Tuonnin arvonlisävero maahantuonnissa EU:n ulkopuolelta

Tullin toimivalta maahantuonnin arvonlisäverotuksessa muuttui 1.1.2018. Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnon tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Toimivaltamuutos koskee tavaroiden tuontia Suomeen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta tai EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, esim. Kanariansaarilta. Maahantuonnin arvonlisäverotuksesta vastaa Tulli, jos verovelvollinen ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä sillä hetkellä, kun veron maksamisvelvollisuus syntyy. 

Velvollinen maksamaan arvonlisäveron tavaran maahantuonnista on unionin tullikoodeksin 5 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu ilmoittaja. Välillisessä edustuksessa verovelvollinen on päämies. Tietyissä unionin tullikoodeksissa tarkoitetuissa säännösten vastaisen tuonnin tilanteissa arvonlisäverovelvollinen on henkilö, joka on laiminlyönyt tullikoodeksissa säädetyn velvollisuuden tai edellytyksen.  

Näitä verovelvollisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan myös siihen, joka on ilmoittajan tai välillisessä edustuksessa päämiehen asemassa, kun tavarat tuodaan EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta EU:n veroalueelle (esim. Kanariansaarilta Manner-Suomeen).

Kun kyse on Tullin kantamasta maahantuonnin arvonlisäverosta, veron maksamisesta on verovelvollisen kanssa yhteisvastuullisesti vastuussa myös se, joka arvonlisäverolain 86 b §:n 2 momentissa lueteltujen unionin tullikoodeksin säännösten mukaan on velvollinen maksamaan syntyneen tullivelan.

On tärkeää muistaa, että niissä tapauksissa, joissa Tulli kantaa toimivaltaisena viranomaisena maahantuonnin arvonlisäveron, ja on käytetty suoraa edustusta tai suoraa edustusta takaajan vastuulla, verovelvollisena olevan ilmoittajan kanssa veron maksamisesta on yhteisvastuullisesti vastuussa myös suorana edustajana toiminut henkilö, jos hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tulli-ilmoituksessa ilmoitetaan vääriä tietoja. Jos on käytetty välillistä edustusta, verovelvollisena olevan välillisen edustajan päämiehen kanssa veron maksamisesta on yhteisvastuullisesti vastuussa myös välillisenä edustajana toiminut henkilö.

Esimerkki 1. Päämiehellä ei ole suomalaista y-tunnusta, ja edustusmuotona on välillinen edustus. Tällöin myös välillinen edustaja on vastuussa maahantuonnin arvonlisäverosta ja mahdollisesta jälkikannosta.

Esimerkki 2. Yrityksellä on suomalainen y-tunnus ja yrityksen tullivarastosta on varastokirjanpidon mukaan hävinnyt alkoholia. Valmisteverot ja arvonlisäverot tulevat maksettavaksi varastonpitäjälle, jolla on suomalainen y-tunnus. Arvonlisäverorekisteröinnistä huolimatta verot kantaa Tulli, ei Verohallinto.

Katso lisätietoa: Tullilaskun maksaminen

Tullihuutokaupassa veron suorittamisvelvollisuus on tavaran ostajalla.

Huomioi nämä

Mikä on maahantuontia Suomessa?

Arvonlisäverotuksessa jäsenvaltiolla ja yhteisöllä tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen lainsäädännön mukaista jäsenvaltion ja yhteisön eli EU:n arvonlisäveroaluetta. Luettelo EU:n arvonlisäveroalueeseen kuuluvista valtioista ja alueista.

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista arvonlisäverolain säännöksistä säädetään Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero ja valmisteverolainsäädäntöön annetussa laissa (1266/1996).

Lisätietoa:

Arvonlisäverotus Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista

Arvonlisäveroa suoritetaan Suomessa tapahtuvasta tavaroiden maahantuonnista.

Tavaran maahantuonnilla tarkoitetaan tavaran tuontia EU:hun. Tavaran maahantuonti tapahtuu Suomessa, jos tavara on Suomessa silloin, kun se tuodaan EU:hun. Eli tämä on pääsääntö tuonnissa EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta esimerkiksi Kiinasta suoraan Suomeen. Maahantuontia on myös tavaran tuonti EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, esimerkiksi Kanariansaarilta, Suomeen.

Maahantuonnin katsotaan tapahtuvan Suomessa myös silloin, kun tavara saatetaan sitä Euroopan unionin tullialueelle tuotaessa johonkin seuraavista menettelyistä ja tavara on Suomessa, kun se lakkaa olemasta kyseisessä menettelyssä:

 • väliaikainen varastointi (unionin tullikoodeksi 144 artikla)
 • unionin tullikoodeksin 237 artiklassa tarkoitettu varastointimenettely
 • sisäinen jalostusmenettely (unionin tullikoodeksi 256 artikla)
 • väliaikaisen maahantuonnin menettely kokonaan tuontitullitta (unionin tullikoodeksi 250 artikla)
 • ulkoinen passitusmenettely (unionin tullikoodeksi 226 artikla)
 • sisäinen passitusmenettely (unionin tullikoodeksi 227 artikla) tai jokin edellä mainittu menettely tuotaessa tavara EU:n tullialueelta mutta EU:n veroalueen ulkopuolelta. Jos esimerkiksi Kanariansaarilta Suomeen tuotavat tavarat ovat Suomessa, kun sisäinen passitusmenettely päättyy, maahantuonti tapahtuu Suomessa.

Kun toisessa EU-jäsenvaltiossa (tulli- ja veroalueella) sisäiseen passitusmenettelyyn asetettu unionitavara tuodaan Suomeen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolisen alueen kautta, tuontia ei pidetä arvonlisäverolaissa tarkoitettuna tavaran maahantuontina. Unionitavaralla tarkoitetaan EU:n tullialueella valmistettua tavaraa tai EU:n ulkopuolelta EU:n tulli- ja veroalueelle tuotua ja vapaaseen liikkeeseen selvitettyä tavaraa.


Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovellettava lainsäädäntö

Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovelletaan sekä kansallista arvonlisäverolakia (1501/1993) että
tullilainsäädäntöä.

Arvonlisäverolain mukaan Tullin vastuulle kuuluvassa tavaran maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovelletaan, ellei arvonlisäverolaissa toisin säädetä, seuraavissa asioissa mitä tullista tullilainsäädännössä säädetään:

 • tavaran maahantuontia, veron suorittamista, palauttamista ja takaisin perimistä koskeva sekä muu menettely
 • veron maksamisen lykkäys
 • vakuudet
 • veronkorotus
 • virhemaksu
 • jälkiverotus
 • muutoksenhaku
 • tietojen salassapito ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen ja saaminen.

Kun tavaraa tuodaan EU:n tullialueelta, mutta EU:n veroalueen ulkopuolelta EU:n veroalueelle, sovelletaan
unionin tullikoodeksin säännöksiä seuraavissa menettelyissä:

 • Euroopan unionin tullialueelle tuotavaa tavaraa koskevat muodollisuudet
 • väliaikainen varastointi
 • asettaminen tullivarastointi- tai vapaa-aluemenettelyyn
 • asettaminen sisäiseen jalostusmenettelyyn
 • asettaminen väliaikaiseen maahantuontimenettelyyn kokonaan tuontitullitta.

Tulliverotukseen sovellettava tullilainsäädäntö:

Tavaran tuontiin Ahvenanmaan maakuntaan muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai EU:n veroalueen ulkopuolelta sekä tavaran tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen sovelletaan lakia Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996), arvonlisäverolain maahantuontia koskevia säännöksiä sekä tullilainsäädäntöä.