Tuotteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden tuontivalvonta

Joidenkin tavaroiden kauppaa tai tuontia tietyistä maista tai vientiä tiettyihin maihin on rajoitettu EU:n yhteisillä määräyksillä tai kansallisesti. Tällöin tuonti tai vienti on sallittu tietyin ehdoin tai se voi olla kokonaan kielletty.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (NLF-asetus) tuli sovellettavaksi 1.1.2010 alkaen. Siinä säädetään Euroopan unionin tasolla yhteisön ulkorajavalvonnasta, CE-merkinnästä sekä akkreditoinnista ja markkinavalvonnan vähimmäisvaatimuksista jäsenmaissa. Komissio on laatinut yhteistyössä jäsenmaiden kanssa ohjeet NLF-asetuksen mukaista Tullin ja markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä varten.

Teollisuustuotteiden tuontirajoitukset koskevat tiettyjä tekstiili- ja vaatetustuotteita. Niiden tuontia varten tarvitset tuontilisenssin. Maataloustuotteiden tuontitodistukset haetaan Maaseutuvirastosta ja muut lisenssit Tullista. Suomen käyttötariffista ja TARIC-kyselyohjelmasta löydät tiedot todistusvaatimuksista asianomaisen tavaranimikkeen ja alkuperämaan yhteydestä.

Uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskevat CITES-säännöt.

Joskus kauppaa on rajoitettu hyvin yksityiskohtaisilla säännöillä. Tämä koskee esimerkiksi tuotteita, joita voidaan käyttää asevarusteluun tai sotateollisuuteen (kaksikäyttötuotteet). Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta vastaa ulkoasiainministeriö.

Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu yhteen kaikki lakisääteiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi. Rajoituskäsikirja koostuu itsenäisistä osioista, jotka on ryhmitelty rajoitusten alaisten tavaroiden mukaan. Kunkin osion kohdalla selvitetään kyseiseen tavaraan liittyvät rajoitukset eri tullimenettelyissä.