Tietty käyttötarkoitus (end use)

Tietyn käyttötarkoituksen (end-use) mukainen edullinen tullikohtelu myönnetään niille unionin tullialueen ulkopuolelta tuotaville tavaroille, jotka luovutetaan unionin tullialueella vapaaseen liikkeeseen sillä edellytyksellä, että ne käytetään tiettyyn tarkoitukseen tai tietyssä yhteydessä.

Tietyn käyttötarkoituksen edullista tullikohtelua voi saada

  • yhdistetyn nimikkeistön erityismääräyksissä lueteltuihin tavaroihin, esimerkiksi siviili-ilma-aluksiin ja niissä käytettäviin tavaroihin
  • käyttötariffin nimiketeksteissä ja tavaroiden käyttöä koskevissa alaviiteteksteissä mainittuihin tavaroihin.

Tietyn käyttötarkoituksen mukainen tullittomuus tai alennettu tulli myönnetään tuontihetkellä. Tavarat pysyvät kuitenkin tullivalvonnassa, kunnes tavarat on käytetty tullittomuuden tai alennetun tullin edellyttämiin tarkoituksiin.

Tietoa arvonlisäverotuksesta: Tulli ja arvonlisävero

Huomioi nämä

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyä koskeva lupa voidaan myöntää henkilölle, joka on sijoittautunut unionin tullialueelle. Luvanhaltijan on joko itse käytettävä tavarat tietyn käyttötarkoituksen edellyttämään tarkoitukseen tai luvanhaltija voi siirtää kyseisen velvoitteen toiselle henkilölle tullin määräämin edellytyksin.

Satunnaisissa, perusteltuina pitämissään tapauksissa Tulli voi myöntää luvan unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle (DA 161 artikla). Kyseeseen voi tulla lähinnä tilanne, jossa luvanhaltija on yksityishenkilö, ja tavarat eivät tule kaupalliseen käyttöön.

Lupaa haetaan siitä maasta, jossa hakijan tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan, tai jossa se on saatavissa ja ainakin osa päätöksen kattamasta toiminnasta on määrä suorittaa.

Jos luvanhakija ei ole sijoittautunut unionin tullialueelle, lupaa haetaan siitä maasta, jossa tavaroita on tarkoitus käyttää ensimmäistä kertaa (DA 162 art.).

Tavanomaisessa lupamenettelyssä lupa menettelyn soveltamiseen haetaan etukäteen tullilomakkeella 1017s. Tavanomainen lupa on pakollinen silloin, kun haettava lupa koskee useampaa kuin yhtä unionin jäsenvaltiota, tai kun toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä.

Lupa menettelyn soveltamiseen voidaan hakea tulli-ilmoituksella, jolloin tarvittavat lisätiedot annetaan sanomamuotoisella ilmoituksella tai SAD-lomakkeella. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn.  


Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetetuille tavaroille voi kohdistua kahdenlaista vakuus-vaatimusta. Tullivelalle (jos end-use -tulli ei ole nolla) ja mahdollisesti alv-velalle vaadittava vakuusvaraus ja kantamatta jäävälle yleisen tullin ja end-use -tullin väliselle erotukselle vastuuvakuus. Vastuuvakuus pysyy varattuna, kunnes menettely on asianmukaisesti päätetty ja päätöstilitys hyväksytty.


Jos tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn jo asetettuihin tavaroihin liittyvät vastuut ja velvollisuudet halutaan siirtää toiselle henkilölle joko kokonaan tai osittain, tämä voidaan toteuttaa menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämisellä (TORO, transfer of rights and obligations).

Toiselle henkilölle siirrettäviä menettelynhaltijan oikeuksia ovat mm.

  • oikeus käyttää tavaroita
  • oikeus siirtää menettelyyn asetettuja tavaroita
  • oikeus viedä tavarat ennen kuin niille on osoitettu määrätty tietty käyttötarkoitus ja täten hyötyä tullivelan lakkaamisesta.

Toiselle henkilölle siirrettäviä menettelynhaltijan velvollisuuksia ovat mm.

  • velvollisuus osoittaa tavaroille niille määrätty tietty käyttötarkoitus menettelyn päättämisen määräajan kuluessa
  • velvollisuus pitää kirjanpitoa
  • velvollisuus pitää tavarat saatavilla tullivalvonnallisten toimenpiteiden suorittamiseksi
  • velvollisuus maksaa tuontitullit, jos tavaroista syntyy tullivelka UTK 79 artiklan mukaisesti säännösten noudattamatta jättämisen perusteella.

TORO-siirroista on oltava maininta tietyn käyttötarkoituksen luvassa. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtoa luvalle voidaan hakea myös jälkikäteen Tullin lupakeskuksesta.

Päätöstilitysvelvollisuutta ei voi koskaan siirtää toiselle.


Menettely on päätettävä luvassa ilmoitetussa määräajassa.

Tietyn käyttötarkoituksen menettely ja tavaroihin kohdistuva tullivalvonta päättyy, kun tavarat on käytetty luvassa määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Tullivalvonta päättyy myös, kun tavarat on viety unionin tullialueelta, hävitetty tai luovutettu valtiolle, tai kun tavarat on käytetty muihin kuin tullittomuuden tai alennetun tullin soveltamisen edellyttämiin tarkoituksiin ja niihin sovellettava normaali kolmannen maan tuontitulli on maksettu.

Menettelyn asianmukaisen päättämisen jälkeen luvan- tai menettelynhaltija voi käyttää tavarat haluamallaan tavalla, esimerkiksi myydä tavarat vapaasti.

Luvanhaltijan on annettava päätöstilitys valvovalle tullille 30 päivän kuluessa menettelyn päättämisen määräajan päättymisestä.


Tullivelka syntyy, jos tavaralle ei osoiteta määrättyä tiettyä käyttötarkoitusta, vaan se halutaan käyttää tai käytetään muuhun kuin sille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tullivelan määrä määrätään niiden säännösten mukaan, jotka olivat voimassa, kun tavarat asetettiin tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn.


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta