuraavat tiedot:

 • lupaehdoissa mainittu valvova tulli koodilla ”FIXAA”
 • lupanumero (C019) ja päivämäärä 
 • vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus koodilla ”C660”

Tee tuonti-ilmoitus näin, kun ulkoisessa jalostusmenettelyssä ollut tavara palautuu muuna kuin jalostettuna tuotteena, esimerkiksi leikkuujätteenä.

Jos annat ilmoituksen sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa, ilmoita seuraavat tiedot:

 • tullimenettely ”6121”
 • lisämenettelykoodi ”210” 
 • liiketoiminnan luonne ”51” tai ”52”
 • etuuskohtelukoodi ”100”
 • liiteasiakirjana ulkoisen jalostuksen lupanumero koodilla ”C019”. Jos lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella ilmoita sen sijaan lisätietokoodi ”FISAP”, jonka tarkennuksena on vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero liiteasiakirjana koodilla ”C660”.

Ennakkotuonnilla tarkoitetaan sitä, että korvaavat tuotteet maahantuodaan (menettely 48xx) ennen kuin väliaikaisesti vietävät tuotteet viedään ulkoiseen jalostukseen (menettely 2148). Ennakkotuonti koskee vain vakiovaihtojärjestelmää, jossa on mahdollista käyttää korvaavaa tuotetta jalostetun tuotteen sijasta.

Korvaavan tuotteen on kuuluttava samaan 8-numeroiseen CN-nimikkeeseen kuin väliaikaisesti viety tavara, jos se olisi korjattu ulkoisessa jalostusmenettelyssä. Sen pitää olla samanlainen myös kaupalliselta laadultaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan. 

Jos vietäviä viallisia tavaroita on käytetty ennen vientiä, myös korvaavien tuotteiden on oltava käytettyjä. Korvaavat tuotteet voivat olla uusia, jos ne toimitetaan veloituksetta joko sopimukseen tai lakiin perustuvan takuuvelvoitteen perusteella tai materiaali- tai valmistusvirheen vuoksi. Lisäksi korvaavan tuotteen yleinen tulli pitää olla suurempi kuin 0 %.

Tuonti-ilmoituksen tekemisessä edustusmuoto voi olla suora edustus tai suora edustus takaajan vastuulla.

Luvat

Menettelyn käyttäminen vaatii ulkoisen jalostuksen ennakkotuonnin luvan. Voit hakea etukäteen lupaa Tullin lupakeskukselta ja luvan on oltava voimassa, kun tavarat asetetaan menettelyyn, mutta ei välttämättä enää menettelyä päätettäessä. Tulli-ilmoituksessa voi olla vain yhdessä luvassa mainittuja tavaroita. Luvassa pitää olla mainittu mahdollisuus ennakkotuonnin käyttämiseen. Voit tehdä tulli-ilmoituksen joko yksi- tai kaksivaiheisena. Kaksivaiheisessa ilmoittamisessa sinun pitää ilmoittaa kaikki menettelyä koskevat tiedot jo yksinkertaistetussa tulli-ilmoituksessa. 

Tietyissä tapauksissa voit hakea lupaa myös tulli-ilmoituksella, esimerkiksi jos käytät takuuseen perustuvaa vakiovaihtojärjestelmää. Tällöin tulli-ilmoitus pitää tehdä yksivaiheisena. 

Muu unioniin sijoittautunut henkilö voi käyttää luvanhaltijan lupaa menettelyä päätettäessä, jos tällä on luvanhaltijan suostumus ja lupaehdot täyttyvät (esim. noudatetaan luvan mukaista menettelyn päättämisen määräaikaa tai luvassa mainittuja toimivaltaisia tullitoimipaikkoja). Kuitenkin vain luvanhaltija voi ilmoittaa tavaroita menettelyyn.

Tuonti-ilmoituksen antaminen

Ulkoisen jalostuksen ennakkotuonnin tuonti-ilmoitus (menettely 48xx) pitää toistaiseksi antaa sanomalla tai SAD-lomakkeella luvan mukaisessa tullitoimipaikassa. Ilmoitukset annetaan edelleen Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalveluun (ITU), ja ilmoitusta täytettäessä käytetään kansallisia menettelykoodeja ja erityismaininnan lisäkoodeja.

Mahdolliset tuonti-ilmoituksessa käytettävät menettelykoodit ulkoisen jalostuksen ennakkotuonnissa ovat 4800, 4851, 4853, 4854 ja 4871 ja vienti-ilmoituksessa 2148.

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa, käytä kansallista menettelykoodia ”7UA”. Ilmoita seuraavat tiedot ilmoituskohtaisina tietoina sanomalla tai SAD-lomakkeen kohdassa 44: 

 • ulkoisen jalostuksenlupanumero koodilla ”C019” ja sen päivämäärä (pp.kk.vvvv) 
 • menettelyn päättämisen määräaika koodilla ”XBH”, joka voi olla enintään kaksi kuukautta 
 • valvova tulli koodilla ”XAA”. 

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella, käytä kansallista menettelykoodia ”7UB”. Ilmoita seuraavat tiedot ilmoituskohtaisina tietoina sanomalla tai SAD-lomakkeen kohdassa 44:

 • menettelyn päättämisen määräaika koodilla ”XBH”, joka voi olla enintään kaksi kuukautta 
 • valvova tulli koodilla ”XAA” 
 • menettelyn päättävä tulli koodilla ”XBJ”. 

Tullausarvon ilmoittaminen

Tullausarvon määrittäminen menettelyssä 48xx riippuu siitä, onko korvaava tuote ilmoittajalle maksullinen vai maksuton. 

Maksullisen tuotteen tullausarvo ja tilastoarvo ulkoisen jalostuksen ennakkotuonnin tullimenettelyssä 48xx määritellään kuten ulkoisen jalostuksen menettelyssä 6121. Tuotteesta kannetaan ulkoisen jalostuksen mukainen tuontitulli. Lisäksi tuontivaiheessa varataan vastuuvakuus sille tuontitullien määrälle, joka jää kantamatta menettelyyn asettamisen hetkellä (= normaalin kolmannen maan tuontitulli ja ulkoisen jalostuksen menettelyn veronlaskusääntöjen mukaisesti kannetun tuontitullin välinen erotus). Vastuuvakuus vapautetaan, kun menettely päätetään. Katso ohje kohdasta ”+ Tullausarvon, arvonlisäveron perusteen ja tilastoarvon laskeminen”.

Maksuttoman tuotteen tullausarvo ennakkotuonnin tullimenettelyssä 48xx perustuu tuotteen tavalliseen kauppa-arvoon tai myyntihintaan. Tuotteesta varataan vastuuvakuus tuotteen kauppa-arvon mukaisesta tullista. Vastuuvakuus vapautetaan, kun menettely päätetään.

Vienti-ilmoituksen antaminen

Vienti-ilmoituksen tekemisessä edustusmuotona voi käyttää vain suoraa edustusta (koodi 2). Vienti-ilmoitus ei saa olla jälkikäteen jätetty ilmoitus.

Jos olet hakenut lupaa tulli-ilmoituksella (menettelykoodi 7UB), vienti-ilmoituksessa pitää antaa kaikki tiedot eikä kaksivaiheinen ilmoittaminen ole sallittua. 

Jos käytät Tullin lupakeskuksen myöntämää kirjallista lupaa (menettelykoodi 7UA), vienti-ilmoituksessa saa olla vain yhden luvan tavaroita, jotka on voitu asettaa menettelyyn usealla tuonti-ilmoituksella. Jos käytät tulli-ilmoituksella haettua lupaa (menettelykoodi 7UB), vienti-ilmoituksessa voidaan ilmoittaa tavaroita, jotka on asetettu tuontimenettelyyn useammalla tulli-ilmoituksella haetulla luvalla. 

Ilmoita jälleenvienti-ilmoituksessa seuraavat tiedot: 

 • tullimenettelykoodi 2148
 • edeltävä asiakirja tai useampi edeltävä asiakirja koodilla ”IM”, jonka tarkentimena on tullausnumero ja luovutuspäätöksen päivämäärä
 • kansallinen menettelykoodi ”7UA”, jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa 
 • kansallinen menettelykoodi ”7UB”, jos sinulla on tulli-ilmoituksella myönnetty lupa 
 • valvovaksi tulliksi sähköinen palvelukeskus ”FI00200” koodilla ”FIXAA” 
 • ulkoisen jalostuksen luvan numero koodilla ”C019” ja päivämäärä, jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa. 

Menettelyn päättäminen

Ulkoisen jalostuksen ennakkotuonnin menettely on päätettävä määräajassa, joka on mainittu luvassa tai lupana toimivassa tullauspäätöksessä. Ulkoisen jalostuksen ennakkotuonnissa menettelyn päättämisen määräaika voi olla enintään kaksi kuukautta. Menettely päätetään vientiin tullimenettelyssä 2148 tai siihen, että tavarat tullataan vapaaseen liikkeeseen tullimenettelyssä 4048.

Tuontitullauksessa varattu vastuuvakuus vapautetaan, kun vientimenettely on päätetty. Luottoasiakkaiden ilmoitukset vientimenettelyn päättymisestä lähetetään valvovaan tulliin (valvovatulli@tulli.fi). Käteisasiakkaiden ilmoitukset vientimenettelyn päättymisestä lähetetään siihen tullitoimipaikkaan, jossa tuonti-ilmoitus on käsitelty (käteisasiakkaan valvova tulli).

Valvovalta tullilta voi yksittäistapauksissa hakea pidennystä menettelyn päättämisen määräaikaan. Hae pidennystä lomakkeella 975s (Menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen). Jos edustuksen laatu menettelyyn asetettaessa on ollut suora edustus takaajan vastuulla, ei menettelyn määräaikoja voi pidentää ilman takaajan suostumusta. 

Arvonlisävero

Arvonlisävero määritellään sekä maksullisessa että maksuttomassa toimituksessa siten, että lähtöarvona on arvonlisäverolain 88 §:ssä säädetty tullausarvo (UTK 69–76 art., DA 71 art. ja TA 127–146 art.). Tähän arvoon lisätään arvonlisäverolain 91–93 a §:ssä mainitut erät.

Lue lisää maahantuonnin arvolisäverosta Verohallinnon sivuilta:
Maahantuonnin arvonlisäverotus
Maahantuonnin arvonlisäveron peruste


Vakiovaihtojärjestelmää voi käyttää ainoastaan rikkinäisten tuotteiden korjaamiseen. Siinä käytetään korvaavia tuotteita, ei vastaavia tavaroita. Vakiovaihtojärjestelmää voi käyttää ulkoisessa jalostuksessa esimerkiksi silloin, jos viet rikkinäisen tuotteen korjattavaksi ja saat tilalle korvaavan tavaran. Ennakkotuonnissa ensin tuodaan korvaava tavara ja vasta sen jälkeen rikkinäinen tavara lähetetään korjattavaksi. 

Maksuton takuukorjaus vakiovaihtojärjestelmässä

Jos saat rikkinäisen korjattavaksi viedyn tuotteen tilalle uuden korvaavan tuotteen maksuttomasti, ilmoita tuonti-ilmoituksessa ”B03 – takuun perusteella korjattavina olleet palautettavat jalostetut tuotteet koodeksin 261 art. mukaisesti (vakiovaihtojärjestelmä)”.

Maksullinen korjaus vakiovaihtojärjestelmässä

Jos lähetät rikkinäisen tuotteen maksulliseen korjaukseen ja saat uuden korvaavan tuotteen rikkinäisen tilalle, ilmoita tuonti-ilmoituksessa lisämenettelykoodi ”203 –  muun kuin takuun perusteella korjattavina olleet palautettavat jalostetut tuotteet UTK 261 art. mukaisesti, vakiovaihtojärjestelmä”.

Ennakkotuonti vakiovaihtojärjestelmässä

Katso ennakkotuonnin ohje kohdasta ”+ Ennakkotuonti ulkoisessa jalostuksessa”.

Vastaavien tavaroiden käyttäminen

Jos et voi käyttää vakiovaihtojärjestelmää, ainut vaihtoehto on käyttää vastaavia tavaroita. Vastaavien tavaroiden käyttäminen vaatii Tullin Lupakeskuksen myöntämän luvan.  Lue lisää vastaavien tavaroiden käytöstä.


Ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetetuista tavaroista saadut jalostetut tuotteet voidaan vapauttaa tietyin edellytyksin kokonaan tuontitullista, jos tavarat on korjattu tai muutettu unionin tullialueen ulkopuolella sijaitsevassa maassa tai alueella, jonka kanssa unioni on tehnyt vapautuksen mahdollistavan kansainvälisen sopimuksen. (UTK 260a art.).

Menettelyä voi soveltaa vapaakauppasopimuksissa EU–Kanada (CETA), EU–Japani, EU–Vietnam ja EU–Iso-Britannia. Muuten noudatetaan tavallisen ulkoisen jalostuksen sääntöjä, mutta poikkeuksena on se, että 6121 menettelyyn asetettaessa ei kanneta tulleja.  

Tavaran ominaispiirteet eivät saa tuhoutua korjauksessa. Ei ole myöskään sallittua luoda uusi tai kaupallisesti erilainen tavara. Vastaavien tavaroiden tai korvaavien tavaroiden käyttäminen ei ole sallittua. 

Ilmoita tulli-ilmoituksessa samat tiedot kuin antaisit muutenkin ulkoisessa jalostuksessa korjatuista tavaroista. Myös tullausarvo ja tilastoarvo sekä arvolisäveronperuste määritetään samalla tavalla kuten muussakin maksullisessa tai maksuttomassa korjauksessa. Poikkeuksena ilmoita lisämenettelykoodi ja lisätietokoodi seuraavasti:

 • Jos kyse on maksutta korjatusta tai muutetusta tavarasta, ilmoita lisämenettelykoodina ”204 - Ulkoinen jalostusmenettely: Vapautus tuontitullista kansainvälisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvilta maksutta korjatuilta tai muutetuilta tavaroilta” (UTK 260a art.).
 • Jos kyse on maksullisesta korjauksesta tai maksua vastaan muutetusta tavarasta, ilmoita lisämenettelykoodi ”205 – Ulkoinen jalostusmenettely: Vapautus tuontitullista kansainvälisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvilta maksua vastaan korjatuilta tai muutetuilta tavaroilta” (UTK 260a art.)
 • Ilmoita lisäksi tavaraerällä lisätietokoodi ”FIUKV – Lisätiedot kansainväliseen sopimukseen perustuvaa UTK 260a artiklan mukaista ulkoista jalostusta varten”. Ilmoita kuvaukseksi tarkennus sovellettavasta vapaakauppasopimuksesta ja suoritetusta toiminnosta.

Ulkoisessa jalostusmenettelyssä vastaavat tavarat ovat muita kuin unionitavaroita, joita jalostetaan EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolella ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetettujen unionitavaroiden sijasta. Vastaavien tavaroiden käyttöön tarvitsee luvan Tullin lupakeskukselta. Lupakeskuksen myöntämässä kirjallisessa luvassa on oltava maininta vastaavien tavaroiden käytöstä.


Ulkoinen jalostus päättyy jalostetun tavaran tuontitullaukseen.

Menettely on päätettävä määräajassa, joka on ilmoitettu Tullin lupakeskuksen myöntämässä kirjallisessa luvassa tai lupana toimivassa ulkoisen jalostuksen vienti-ilmoituksessa. Ulkoisen jalostuksen menettelyn määräaika alkaa siitä, kun tavara luovutetaan vientimenettelyyn.

Voit yksittäistapauksissa hakea valvovalta tullilta pidennystä menettelyn päättämisen määräaikaan. Hae pidennystä lomakkeella 975s (Menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen).

Jos määräaika on ylittynyt eikä pidennystä ole haettu, tavarat voidaan edelleen jälleentuoda, mutta niille ei voida soveltaa ulkoisen jalostuksen menettelyn mukaisia alempia tulleja ja veroja.

Jos Tullin lupakeskuksen luvassa ilmoitettu menettelyn päättämisen määräaika ei riitä yrityksen toiminnalle, pyydä lupamuutosta Tullin lupakeskukselta. 


Luvanhaltijan on pidettävä menettelyyn asetetuista tavaroista kirjanpitoa. Myös yksinkertaistetusta menettelystä on pidettävä kirjanpitoa. Kirjanpito on välttämätöntä, sillä tulliviranomaisen täytyy voida valvoa ja tarkastaa menettelyyn asetettuja tavaroita.

Jos menettelyn käyttäminen on pienimuotoista, kirjanpidon ei välttämättä tarvitse olla sähköistä, vaan Tulli voi hyväksyä myös paperisen kirjanpidon.

Lue lisää ulkoisen jalostuksen kirjanpidosta ulkoisen jalostusmenettelyn luvanhaltijan ohjeesta


UTK 86 artikla 5 alakohta, 260 ja 261 artiklat
Komission delegoitu asetus 2015/2446 (DA) 75 artikla                                                        
Arvonlisäverolaki § 88–93a                                                                           
Komission asetus 113/2010 (Tilastoarvo)

Lisätietoa: yritysneuvonta(at)tulli.fi