Ulkoinen jalostus

Ulkoinen jalostus on tullimenettely, jossa yritys voi viedä unionitavaroita väliaikaisesti unionin tullialueelta esimerkiksi valmistusta tai korjausta varten.

Jalostamalla saatavia tuotteita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta.

Ulkoisen jalostuksen menettelyyn (21XX) asetettavista tuotteista valmistettujen, unioniin tuotavien tuotteiden tuontitullin pitää olla suurempi kuin nolla.

Ulkoisen jalostuksen menettely,  joka alkaa viennillä vaatii 25.11.2020 alkaen sähköisen INF –numeron, joka on ilmoitettava vienti-ilmoituksella.

Tuotteisiin, joiden tuontitulli on nolla joko niiden alkuperän, tariffiluokittelun tai muun vastaavan perusteella, pitää ulkoisen jalostusmenettelyn sijasta soveltaa väliaikaista vientiä menettelykoodilla 22XX. Tällaisissa tapauksissa ei voi siis käyttää ulkoisen jalostuksen menettelyä.

Jos Tulliselvityspalvelussa on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa.

Huomioi nämä

Lupaa ulkoisen jalostusmenettelyn käyttämiseen voi hakea unionin tullialueelle sijoittautunut yritys, jonka ei tarvitse itse tehdä tavaroiden jalostusta. Luvanhaltija tai tämän suostumuksella myös muu unionin tullialueelle sijoittautunut yritys voi luovuttaa tavarat vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta.

Hae ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevaa lupaa Luvat-verkkopalvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Lupa menettelyn soveltamiseen voidaan hakea tulli-ilmoituksella, jolloin tarvittavat lisätiedot annetaan sanomailmoituksella tai netti-ilmoituksella. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan ulkoisen jalostuksen menettelyyn. Tullitariffiryhmiin 1–24 kuuluvia maataloustuotteita ei voida asettaa menettelyyn tulli-ilmoituksella haettavalla luvalla (DA:n liitteen 71–02 tavaroita).


Ulkoisen jalostuksen jälkeen takaisin unioniin tuotavista tavaroista maksettavat tullit ja verot määräytyvät ns. arvonlisäysmenetelmällä, jolloin tavaran tullausarvoon ja arvonlisäveron perusteeseen kuuluu unionin ulkopuolella syntyneet jalostuskustannukset ja tiettyjä muita kustannuksia.  

Tullausarvon laskentaperusteeseen ei ole tullut muutoksia, kun on siirrytty uusiin tulli-ilmoituksiin. Ainoastaan ilmoituksen kenttien nimet ja koodit ovat muuttuneet. Huomioi, että tekstissä mainittu kauppahinta tarkoittaa samaa kuin jalostus- tai korjauslaskun summa. 

Tämän sivun ohjeet kattavat myös korjattuina palautuvien tavaroiden ilmoitukset.

Kauppahinta ja muut tullausarvoon vaikuttavat kustannukset 

Ulkoisen jalostuksen tulli-ilmoituksella pitää ilmoittaa kauppahinnan lisäksi seuraavat veronkantoon vaikuttavat tiedot, jos ne eivät sisälly jo kauppahintaan. Nämä tiedot ilmoitetaan kauppahintaa oikaisevina erinä:

 • unionin tullialueen ulkopuolella syntyneet jalostus- tai korjauskustannukset (työkustannukset ja lisätyt materiaalit)
 • unionin ulkopuoliset tuonti- ja vientirahdit 
 • tiettyjä muita kustannuksia, esimerkiksi vakuutukset.

Jos jalostuslaskun summa ilmoitetaan kauppahinnaksi ja se ei sisällä jalostuskustannuksia eikä lisättyjen tavaroiden arvoa, ilmoita ne erillisillä koodeilla: 

 • unionin ulkopuolella syntyneet työkustannukset (koodi 1G)  
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo (koodi 1D).

Ilmoita erillisillä koodeilla myös seuraavat muut kustannukset, jos ne eivät sisälly kauppahintaan:

 • tuontiin liittyvät kuljetus-, ja liitännäiskustannukset (koodi 1J) ja vakuutuskustannukset (koodi 1K) unioniin saapumispaikkaan asti 
 • vientiin liittyvät unionin ulkopuolella syntyneet kuljetus-, ja liitännäiskustannukset (koodi 1H) ja vakuutuskustannukset (koodi 1I) 
 • tavaroihin liittyvät rojaltit ja lisenssimaksut, joita ei ilmoiteta jos kyseessä on maksullinen korjaus (koodi 1E)
 • jalostuksessa/korjauksessa käytetystä teknisestä suunnittelusta ja kehittelystä syntyneet kustannukset (koodi 1F).

Arvonlisäverorekisteröimätön ilmoittaja

Jos ilmoittaja on arvonlisäverorekisteröimätön toimija, arvonlisäveronperusteen laskemiseksi pitää ilmoittaa seuraavia tietoja erillisillä koodeilla. Nämä tiedot ilmoitetaan kauppahintaa oikaisevina erinä: 

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutus- ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat edellisessä kohdassa mainitut kuljetus- ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
 • muut tavaran maahantuonnin johdosta tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
 • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).

Tilastoarvo

Jalostuksessa olleiden tavaroiden tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, unionin ulkopuolella suoritettujen jalostuksen kustannuksista, unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvosta, tavaroihin liittyvistä rojalteista ja lisenssimaksuista sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka.

Maksullisessa korjauksessa olleiden tavaroiden tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, unionin ulkopuolella tehtyjen korjausten kustannuksista sekä rahti- ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka.

Ilmoita tilastoarvo tulli-ilmoituksessa näiden kustannusten kokonaissummana.

Muuta huomioitavaa    

Ilmoita vietyjen tavaroiden arvo tavaraerän tiedoissa lisätietokoodilla FIXXX.

Lue tarkempaa tietoa maahantuonnin arvonlisäveron perusteesta Verohallinnon ohjeesta. Lisäksi voit lukea yleistä tietoa arvonlisäveron perusteesta Verohallinnon nettisivuilla.


Ulkoinen jalostus päättyy jalostetun tavaran tuontitullaukseen.

Menettely on päätettävä tavanomaisessa luvassa ilmoitetussa tai ulkoisen jalostuksen vienti-ilmoituksella ilmoitetussa määräajassa.


Ennakkotuonnilla tarkoitetaan korvaavien tuotteiden maahantuontia ennen väliaikaisesti vietävien tuotteiden vientiä. Ennakkotuonti koskee vain vakiovaihtojärjestelmää (eli korvaavien tuotteiden käyttämistä).

Vakiovaihtojärjestelmässä on mahdollista käyttää korvaavaa tuotetta jalostetun tuotteen sijasta. Korvaavan tuotteen on kuuluttava samaan tullinimikkeeseen ja oltava kaupalliselta laadultaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlainen kuin väliaikaisesti viety tavara korjauksen jälkeen.

Menettelyn käyttäminen vaatii luvan. Jos kyse ei ole tavanomaisesta lupamenettelystä, hyväksytty tuontia koskeva tulli-ilmoitus on lupa.


Kun tavara korjataan unionin ulkopuolella maksutta takuuvelvoitteen perusteella, siitä ei tarvitse maksaa tullia, kun se tuodaan takaisin unioniin.    

Kuljetuskustannuksista pitää maksaa arvonlisävero, jos ilmoittajalta veloitetaan kuljetuskustannukset. 

Jos ilmoittaja on arvonlisäverorekisteröimätön, tulli-ilmoituksella on ilmoitettava arvonlisäveronperusteeseen vaikuttavat kuljetuskustannukset erillisillä koodeilla: 

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutus- ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat edellisessä kohdassa mainitut kuljetus- ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       

Maksuttomissa korjauksissa tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta (ehjinä) sekä rahti- ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka. 


UTK 86 artikla alakohta 5, 260 ja 261 artiklat
Delegoitu asetus (DA) 75 artikla                                                        
Arvonlisäverolaki § 88–93a                                                                           
Komission asetus 113/2010 (Tilastoarvo)


Lisää aiheesta