Tuoteväärennökset (IPR-tuotteet)

Tulli valvoo, ettei maahan tuotavien, maasta vietävien ja maan kautta kuljetettavien tavaroiden joukossa ole tuoteväärennöksiä tai muita teollis- tai tekijänoikeuksia (IPR) loukkaavia tuotteita. Valvonnalla suojataan kansalaisia ja yhteiskuntaa terveydelle ja turvallisuudelle haitallisilta tuotteilta, yhteiskunnan verotuloja ja oikeudenhaltijan taloudellisia intressejä. Valvonta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta.

Asetuksessa määritellään, mitä menettelyjä tulliviranomaisen on noudatettava jos se havaitsee tullivalvonnassa tai tarkastuksessa tavaroita, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, erityisesti kun on kyse tavaroista, jotka

  • ilmoitetaan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen, vientiin tai jälleenvientiin.
  • tuodaan unionin tullialueelle tai viedään sieltä
  • asetetaan suspensio-menettelyyn tai vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.

Oikeudenhaltija: jätä Tullille toimintahakemus (AFA)  

Tulli valvoo pääsääntöisesti sellaisia tuotteita, joiden oikeudenhaltija on jättänyt Tullille asetuksen mukaisen toimintahakemuksen (Application for Action (AFA)). Hakemus on yleensä voimassa vuoden, jonka jälkeen se voidaan uusia.

Tulli voi viran puolesta (ex officio) pysäyttää myös tuotteita, joilla tällaista toimintahakemusta ei ole.

Toimintahakemus on määrämuotoinen lomake, jossa oikeudenhaltija tai hänen valtuuttamansa edustaja antaa immateriaalioikeuksistaan tietoa Tullille tarkastustoimenpiteitä varten (asetus (EU) 608/2013). Hakemus voi olla voimassa yhdessä jäsenmaassa tai useammassa.

Voi jättää toimintahakemuksen Tullille maksuttomasti. Hakemuslomake (application for action (AFA)) ja sen täyttöohje EU:n komission sivuillla.

Lähetä hakemus Tullille sähköpostitse osoitteeseen ipr.decisions(at)tulli.fi. Voit myös postittaa hakemuksen osoitteeseen: 

IPR hakemukset
Valvontaosasto – Analyysi ja tiedustelu
Kaupallisten riskien hallinta
PL 512
00101 HELSINKI

Jatkossa hakemukset jätetään IP Enforcement Portal -portaalissa (IPEP) 

EU:n komissio on yhdessä EUIPO:n (European Union Intellectual Property Office) kanssa valmistellut eAFA-projektia. Jatkossa kaikki toimintahakemukset (AFAt), pidennyspyynnöt sekä tarvittavat muutokset päätöksiin jätetään jäsenmaiden tulleille ainoastaan EUIPO:n hallinnoiman IP Enforcement -portaalin (IPEP) kautta. 

Projekti valmistuu todennäköisesti vuoden 2021 aikana. Hakemukset allekirjoitetaan jatkossa sähköisesti, mutta tämä tulee pakolliseksi vasta siirtymäajan jälkeen. Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

Lue lisää IP Enforcement -portaalista EUIPO:n sivuilta.

Voit kysyä lisätietoa IP Enforcement -portaalista osoitteesta  IPEnforcementPortal(at)euipo.europa.eu.


Huomioi nämä

  • Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista.

  • Mallioikeus antaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle. Suojan kohteena on aina konkreettinen tavara tai tällaisen osa, ja se on aina näköaistilla havaittavissa.

  • Patentti on keksijälle myönnetty yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen.

  • Piraattikopio on tuote, johon on luvattomasti kopioitu toisen tekijänoikeudella suojattu teos.

  • Tuoteväärennös on tuote, johon on luvattomasti liitetty toiselle kuuluva tavaramerkki tai sen jäljitelmä, tai tuote, joka luvattomasti imitoi toisen tuotteen mallioikeudella suojattua ulkomuotoa.

  • Loukkaava tuote: Tuote voi olla myös teollis- tai tekijänoikeuksia loukkaava, ilman että se on tuoteväärennös.


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, joka tuli voimaan 23.3.2016, mahdollistaa kauttakulussa olevien tavaramerkkiloukkausten valvomisen. Tämän asetuksen myötä jäsenmaiden tulleilla on enemmän mahdollisuuksia valvoa kauttakulussa olevia IPR-eriä.

Jatkossa kauttakulussa olevia tuotteita, jotka loukkaavat Euroopan unionin tavaramerkkiä, voidaan pysäyttää asetuksen (EU) 608/2013 perusteella, jos kyseinen tavaramerkki on suojattu myös määrämaassa. Viitteitä erän takaisin kierrätyksestä EU:n alueelle ei siis näissä tapauksissa enää tarvita. Huomioitavaa on, että tämä pysäytysoikeus ei koske malli- tai patenttiloukkauksia.