Jalostusta tai erityiskäyttöä koskevan luvan hakeminen tulli-ilmoituksella

Sisältö:

 

1. Termit

Termit on määritelty tämän ohjeen näkökulmasta.

Erityiskäyttö tarkoittaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyä (end-use) ja väliaikaisen maahantuonnin menettelyä.

Jalostus tarkoittaa sisäisen ja ulkoisen jalostuksen menettelyä.

Liitteen 7102 maataloustuotteilla tarkoitetaan tässä ohjeessa tullitariffinimikkeistön ryhmiin 1‒24 kuuluvia tavaroita.

Pääasiallinen jalostettu tuote on se tavara, jonka valmistamiseksi haetaan lupaa sisäisen jalostuksen menettelyyn.

Sisäinen jalostus EX/IM eli ns. ennakkovienti tarkoittaa sitä aina, että menettelyssä on käytetty korvaamista vastaavilla tavaroilla. Tällöin unionitavaroista on jalostettu tuotteita, jotka viedään EU:sta ennen kuin ei-unionitavarat tuodaan EU:hun ja asetetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn 6 kuukauden kuluessa viennistä. Menettely päättyy, kun tuotavat tavarat asetetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn ja ei-unionitavaroiden status muuttuu unionitavaroiksi.

Sisäinen jalostus IM/EX on ns. normaaliversio sisäisestä jalostuksesta. Ensin tavara tuodaan unionin tullialueelle jalostettavaksi. Kun tavara asetetaan menettelyyn, tavarasta ei kanneta tuontitulleja, maahantuonnin arvonlisäveroa tai muita maksuja. Jalostamisen jälkeen tavarat voidaan jälleenviedä, asettaa johonkin tullimenettelyyn (luovutus vapaaseen liikkeeseen, asettaminen uudelleen sisäisen jalostuksen menettelyyn, asettaminen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn, asettaminen passitusmenettelyyn), luovuttaa valtiolle tai hävittää. On mahdollista, mutta luvanvaraista, käyttää korvaamista vastaavilla tavaroilla eli jalostaa unionitavaroita menettelyyn asetettujen ei-unionitavaroiden sijasta.

Toissijainen jalostettu tuote on sisäisessä jalostusmenettelyn valmistuksessa syntyvä väistämätön sivutuote.

Tulli-ilmoitus on toimi, jolla henkilö ilmoittaa määrämuodossa ja säädetyllä tavalla haluavansa asettaa tavaran tiettyyn tullimenettelyyn ja ilmoittaa samalla mahdollisista tarpeista soveltaa joitain erityisjärjestelyjä. Tulli-ilmoitus voidaan antaa vakiomuotoisena (jolloin siinä annetaan kerralla täysi tietosisältö) tai yksinkertaistettuna (jolloin annetaan vain määrätty osa tietosisällöstä tai ilmoitus annetaan ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä). Tietyissä erityistilanteissa tulli-ilmoitus voidaan antaa myös suullisesti tai erikseen määritellyillä tulli-ilmoituksen antamisena pidettävillä toimilla.

Ulkoinen jalostus EX/IM on ns. normaaliversio ulkoisesta jalostuksesta. Ensin unionitavarat viedään ulkoisen jalostuksen menettelyssä unionin tullialueen ulkopuolelle. Jalostetut tuotteet tuodaan unionin tullialueelle ja luovutetaan vapaaseen liikkeeseen ulkoisen jalostuksen edullisempaa tullikohtelua hyödyntäen.

Ulkoinen jalostus vakiovaihtojärjestelmällä liittyy ainoastaan rikkinäisten tuotteiden korjaamiseen. Vakiovaihtojärjestelmä mahdollistaa sen, että korjattavaksi lähetetty rikkinäinen tuote voidaan korvata samanlaisella tuotteella (ns. korvaavien tavaroiden käyttäminen). Takaisin ei kuitenkaan tuoda täsmälleen samaa ulkoiseen jalostukseen lähetettyä tuotetta (esim. sarja- tai tunnistenumero on eri). Vakiovaihtojärjestelmä on mahdollista toteuttaa myös ennakkotuonnilla, jolloin korvaava tavara voidaan tuoda unioniin ennen kuin rikkinäinen tavara viedään pois unionin tullialueelta. Rikkinäisen tavaran viennin on tapahduttava 2 kk kuluessa korvaavan tavaran ennakkotuonnista.

Useammalla kuin yhtä jäsenvaltiota koskevalla luvalla tarkoitetaan seuraavia tilanteita:

 • menettelyyn asettamisen ja menettelyn päättämisen tulli-ilmoitus annetaan eri jäsenvaltioihin tai
 • jalostus-, käyttö- tai käsittelypaikka on muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon lupahakemuksena toimiva tulli-ilmoitus annetaan.

Sivun alkuun

 

2. Jalostusta tai erityiskäyttöä koskevan luvan hakeminen

Jalostusta tai erityiskäyttöä koskeva lupa voidaan hakea

 1. tavanomaisella lupamenettelyllä (jalostus ja erityiskäyttö)
 2. tulli-ilmoituksella, jolloin lupahakemuksena toimii
  1. vakiomuotoinen tulli-ilmoitus (jalostus ja erityiskäyttö)
  2. suullinen tulli-ilmoitus (vain väliaikainen maahantuonti)
  3. tulli-ilmoituksena pidettävä toimi (vain väliaikainen maahantuonti).

Kun kirjallisesti (SAD-lomakkeella tai sähköisesti) annettu tulli-ilmoitus toimii lupahakemuksena, se on annettava vakiomuotoisena. Sitä ei siis saa antaa yksinkertaistettuna ilmoituksena, keskitettyä tulliselvitystä koskevana ilmoituksena eikä ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä.

Kun lupaa menettelyn käyttämiseen haetaan tulli-ilmoituksella, lupa myönnetään luovuttamalla tavarat kyseiseen tullimenettelyyn. Lupa on voimassa vain sen hetken, jonka tavaroiden menettelyyn luovuttaminen kestää. Menettelyyn luovuttamisen jälkeen alkaa kulua päättämisen määräaika.

Lupa voidaan pääsääntöisesti myöntää vain unionin tullialueelle sijoittautuneelle henkilölle. Luonnollisen henkilön katsotaan sijoittautuneen unionin tullialueelle, kun tämän asuinpaikka on unionin tullialueella. Oikeushenkilön (eli yrityksen) katsotaan sijoittautuneen unionin tullialueelle, kun sen sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on unionin tullialueella. Tähän pääsääntöön on olemassa poikkeuksia, jotka on esitelty myöhemmin tässä ohjeessa aina kyseisen menettelyn kohdalla.

Tavanomainen lupa erityismenettelyn käyttämiseen haetaan Luvat-verkkopalvelussa.

Sivun alkuun

 

3. Väliaikainen maahantuonti

Täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn ilmoittavista tuotteista ei kanneta tuontitulleja eikä arvonlisäveroa. Osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn ilmoittavista tuotteista ei kanneta tuontitulleja eikä arvonlisäveroa vielä menettelyyn asettamisvaiheessa, vaan vasta, kun menettely päätetään. Väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asettaviin tavaroihin sovelletaan vain sellaisia kauppapoliittisia toimenpiteitä, joissa kielletään tavaroiden saapuminen unionin tullialueelle tai poistuminen unionin tullialueelta.

Väliaikaisessa maahantuonnissa luvanhaltija on unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö.

Useimmissa artiklakohdissa luvanhaltija voi olla myös unionin tullialueelle sijoittautunut. Lupaa ei kuitenkaan voida myöntää unionin tullialueelle sijoittautuneelle henkilölle seuraavissa tapauksissa: 

 • DA 212 artiklan (komission delegoitu asetus 2015/2446) kuljetusvälineet tietyin DA 214–216 artiklan poikkeuksin
 • DA 219 artiklan matkustajien tuomat henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat
 • DA 224 artiklan ja sen a-kohdan rajavyöhykkeillä käytettävät tavarat
 • DA 225 artiklan ääni-, kuva- tai tietotallenteet ja mainosmateriaali
 • DA 226 artiklan ammatinharjoittamisvälineet (paitsi matkustajan mukanaan tuomat kannettavat soittimet)
 • DA 236 artiklan a-kohdan muut tavarat.

 Muista menettelyistä poiketen väliaikaista maahantuontia koskeva lupa voidaan hakea tulli-ilmoituksella ja myöntää luovuttamalla tavarat menettelyyn myös silloin, kun lupahakemus koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota.

Väliaikaista maahantuontia koskevaa lupaa ei voida hakea tulli-ilmoituksella silloin, kun

 • toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä (à tavanomainen lupahakemus)
 • haetaan takautuvaa lupaa.

Kun lupahakemus voidaan tehdä tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella tai suullisella tulli-ilmoituksella, väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetettavista tavaroista ei kanneta vastuuvakuutta niistä tuontitulleista (ja tarvittaessa muista veroista ja maksuista), jotka jätetään kantamatta, kun tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella haettava lupa ja tavanomainen lupa vaativat vastuuvakuuden asettamisen, paitsi seuraavissa tilanteissa:

 • Kyseessä ovat lentoyhtiöiden, varustamojen, rautatieyhtiöiden tai postipalvelujen tarjoajien kansainvälisessä liikenteessä käyttämät ainekset, joiden täytyy olla merkitty selvästi.
 • Kyseessä ovat tyhjinä tuodut pakkaukset, joissa täytyy olla pysyvät merkinnät, joita ei voi irrottaa.
 • Väliaikaisen maahantuonnin luvan aiempi haltija on ilmoittanut tavarat väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn suullisella tulli-ilmoituksella tai tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella
 • ja kyseiset tavarat asetetaan myöhemmin väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn samaa tarkoitusta varten. Menettelynhaltija voi olla myös eri toimija.

Väliaikaiseen maahantuonnin menettelyyn asetettujen tavaroiden menettelyn päättämisen määräaika on pääsääntöisesti enintään 24 kuukautta. Tämä ei tarkoita, että jokaiselle tavaralle ja joka tilanteessa annettaisiin aina menettelyn päättämisen määräajaksi 24 kuukautta. Tulli voi asettaa myös lyhyemmän määräajan, kunhan se on riittävän pitkä aiottua käyttötarkoitusta varten.

Seuraaville tavaroille on säädetty yleistä 24 kuukauden määräaikaa lyhyempi menettelyn päättämisen määräaika:

 • rautateiden kuljetusvälineet: 12 kk
 • kaupallisessa käytössä olevat kuljetusvälineet (lukuun ottamatta rautateiden kuljetusvälineitä): kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika
 • sellaiset maantieliikenteen kuljetusvälineet, joita käyttävät yksityisesti
  • opiskelijat: aika, jonka he viipyvät unionin tullialueella yksinomaan opiskelutarkoituksessa
  • henkilöt, jotka suorittavat määräaikaista tehtävää: aika, jonka he viipyvät unionin tullialueella yksinomaan tehtävänsä suorittamiseksi
  • muut tapaukset, mukaan lukien ratsut ja vetoeläimet sekä niiden vetämät kulkuneuvot: 6 kk
 • yksityiskäytössä olevat ilmaliikenteen kuljetusvälineet: 6 kk
 • yksityiskäytössä olevat meri- ja sisävesiliikenteen kuljetusvälineet: 18 kk
 • kontit sekä niiden varusteet ja tarvikkeet: 12 kk
 • kun kyse on ammattimaisesta vuokraustoiminnasta ja siihen perustuvasta vuokraus- tai jälleenvuokraussopimuksesta: 6 kk, 3 viikkoa tai 8 päivää
 • testien suorittamisessa käytettävät tai testattaviksi tarkoitetut tavaratjoita käytetään testeissä, kokeissa tai esittelyissä ilman ansaitsemistarkoitusta: 6 kk
 • tilaisuuksia varten tai tietyissä tilanteissa myytäviksi tarkoitetut tavarat, jotka niiden omistaja toimittaa tarkastusta varten unionissa olevalle henkilölle, jolla on oikeus ostaa ne tarkastuksen jälkeen: 6 kk
 • unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön omistamat eläimet: menettelyn päättämisen määräaikaa on annettava vähintään 12 kk, mutta menettelyn voi päättää aiemminkin.

Sivun alkuun

 

3.1. Tulli-ilmoituksen antamisena pidettävä toimi

Helpoin tapa tehdä lupahakemuksena toimiva tulli-ilmoitus tavaroiden asettamiseksi väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn on tulli-ilmoituksen antamisena pidettävän toimen suorittaminen.

Seuraavia tavaroita voidaan asettaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella, joka toimii tällöin myös lupahakemuksena (DA 139 artikla):

 1. artikloissa 208–216 tarkoitetut kuormalavat, kontit ja kuljetusvälineet sekä niiden tarvikkeet ja varusteet
 2. artiklassa 219 tarkoitetut henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat
 3. merimiesten ajanvieteaineisto, jota käytetään artiklan 220 a-alakohdassa tarkoitetulla kansainvälisessä meriliikenteessä olevalla aluksella
 4. artiklassa 222 tarkoitetut lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet
 5. katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet, joita käytetään suuronnettomuuksien tai vastaavien tilanteiden aiheuttamien, unionin tullialueeseen vaikuttavien seurausten torjumiseen
 6. matkustajien väliaikaisesti tuomat kannettavat soittimet, jotka on tarkoitettu ammattikäyttöön
 7. pakkaukset, joissa on pysyvät merkinnät, joita ei voi irrottaa ja joista EU:n tullialueelle tai sen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö voidaan yksilöidä
  o    Pakkaus voi olla tyhjä, kun se pakkaamisen jälkeen on tarkoitus jälleenviedä täytenä. Pakkaus voi olla täysi, kun se purkamisen jälkeen on tarkoitus jälleenviedä joko täytenä tai tyhjänä.
 8. NATO-lomakkeen 302 tai EU-lomakkeen 302 kattamat tavarat. Lisätietoa lomakkeen käyttämisestä on ohjeessa Lomakkeen 302 käyttö sotilaallisiin tarkoituksiin.

Tilanteet, joissa tulli-ilmoituksen antamisena pidettävää toimea pidetään väliaikaisen maahantuonnin lupahakemuksena (komission delegoitu asetus 2015/2446 DA 141 artikla):

 • vihreää kaistaa eli ”ei tullattavaa” -kaistaa pitkin kulkeminen tullitoimipaikassa, jossa on kaksi tarkastuskaistaa
 • kulkeminen sellaisen tullitoimipaikan kautta, jossa ei ole kahta tarkastuskaistaa
 • ”ei tullattavaa” -tulli-ilmoituslipukkeen tai -tarran kiinnittäminen henkilöajoneuvon tuulilasiin, jos tästä mahdollisuudesta säädetään kansallisissa säädöksissä
 • pelkkä unionin tullialueen rajan ylittäminen seuraavissa tilanteissa:
  • poikkeus vaatimuksesta kuljettaa tavarat asianmukaiseen paikkaan perustuu koodeksin 135(5) artiklassa mainittuihin erityistilanteisiin
  • DA:n 136(1) artiklan a- ja j-alakohdassa tarkoitettuja tavaroita pidetään ilmoitettuina väliaikaiseen maahantuontiin DA:n 139(1) artiklan kohdan mukaisesti 
   • a-alakohdan tavarat ovat DA:n 208–216 artiklassa mainittuja tavaroita 
   • j-alakohdan tavarat ovat DA:n 228 artiklassa mainittuja pakkauksia.

Tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella ei kuitenkaan voida asettaa menettelyyn:

 • tavaroita, joihin kohdistuu kielto tai rajoitus
 • tavaroita, joihin kohdistuu jokin muu unionin lainsäädännössä määrätty erityinen muodollisuus, jota tulliviranomaisten on pakko soveltaa.

Näihin ovat kuitenkin poikkeuksena tavarat, jotka siirretään tai käytetään NATO-lomakkeella 302 tai EU-lomakkeella 302.

Huom.! Tulli voi vaatia tosiasiallisella toimella annettavan tulli-ilmoituksen sijasta tavarat asetettavaksi menettelyyn vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella, kun kyse on kuljetusvälineistä, niiden varaosista, tarvikkeista tai varusteista. Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus pitää tehdä myös silloin, kun tulliviranomaiset katsovat, että aiheutuu vakava vaara siitä, ettei jotain tullilainsäädännössä säädettyä velvoitetta noudateta.

Sivun alkuun

 

3.2. Suullisen tulli-ilmoituksen antaminen

Tulli-ilmoitus tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asettamiseksi on mahdollista antaa suullisella ilmoituksella. Suullista tulli-ilmoitusta pidetään väliaikaisen maahantuonnin lupahakemuksena seuraavissa tapauksissa (komission delegoitu asetus 2015/2446 DA artikla 136 kohta 1):

 1. artikloissa 208–216 tarkoitetut kuormalavat, kontit ja kuljetusvälineet sekä niiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet
 2. artiklassa 219 tarkoitetut henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat
 3. merimiesten ajanvieteaineisto, jota käytetään 220 artiklan a-alakohdassa tarkoitetulla kansainvälisessä meriliikenteessä olevalla aluksella
 4. artiklassa 222 tarkoitetut lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet
 5. artiklassa 223 tarkoitetut eläimet, jos niitä on tarkoitus laiduntaa tai jos ne on tarkoitettu käytettäviksi työhön tai kuljetukseen
 6. artiklan 224 a-alakohdassa tarkoitetut varusteet
 7. kojeet ja laitteet, joita lääkärit tarvitsevat auttaakseen elimensiirtoa odottavia potilaita ja jotka täyttävät artiklan 226 kohdassa 1 säädetyt edellytykset
 8. katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet, joita käytetään suuronnettomuuksien tai vastaavien tilanteiden aiheuttamien, unionin tullialueeseen vaikuttavien seurausten torjumiseen
 9. matkustajien väliaikaisesti tuomat kannettavat soittimet, jotka on tarkoitettu ammattikäyttöön
 10. pakkaukset, joissa on pysyvät merkinnät, joita ei voi irrottaa ja joista EU:n tullialueelle tai sen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö voidaan yksilöidä
  o    Pakkaus voi olla tyhjä, kun se pakkaamisen jälkeen on tarkoitus jälleenviedä täytenä. Pakkaus voi olla täysi, kun se purkamisen jälkeen on tarkoitus jälleenviedä joko täytenä tai tyhjänä.
 11. radio- ja televisio-ohjelmien tuotanto- ja lähetysvälineet sekä radio- ja televisio-ohjelmien tuotannossa ja lähetyksessä käytettäviksi tarkoitetut erityisesti sovitetut ajoneuvot ja niiden varusteet, jotka tuo julkinen tai yksityinen organisaatio, joka on sijoittautunut unionin tullialueen ulkopuolelle ja jonka tällaisten varusteiden ja ajoneuvojen väliaikaisen maahantuonnin luvan antavat tulliviranomaiset ovat hyväksyneet
 12. muut tavarat, jos tulliviranomaiset ovat antaneet tähän luvan.
  • Huomioi, että luvan suulliseen ilmoittamiseen voi saada vain poikkeustapauksissa.

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa tavarat voidaan ilmoittaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn suullisella tulli-ilmoituksella. Huomioi, että osa tapauksista on sellaisia, jotka on mainittu jo edellä tavaroina, jotka voidaan asettaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn tulli-ilmoituksena pidettävällä toimella. Asiakas voi siis valita, ilmoittaako nämä tavarat väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella vai antamalla suullisen tulli-ilmoituksen. Kohdat 5, 6, 7, 10, 11 ja 12 ovat sellaisia, joita ei voida asettaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella, eli ne on aina asetettava menettelyyn antamalla ainakin suullinen tai kirjallinen tulli-ilmoitus

Väliaikaisen maahantuonnin suullisen tulli-ilmoituksen tueksi on aina annettava tullilomake 613s.

Suullisella tulli-ilmoituksella ei kuitenkaan voida asettaa menettelyyn

 • tavaroita, joihin kohdistuu kielto tai rajoitus
 • tavaroita, joihin kohdistuu jokin muu unionin lainsäädännössä määrätty erityinen muodollisuus, jota tulliviranomaisten on pakko soveltaa.

Huom.! Tulli voi vaatia suullisen ilmoituksen sijasta tavarat asetettavaksi menettelyyn vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella, kun kyse on kuljetusvälineistä, niiden varaosista, tarvikkeista tai varusteista. Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus pitää tehdä myös silloin, kun tulliviranomaiset katsovat, että aiheutuu vakava vaara siitä, ettei jotain tullilainsäädännössä säädettyä velvoitetta noudateta,

Sivun alkuun

 

3.3. Vakiomuotoinen kirjallinen tulli-ilmoitus

Tavaroista voidaan antaa vakiomuotoinen kirjallinen tulli-ilmoitus, kun lupahakemusta tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asettamiseksi ei voida tehdä tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella tai suullisella ilmoituksella. Tulli-ilmoitusta on tällöin täydennettävä menettelyn soveltamiseksi vaadittavilla lisätiedoilla. Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus annetaan Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

Huom.! Kun tavarat tuodaan erityisissä tilanteissa, joilla ei ole taloudellista vaikutusta unionissa (eli hakija vetoaa DA:n kohtaan 236 b ”kansallinen menettely D28”), tulliviranomaiset voivat olla hyväksymättä tulli-ilmoituksella tehdyn lupahakemuksen ja vaatia tavanomaisen luvan hakemista.

 

3.4. Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä kirjallinen lupa ei milloinkaan ole pakollinen. Jos menettelyyn asetetaan usein samaa tavaraa samaa tarkoitusta varten, luvan hakeminen helpottaa menettelyä koskevan tulli-ilmoituksen tekemistä. Tällöin on suositeltavaa hakea kirjallista lupaa Tullin lupakeskukselta Luvat-verkkopalvelusta.

Sivun alkuun

 

4. Tietty käyttötarkoitus

Lupahakemus tavaroiden tiettyyn käyttötarkoitukseen asettamisesta voidaan tehdä vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella antamalla tietyt lisätiedot silloin, kun hakija aikoo osoittaa tavarat kokonaan niille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Kun kyse on tietystä käyttötarkoituksesta, lupa voidaan perustelluissa satunnaisissa tapauksissa myöntää myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle. Käytännössä luvan myöntämistä unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle voidaan harkita vain silloin, kun kyse on yksityishenkilöstä, eikä tapauksella katsota olevan suurta taloudellista merkitystä.

Tiettyä käyttötarkoitusta koskevaa lupaa ei voida hakea tulli-ilmoituksella silloin, kun

 • toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä (à tavanomainen lupa)
 • haettava lupa koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota (à tavanomainen lupa)
 • haetaan takautuvaa lupaa eli tavarat on jo joko asetettu toiseen tullimenettelyyn (virheellisesti) tai tulli-ilmoitusta ei ole lainkaan annettu (à tavanomainen lupahakemus)

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettujen tavaroiden menettelyn päättämisen määräaika on määrättävä aiottu toiminta huomioon ottaen riittävän pitkäksi.

Yleensä 12 kk on riittävän pitkä määräaika käyttötarkoituksen osoittamiselle. Jälkitarkastuksen ja jälkiverotuksen määräaikojen takia menettelyn määräaika voi olla enintään 24 kuukautta.

Sivun alkuun

 

5. Sisäinen jalostus

Sisäisen jalostuksen menettelyyn ilmoitettavista tuotteista ei kanneta tuontitulleja, maahantuonnin arvonlisäveroa tai muita maksuja, kun ne asetetaan menettelyyn. Nämä tulevat kannettavaksi vasta, kun menettely päätetään, jos menettely päätetään luovuttamalla joko menettelyyn asetetut tavarat tai jalostetut tuotteet vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen unionin tullialueella. Sisäisen jalostuksen menettelyyn asettaviin tavaroihin sovelletaan vain sellaisia kauppapoliittisia toimenpiteitä, joissa kielletään tavaroiden saapuminen unionin tullialueelle tai poistuminen unionin tullialueelta.

Sisäisen jalostuksen menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla. Tullimenettelyä voidaan hyödyntää maahantuonnin arvonlisäverotusta lykkäävän vaikutuksen vuoksi tai siksi, että tavaroille on suoritettava käsittelytoimintoja, jotta ne täyttävät niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevat tekniset vaatimukset.

Tavaroiden sisäisen jalostuksen menettelyyn asettamista koskeva lupahakemus voidaan tehdä vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella antamalla tietyt lisätiedot, kun molemmat seuraavat ehdot täyttyvät:

 • menettelyyn asetettavat tavarat ovat muita kuin DA:n liitteessä 71-02 lueteltuja tavaroita (tullitariffiryhmiin 1–24 kuuluvia maataloustuotteita ei voi asettaa menettelyyn tulli-ilmoituksella haettavalla luvalla) jäljempänä mainittua poikkeusta (katso taloudellisten edellytysten ilmoittaminen ja koodi 19, XTH, hävittäminen) lukuun ottamatta
 • lupahakemuksen taloudelliset edellytykset täyttyvät.

Kun menettelyä päätetään, tullivelka voi syntyä joko artiklan UTK 85 mukaisesti (eli tullivelan syntymishetkellä voimassa olevilla tekijöillä, kuten paljous, arvo, nimike) tai artiklan UTK 86(3) mukaisesti (eli sisäisen jalostuksen menettelyyn asettamishetken tekijöillä, kuten paljous, arvo, nimike).

Lähtökohta taloudellisten edellytysten tutkimisessa on, että unionituottajien keskeisille eduille ei todeta aiheutuvan haittaa. Todistustaakka asiassa on unionituottajilla, eli jos he katsovat myönnetyistä sisäisen jalostuksen luvista aiheutuvan haittaa toiminnalleen, he todistavat väitteensä.

Lupaa sisäisen jalostuksen menettelyyn voi hakea tulli-ilmoituksella, kun sen taloudellisten edellytysten koodi on jokin seuraavista (suluissa koodin numeerinen arvo ja sitä vastaava erityismaininnan lisäkoodi):

 1.  muiden kuin liitteessä 71-02 lueteltujen tavaroiden jalostus (1, XBG)
 2.  korjaaminen (2, XAU)
 3. luvanhaltijan käyttöön suoraan tai välillisesti asetettujen tavaroiden jalostus unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen toimeksiantajan ohjeiden mukaan ja tämän lukuun ja yleensä pelkästään jalostuskustannusten maksamista vastaan (=palkkatyö) (3, XAS)
 4. tavaroiden jalostus sen varmistamiseksi, että ne täyttävät niiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tekniset vaatimukset (10, XTA)
 5. sellaisten tavaroiden jalostus, joilla ei ole kaupallista luonnetta (esimerkiksi yksityishenkilö asettaa menettelyyn) (11, XAR)
 6. taloudellisten edellytysten tutkimisen jälkeen annetulla aikaisemmalla luvalla valmistettujen tavaroiden jalostus (12, XAV)
 7. palmuöljyn jähmeiden ja nestemäisten jakeiden, kookosöljyn, kookosöljyn neste-mäisten jakeiden, palmunydinöljyn, palmunydinöljyn nestemäisten jakeiden, babassu-öljyn tai risiiniöljyn jalostaminen tuotteiksi, joita ei ole tarkoitettu elintarvikealalle (13, XTB)
 8. jalostus sellaisiksi ilma-aluksiin yhdistettäviksi tai niissä käytettäviksi tuotteiksi, joille on annettu huolto- ja valmistustodistus eli EASA 1 -lomake tai neuvoston asetuksen (EU) 2018/581 2 artiklassa tarkoitettu vastaava todistus (14, XTC)
 9.  jalostus tuotteiksi, joille myönnetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 150/2003 ( 2 ) mukainen tiettyihin aseisiin ja puolustustarvikkeisiin sovellettava yksipuolinen tuontitullin suspensio (15, XTD)
 10.  tavaroiden jalostus näytteiksi (16, XTE)
 11. elektronisten komponenttien, osien, yhdistelmien tai muiden ainesten jalostus informaatioteknologiatuotteiksi (17, XTF)
 12. CN-koodien 2707 tai 2710 tavaroiden jalostus CN-koodien 2707, 2710 tai 2902 tuotteiksi (18, XTG)
 13. saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja osien tai komponenttien talteenotto (19, XTH)
 14. koodeksin 220 artiklassa tarkoitetut tavanomaiset käsittelyt (21, XAT)
 15. sisäinen jalostus (22, XTI), kun jalostusmenettelyyn asetettavien tavaroiden yhteenlaskettu arvo hakijaa, kalenterivuotta ja kutakin kahdeksannumeroista CN-koodia kohden on enintään 150 000 euroa sellaisista tavaroista, jotka kuuluvat liitteen 71-02 soveltamisalaan, ja enintään 300 000 euroa muista tavaroista, paitsi jos sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettaviksi tarkoitettuihin tavaroihin sovellettaisiin väliaikaista tai lopullista polkumyyntitullia, tasoitustullia, suojatoimenpidettä tai lisätullia myönnytysten keskeyttämisen vuoksi, jos ne olisi ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen.

Yllä esiteltyjä koodeja ei pääsääntöisesti saa käyttää tulli-ilmoituksella haettavassa luvassa, jos menettelyyn asetettavat tavarat ovat liitteessä 71-02 mainittuja maataloustuotteita, vaikka niille suoritettaisiinkin aiemmin mainittuja jalostustoimintoja (esim. m-kohta jalostaminen näytteiksi). Poikkeuksena on koodi 19, XTH (hävittäminen), jota voi käyttää myös liitteessä 71-02 mainituille maataloustuotteille poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, kun tavaroiden tullausarvo on enintään 150 000 €.

Esimerkiksi tullivarastossa rikkoutuneen lämmönsäätelyjärjestelmän vuoksi mädäntynyt, tullausarvoltaan alle 150 000 euron arvoinen banaanierä voidaan asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn hävittämistä varten ns. yksinkertaistetulla lupamenettelyllä. Lämmönsäätelyjärjestelmän rikkoutuminen luetaan poikkeuksellisiksi olosuhteiksi, jotka toimija pystyy asianmukaisesti perustelemaan.

Sen sijaan kiellettyä olisi se, että toimija ostaisi kolmannesta maasta tarkoituksellisesti mädäntyneen, tullausarvoltaan alle 150 000 euron banaanierän ja asettaisi sen sisäisen jalostuksen menettelyyn ns. yksinkertaistetulla lupamenettelyllä. Tässä tapauksessa tilanne ei olisi poikkeuksellinen, koska toimijan liiketoiminta perustuisi biojätteen hävittämiseen. Tällaisessa tilanteessa on käytettävä tavanomaista lupamenettelyä.

Alakohdat d, e, f ja q voivat liittyä vain maataloustuotteisiin, joten niitä ei voi käyttää tulli-ilmoituksella haettavassa luvassa ja siksi ne puuttuvat yllä olevasta listasta. (alakohdat löytyvät DA 2015/2446 art.167)

Valittu tullivelka-artikla ja aiottu jalostustoiminta vaikuttavat taloudellisten edellytysten tutkimiseen yhdessä seuraavien kahden kaavion osoittamalla tavalla.

 • Asiakas ilmoittaa tulli-ilmoituksella erityismaininnan lisäkoodilla XTK haluavansa käyttää mahdollisesti syntyvän tullivelan määrittämisessä artiklaa UTK 86(3).

Esimerkki 1: Asiakas on valinnut lupahakemukselle mahdollisen tullivelan artiklaksi UTK 86(3). Ei ole olemassa todisteita unionituottajien keskeisille eduille aiheutuvasta haitasta. Asiakas ilmoittaa lupahakemuksen taloudellisten edellytysten koodiksi DA 167(1) artiklan alakohdan b) ”korjaaminen” (2).  à Taloudelliset edellytykset täyttyvät, eli lupa voidaan myöntää.

Esimerkki 2: Asiakas on valinnut lupahakemukselle mahdollisen tullivelan artiklaksi UTK 86(3). On olemassa todisteita unionituottajien keskeisille eduille aiheutuvasta haitasta. Asiakas ilmoittaa lupahakemuksen taloudellisten edellytysten koodiksi DA 167(1) artiklan alakohdan b) ”korjaaminen” (2). Taloudelliset edellytykset täyttyvät alakohdan b) perusteella eli tapaus kuuluu DA 167(1) artiklan alakohtiin a‒f à Taloudelliset edellytykset täyttyvät, eli lupa voidaan myöntää.

Esimerkki 3: Asiakas on valinnut lupahakemukselle mahdollisen tullivelan artiklaksi UTK 86(3). Asiakas ilmoittaa lupahakemuksen taloudellisten edellytysten koodiksi DA 167(1) artiklan alakohdan k) ”jalostus sellaisiksi ilma-aluksiin yhdistettäviksi tai niissä käytettäviksi tuotteiksi, joille on annettu huolto- ja valmistustodistus eli EASA 1 -lomake tai neuvoston asetuksen (EU) 2018/581 2 artiklassa tarkoitettu vastaava todistus” (14). Ei ole olemassa todisteita unionituottajien keskeisille eduille aiheutuvasta haitasta. à Taloudelliset edellytykset täyttyvät, eli lupa voidaan myöntää.

Esimerkki 4: Asiakas on valinnut lupahakemukselle mahdollisen tullivelan artiklaksi UTK 86(3). On olemassa todisteita unionituottajien keskeisille eduille aiheutuvasta haitasta. Taloudellisten edellytysten koodina on ilmoitettu artiklan Da 167(1) alakohta k) ”jalostus sellaisiksi ilma-aluksiin yhdistettäviksi tai niissä käytettäviksi tuotteiksi, joille on annettu huolto- ja valmistustodistus eli EASA 1 -lomake tai neuvoston asetuksen (EU) 2018/581 2 artiklassa tarkoitettu vastaava todistus” (14). Tapaus ei kuulu DA 167(1) artiklan alakohtiin a‒f. à Taloudelliset edellytykset on tutkittava ja lupaa ei voida myöntää ilman taloudellisten edellytysten tutkimista.

Kun tullivelka-artiklaksi on valittu UTK 86(3) ja ei ole olemassa todisteita unionituottajien keskeisille eduille aiheutuvasta haitasta, lupahakemuksen taloudellisten edellytysten katsotaan aina täyttyvän. Vasta siinä tapauksessa, että unionituottajien keskeisille eduille katsotaan aiheutuvan haittaa, lupahakemuksen taloudellisen edellytyksen koodi muuttuu merkitykselliseksi. Lähtökohta on aina, että unionituottajien keskeisille eduille ei todeta aiheutuvan haittaa.  

 • Asiakas ilmoittaa tulli-ilmoituksella erityismaininnan lisäkoodilla XTJ haluavansa käyttää mahdollisesti syntyvän tullivelan määrittämisessä artiklaa UTK 85.

Esimerkki 1: 

Asiakas on valinnut lupahakemukselle mahdollisen tullivelan artiklaksi UTK 85. Menettelyyn asetettavaan tavaraan ei kohdistu kauppapoliittista tai maatalouspoliittista toimenpidettä. Ei ole olemassa todisteita unionituottajien keskeisille eduille aiheutuvasta haitasta. à Taloudelliset edellytykset täyttyvät, eli lupa voidaan myöntää.

Esimerkki 2: 

Asiakas on valinnut lupahakemukselle mahdollisen tullivelan artiklaksi UTK 85. Menettelyyn asetettavaan tavaraan ei kohdistu kauppapoliittista tai maatalouspoliittista toimenpidettä. On kuitenkin olemassa todisteita unionituottajien keskeisille eduille aiheutuvasta haitasta. Asiakas ilmoittaa lupahakemuksen taloudellisten edellytysten koodiksi DA 167(1) artiklan alakohdan b) ”korjaaminen” (2) eli tapaus ei kuulu DA 167(1) artiklan alakohtiin g–s. à Taloudelliset edellytykset eivät täyty, eli lupaa ei voida myöntää.

Esimerkki 3: 

Asiakas on valinnut lupahakemukselle mahdollisen tullivelan artiklaksi UTK 85. Menettelyyn asetettavaan tavaraan kohdistuu kauppapoliittinen tai maatalouspoliittinen toimenpide. Asiakas ilmoittaa lupahakemuksen taloudellisten edellytysten koodiksi DA 167(1) artiklan alakohdan b) ”korjaaminen” (2), eli tapaus ei kuulu DA 167(1) artiklan alakohtiin h, i, m tai p. à Taloudelliset edellytykset eivät täyty, eli lupaa ei voida myöntää.

Esimerkki 4: 

Asiakas on valinnut lupahakemukselle mahdollisen tullivelan artiklaksi UTK 85. Menettelyyn asetettavaan tavaraan kohdistuu kauppapoliittinen tai maatalouspoliittinen toimenpide. Asiakas ilmoittaa lupahakemuksen taloudellisten edellytysten koodiksi DA 167(1) artiklan p-alakohdan ”saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja osien tai komponenttien talteenotto” (19), eli tapaus kuuluu artiklan DA 167(1) alakohtiin h, i, m tai p. à Taloudelliset edellytykset täyttyvät, eli lupa voidaan myöntää.

Jos lupaa ei voida myöntää tulli-ilmoituksella sen vuoksi, että luvan taloudelliset edellytykset pitää tutkia (DA art. 163 kohta 2 f), saat tästä ilmoituksen. Tällöin sinun on haettava kirjallista lupaa Lupakeskukselta, jotta taloudelliset edellytykset voidaan tutkia unionitasolla. Hae sisäisen jalostusmenettelyn käytön lupaa Luvat-verkkopalvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Sisäistä jalostusta koskevaa lupaa ei voida hakea tulli-ilmoituksella silloin, kun

 • toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä (-> tavanomainen lupa). Sisäinen jalostus EX/IM ei siis koskaan ole mahdollista tulli-ilmoituksella tehtävällä lupahakemuksella.
 • haettava lupa koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota (-> tavanomainen lupa)
 • haetaan takautuvaa lupaa eli tavarat on jo joko asetettu toiseen tullimenettelyyn (virheellisesti) tai tulli-ilmoitusta ei ole lainkaan annettu  (-> tavanomainen lupa)

Sisäisen jalostuksen IM/EX -menettelyyn asetettujen tavaroiden menettelyn päättämisen määräaika on oltava riittävän pitkä ottaen huomioon aiottu toiminta. Yleensä 12 kk riittää jalostustoimintojen suorittamiseen, sillä sisäisen jalostuksen menettelyn ei ole tarkoitus toimia menettelyyn asetettujen tavaroiden tai valmistettujen tuotteiden varastointimenettelynä. Jälkitarkastuksen ja jälkiverotuksen määräaikojen takia menettelyn määräaika voi olla enintään 24 kuukautta.

Sivun alkuun

 

6. Ulkoinen jalostus

Ulkoisen jalostuksen menettelyyn (menettelykoodi 21) asettavista tuotteista valmistettujen unioniin tuotavien tuotteiden tuontitullin pitää olla suurempi kuin nolla. Tuotteille, joiden tuontitulli on nolla (joko niiden alkuperän, tariffiluokittelun tai muun vastaavan perusteella), voidaan ulkoisen jalostusmenettelyn sijasta soveltaa väliaikaista vientiä menettelykoodilla 22 toteutettavassa muussa kuin koodeksin mukaisessa ulkoisessa jalostuksessa. Menettely 22 ei ole luvanvarainen tullimenettely, joten sen käyttäminen on asiakkaalle helpompaa kuin menettelyn 21.

Tavaroiden ulkoisen jalostuksen menettelyyn asettamista koskeva lupahakemus voidaan tehdä vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella antamalla tietyt lisätiedot, kun menettelyyn asetettavat tavarat ovat muita kuin liitteessä 71-02 lueteltuja tavaroita. Tullitariffiryhmiin 1–24 kuuluvia maataloustuotteita ei siis voida asettaa menettelyyn tulli-ilmoituksella haettavalla luvalla.

Kun ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä pyydetään korjaustarkoituksessa, ulkoisessa jalostusmenettelyssä vietävien tuotteiden on oltava korjattavissa. Menettelyä ei saa käyttää tavaroiden teknisen suorituskyvyn parantamiseksi.

Ulkoista jalostusta koskevaa lupaa ei voida hakea tulli-ilmoituksella silloin, kun

 • toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä eli uutta tullimenettelyä ulkoinen jalostus IM/EX (-> tavanomainen lupa)
 • kun haettava lupa koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota (-> tavanomainen lupa).

Ulkoista jalostusta koskevaa lupaa ei yleensä voida hakea tulli-ilmoituksella silloin, kun haetaan takautuvaa lupaa eli tavarat on jo joko asetettu toiseen tullimenettelyyn (virheellisesti) tai tulli-ilmoitusta ei ole lainkaan annettu (-> tavanomainen lupahakemus).

Vain seuraavissa poikkeustilanteissa takautuva lupahakemus voidaan tehdä jälleentuontivaiheessa tulli-ilmoituksella:

1. Lupa ulkoiseen jalostusmenettelyyn on myönnetty joko tavanomaisena lupana tai tulli-ilmoituksella haettavana lupana ja korvaavat tuotteet on määrä luovuttaa vapaaseen liikkeeseen käyttäen vakiovaihtojärjestelmää, jota lupa ei kata.

Useimmiten on kyse tilanteesta, jossa yritys tai luonnollinen henkilö on lähettänyt rikkinäisen tuotteen ulkoiseen jalostusmenettelyyn joko tavanomaisen tai tulli-ilmoituksella haettavan luvan perusteella.

Esimerkki: Kolmannessa maassa sijaitseva korjaaja on vasta paikan päällä todennut, että lähetettyä rikkinäistä tuotetta ei voida tai ei haluta korjata ja päättänyt lähettää korvaavan tuotteen tilalle, eli ei siis palauta täsmälleen samaa tuotetta korjattuna. Mikäli ulkoisen jalostuksen luvassa ei ole sallittu vakiovaihtojärjestelmää eli korvaavien tuotteiden käyttämistä, jälleentuontivaiheessa tämä on kuitenkin sallittava hyväksymällä tulli-ilmoitus ja samalla ikään kuin myönnettävä lupa vakiovaihtojärjestelmän käyttämiseen. Tässä tilanteessa katsotaan, että ulkoisen jalostusluvan haltija ei ole voinut vaikuttaa siihen, että on tullut tarve käyttää vakiovaihtojärjestelmää eikä ole voinut varautua siihen hakemalla lupaa, joka kattaisi myös vakiovaihtojärjestelmän.

2. Jalostetut tuotteet on tarkoitus luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ulkoisen jalostuksen jälkeen, ja jalostustoiminto koskee tavaroita, joilla ei ole kaupallista luonnetta.

Useimmiten on kyse tilanteesta, jossa toimijana on luonnollinen henkilö. 

Esimerkki: Luonnollinen henkilö on lähettänyt kellonsa korjattavaksi kolmanteen maahan eikä ole ollut tietoinen siitä, että hänen olisi jo vientivaiheessa kannattanut tehdä ulkoista jalostusta koskeva tulli-ilmoitus ja hakea sillä lupaa ulkoisen jalostusmenettelyn käyttämiseksi, jotta hän olisi hyötynyt edullisemmasta tuontitullien laskutavasta.

Ulkoisen jalostuksen EX/IM-menettelyyn asetettujen tavaroiden menettelyn päättämisen määräaika on oltava riittävän pitkä ottaen huomioon aiottu toiminta.

Yleensä 12 kuukautta riittää jalostustoimintojen suorittamiseen, mutta perustelluista syistä menettelyn päättämisen määräaika voi olla pidempikin.

Kun kyse on ulkoisen jalostuksen vakiovaihtojärjestelmästä, menettelyn päättämisen määräaika on oltava aiotun vaihtotoimenpiteen vaatima aika huomioon ottaen riittävän pitkä. Kun vakiovaihtojärjestelmä toteutetaan ennakkotuonnilla (menettely 48xx), vialliset tavarat on vietävä 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona korvaavat tuotteet on tuotu.

Ulkoisen jalostuksen IM/EX-menettelyyn asetettujen tavaroiden menettelyn päättämisen määräaika on enintään 6 kuukautta, ja se on vahvistettu menettelyä koskevassa tavanomaisessa luvassa.

Sivun alkuun