Tullietuudet tavaran alkuperän perusteella

Tavarasta kannettava tulli saattaa olla voimassa olevaa yleistä tullia alhaisempi tai tullia ei kanneta lainkaan (tulli on 0 % eli nollatulli), jos tuontitavara on tiettyjen maiden alkuperätuote.

Alkuperä täytyy pystyä osoittamaan asianmukaisella alkuperäselvityksellä. Etuuskohtelua on itse pyydettävä tulli-ilmoituksella (etuuskohtelukoodit ja asiakirjakoodit). Alennettua tullikohtelua kutsutaan preferenssikohteluksi.

Mistä maista tuotaessa voi saada etuuskohtelun?

Liitteessä Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa on mainittu etuusjärjestelyissä mukana olevat yksittäiset maat sekä tiettyjä maaryhmiä (GSP, MMA ja AKT/EPA), joihin kuuluu yhteensä lähes 200 maata. Näihin maaryhmiin kuuluvat valtiot ja alueet ovat nähtävissä komission Taric-tietokannasta. GSP-ryhmän maihin sisältyvät mm. Pakistan ja Intia.

Valtaosa maailman valtioista kuuluu EU:n erilaisten tullietuusjärjestelyjen piiriin. Vain noin 20 valtiota on kokonaan näiden järjestelyjen ulkopuolella (mm. Amerikan yhdysvallat, Venäjä, Valko-Venäjä, Saudi-Arabia, Australia, Taiwan ja Hongkong).

Mitä etuuskohtelun saaminen edellyttää?

 1. Tuontituote kuuluu kysymyksessä olevan sopimuksen tuotekatteeseen. Esimerkiksi herkät maataloustuotteet on usein jätetty sopimusten ulkopuolelle. 
 2. Tuotteen on oltava sopimusmaan (edunsaajamaan) alkuperätuote. Kussakin etuuskohtelujärjestelyssä on mainittu, millä edellytyksillä maassa tuotettava tai valmistettava tuote voi saavuttaa alkuperäaseman (ns. alkuperäsäännöt).
 3. Tuote on tuotava suoraan edunsaajavaltiosta EU:hun (ns. suoran kuljetuksen edellytys). Suoraa kuljettamista ei kuitenkaan edellytetä mm. Euro-Välimeri-sopimusverkoston sisällä kuljetettavilta alueen alkuperätuotteilta.
 4. Tuotteen alkuperä on osoitettava asianmukaisella alkuperäselvityksellä, joka on GSP-maista (kehitysmaat) tuotaessa rekisteröityneen viejän alkuperävakuutus. Muista etuuskohteluun oikeuttavista maista tuotaessa käytetään EUR.1-tavaratodistusta.
 5. Alkuperä voidaan vaihtoehtoisesti osoittaa myös kauppalaskuun sisällytetyllä määrämuotoisella (valtuutetun) viejän ilmoituksella (kauppalaskuilmoitus tai alkuperäilmoitus). Tuonnissa Koreasta ja Kanadasta käytössä on ainoastaan alkuperäilmoitus (kauppalaskuilmoitus).
 6. Tuonnissa Japanista ja Britanniasta alkuperä voidaan osoittaa myös ns. tuojan tieto (importer’s knowledge) perusteella, joka tarkoittaa tuojan omaa ilmoitusta tuotteen alkuperästä. Kun käytetään tuojan tietoa, viejän alkuperävakuutusta ei tarvita. Lue lisää kohdasta Huomioi nämä.

Tuonnissa etuuskohtelun myöntämiseksi käytettävät alkuperäselvitykset maittain ja maaryhmittäin on esitetty tässä liitteessä: Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa. Luettelossa on mainittu myös alkuperäselvitysten voimassaoloajat (4, 5, 10 tai 12 kuukautta).

Tullietuussopimusten mukaisen etuuskohtelun saamiseen voi liittyä myös erilaisia lisäehtoja, kuten alkuperäsääntöpoikkeuksia eli derogaatioita sovellettaessa (etuuskiintiöt ja erityismerkinnät alkuperäselvityksiin).  Tietyiltä maataloustuotteilta edellytetään tuontitodistuksia tai laatu- ja aitoustodistuksia.

Huomioi nämä

Alkuperämaaksi katsotaan maa, josta tavarat ovat peräisin, eli maa, jossa ne on tuotettu tai valmistettu.

Jos tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus on tapahtunut, ja jonka seurauksena on syntynyt uusi tuote. Tavaran valmistamisena ei pidetä esimerkiksi tavaran pakkaamista, lajittelua tai muuta näihin verrattavaa vähäistä käsittelyä.  

Alkuperämaaksi merkitään kuitenkin tavaran lähetysmaa tilastomääräysten mukaan seuraavissa tapauksissa:

 • tavaran alkuperämaata ei tiedetä (eikä sitä pystytä selvittämään)
 • palautustavaroille ja muille yhteisöstä peräisin oleville tavaroille
 • tullitariffin 97 ryhmään kuuluville tavaroille
 • ulkoisen jalostuksen jälkeen (kauppatapahtuman luonteen koodi sarakkeessa 24 on 51, 52 tai 53) maahantuoduille tavaroille.

Viejän on todistettava tavaran alkuperä alkuperäselvityksellä. Alkuperäselvityksiä ovat esimerkiksi alkuperävakuutus ja -ilmoitus, jotka ovat muodoltaan vakiintuneita, määrämuotoisia lausekkeita.

Esimerkkejä eri vapaakauppasopimusten alkuperäselvityksistä:

EU-Iso-Britannia-vapaakauppasopimuksen alkuperävakuutus

(Period: from……………………………….to ………………………. (1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No………………………… (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………………………….. (3) preferential origin.

.............................................................................................................................................................................................. (4) (Paikka ja päiväys)

.............................................................................................................................................................................................. (Viejän nimi)

 • Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille tämän sopimuksen 56 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, on mainittava ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotteen kaiken tuonnin on tapahduttava mainitun ajanjakson puitteissa. Jos ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
 • Mainittava viitenumero, jolla viejä tunnistetaan. Unionin viejän osalta kyseessä on unionin lakien ja asetusten mukaisesti osoitettu tunnus. Yhdistyneen kuningaskunnan viejän osalta kyseessä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti osoitettu tunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
 • Ilmoitettava tuotteen alkuperä: Yhdistynyt kuningaskunta tai unioni.
 • Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan
 • Viejän nimenä ilmoitetaan yrityksen nimi.

EU-Japani-vapaakauppasopimuksen alkuperävakuutus

 (Period: from ......................................................................... to.........................................................................(3))

 The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No .............. (4)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ........................................................................ preferential origin (5).

(Käytetyt alkuperäkriteerit (4))

............................................................................................

(Paikka ja päiväys (5))

………………………………………………………………………………………..

(Viejän nimi painokirjaimin)

............................................................................................

 • Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille 3.17 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti, on mainittava ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotteen kaiken tuonnin on tapahduttava mainitun ajanjakson puitteissa. Jos ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
 • Mainitaan se viitenumero, jolla viejä tunnistetaan. Euroopan unionin viejän osalta kyseessä on Euroopan unionin lakien ja asetusten mukaisesti osoitettu tunnus. Japanilaisen viejän osalta kyseessä on Japanin yritystunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
 • Ilmoitetaan tuotteen alkuperä; Euroopan unioni tai Japani.
 • Ilmoitetaan tapauksen mukaan yksi tai useampi seuraavista koodeista
  • ”A” 3.2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta;
  • ”B” 3.2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta;
  • ”C” 3.2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta, ja seuraavat lisätiedot siitä, minkä tyyppistä tuotekohtaista  sääntöä tuotteeseen tosiasiallisesti sovelletaan;
  • ”1” tariffiluokituksen muuttumista koskevasta säännöstä;
  • ”2” ei-alkuperäainesten enimmäisarvoa tai alueellista vähimmäisarvoa koskevasta säännöstä;
  • ”3” erityistä tuotantoprosessia koskevasta säännöstä; tai
  • ”4” jos sovelletaan lisäyksessä 3-B-1 olevan 3 jakson määräyksiä;
  • ”D” 3.5 artiklassa tarkoitetusta kumulaatiosta; tai
  • ”E” 3.6 artiklassa tarkoitetuista toleransseista.
 • Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

Paneurooppa-Välimerialueen (PEM-alueen) vapaakauppasopimuksen siirtymäsääntöjen ja PEM-konvention alkuperäilmoitus

Huomioi: Jos tavaran alkuperän määrittelyssä on sovellettu 1.9.2021 voimaantulleita PEM-alueen uusia siirtymäsääntöjä, merkitse kohdan ”(2) preferential origin” perään lauseke ”according to the transitional rules of origin” alla olevan mallin mukaan. Jos jätät lausekkeen pois, sovelletaan tavaraan oletuksena nykyisen PEM-konvention sääntöjä.

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........................... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of………………………………. (2) preferential origin (*according to the transitional rules on origin).

*Mikäli tuotteen alkuperän määrittelyssä on sovellettu PEM-alueen uusien siirtymäsääntöjen alkuperäsääntöjä (transitional rules on origin), täytyy viejän mainita asia alkuperäilmoituksen lopussa esitetyn mallin mukaisesti. Jos alkuperän määrittelyssä on sovellettu PEM-konvention alkuperäsääntöjä, tämä maininta jätetään pois tai ilmoitetaan vastaavasti ”according to the PEM-Convention rules on origin”.

..............................................................................................................................................................................................(Paikka ja päiväys) (3)

..............................................................................................................................................................................................

(Viejän allekirjoitus, lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä) (4)

 • Kun alkuperäilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
 • Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun alkuperäilmoitus koskee kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, jolle ilmoitus laaditaan.
 • Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

EU-Etelä-Korea-vapaakauppasopimuksen alkuperäilmoitus

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No……………………….. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………………….…… (2) preferential origin.

..................................................................................................… (3)

(Paikka ja päiväys)

..................................................................................................… (4)

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

 • Kun alkuperäilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
 • Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun alkuperäilmoitus liittyy kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.
 • Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.
 • Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

Kun tuoja hakee alkuperätuotteelle etuuskohtelua tuojan tiedon perusteella, sillä on erityinen vastuu tiedoista. Etuuskohteluvaatimuksen täytyy aina perustua sellaisiin tietoihin, jotka tuojalla on hallussaan jo ennen kuin etuuskohtelua haetaan. Näillä tiedoilla tuojan pitää tarvittaessa pystyä osoittamaan Tullille, että tavara on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen alkuperätuote. Jos Tulli tarkastaa jälkeenpäin tuotteiden alkuperän, jälkitarkastus kohdistuu ainoastaan tuojaan ja tämän hallussa olevaan todistusaineistoon. Viejällä tai vientimaan viranomaisella ei ole velvollisuutta osallistua jälkitarkastusprosessiin. 

Mitä tietoja Tulli voi pyytää tuojalta?

Jos etuuskohtelu on myönnetty tuojan tiedon perusteella, tuojalta voidaan jälkitarkastuksessa vaatia esimerkiksi tietoja tuotteiden valmistusprosessista, materiaalien hankintahinnoista ja hankintamaista. Tuojan on varmistettava, että sillä on tiedot jo etuuskohtelua hakiessaan. 

Jos Tulli pyytää tietoja, tuojan on toimitettava ne kolmen kuukauden kuluessa Tullin tietopyynnön päiväyksestä. Jos Tulli pyytää tuojalta sen jälkeen vielä lisätietoja, nekin on toimitettava kolmessa kuukaudessa. Jos tuoja ei vastaa Tullin tietopyyntöön määrätyssä ajassa tai anna riittävän tarkkoja tietoja tuotteen alkuperän varmistamiseksi, etuuskohtelu voidaan evätä. Tuoja tiedon perusteella haettua etuuskohtelua ei voi myöskään hakea uudestaan alkuperävakuutuksella, vaikka viejä laatisikin sellaisen tuojalle.


Viejä laatii alkuperäilmoituksen tavaroiden vientimaassa EU:ssa olevalle ostajalle. Viejä laatii tämän määrämuotoisen alkuperäilmoituksen alkuperätuotteiden vientilähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuotteet on kuvattu riittävän yksilöllisesti niiden tunnistamiseksi.

Viejällä on oltava viejämaan Tullin antama lupapäätös valtuutetun viejän asemasta, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa. Valtuutetun viejän tulee sisällyttää laatimiinsa alkuperäilmoituksiin viejämaan Tullin antama yrityskohtainen lupanumero. Viennissä Kanadasta viejä sisällyttää alkuperäilmoitukseen yritysnumeronsa tarvitsematta mitään erillistä lupaa ja lupanumeroa.

Kuka tahansa viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden määrä ei ylitä 6 000 euroa. Tällöin alkuperäilmoituksessa on oltava viejän allekirjoitus alkuperäisenä.


Voit pyytää Tullia oikaisemaan tullauspäätöksen niin, että jo kannettu täysimääräinen tulli (ns. kolmasmaa-tulli) muutetaan etuuskohtelutulliksi. Muutos vaikuttaa myös kannettavan arvonlisäveron määrään.


Voit pyytää tulli-ilmoituksella etuuskohtelua ja lisäksi erillisen määräajan alkuperäselvityksen esittämiseksi tuonnin jälkeen. Huomaa, että myös vakuus varataan.


Voit pyytää etuuskohtelua tulli-ilmoituksella. Ilmoita tulli-ilmoituksessa tavaraerän tiedoissa etuuskohtelukoodit ja liiteasiakirjana alkuperäasiakirjan koodi.

 • Koodisto CL603 Etuuskohtelu
 • Koodisto CL013G Liiteasiakirja tavaraerätaso 

Voit tarkistaa tullinimikepalvelu Fintaricista etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän. 

Jos annat yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn ilmoituksen, käytä etuuskohtelukoodin sijasta tullikohtelukoodia (koodiluettelo 0017) ja ilmoita tullijärjestelmä (koodiluettelo 0127). Yksinkertaistettu ilmoitusmenettely on esimerkiksi tullaus ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä.


EU:lla on tulliliittosopimukset Turkin, San Marinon ja Andorran kanssa.

Tuonti Turkista

1. Teollisuustuotteiden tuonti Turkista unioniin on pääsääntöisesti tullitonta tulliliittokauppaa. Tulliliittokaupan mukaisen tullittomuuden saaminen edellyttää, että

 • tuotteet ovat olleet Turkissa vapaassa liikkeessä ennen vientiä unioniin
 • tuoja esittää Tullille viejältä saamansa A.TR.-tavaratodistuksen.

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot: 
Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40XX
Lisämenettelykoodi F16
Etuuskohtelukoodi 400
Tavaraerän liiteasiakirjan (A.TR.-tavaratodistus) tyyppi N018 ja kuvaus ”ATR”

2. Perusmaataloustuotteisiin, joihin sovelletaan maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä vuonna 1998 tehtyä päätöstä sekä Euroopan hiili- ja terässopimuksen soveltamisalaan kuuluvien hiili- ja terästuotteisiin (EHTY) sovelletaan Turkin ja unionin välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöjä. Jotta nämä tuotteet saavat tuonnissa EU:hun etuuskohtelun, niiden alkuperä on osoitettava EUR.1-tavaratodistuksella tai kauppalaskuilmoituksella.
 
Tuonnin tulli-ilmoituksella annettavat tiedot:

Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40xx
Lisämenettelykoodi 999
Etuuskohtelukoodi 300

3. Jos tuotteet eivät täytä tulliliittosopimuksen ehtoja tai vapaakauppasopimuksen ehtoja alkuperätuotteille, niistä kannetaan kolmansien maiden yleinen tulli.

Tuonnin tulli-ilmoituksella annettavat tiedot:
Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40xx
Lisämenettelykoodi 999
Etuuskohtelukoodi 100

Tuonti San Marinosta

1. San Marinon ja unionin välisessä kaupassa tavarat saavat tullittomuuden tulliliittosopimuksen perusteella ilman alkuperäselvitystä. Tavarakauppaan kuuluvat kaikki tavararyhmät lukuun ottamatta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita. Tullittomuus edellyttää, että tavarat ovat joko 
a) San Marinon tai EU:n alueella tuotettuja tai valmistettuja tai
b) muualla tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, jotka on tullattu vapaaseen liikkeeseen San Marinoon tai EU:n alueelle.

Tuonnin tulli-ilmoituksella on annettava seuraavat tiedot: 
Ilmoitustyyppi IM 
Tullimenettelykoodi 40XX
Lisämenettelykoodi F16
Etuuskohtelukoodi 400 

2.    Muista kuin tulliliittosopimuksen mukaisista tavaroista kannetaan yleinen tulli.

Tuonnin tuonti-ilmoituksella on annettava seuraavat tiedot: 
Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40XX
Lisämenettelykoodi 999
Etuuskohtelukoodi 100 

Tuonti Andorrasta

Andorrasta EU:hun tuotaville tavaroille saa etuuskohtelun joko tulliliitto- tai vapaakauppasopimuksen perusteella.
1. Tavarat, jotka kuuluvat HS-ryhmiin 25–97, saavat tullittomuuden Andorran ja unionin välisen tulliliittosopimuksen perusteella. Alkuperäselvitystä ei tarvita. 

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot: 
Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40XX
Lisämenettelykoodi F16
Etuuskohtelukoodi 400 

2. Maataloustuotteet, jotka kuuluvat HS-ryhmiin 1–24, saavat tullittomuuden vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöjen perusteella. Tuotteilla täytyy olla etuuskohteluun oikeuttava alkuperäselvitys, joka voi olla joko EUR.1-tavaratodistus tai kauppalaskuilmoitus.

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:
Ilmoitustyyppi IM 
Tullimenettelykoodi 40XX
Lisämenettelykoodi 999
Etuuskohtelukoodi 300 

3. Jos tuotteet eivät täytä tulliliittosopimuksessa (HS-ryhmät 25–97) tai vapaakauppasopimuksessa (HS-ryhmät 1–24) määriteltyjä ehtoja, niistä kannetaan yleinen tulli. 

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot: 
Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40XX
Lisämenettelykoodi 999
Etuuskohtelukoodi 100 


Alkuperäselvityksessä tuotteelle ilmoitettu alkuperä voidaan tarkastaa jälkikäteen maassa, jossa alkuperäselvitys on annettu. Jos tuonnissa ilmoitettu ja alkuperäselvityksin osoitettu tuotteen alkuperä todetaan jälkitarkastuksessa vääräksi, niin tuotteesta on maksettava täysimääräinen tulli jälkitullauksin. Myös alkuperätodistuksen vahvistaneen viranomaisen toimivalta todistuksen vahvistajana tai alkuperätodistuksen aitous (väärennökset) voidaan tarkastaa.


Tuotteiden tuonnissa kolmansista maista on esitettävä tietyissä tilanteissa niin sanottu yleinen alkuperätodistus (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä). Tällaisia todistuksia myöntävät  yleensä eri maiden kauppakamarit. Yleisen alkuperätodistuksen perusteella ei koskaan myönnetä alennettua tullikohtelua, eli ns. preferenssikohtelua, ellei siitä ole tullilainsäädännössä erikseen säädetty tietyille erityistuotteille.Asiasanat Alkuperätodistus