Tullietuudet tavaran alkuperän perusteella

Tavarasta kannettava tulli saattaa olla voimassa olevaa yleistä tullia alhaisempi tai tullia ei kanneta lainkaan (tulli on 0 % eli nollatulli), jos tuontitavara on tiettyjen maiden alkuperätuote. Alkuperä täytyy pystyä osoittamaan asianmukaisella alkuperäselvityksellä. Etuuskohtelua on itse pyydettävä tulli-ilmoituksella (etuuskohtelukoodit ja asiakirjakoodit). Alennettua tullikohtelua kutsutaan preferenssikohteluksi.

Mistä maista tuotaessa voi saada etuuskohtelun?

Valtaosa maailman valtioista kuuluu EU:n erilaisten tullietuusjärjestelyjen piiriin. Vain noin 20 valtiota on kokonaan näiden järjestelyjen ulkopuolella (mm. Amerikan yhdysvallat, Venäjä, Valko-Venäjä, Saudi-Arabia, Australia, Taiwan ja Hongkong). Liitteessä Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa on mainittu etuusjärjestelyissä mukana olevat yksittäiset maat sekä tiettyjä maaryhmiä (GSP, MMA ja AKT/EPA), joihin kuuluu yhteensä lähes 200 maata. Näihin maaryhmiin kuuluvat valtiot ja alueet ovat nähtävissä komission Taric-tietokannasta. GSP-ryhmän maihin sisältyvät mm. Pakistan ja Intia.

Mitä etuuskohtelun saaminen edellyttää?

  1. Tuontituote kuuluu kysymyksessä olevan sopimuksen tuotekatteeseen. Esimerkiksi herkät maataloustuotteet on usein jätetty sopimusten ulkopuolelle. 
  2. Tuotteen on oltava sopimusmaan (edunsaajamaan) alkuperätuote. Kussakin etuuskohtelujärjestelyssä on mainittu, millä edellytyksillä maassa tuotettava tai valmistettava tuote voi saavuttaa alkuperäaseman (ns. alkuperäsäännöt).
  3. Tuote on tuotava suoraan edunsaajavaltiosta EU:hun (ns. suoran kuljetuksen edellytys). Suoraa kuljettamista ei kuitenkaan edellytetä mm. Euro-Välimeri-sopimusverkoston sisällä kuljetettavilta alueen alkuperätuotteilta.
  4. Tuotteen alkuperä on osoitettava asianmukaisella alkuperäselvityksellä, joita ovat GSP-maista (kehitysmaat) tuotaessa A-alkuperätodistus eli Form A tai kehitysmaasta riippuen rekisteröityneen viejän alkuperävakuutus. Muista etuuskohteluun oikeuttavista maista tuotaessa käytetään EUR.1-tavaratodistusta. Molempien todistusten tulee olla viejämaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistamia.
  5. Alkuperä voidaan vaihtoehtoisesti osoittaa myös kauppalaskuun sisällytetyllä määrämuotoisella (valtuutetun) viejän ilmoituksella (kauppalaskuilmoitus tai alkuperäilmoitus). Tuonnissa Koreasta ja Kanadasta käytössä on ainoastaan alkuperäilmoitus (kauppalaskuilmoitus).
  6. Tuonnissa Japanista ja Britanniasta alkuperä voidaan osoittaa myös ns. tuojan tieto (importer’s knowledge) perusteella, joka tarkoittaa tuojan omaa ilmoitusta tuotteen alkuperästä. Kun käytetään tuojan tietoa, viejän alkuperävakuutusta ei tarvita. Lue lisää Huomio nämä- kohdasta.

Tuonnissa etuuskohtelun myöntämiseksi käytettävät alkuperäselvitykset maittain ja maaryhmittäin on esitetty liitteessä Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa. Luettelossa on mainittu myös alkuperäselvitysten voimassaoloajat (4, 5, 10 tai 12 kuukautta).

Tullietuussopimusten mukaisen etuuskohtelun saamiseen voi liittyä myös erilaisia lisäehtoja, kuten alkuperäsääntöpoikkeuksia eli derogaatioita sovellettaessa (etuuskiintiöt ja erityismerkinnät alkuperäselvityksiin).  Tietyiltä maataloustuotteilta edellytetään tuontitodistuksia tai laatu- ja aitoustodistuksia.

Huomioi nämä

Kun tuoja hakee alkuperätuotteelle etuuskohtelua tuojan tiedon perusteella, sillä on erityinen vastuu tiedoista. Etuuskohteluvaatimuksen täytyy aina perustua sellaisiin tietoihin, jotka tuojalla on hallussaan jo ennen kuin etuuskohtelua haetaan. Näillä tiedoilla tuojan pitää tarvittaessa pystyä osoittamaan Tullille, että tavara on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen alkuperätuote. Jos Tulli tarkastaa jälkeenpäin tuotteiden alkuperän, jälkitarkastus kohdistuu ainoastaan tuojaan ja tämän hallussa olevaan todistusaineistoon. Viejällä tai vientimaan viranomaisella ei ole velvollisuutta osallistua jälkitarkastusprosessiin. 

Mitä tietoja Tulli voi pyytää tuojalta?

Jos etuuskohtelu on myönnetty tuojan tiedon perusteella, tuojalta voidaan jälkitarkastuksessa vaatia esimerkiksi tietoja tuotteiden valmistusprosessista, materiaalien hankintahinnoista ja hankintamaista. Tuojan on varmistettava, että sillä on tiedot jo etuuskohtelua hakiessaan. 

Jos Tulli pyytää tietoja, tuojan on toimitettava ne kolmen kuukauden kuluessa Tullin tietopyynnön päiväyksestä. Jos Tulli pyytää tuojalta sen jälkeen vielä lisätietoja, nekin on toimitettava kolmessa kuukaudessa. Jos tuoja ei vastaa Tullin tietopyyntöön määrätyssä ajassa tai anna riittävän tarkkoja tietoja tuotteen alkuperän varmistamiseksi, etuuskohtelu voidaan evätä. Tuoja tiedon perusteella haettua etuuskohtelua ei voi myöskään hakea uudestaan alkuperävakuutuksella, vaikka viejä laatisikin sellaisen tuojalle.


Viejä laatii alkuperäilmoituksen tavaroiden vientimaassa EU:ssa olevalle ostajalle. Viejä laatii tämän määrämuotoisen alkuperäilmoituksen alkuperätuotteiden vientilähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuotteet on kuvattu riittävän yksilöllisesti niiden tunnistamiseksi.

Viejällä on oltava viejämaan Tullin antama lupapäätös valtuutetun viejän asemasta, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa. Valtuutetun viejän tulee sisällyttää laatimiinsa alkuperäilmoituksiin viejämaan Tullin antama yrityskohtainen lupanumero. Viennissä Kanadasta viejä sisällyttää alkuperäilmoitukseen yritysnumeronsa tarvitsematta mitään erillistä lupaa ja lupanumeroa.

Kuka tahansa viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden määrä ei ylitä 6 000 euroa. Tällöin alkuperäilmoituksessa on oltava viejän allekirjoitus alkuperäisenä.


Voit pyytää Tullia oikaisemaan tullauspäätöksen niin, että jo kannettu täysimääräinen tulli (ns. kolmasmaa-tulli) muutetaan etuuskohtelutulliksi. Muutos vaikuttaa myös kannettavan arvonlisäveron määrään.


Voit pyytää tulli-ilmoituksella etuuskohtelua ja lisäksi erillisen määräajan alkuperäselvityksen esittämiseksi tuonnin jälkeen. Huomaa, että myös vakuus varataan.


Voit pyytää etuuskohtelua tulli-ilmoituksella. Ilmoita tulli-ilmoituksessa tavaraerän tiedoissa etuuskohtelukoodit ja liiteasiakirjana alkuperäasiakirjan koodi.

  • Koodisto CL603 Etuuskohtelu
  • Koodisto CL013G Liiteasiakirja tavaraerätaso 

Voit tarkistaa tullinimikepalvelu Fintaricista etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän. 

Jos annat yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn ilmoituksen, käytä etuuskohtelukoodin sijasta tullikohtelukoodia (koodiluettelo 0017) ja ilmoita tullijärjestelmä (koodiluettelo 0127). Yksinkertaistettu ilmoitusmenettely on esimerkiksi tullaus ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä.


EU:lla on tulliliittosopimukset Turkin, San Marinon ja Andorran kanssa.

Tuonti Turkista

1. Teollisuustuotteiden tuonti Turkista unioniin on pääsääntöisesti tullitonta tulliliittokauppaa. Tullittomuuden saaminen edellyttää, että 

  • tuotteet ovat olleet Turkissa vapaassa liikkeessä ennen vientiä unioniin
  • tuoja esittää Tullille viejältä saamansa A.TR.-tavaratodistuksen.

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot: 
Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40XX
Lisämenettelykoodi F16
Etuuskohtelukoodi 400
Tavaraerän liiteasiakirjan (A.TR.-tavaratodistus) tyyppi N018 ja kuvaus ”ATR”

2.    Perusmaataloustuotteisiin, jotka luokitellaan HS-ryhmiin 1–24, sekä hiili- ja terästuotteisiin (EHTY) sovelletaan Turkin ja unionin välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöjä. Jotta nämä tuotteet saavat tuonnissa EU:hun etuuskohtelun, niiden alkuperä on osoitettava EUR.1-tavaratodistuksella tai kauppalaskuilmoituksella.
 
Tuonnin tulli-ilmoituksella annettavat tiedot:

Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40xx
Etuuskohtelukoodi 300

3.    Jos tuotteet eivät täytä tulliliittosopimuksen ehtoja tai vapaakauppasopimuksen ehtoja alkuperätuotteille, niistä kannetaan yleinen tulli. 

Tuonnin tulli-ilmoituksella annettavat tiedot:
Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40xx
Etuuskohtelukoodi 100

Tuonti San Marinosta

1.    San Marinon ja unionin välisessä kaupassa tavarat saavat tullittomuuden tulliliittosopimuksen perusteella ilman alkuperäselvitystä. Tullittomuus edellyttää, että tavarat ovat joko
a) San Marinon tai EU:n alueella tuotettuja tai valmistettuja tai
b) muualla tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, jotka on tullattu vapaaseen liikkeeseen San Marinoon tai EU:n alueelle.

Tuonnin tulli-ilmoituksella on annettava seuraavat tiedot: 
Ilmoitustyyppi IM 
Tullimenettelykoodi 40XX
Lisämenettelykoodi F16
Etuuskohtelukoodi 400 

2.    Muista kuin tulliliittosopimuksen mukaisista tavaroista kannetaan yleinen tulli.

Tuonnin tuonti-ilmoituksella on annettava seuraavat tiedot: 
Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40XX 
Etuuskohtelukoodi 100 

Tuonti Andorrasta

Andorrasta EU:hun tuotaville tavaroille saa etuuskohtelun joko tulliliitto- tai vapaakauppasopimuksen perusteella.
1. Tavarat, jotka kuuluvat HS-ryhmiin 25–97, saavat tullittomuuden Andorran ja unionin välisen tulliliittosopimuksen perusteella. Alkuperäselvitystä ei tarvita. 

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot: 
Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40XX
Lisämenettelykoodi F16
Etuuskohtelukoodi 400 

2. Maataloustuotteet, jotka kuuluvat HS-ryhmiin 1–24, saavat tullittomuuden vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöjen perusteella. Tuotteilla täytyy olla etuuskohteluun oikeuttava alkuperäselvitys, joka voi olla joko EUR.1-tavaratodistus tai kauppalaskuilmoitus.

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:
Ilmoitustyyppi IM 
Tullimenettelykoodi 40XX
Etuuskohtelukoodi 300 

3. Jos tuotteet eivät täytä tulliliittosopimuksessa (HS-ryhmät 25–97) tai vapaakauppasopimuksessa (HS-ryhmät 1–24) määriteltyjä ehtoja, niistä kannetaan yleinen tulli. 

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot: 
Ilmoitustyyppi IM
Tullimenettelykoodi 40XX 
Etuuskohtelukoodi 100 


Alkuperäselvityksessä tuotteelle ilmoitettu alkuperä voidaan tarkastaa jälkikäteen maassa, jossa alkuperäselvitys on annettu. Jos tuonnissa ilmoitettu ja alkuperäselvityksin osoitettu tuotteen alkuperä todetaan jälkitarkastuksessa vääräksi, niin tuotteesta on maksettava täysimääräinen tulli jälkitullauksin. Myös alkuperätodistuksen vahvistaneen viranomaisen toimivalta todistuksen vahvistajana tai alkuperätodistuksen aitous (väärennökset) voidaan tarkastaa.


Tuotteiden tuonnissa kolmansista maista on esitettävä tietyissä tilanteissa niin sanottu yleinen alkuperätodistus (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä). Tällaisia todistuksia myöntävät  yleensä eri maiden kauppakamarit. Yleisen alkuperätodistuksen perusteella ei koskaan myönnetä alennettua tullikohtelua, eli ns. preferenssikohtelua, ellei siitä ole tullilainsäädännössä erikseen säädetty tietyille erityistuotteille.


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta


Asiasanat Alkuperätodistus