Tuoteväärennökset (IPR-tuotteet)

Tulli valvoo, ettei maahan tuotavien, maasta vietävien ja maan kautta kuljetettavien tavaroiden joukossa ole tuoteväärennöksiä tai muita teollis- tai tekijänoikeuksia (IPR) loukkaavia tuotteita. Valvonnalla suojataan kansalaisia ja yhteiskuntaa terveydelle ja turvallisuudelle haitallisilta tuotteilta, yhteiskunnan verotuloja ja oikeudenhaltijan taloudellisia intressejä. Valvonta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta.

Asetuksessa määritellään, mitä menettelyjä tulliviranomaisen on noudatettava jos se havaitsee tullivalvonnassa tai tarkastuksessa tavaroita, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, erityisesti kun on kyse tavaroista, jotka

  • ilmoitetaan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen, vientiin tai jälleenvientiin.
  • tuodaan unionin tullialueelle tai viedään sieltä
  • asetetaan suspensio-menettelyyn tai vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.

Oikeudenhaltija: jätä Tullille toimintahakemus (AFA)  

Tulli valvoo pääsääntöisesti sellaisia tuotteita, joiden oikeudenhaltija on jättänyt Tullille asetuksen mukaisen toimintahakemuksen (Application for Action (AFA)). Hakemus on yleensä voimassa vuoden, jonka jälkeen se voidaan uusia.

Tulli voi viran puolesta (ex officio) pysäyttää myös tuotteita, joilla tällaista toimintahakemusta ei ole.

Toimintahakemus on määrämuotoinen lomake, jossa oikeudenhaltija tai hänen valtuuttamansa edustaja antaa immateriaalioikeuksistaan tietoa Tullille tarkastustoimenpiteitä varten (asetus (EU) 608/2013). Hakemus voi olla voimassa yhdessä jäsenmaassa tai useammassa.

Voi jättää toimintahakemuksen Tullille maksuttomasti. Hakemuslomake (application for action (AFA)) ja sen täyttöohje EU:n komission sivuillla.

Lähetä hakemus Tullille sähköpostitse osoitteeseen ipr.decisions(at)tulli.fi. Voit myös postittaa hakemuksen osoitteeseen: 

IPR hakemukset
Valvontaosasto – TUVA
Tavara- ja liikennevalvonta
Valtakatu 51
53100 Lappeenranta

Jatkossa hakemukset jätetään IP Enforcement Portal -portaalissa (IPEP) 

Teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan liittyvien toimintahakemusten käsittely muuttuu – sähköinen asiointi tulee pakolliseksi vuonna 2024

Asetuksen (EU) N:o 608/2013 mukaiset toimintahakemukset on jatkossa jätettävä sähköisesti Tullille Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston kehittämän IP Enforcement Portalin (IPEP) kautta. IPEP-portaali on ollut asiamiehien ja oikeudenhaltijoiden käytettävissä joulukuusta 2021 alkaen. Nyt siirtymäaika on umpeutumassa, ja sähköisten hakemusten käyttö tulee pakolliseksi vuoden 2024 aikana.

Ota sähköinen asiointi käyttöön heti

Tulli suosittelee, että Suomessa asioivat asiamiehet ja oikeudenhaltijat ottavat IPEP-portaalin käyttöönsä heti. Näin varmistetaan, että muutos tapahtuu mahdollisimman sujuvasti.

IPEP-portaalin kautta voit jättää uusia toimintahakemuksia, tehdä muutoksia aiempiin toimintahakemuksiin ja hakea määräajan pidennystä.

Toimintahakemusten käsittely siirtyy Tullissa analyysi- ja tiedusteluyksiköstä tullivalvontayksikköön 11.12.2023 alkaen.

Lisätietoja:
Lue lisää sähköisestä toimintahakemuksesta englanniksi Euroopan komission sivuilta: Intellectual Property Rights (IPR): Transition to the mandatory use of electronic Applications for Action (eAFAs) coming to an end (europa.eu)
Lue yleistä tietoa tuoteväärennöksistä ja niiden valvonnasta: Tuoteväärennökset
ipr.decisions(at)tulli.fi


Huomioi nämä

  • Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista.

  • Mallioikeus antaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle. Suojan kohteena on aina konkreettinen tavara tai tällaisen osa, ja se on aina näköaistilla havaittavissa.

  • Patentti on keksijälle myönnetty yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen.

  • Piraattikopio on tuote, johon on luvattomasti kopioitu toisen tekijänoikeudella suojattu teos.

  • Tuoteväärennös on tuote, johon on luvattomasti liitetty toiselle kuuluva tavaramerkki tai sen jäljitelmä, tai tuote, joka luvattomasti imitoi toisen tuotteen mallioikeudella suojattua ulkomuotoa.

  • Loukkaava tuote: Tuote voi olla myös teollis- tai tekijänoikeuksia loukkaava, ilman että se on tuoteväärennös.


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, joka tuli voimaan 23.3.2016, mahdollistaa kauttakulussa olevien tavaramerkkiloukkausten valvomisen. Tämän asetuksen myötä jäsenmaiden tulleilla on enemmän mahdollisuuksia valvoa kauttakulussa olevia IPR-eriä.

Jatkossa kauttakulussa olevia tuotteita, jotka loukkaavat Euroopan unionin tavaramerkkiä, voidaan pysäyttää asetuksen (EU) 608/2013 perusteella, jos kyseinen tavaramerkki on suojattu myös määrämaassa. Viitteitä erän takaisin kierrätyksestä EU:n alueelle ei siis näissä tapauksissa enää tarvita. Huomioitavaa on, että tämä pysäytysoikeus ei koske malli- tai patenttiloukkauksia.