Tullittomuus tullittomuusasetuksen perusteella

Tullittomuus voi perustua neuvoston asetukseen (EY) n:o 1186/2009 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (tullittomuusasetus).

Seuraava luettelo ei ole tyhjentävä, ja tapauksiin liittyy usein lisäedellytyksiä. Ilmaisu kolmas maa tarkoittaa EU:n tullialueeseen kuulumattomia maita ja alueita. Ilmaisut tullin hyväksymä ja tullin myöntämä poikkeus tarkoittavat, että tullittomuuden saaminen edellyttää Tullin lupakeskuksen myöntämää lupaa, joka on esitettävä, kun tavara tullataan vapaaseen liikkeeseen.

Asetuksen perusteella tullittomia ovat

Kolmannesta maasta EU:hun vakituisen asuinpaikkansa siirtävien luonnollisten henkilöiden henkilökohtainen omaisuus (artiklat 3–11)

Tullittomuutta voidaan soveltaa henkilöihin, joiden vakituinen asuinpaikka on ollut EU:n tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta. Tullittomuuden edellytyksenä on, että muuttotavarat ovat olleet muuttajan hallinnassa ja käytössä kuuden kuukauden ajan EU:n tullialueen ulkopuolella sijainneessa vakituisessa asuinpaikassa, ja että ne tulevat samaan käyttöön uudessa vakituisessa asuinpaikassa. Muuttajan tulee varautua osoittamaan tulliviranomaiselle, että tavarat ovat olleet hallinnassa ja käytössä kyseisen ajan. Tulli voi erityistapauksissa myöntää poikkeuksia määräaikoihin.

Tavaroita ei saa 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on tullittomina luovutettu vapaaseen liikkeeseen, lainata, pantata, vuokrata, myydä eikä vastikkeettakaan luovuttaa ilmoittamatta siitä ennakolta tullitoimipaikkaan, jossa tavarat on tullattu.

Henkilökohtaisella omaisuudella tarkoitetaan mm. koti-irtaimistoa, polku- ja moottoripyöriä, yksityiskäyttöön tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja, huviveneitä, yksityislentokoneita, kotieläimiä ja ratsuhevosia sekä teknisten ja vapaiden ammattien harjoittamisessa tarvittavia kannettavia työvälineitä. Henkilökohtaisen omaisuuden luonne tai määrä ei saa ilmentää mitään kaupallista tarkoitusta. Tullittomuus ei koske alkoholi- eikä tupakkatuotteita, hyötykuljetusvälineitä eikä muita ammattikäyttöön tarkoitettuja esineitä kuin teknisten tai vapaiden ammattien harjoittamiseen tarvittavia kannettavia työvälineitä.

Yksityistalouteen kuuluvan verollisen ajoneuvon tuontiin on autoverolaissa omat säännöksensä.

Avioliiton solmimisen yhteydessä tuotavat tavarat (artiklat 12–16)

Tullittomuus myönnetään irtaimistolle ja häälahjoille, jotka kuuluvat avioliiton solmimisen vuoksi kolmannesta maasta vakituisen asuinpaikkansa EU:n tullialueelle muuttavalle henkilölle. Tullittomuutta ei kuitenkaan myönnetä alkoholi- eikä tupakkatuotteille. Kunkin häälahjan arvo saa olla enintään 1 000 euroa.

Tullittomuutta voidaan soveltaa vain henkilöihin, joiden vakituinen asuinpaikka on ollut EU:n tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta. Tullittomuutta voidaan soveltaa tavaroihin, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ennen avioliiton solmimispäivää tai viimeistään neljä kuukautta solmimispäivän jälkeen. Tulli voi erityistapauksissa myöntää poikkeuksia määräaikoihin.

Tavaroita ei saa 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on tullittomina luovutettu vapaaseen liikkeeseen, lainata, pantata, vuokrata, myydä eikä vastikkeettakaan luovuttaa ilmoittamatta siitä ennakolta tullitoimipaikkaan, jossa tavarat on tullattu.

Perintönä saadut tavarat (artiklat 17–20)

EU:n tullialueella vakituisesti asuvan luonnollisen henkilön perimä tai testamentilla saama omaisuus on tullitonta. Tullittomuus ei koske mm. alkoholi- ja tupakkatuotteita, hyötykuljetusvälineitä eikä eräitä muita ammattikäyttöön tarkoitettuja tavaroita. Tullittomuus myönnetään vain henkilökohtaiselle omaisuudelle, joka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona omaisuus on siirtynyt asianomaisen omistukseen (lopullinen perinnönjako). Tulli voi erityistapauksissa myöntää pidennyksen määräaikaan.

Opiskelijan omat vaatteet, tarvikkeet ja kotitaloustavarat, jotka on tarkoitettu hänen käyttöönsä EU:ssa opiskelun aikana (artiklat 21–22)

Vähäarvoiset lähetykset (artiklat 23–24)

Tullittomia ovat suoraan kolmannesta maasta EU:ssa olevalle vastaanottajalle tulevat lähetykset, joiden arvo on enintään 150 euroa. Tullittomuus ei koske alkoholi- ja tupakkatuotteita eikä hajuvesiä.

Muut kuin kaupalliset pienlähetykset (artiklat 25–27)

Yksityishenkilöltä toiselle vastikkeetta lähetetyt ei-kaupalliset satunnaiset lähetykset, jotka sisältävät vastaanottajan tai hänen perheenjäsentensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita, joiden arvo on enintään 45 euroa, ovat tullittomia. Alkoholi- ja tupakkatuotteille sekä hajuvesille on lisäksi määrällisiä rajoituksia.

Tarkempia ohjeita lahjatavaroiden tuonnista Suomeen on sivuilla Lahjalähetykset.

Pääomatavarat ja muut laitteet, jotka tuodaan EU:hun toiminnan siirtämisen vuoksi (artiklat 28–34)

Investointitavarat ja muut pääomahyödykkeet ovat tullittomia, jos ne kuuluvat yrityksille, jotka lopettavat kokonaan toimintansa kolmannessa maassa siirtyäkseen harjoittamaan samankaltaista toimintaa EU:n tullialueella. Edellytyksenä on, että yritys on käyttänyt tavaroita kolmannessa maassa vähintään kahdentoista kuukauden ajan ennen toiminnan lakkaamista ja että niitä käytetään siirtymisen jälkeen samaan tarkoitukseen. Tulli voi erityistapauksissa myöntää poikkeuksen 12 kk:n käyttöedellytykseen.

Tullittomuus ei koske yrityksiä, joiden EU:n tullialueelle siirtymisen syynä tai tarkoituksena on fuusioituminen tai sulautuminen EU:n tullialueelle sijoittautuneeseen yritykseen, ellei siitä seuraa uutta toimintaa. Tullittomuus ei koske kuljetusvälineitä, jotka eivät ole luonteeltaan tuotannon tai palvelun välineitä, ihmisten ravinnoksi tai eläinten ruoaksi tarkoitettuja elintarvikkeita, polttoaineita, raaka-aine- tai valmiiden tai puolivalmiiden tuotteiden varastoja eikä karjakauppiaiden omistuksessa olevaa karjaa.

Tavaroita ei saa 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on tullittomina luovutettu vapaaseen liikkeeseen, lainata, pantata, vuokrata, myydä eikä vastikkeettakaan luovuttaa ilmoittamatta siitä ennakolta tullitoimipaikkaan, jossa tavarat on tullattu.

Tuotteet, jotka EU:n maataloustuottaja saa hoitamaltaan kolmannessa maassa sijaitsevalta tilalta (artiklat 35–38)

Tullittomuus myönnetään maanviljelyn, kotieläintalouden, mehiläistenhoidon, puutarhanhoidon ja metsänhoidon tuotteille, jotka saadaan EU:n tullialueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan kolmannen maan tilalta, kun kyseistä tilaa hoitaa maataloustuottaja, jonka toimipaikka on tämän kolmannen maan välittömässä läheisyydessä. Kotieläintalouden tuotteiden tullittomuuden edellytyksenä on, että eläimet ovat lähtöisin EU:sta tai ne on luovutettu vapaaseen liikkeeseen EU:ssa.

Tullittomuus myönnetään vain maataloustuottajan tai jonkun muun tämän lukuun EU:n tullialueelle tuomille tuotteille, joita ei ole käsitelty muulla tavalla kuin millä ne tavallisesti käsitellään sadonkorjuun tai tuotannon jälkeen.

Siemenet, lannoitteet ja maaperän ja kasviston hoitoon tarkoitetut tuotteet, joita kolmannen maan maataloustuottaja tuo käytettäväksi näihin maihin rajoittuvilla maatiloilla (artiklat 39–40)

Tullittomuus myönnetään siemenille, lannoitteille ja maaperän ja kasviston hoitoon tarkoitetuille tuotteille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tilalla, joka sijaitsee EU:n tullialueella kolmannen maan välittömässä läheisyydessä ja jota hoitavan maataloustuottajan ensisijainen toimipaikka on kyseisessä kolmannessa maassa EU:n tullialueen välittömässä läheisyydessä.

Tullittomuus myönnetään vain maataloustuottajan tai jonkun muun tämän lukuun EU:n tullialueelle tuomille tuotteille, ja jäsenvaltio voi asettaa vastavuoroisuuden tullittomuuden edellytykseksi.

Matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat (artikla 41)

Tullittomuusasetuksen 41 artiklan mukaan tuontitullittomuus myönnetään kolmannesta maasta tulevien matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyville tavaroille. Edellytyksenä on, että tästä tuonnista ei kanneta arvonlisäveroa kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston direktiivin 2007/74/EY säännösten mukaisesti annettujen kansallisen lainsäädännön säännösten nojalla.

EU:n veroalueen ulkopuolisille alueille, kuten Ahvenanmaalle, kolmannesta maasta tuotuihin tavaroihin sovelletaan samoja tullittomuutta koskevia säännöksiä kuin tavaroihin, jotka tuodaan asianomaisen jäsenvaltion alueelle mihin tahansa muuhun osaan.

Tarkempia ohjeita tästä tullittomuudesta löydät sivuilta Matkailijalle.

Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat sekä tieteelliset kojeet ja laitteet (artiklat 42–52; Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1225/2011)

Tullittomuusasetuksen liitteessä I ja II mainitut tavarat, joita ovat mm. kirjat, julkaisut ja asiakirjat sekä luonteeltaan kasvatuksellinen, tieteellinen tai sivistyksellinen visuaalinen ja auditiivinen aineisto ovat tullittomia.

Tullittomuus koskee myös välineitä ja kojeita, jotka tosiasiallisten teknisten ominaisuuksiensa ja tuottamien tulostensa perusteella sopivat yksinomaan tai pääasiallisesti tieteellisten toimintojen suorittamiseen ja jotka on tarkoitettu vain voittoa tavoittelemattomaan tieteelliseen tutkimukseen tai opetukseen.

Edellytyksenä on lisäksi, että ne on tarkoitettu julkisille, yleishyödyllisille tai Tullin hyväksymille yksityisille laitoksille, joiden pääasiallisena toimintana on opetus tai tieteellinen tutkimus.

Tulli voi tietyin edellytyksin myöntää luvan tieteellisin välineisiin ja kojeisiin tarkoitettuihin varaosiin, osiin ja varusteisiin sekä niiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen käytettäviin työkaluihin.

Koe-eläimet ja biologiset tai kemialliset aineet tutkimustarkoituksiin (artikla 53; Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 80/2012 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 197/2013)

Tullittomuus koskee eläimiä, jotka on erityisesti valmisteltu käytettäviksi laboratorioissa, sekä täytäntöönpanoasetuksen liitteessä lueteltuja, vain muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tuotavia biologisia ja kemiallisia aineita. Tullittomuuden edellytys on, että tavarat on tarkoitettu julkisille tai yleishyödyllisille tai Tullin hyväksymille yksityisille laitoksille, jotka harjoittavat pääasiassa opetusta tai tieteellistä tutkimusta.

Ihmisperäiset terapeuttiset aineet sekä veriryhmä- ja kudostyyppireagenssit (artiklat 54–56)

Tullittomuus koskee ihmisverta ja sen johdannaisia, veriryhmien ja niiden yhteensopimattomuuksien tai ihmiskudosryhmien määrittämiseen käytettäviä ihmis-, eläin- tai kasviperäisiä ja muita reagensseja.

Edellytyksenä on, että ne on tarkoitettu Tullin hyväksymille laitoksille tai laboratorioille yksinomaan lääketieteelliseen tai tieteelliseen käyttöön, joka ei ole kaupallista. Tavaroiden mukana pitää olla lähtömaan valtuutettujen toimielinten antama vaatimustenmukaisuustodistus, ja tavaroiden tulee olla pakattu erityisellä tunnistusmerkinnällä varustettuihin astioihin.

Tullittomuus koskee myös erikoispakkauksia, joita tarvitaan ihmisperäisten terapeuttisten aineiden taikka veri- tai kudosryhmän määritysreagenssien kuljetukseen, sekä tavaralähetyksiin mahdollisesti sisältyviä niiden käytössä tarvittavia liuottimia ja lisätarvikkeita.

Lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon tarkoitetut välineet ja kojeet (artiklat 57–58; Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1225/2011 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 42–52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 504/2013)

Tullittomuus koskee välineitä ja laitteita, jotka hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestö tai yksityishenkilö lahjoittaa ilman kaupallista tarkoitusta Tullin hyväksymälle terveysjärjestölle, sairaalan osastolle tai tutkimuslaitokselle, sekä välineitä ja kojeita, jotka viimeksi mainitut ostavat kokonaan hyväntekeväisyysjärjestöjen hankkimien varojen tai vapaaehtoisten lahjoitusten turvin.

Edellytyksenä on, ettei lahjoitukseen liity lahjoittajan taholta mitään kaupallista tarkoitusta eikä lahjoittaja ei ole sidoksissa välineiden tai kojeiden valmistajaan. Tullittomuus myönnetään edellä tarkoitettuihin välineisiin tai kojeisiin soveltuviin varaosiin, osiin tai varusteisiin sekä niiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen käytettäviin työkaluihin, jos edellä mainitut ja muut niiden tullittomuutta koskevat edellytykset täyttyvät.

Kansainvälisissä urheilutilaisuuksissa käytettävät lääkevalmisteet (artikla 60)

Tullittomuus myönnetään lääkevalmisteille, jotka on tarkoitettu kolmansista maista tuleville henkilöille tai eläimille, jotka osallistuvat EU:n tullialueella järjestettäviin kansainvälisiin urheilutapahtumiin ja tarvitsevat nämä lääkevalmisteet EU:n tullialueella oleskelunsa aikana.

Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat (artiklat 61–65)

Tullittomuus koskee ihmisten välittömien tarpeiden tyydyttämiseksi käytettäviä perustarvikkeita kuten elintarvikkeita, lääkkeitä, vaatteita ja peitteitä, joita valtion toimielimet tai Tullin hyväksymät hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöt tuovat jaettavaksi vastikkeetta puutteenalaisille EU:n tullialueella. Lisäksi tullittomuus koskee tavaroita, jotka tällaiset järjestöt saavat vastikkeetta käytettäväksi varojen keräämiseksi puutteenalaisille satunnaisissa hyväntekeväisyystilaisuuksissa, sekä varusteita ja toimistotarvikkeita, joita järjestöt saavat vastikkeetta käytettäväksi toiminnassaan.

Erityisesti sokeiden tai muiden fyysisesti tai henkisesti vammaisten henkilöiden käyttöön suunnitellut tavarat heidän koulutustaan, työskentelyään tai sosiaalista edistymistään varten (artiklat 66–73; Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1224/2011 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 66–73 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta)

Tullittomuus koskee tullittomuusasetuksen liitteissä III ja IV lueteltuja, erityisesti sokeiden opetus-, tieteellis- ja kulttuuriluonteiseksi kehittämiseksi suunniteltuja tavaroita. Tullittomuus myönnetään myös tavaroille, jotka on suunniteltu muiden vammaisten henkilöiden koulutukseen, työllistämiseen tai sosiaalisten olojen parantamiseen. Tullittomuutta sovelletaan myös tavaroihin kuuluviin varaosiin, osiin ja varusteisiin sekä niiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen käytettäviin työkaluihin, jos edellä mainitut ja muut niiden tullittomuutta koskevat edellytykset täyttyvät.

Tullittomuuden edellytyksenä on, että tavaran tuoja on sokea tai muu vammainen henkilö, tai laitos tai järjestö. Jos tuoja on laitos tai järjestö tai muu kuin sokea henkilö, tullittomuus edellyttää Tullin myöntämää lupaa.

Tavarat katastrofien uhrien hyväksi (artiklat 74–80)

Tullittomuus edellyttää komission päätöstä tullittomuuden soveltamisen laajuudesta ja edellytyksistä. Tullittomuus ei koske tuhoalueiden jälleenrakentamiseen tarkoitettuja tavaroita.

Kunniamerkit, palkinnot ja muut vastaavat tavarat (artikla 81)

Tullittomuus koskee kunniamerkkien lisäksi vain maljoja, mitaleja ja vastaavia tavaroita, jotka ovat luonteeltaan vertauskuvallisia ja joita ei tuoda kaupallisessa tarkoituksessa.

Kansainvälisessä yhteydenpidossa saadut lahjat (artiklat 82–84)

Tullittomuus koskee virallisten vierailujen yhteydessä kolmannessa maassa lahjaksi saatuja sekä EU:ssa lahjaksi annettavia tavaroita. Tullittomuus koskee lisäksi tavaroita, jotka kolmanteen maahan sijoittautunut viranomainen, julkisyhteisö tai yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yhteisö lahjoittaa EU:n tullialueelle sijoittautuneelle vastaavalle yhteisölle, jonka Tulli on hyväksynyt vastaanottamaan näitä tavaroita tullitta.

Tullittomuutta ei sovelleta alkoholituotteisiin, tupakkaan eikä tupakkatuotteisiin.

Hallitsijoiden ja valtionpäämiesten käyttöön tulevat tavarat (artikla 85)

Tullittomuuden soveltaminen edellyttää Tullin lupaa. Tullittomuus koskee vallassa oleville hallitsijoille ja valtionpäämiehille annettavia lahjoja sekä tavaroita, jotka on tarkoitettu heidän tai heitä virallisesti edustavien henkilöiden käyttöön virallisten vierailujen aikana EU:n tullialueella.

Tullittomuus koskee samoin edellytyksin henkilöitä, jotka kansainvälisellä tasolla ovat oikeutettuja vastaaviin etuoikeuksiin kuin vallassa oleva hallitsija tai valtionpäämies.

Vähäarvoiset tavaranäytteet (artikla 86)

Tullittomuus myönnetään vähäarvoisille tavaranäytteille, joita voidaan käyttää vain niiden edustamien tavaroiden tilausten hankintaan näiden tavaroiden tuomiseksi EU:n tullialueelle. Näytteitä voidaan tuoda tullitta vain tilausten hankintaan tarvittava määrä. Tulliviranomaiset voivat myös vaatia, että tavarat merkitään tai muuten tehdään käyttökelvottomiksi muuhun tarkoitukseen kuin näytteeksi.

Mainosluonteiset painotuotteet ja tavarat (artiklat 87–89)

Luettelot, hinnastot, käyttöohjeet ja niiden kaltaiset kaupalliset tiedotteet ovat tullittomia, kun ne koskevat myytävänä tai vuokrattavana olevia tavaroita tai kuljetuksissa, vakuutustoiminnassa tai pankkitoiminnassa tarjottavia palveluita, ja tarjoajana on EU:n tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö.

Lähetyksessä saa olla vain yksi asiakirja tai yksi kappale kutakin lähetykseen sisältyvää asiakirjaa. Jos asiakirjoja on enemmän kuin yksi, tullittomuus voidaan myöntää, jos lähetyksen bruttopaino on enintään yksi kilo. Painotuotteet eivät saa kuulua saman lähettäjän samalle vastaanottajalle osoittamaan koottuun tavaralähetykseen.

Tavarantoimittajien vastikkeetta asiakkailleen osoittamat tavarat, joilla ei ole kaupallista arvoa ja joita ei voida käyttää muihin kuin mainostarkoituksiin, ovat tullittomia.

Näyttelyssä tai vastaavanlaisessa tilaisuudessa käytettävät tai kulutettavat tuotteet (artiklat 90–94)

Tullittomuus myönnetään pienille mainosluonteisille vähäarvoisille näytteille, jotka edustavat EU:n tullialueen ulkopuolella valmistettuja tavaroita ja tuodaan vastikkeetta näyttelyä, messuja tai vastaavaa tilaisuutta varten. Tullittomuuden edellytys on, että ne jaetaan tilaisuuden aikana vastikkeetta yleisölle heidän omaan käyttöönsä. Elintarvikkeet ja juomat, joiden esittelypakkaus ei sisällä pienempää määrää tuotetta kuin pienin markkinoilla myynnissä oleva pakkaus samaa tuotetta, on kulutettava paikan päällä tilaisuuden aikana. Näytteiden on oltava kokonaisarvoltaan ja määrältään suhteessa tapahtuman luonteeseen ja vierailijamäärään.

Tullittomia ovat myös tavarat, jotka tuodaan vain esiteltäväksi edellä tarkoitettuihin tilaisuuksiin tai EU:n tullialueen ulkopuolella valmistettujen koneiden ja laitteiden esittelyä varten, kun ne kulutetaan tai hävitetään tapahtuman aikana ja ovat kokonaisarvoltaan ja määrältään suhteessa tapahtuman luonteeseen ja vierailijamäärään.

Tullittomuus koskee myös vähäarvoisia materiaaleja, joita käytetään kolmannen maan esittelijän tilapäisen näyttelyosaston rakentamiseen sekä erilaisia painotuotteita, jotka tuodaan vastikkeetta näytteillä olevien, EU:n tullialueen ulkopuolella valmistettujen tavaroiden mainostamiseen. Näyttelyt, messut ja vastaavat tilaisuudet eivät tässä tarkoita myymälöissä tai kaupallisissa tiloissa yksityisesti järjestettäviä myyntinäyttelyitä. Tullittomuutta ei sovelleta tupakka- tai alkoholituotteisiin eikä polttoaineisiin.

Tavarat tutkimuksia, analyysejä ja kokeita varten (artiklat 95–101)

Tullittomuus myönnetään tavaroille, jotka tuodaan tiedotustarkoituksessa tai teollisessa tai kaupallisessa tutkimustarkoituksessa suoritettavaan tutkimus-, analyysi- tai koekäyttöön niiden koostumuksen, laadun tai muiden teknisten ominaisuuksien selvittämiseksi. Tullittomuuden edellytyksenä on, että tuotava tavara on mainittujen toimintojen kohteena, eikä esim. apuaineena tai apuvälineenä, ja se kulutetaan tai hävitetään toimintojen aikana.

Tavarat, jotka eivät ole kuluneet tai hävinneet, käyttämättä jääneet tavarat sekä tuoduista tavaroista saadut tuotteet, on hävitettävä, luovutettava valtiolle tai asianmukaisesti  perustelluissa olosuhteissa vietävä EU:n tullialueen ulkopuolelle. Muussa tapauksessa jäljelle jäävistä tuotteista kannetaan tuontitulli niiden muuhun käyttöön ottamisen päivänä voimassa olevan tullikannan ja tulliviranomaisen kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

Tekijänoikeuksia taikka teollista tai kaupallista omaisuutta suojaaville elimille lähetetyt tavarat (artikla 102)

Tullittomuus koskee tavaramerkkejä, malleja, piirustuksia, patentinhakuasiakirjoja ja sen kaltaisia tavaroita, jotka on osoitettu toimivaltaisille tekijänoikeuksia taikka teollista tai kaupallista omaisuutta suojeleville elimille.

Matkailuun liittyvä tietoaineisto (artikla 103)

Tullittomuus koskee matkailua edistäviä painotuotteita, hotellien luetteloita ja vuosikirjoja sekä aikatauluja, jotka jaetaan vastikkeetta ja joihin saa sisältyä enintään 25 % kaupallista mainontaa, lukuun ottamatta yhteisön yrityksiä esittelevää kaupallista mainontaa. Lisäksi tullittomuus koskee tietoaineistoa, jota lähetetään kansallisten matkailutoimielinten edustajille ja niiden nimeämille kirjeenvaihtajille ja jota ei ole tarkoitettu jaeltavaksi.

Erinäiset asiakirjat ja tuotteet (artikla 104)

Tullittomuus koskee lähinnä viranomaisille, yhteisöille ja järjestöille tulevaa asiakirja-aineistoa sekä tietotallenteita. Artiklassa on näistä tavaroista yksityiskohtainen luettelo.

Ahtauksessa ja tavaroiden suojaamisessa kuljetuksen aikana käytettävät tarvikkeet (artikla 105)

Tullittomuus koskee köysien, oljen, kankaan, paperin ja kartongin, puun ja muovin kaltaisia, tavallisesti kertakäyttöisiä lisätarvikkeita, joita käytetään tavaroiden ahtaukseen ja suojaukseen, kun tavaroita kuljetetaan kolmannesta maasta EU:n tullialueelle.

Eläinten kuljetuksen aikana tarvittavat pahnat, rehut ja ruoat (artikla 106)

Tullittomuus koskee eläinten kuljetuksen aikana käytettäväksi tarkoitettuja pahnoja, rehuja ja ruokia, jotka on sijoitettu samaan kuljetusvälineeseen kuin kyseiset eläimet, kun niitä kuljetetaan kolmannesta maasta EU:n tullialueelle.

Maantieliikenteen moottoriajoneuvojen poltto- ja voiteluaineet (artiklat 107–111)

Tullittomuus myönnetään EU:n tullialueelle saapuvien henkilöajoneuvojen, hyötyajoneuvojen, moottoripyörien ja erikoiskonttien tavanomaisten polttoainesäiliöiden sisältämälle polttoaineelle sekä 10 litran rajaan saakka henkilöajoneuvossa ja moottoripyörässä olevien kannettavien säiliöiden sisältämälle polttoaineelle. Lisäksi tullittomuus myönnetään ajoneuvoissa oleville voiteluaineille, jotka vastaavat niiden toiminnan tavanomaisia tarpeita käynnissä olevan kuljetuksen aikana.

(Tullittomuusasetuksen 109 artiklan nojalla on Tullilain 48 §:ssä rajoitus: Euroopan talousalueen ulkopuolelta maanteitse Suomen tullialueelle saapuvan hyötyajoneuvon polttoainesäiliön sisältämä polttoaine on tullitonta kuitenkin enintään 400 litraan asti ja erikoiskontin polttoainesäiliön sisältämä polttoaine enintään 200 litraan asti matkaa kohti.)

Polttoaineita, joille on myönnetty tullittomuus (107, 108 ja 109 artiklan perusteella), ei saa käyttää muussa ajoneuvossa kuin siinä, jossa ne on tuotu, eikä poistaa niitä tästä ajoneuvosta tai varastoida niitä paitsi kyseisen ajoneuvon tarvitsemien korjausten ajaksi eikä luovuttaa niitä vastikkeellisesti tai vastikkeetta.

Sodan uhrien muistomerkkien tai hautausmaiden rakentamiseen, ylläpitoon tai koristamiseen tarkoitetut materiaalit (artikla 112)

Tullittomuuden edellytyksenä on, että tuoja on Tullin hyväksymä järjestö ja tavarat käytetään EU:n tullialueelle haudattujen kolmannen maan sodan uhrien hautausmaiden, hautapaikkojen ja muistomerkkien rakentamiseen, ylläpitoon tai koristamiseen.

Ruumisarkut, tuhkauurnat ja hautajaiskoristeet (artikla 113)

Vainajan ruumiin sisältävät arkut, tuhkan sisältävät uurnat sekä niihin liittyvät kukat, seppeleet ja muut koristeet ovat tullittomia. Tullittomia ovat myös kukat, seppeleet ja muut koristeet, jotka kolmannessa maassa asuvat henkilöt tuovat saapuessaan EU:n tullialueella järjestettäviin hautajaisiin tai siellä sijaitsevia hautoja koristamaan.

Tullittomuus kansainvälisten sopimusten perusteella (artikla 128)

Jäsenvaltiot voivat tullittomuusasetuksen säännösten estämättä myöntää tullittomuuden artiklassa 128 tarkoitetuissa tapauksissa. Muissa tapauksissa tullittomuuden myöntäminen vaatii komission hyväksyntää.

Huomioi nämä

Tullittomuusasetukseen liittyvissä tullauksissa on ilmoitettava tavaralle määritetty Taricin mukainen 10-numeroinen nimike seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

 • Nimikettä 9905 00 00 00 voidaan käyttää tullauksissa, joissa on kysymys luonnollisen henkilön tuomasta henkilökohtaisesta omaisuudesta silloin, kun henkilö muuttaa vakituisen asuinpaikkansa yhteisöön.
 • Nimikettä 9919 00 00 00 voidaan käyttää tullauksissa, joissa on kysymys
  • vakituisen asuinpaikkansa avioliiton solmimisen vuoksi muuttavalle henkilölle kuuluvista kapioista ja koti-irtaimistosta
  • perintönä saadusta henkilökohtaisesta omaisuudesta
  • opiskelua ja koulunkäyntiä varten tarvittavista opiskelutarvikkeista, vaatteista ja kotitaloustarvikkeista
  • ruumisarkuista, tuhkauurnista ja hautajaiskoristeista
  • hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetuista kaikenlaisista tavaroista.