Tietty käyttötarkoitus

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä voit tuoda EU:n ulkopuolelta tiettyjä tavaroita, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen alennetuin tullein tai tullitta sillä edellytyksellä, että ne käytetään tiettyyn tarkoitukseen tai tietyssä yhteydessä.

Tietty käyttötarkoitus on yksi niin sanotuista erityismenettelyistä.

Tietyn käyttötarkoituksen mukainen tullittomuus tai edullinen tullikohtelu myönnetään tuontihetkellä. Tavarat pysyvät kuitenkin tullivalvonnassa, kunnes ne on käytetty luvan mukaiseen tiettyyn käyttötarkoitukseen. Päätöstilityksessä pitää esittää, että tavarat on käytetty tiettyyn käyttötarkoitukseensa tai menettely on muuten päätetty asianmukaisesti. 

Tietyn käyttötarkoituksen mukainen tullittomuus tai alennettu tulli myönnetään tuontihetkellä. Luovutetulle tavaralle pitää kuitenkin asettaa vastuuvakuus. 

Vakuus     

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn luovutetuille tavaroille pitää olla vastuuvakuus. Vastuuvakuus varataan kantamatta jäävän yleisen tullin ja tietyn käyttötarkoituksen edullisemman tullin väliselle erotukselle. Vastuuvakuus pysyy varattuna, kunnes menettely on asianmukaisesti päätetty ja Tulli on käsitellyt päätöstilityksen. Lue lisää vastuuvakuudesta Vakuudet-sivulta.

Arvonlisävero

Tavaran maahantuonnista on maksettava arvonlisäveroa. Kun tavara luovutetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn Suomessa, verollinen maahantuonti tapahtuu Suomessa eli tavarasta pitää maksaa arvonlisäveroa.

Tietyissä arvonlisäverolaissa määritetyissä tapauksissa maahantuonti voi olla myös arvonlisäverotonta, esimerkiksi jos tuodaan varaosia ja varusteita kansainvälisessä lentoliikenteessä oleviin ilma-aluksiin. Lue lisää arvonlisäverotuksesta

Tullivelka syntyy, jos menettelyä ei päätetä asianmukaisesti

Tullivelka syntyy, jos tavaraa ei käytetä sille osoitettuun tiettyyn käyttötarkoitukseen, menettelyä ei päätetä asianmukaisesti tai tavara käytetään muuhun kuin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Lue lisää tietyn käyttötarkoituksen asiakasohjeesta


Mitä tavaroita voi asettaa menettelyyn?

Näet esimerkiksi Fintaric-palvelusta, mitä tavaroita voi asettaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn. Tavaran tullinimikkeen toimenpidetekstissä on mainittu tietyn käyttötarkoituksen mukainen edullinen tullikohtelu. Lisäksi sinun pitää tarkistaa, täyttääkö tuomasi tavara ja sen käyttöyhteys tietyn käyttötarkoituksen menettelyn vaatimukset. Tarkista tämä tavaran nimiketekstistä, tavaroiden käyttöä koskevista alaviitteistä tai nimikkeistön yleis- ja erityismääräyksistä.

Tietyn käyttötarkoituksen mukainen edullinen tullikohtelu voidaan myöntää esimerkiksi seuraaville tavaroille:

 • Tavarat, jonka käyttötarkoitus on mainittu tullinimikkeen nimiketekstissä tai joiden alaviitteessä kerrotaan, että tavaroita voi käyttää tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn
  • esim. nimiketekstissä on ”siviili-ilma-aluksissa käytettävät” tai ”puhdistettavaksi tarkoitettu”, toimenpidetekstissä on ”Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tulli” ja nimikkeessä on alaviite EU001
  • esim. toimenpidetekstissä on ”Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tulli” ja nimikkeessä on alaviitteet EU001 ja EU002 tai pelkästään alaviite EU001
 • Tavarat, jotka tarkoitettu asennettaviksi aluksiin, jotka on lueteltu nimikkeistön yleis- ja erityismääräysten II osaston A-kohdassa olevassa taulukossa. Tavaran tullinimikkeessä on oltava alaviite EU003.
  • esim. toimenpidetekstissä on ”Suspensio – tavarat tiettyjä laiva- ja vene ja muita alusluokkia sekä poraus- ja tuotantolauttoja varten” ja nimikkeessä on alaviite EU003
 • Tavarat, jotka on lueteltu nimikkeistön yleis- ja erityismääräysten II osaston B-kohdan alakohdassa 5. Tavaran tullinimikkeessä on oltava alaviite, jossa kerrotaan, että tavaroita voi käyttää tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn.
  • esim. toimenpidetekstissä on ”Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tulli” ja nimikkeessä on alaviite EU001.

Katso nimikkeistön yleis- ja erityismääräysten II osaston A- ja B-kohdat.

Katso tullinimikkeiden nimiketekstit, toimenpidetekstit ja alaviitteet esimerkiksi Fintaric-palvelusta.


Jos tuot siviili-ilma-aluksiin asennettavia tai niissä käytettäviä tavaroita, ja tavaroille on myönnetty huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 –lomake tai sitä vastaavaksi hyväksytty lomake), voit hakea tietyn käyttötarkoituksen sijaan tavaroille autonomista väliaikaista tullisuspensiota. Tällöin tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen muussa kuin tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä.

Rekisteröidyn siviili-ilma-aluksen tuonnissa voi hyödyntää myös helpotettua menettelyä. Tätä voi käyttää, jos siviili-ilma-alus luokitellaan tiettyihin tullinimikkeisiin ja tullinimikkeessä on alaviitteet TN101 ja EU004.

Lue lisää siviili-ilma-alusten ja niissä käytettävien tavaroiden tullietuuden ilmoittamisesta.


Tarvitsenko luvan?

Menettelyn käyttämiseen tarvitaan aina Tullin lupa. Luvan voi hankkia eri tavoilla:

 • Voit hakea etukäteen kirjallista lupaa Tullin lupakeskukselta.
 • Myös vakiomuotoinen tulli-ilmoitus voi toimia lupahakemuksena.

Lupaa haetaan siitä maasta, jossa hakijan tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan tai jossa se on saatavissa ja jossa ainakin osa päätöksen kattamasta toiminnasta on määrä suorittaa. Jos luvanhakija ei ole sijoittautunut EU:n tullialueelle, lupaa haetaan siitä maasta, jossa tavaroita on tarkoitus käyttää ensimmäistä kertaa (DA 162 art.).

Voit hakea lupaa yleensä tulli-ilmoituksella. Lupa on kuitenkin haettava kirjallisena lupana Tullin lupakeskukselta, jos 

 • annat tulli-ilmoituksen yksinkertaistettuna
 • teet tulliselvityksen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä
 • haluat hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä
 • tarvitset takautuvan luvan.

Hae Tullin lupakeskuksen lupaa Luvat ja päätökset -palvelussa. Luvan pitää olla voimassa, kun menettely aloitetaan. Ilmoitustietoja verrataan lupatietoihin, joten tee tarvittaessa luvan muutoshakemus Luvat ja päätökset -palvelussa. 

Huomioi, että jos jalostus- tai käyttöpaikka on toisessa EU-maassa, sinun pitää hakea useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevaa lupaa eli unionilupaa. Unionilupaa haetaan EU:n Tullipäätökset-palvelussa. Lue lisää unioniluvista.

Jos käytät tulli-ilmoituksella haettavaa lupaa, luvan vaatimat lisätiedot annetaan vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa. Lue lisää tulli-ilmoituksella haettavan luvan käytöstä Jalostusta tai erityiskäyttöä koskevan luvan hakeminen tulli-ilmoituksella -verkkosivulta.


Luvan voi saada EU:n tullialueelle sijoittautunut toimija. Luvanhaltijan on joko itse käytettävä tavarat tietyn käyttötarkoituksen edellyttämään tarkoitukseen, tai luvanhaltija voi siirtää velvollisuuden toiselle henkilölle Tullin määräämin edellytyksin. Lue lisää velvollisuuksien siirrosta kohdasta ”Tavaroita koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien siirto”.

Lupa voidaan perustelluissa satunnaisissa tapauksissa myöntää myös EU:n tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle toimijalle. Näin voidaan toimia esimerkiksi, jos luvanhaltija on yksityishenkilö ja tavarat eivät tule kaupalliseen käyttöön.


Tuotolla tarkoitetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettujen tavaroiden jalostuksessa tai käsittelyssä syntyvien tuotteiden paljoutta tai prosentuaalista osuutta.

Esimerkki: Jos menettelyyn asetetaan moottori, joka kiinnitetään laivaan, tuotto on tällöin 100 %. 

Jos tavaroiden valmistuksessa tai käsittelyssä syntyy esimerkiksi jätettä tai romua, sitä pidetään tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettynä tavarana.


Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn tuonti-ilmoituksessa edustusmuoto voi olla suora edustus (2) tai suora edustus takaajan vastuulla (2 + lisätietokoodi FITAK). Tulliselvityspalvelussa edustusmuodon pääsee valitsemaan ”Toimijat”-näytöllä kohdassa ”Edustaja”. Valitse alasvetovalikosta joko ”2 – Suora edustus” tai ”2 – Suora edustus” ja lisäksi valintaruutu ”Takaajan vastuulla”.


Onko luvan käyttämisessä velvollisuuksia?

Vaikka tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettu tavara on vapaassa liikkeessä, sinun pitää silti noudattaa menettelyn lupaohjeita.

Esimerkiksi menettelystä täytyy aina pitää menettelykirjanpitoa, menettely on päätettävä asianmukaisesti ja siitä on annettava päätöstilitys. Menettelykirjanpidon perusteella Tullin pitää pystyä seuraamaan tavaroiden kirjausketjua aukottomasti.

Katso menettelyn käyttämiseen liittyvät velvollisuudet tietyn käyttötarkoituksen menettelyn lupaohjeesta.

Oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan joissakin tapauksissa siirtää toiselle toimijalle. 

Jos tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn jo asetettuihin tavaroihin liittyvät vastuut ja velvollisuudet halutaan siirtää toiselle henkilölle joko kokonaan tai osittain, tämä voidaan toteuttaa menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämisellä (TORO, transfer of rights and obligations).

Toiselle henkilölle siirrettäviä menettelynhaltijan oikeuksia ovat mm.

 • oikeus käyttää tavaroita
 • oikeus siirtää menettelyyn asetettuja tavaroita
 • oikeus viedä tavarat ennen kuin niille on osoitettu määrätty tietty käyttötarkoitus ja täten hyötyä tullivelan lakkaamisesta.

Toiselle henkilölle siirrettäviä menettelynhaltijan velvollisuuksia ovat mm.

 • velvollisuus osoittaa tavaroille niille määrätty tietty käyttötarkoitus menettelyn päättämisen määräajan kuluessa
 • velvollisuus pitää kirjanpitoa
 • velvollisuus pitää tavarat saatavilla tullivalvonnallisten toimenpiteiden suorittamiseksi
 • velvollisuus maksaa tuontitullit, jos tavaroista syntyy tullivelka UTK 79 artiklan mukaisesti säännösten noudattamatta jättämisen perusteella.

TORO-siirroista on oltava maininta tietyn käyttötarkoituksen luvassa. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtoa luvalle voidaan hakea myös jälkikäteen Tullin lupakeskuksesta.

Päätöstilitysvelvollisuutta ei voi koskaan siirtää toiselle.


Tulli-ilmoituksen antamisen ohjeet tietyssä käyttötarkoituksessa

Tietyn käyttötarkoituksen tulli-ilmoituksissa annettavat lisätiedot ja koodit on koottu alla oleviin alasvetovalikoihin.

Lisäksi voit katsoa yleisiä tulli-ilmoittamisen ohjeita Miten annan tuonnin tulli-ilmoituksen -sivulta sekä tarkempia ilmoituksen täyttöohjeita Tulliselvityspalvelun käyttöohjeista ja sanomailmoittajien sanomakuvauksista

Kun annat tietyn käyttötarkoituksen tulli-ilmoituksen, ilmoita seuraavat tiedot:

 • pyydetty menettely ”44 – Tietty käyttötarkoitus”
 • edeltävä menettely tai ”00 – Ei edeltävää menettelyä”, jos edeltävää menettelyä ei ole
 • lisämenettelykoodi, jonka perusteella haet tavaroita tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn
 • etuuskohtelukoodi, esimerkiksi
  • ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
  • ”110 – Kolmansiin maihin sovellettava autonominen tullisuspensio”
  • ”120 – Kolmansiin maihin sovellettava WTO-tullikiintiö”
  • Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Etuuskohtelukoodit”
 • liiketoiminnan luonne, joka kuvaa parhaiten toimintaasi, esimerkiksi ”11 – Suora myynti/osto”
 • vastuuvakuuden varaamista varten tavaraerän tiedoissa kaksi lisätietokoodia: 
  • ”FICOM – Toissijainen tullinimike” ja sen kuvauksena tuotavan tavaran 10 numeroinen tullinimike, jota käytettäisiin, jos tavaraa ei tuotaisi tiettyyn käyttötarkoitukseen
  • ”FIPRE – Toissijainen etuuskohtelu” ja sen kuvauksena etuuskohtelun koodi ”100”
  • Lisäksi jos tullinimikkeelle on ilmoitettava tullien laskemista varten lisäpaljous, ilmoita myös se.

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa, voit antaa tulli-ilmoituksen joko yksi- tai kaksivaiheisena. Menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa luvan tiedot kahdessa kohdassa:

 • Ilmoita luvan numero
  • sanomalla kohdassa ”Luvat”  
  • Tulliselvityspalvelussa aloitusvalinnoissa heti menettelyn valitsemisen jälkeen.
 • Ilmoita nimikkeeseen kohdistuvan Taric-ehdon mukainen tietyn käyttötarkoituksen lupa seuraavasti:
  • Jos olet sanomailmoittaja, ilmoita lupa tavaraerän kohdassa ”Liiteasiakirjat” koodilla ”N990 (alaviiteet EU001 tai EU002)” tai ”C990 (alaviite EU003)”. Ilmoita luvan tunnisteeksi luvan numero. 
  • Jos annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, ilmoita lupa tavaraerän kohdassa ”Taric-tiedot ja Sertifikaatit” koodilla ”N990 (alaviite EU001 tai EU002)” tai ”C990 (alaviite EU003)”. Ilmoita ”Viite”-kentässä luvan numero.

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella

Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa

 • ilmoita erityismenettelyn vaatimat tiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. 
 • Ilmoita tullinimikkeen vaatima lupa tavaraerän tiedoissa kohdassa ”Taric-tiedot / Sertifikaatit” seuraavasti:
  • Jos alaviite on EU001 tai EU002, ilmoita lupa koodilla ”N990” ja sen viitteenä teksti ”N/A”.
  • Jos alaviite on EU003, ilmoita lupa koodilla ”C990” ja sen viitteenä teksti ”N/A”.

Kun haet lupaa sanomailmoituksella

 • ilmoita tieto luvan hakemisesta lisätietokoodilla ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus”
 • Ilmoita tullinimikkeen vaatima lupa tavaraerän tiedoissa kohdassa ”Liiteasiakirjat” seuraavasti:
  • Jos alaviite on EU001 tai EU002, ilmoita lupa koodilla ”N990” ja sen tunnisteena teksti ”N/A”.
  • Jos alaviite on EU003, ilmoita lupa koodilla ”C990” ja sen tunnisteena teksti ”N/A”.

Lisäksi ilmoita erityismenettelyn vaatimat lisätiedot seuraavasti:

 • Menettelyn käyttämiseen tarvittava määräaika täysinä kuukausina. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBH – menettelyn päättämisen määräaika”. 
 • Menettelyä valvova tullitoimipaikka vain sanomalla koodilla ”FIXAA – valvova tulli”.
  • Suomessa ilmoita aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”.
 • Menettelyn päättävät tullitoimipaikat, joita voi olla useita, tullitoimipaikan tunnuksella. Jos olet sanomailmoittajat, käytä koodia ”FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat”.
 • Kaikki tavaroiden jalostus- ja käyttöpaikat ja niiden osoitetiedot. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXAC – Jalostuspaikka (t)”.
 • Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne, esimerkiksi laivan varustelu, huolto tai laivan rakentaminen. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne”.
 • Tavaroista saatava tuotto paljousyksikkönä tai prosentuaalisena osuutena (esim. ”100 %”, kun kaikki tuotteet käytetään). Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBO – Arvoitu tuotto ja tuotonmääritystapa”.
 • Tavaroista syntyvä jalostettu tuote kymmenen numeroisella tullinimikkeellä. Ilmoita myös jalostuksessa syntyvän tuotteen tavarankuvaus. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBP – Jalostetut tuotteet (CN-koodi; tavarankuvaus)”.
 • Tavaroiden tunnistetietona aina menettelykirjanpito koodilla ”7” sekä menettelykirjanpidon säilytyspaikan osoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita tunnistetietoja, joiden avulla tavarat voidaan jalostuksen jälkeenkin tunnistaa. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”. Ilmoita tunnistusmenetelmäksi aina koodi ”7”, ja lisäksi voit valita jonkun muun seuraavista tunnistetiedoista:
  • ”1 – Sarja- tai valmistusnumero” 
  • ”2 – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen”
  • ”4 – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen”
  • ”5 – Analyysien tekeminen”
  • ”7 – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta)”.

Lisämenettelykoodi 651

 • Käytetään ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten käyttöön tuleville varaosille ja varusteille, joista ei kanneta arvonlisäveroa. 
 • Käyttö edellyttää, että tullinimikkeessä on alaviite EU003.
 • Korvaa aiemmin käytetyt kansalliset menettelykoodit 7PA/B.

Lisämenettelykoodi 652 

 • Käytetään kansainvälisessä lentoliikenteessä olevien ilma-alusten varaosille ja varusteille, joista ei kanneta arvonlisäveroa.
 • Käyttö edellyttää, että tullinimikkeessä on alaviite EU001 tai EU002.
 • Korvaa aiemmin käytetyt kansalliset menettelykoodit 7HA/B.

Lisämenettelykoodi 653

 • Käytetään, kun tavaroiden maahantuonnista ei kanneta arvonlisäveroa, koska tavarat siirretään arvonlisäverottomaan varastoon (AVL 72 h § 1 mom. 2 k.).
 • Käyttö edellyttää, että tavarat voi asettaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn nimiketekstin tai alaviitteen perusteella.
 • Verovarastotunniste ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIALV – ALV-varaston tunniste”.
 • Korvaa aiemmin käytetyt kansalliset menettelykoodit 7EE/F.

Lisämenettelykoodi 655 

 • Käytetään, kun tietyn käyttötarkoituksen menettelyä sovelletaan siihen, että Kiinasta peräisin olevat tietyt oleelliset polkupyöränosat vapautetaan polkumyyntitulleista (kuitenkin tulli ja arvonlisävero kannetaan maahantuonnin yhteydessä).
 • Hakijan on täytettävä luvan myöntämisen ehdot. Esimerkiksi menettelyyn voi asettaa enintään 299 kappaletta kunkin sallitun tullinimikkeen tai tavararyhmän mukaista tavaraa kalenterikuukaudessa. 
 • Korvaa aiemmin käytetyt kansalliset menettelykoodit 7EA/B.

Lisämenettelykoodi 656

 • Käytetään tullinimikkeistössä luetelluille ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille, joita ei mainita yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten B-osassa, mutta joiden nimiketekstiin liittyy tiettyä käyttötarkoitusta osoittava alaviite.
 • Käytetään myös ulkomaisen lentoyhtiön tuomille maassa sijaitseville lentoharjoittelulaitteille.
 • Tavaroiden pitää tulla sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä sellaista maksua vastaan, joista ei kanneta arvonlisäveroa. 

Lisämenettelykoodi 657 

 • Käytetään, kun tavaroille haetaan tietyn käyttötarkoituksen mukaista edullista tullikohtelua ja arvonlisävero kannetaan maahantuonnin yhteydessä. 
 • Käytetään sekä ilma- että vesialuksiin, esimerkiksi rakenteilla olevaan laivaan käytettävät tavarat. Tarkista lisämenettelykoodin käytön mahdollisuus aina esimerkiksi nimiketekstistä tai alaviitteistä. 
 • Käytetään tavaroille, joiden tullinimikkeen toimenpidetekstissä on ehto tavaroiden loppukäytöstä, esimerkiksi toimenpidetekstinä jokin seuraavista:
  • tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tulli
  • tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tariffikiintiö
  • tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva autonominen suspensio.  
 • Korvaa aiemmin käytetyt kansalliset menettelykoodit 7EA/B, 7NA/B, 7LA/B ja 7DA/B.

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä voit käyttää seuraavia etuuskohtelukoodeja: 

 • ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”, kun nimikkeen ”Maa”-kohdassa on teksti ”1011 (erga omnes)”
  • Tällöin tullinimikkeen toimenpidetekstinä on esimerkiksi jokin seuraavista: 
   • ”Suspensio – tavarat tiettyjä laiva-, vene- ja muita alusluokkia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten” 
   • ”Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tulli” 
 • ”110 – Kolmansiin maihin sovellettava autonominen tullisuspensio”, kun nimikkeen ”Maa”-kohdassa on teksti ”1011 (erga omnes)” 
  • Tällöin tullinimikkeen toimenpidetekstinä on esimerkiksi ”Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva autonominen suspensio” 
 • ”120 – Kolmansiin maihin sovellettava WTO-tullikiintiö”, kun nimikkeen ”Maa”-kohdassa on teksti ”1011 (erga omnes)” 
  • Tällöin tullinimikkeen toimenpidetekstinä on esimerkiksi ”Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tariffikiintiö”
 • ”300 – Etuustulli ei liity ehtoja/rajoituksia”, kun sinulla on etuuteen oikeuttava alkuperäselvitys
  • Tällöin tullinimikkeen toimenpidetekstinä on esimerkiksi: ”Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva etuus”
 • muita mahdollisia etuuskohtelukoodeja:
  • ”200 – GSP-tulli ilman ehtoja tai rajoituksia”
  • ”310 – Etuuskohteluun oikeuttavat sopimukset: tariffisuspensiot”
  • ”320 – Etuustullikiintiö”
  • ”400 – Tullien kantaminen Euroopan unionin tekemien tulliliittosopimusten mukaisesti”
  • ”420 – Tulliliiton kiintiö”.

Esimerkkejä etuuskohtelukoodin valinnasta

Esimerkki 1: Olet tuomassa tavaroita, jotka on tarkoitettu tavaroiden valmistukseen. Nimikkeistössä on näkyvissä kaksi toimenpidettä, joista molemmat kohdistuvat tiettyyn käyttötarkoitukseen. Valitse oikea toimenpide sen mukaan, kumpaan käyttötarkoitukseen olet tuomassa tavaraa.

1. Toimenpidetekstinä on ”Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tulli”, ”Maa”-kohdassa on teksti ”1011 (erga omnes)” ja alaviitteenä on EU001.

 • Tulli-ilmoituksessa valitaan esimerkiksi etuuskohtelukoodiksi ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli” ja luvaksi ”N990 – Tietyn käyttötarkoituksen lupa”.

2. Toimenpidetekstinä on ”Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva autonominen suspensio”, ”Maa”-kohdassa on teksti ”1011 (erga omnes)” ja alaviitteenä on EU001 ja TM861.

 • Tulli-ilmoituksessa valitaan esimerkiksi etuuskohtelukoodiksi ”110 – Kolmansiin maihin sovellettava autonominen tullisuspensio” ja luvaksi ”N990 – Tietyn käyttötarkoituksen lupa”. Alaviitteessä TM861 kerrotaan esimerkiksi, että tavaran on oltava teollisuuden raaka-aine, jota käytetään valmistuksessa.

Esimerkki 2: Olet tuomassa tavaroita, jotka on tarkoitettu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Nimikkeistössä on näkyvissä seuraavia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat tiettyyn käyttötarkoitukseen. Valitse oikea toimenpide sen mukaan, mihin käyttötarkoitukseen olet tuomassa tavaraa ja onko sinulla esimerkiksi etuuteen oikeuttavaa alkuperätodistusta.

1. Toimenpidetekstinä on ”Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tariffikiintiö”, ”Maa”-kohdassa on teksti ”1011 (erga omnes)”, ”Kiintiö”-kohdassa on kiintiönumero ja alaviitteenä on EU001.

 • Tulli-ilmoituksessa valitaan esimerkiksi etuuskohtelukoodiksi ”120 – Kolmansiin maihin sovellettava WTO-tullikiintiö”, luvaksi ”N990 – Tietyn käyttötarkoituksen lupa”. Lisäksi tavaroiden pitää mahtua kiintiöön. 

2. Toimenpidetekstinä on ”Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuva etuus”, ”Maa”-kohdassa on teksti ”CA (Kanada)” ja alaviitteenä EU001.

 • Tulli-ilmoituksessa valitaan esimerkiksi etuuskohtelukoodiksi ”300 – Etuustulli ei liity ehtoja/rajoituksia” ja luvaksi ”N990 – Tietyn käyttötarkoituksen lupa”. Tavaroilla on oltava Kanadan vapaakauppasopimuksen mukainen alkuperäilmoitus, joka on esitettävä Tullille. 

Menettelyn määräaika

Menettely on päätettävä luvassa ilmoitetussa määräajassa. Menettelyyn päättämisen määräajalla tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan tavaroiden käyttämiseen luvassa määrättyyn tarkoitukseen. Menettelyä ei ole tarkoitettu esimerkiksi tavaroiden varastointiin.

Yleensä 12 kk on riittävän pitkä määräaika käyttötarkoituksen osoittamiselle. Jälkitarkastuksen ja jälkiverotuksen määräaikojen takia menettelyn määräaika voi olla enintään 24 kuukautta.

Menettelyn määräaika määritellään aina Lupakeskuksen myöntämässä luvassa. Jos olet hakenut luvan tulli-ilmoituksella, hyväksytty menettelyn määräaika näkyy luovutuspäätöksessä.

Voit hakea menettelyn määräaikaan pidennystä menettelyä valvovalta tullilta (FI002000). Pidennystä on haettava, ennen kuin menettelyn määräaika on päättynyt.

Hae määräajan pidennystä seuraavasti:

 • Tulliselvityspalvelussa määräajan pidennystä haetaan tulli-ilmoituksen osiosta ”Yhteenveto ja lähettäminen”. Hae määräajan pidennystä valitsemalla painike ”Pyydä lisäaikaa”, minkä jälkeen lisää uusi määräaika ja lähetä pyyntö Tullille.
 • Jos olet sanomailmoittaja, hae menettelyn määräajan pidennystä sanomalla ”Vapaamuotoinen yhteydenotto” valitsemalla syykoodi ”003 – Määräajan pidentäminen”.
 • Jos et pysty hakemaan pidennystä sähköisesti, voit hakea pidennystä tullilomakkeella 975s ”Menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen”. Toimita hakemus Sähköiseen palvelukeskukseen (valvovatulli(at)tulli.fi).

Jos luvanhaltija hakee määräajan pidennystä itse Tulliselvityspalvelussa ja tulli-ilmoitus on annettu sanomalla käyttäen suoraa edustajaa takaajan vastuulla, Tulli pyytää edustajalta suostumuksen.

Jos haluat pidentää Tullin lupakeskuksen myöntämässä luvassa olevaa määräaikaa, tee luvan muutoshakemus Luvat ja päätökset -palvelussa.


Miten päätän menettelyn?

Menettely ja tavaroihin kohdistuva tullivalvonta päättyy, kun tavarat on käytetty luvassa määrättyyn käyttötarkoitukseen. Tavaroista on annettava myös päätöstilitys.

Päätöstilitys on annettava valvovalle tullille viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun luvassa myönnetty menettelyn päättämisen määräaika on päättynyt. Kun Tulli on käsitellyt päätöstilityksen, annettu vakuus vapautetaan.

Katso päätöstilityksessä annettavat tiedot tietyn käyttötarkoituksen menettelyn lupaohjeesta.

Toimita päätöstilitys valvovalle tullille jollain seuraavista tavoista:

 • Tulliselvityspalvelussa valitse ”Ota yhteyttä Tulliin” -painike. Ilmoita MRN-viitenumero ja valitse painike ”Muu syy”. Valitse yhteydenoton syyksi ”007 –Päätöstilitys / tiedoksianto menettelyn päättämisestä”.
 • Jos olet sanomailmoittaja, lähetä ”Vapaamuotoinen yhteydenotto” -sanoma ja valitse yhteydenoton syykoodiksi ”007 – Päätöstilitys (IMP 2.1)”
 • Lähetä tieto erillisellä asiakirjalla sähköpostitse (valvovatulli(at)tulli.fi).

Miten muuten menettelyn voi päättää kuin käyttämällä tavarat tiettyyn käyttötarkoitukseen?

Tullivalvonta päättyy myös, kun menettelyyn luovutettu tavara on 

 • viety unionin tullialueelta
  • Jos et ole käyttänyt tavaroita tiettyyn käyttötarkoitukseen, ota yhteys valvovaan tulliin ennen tavaroiden vientiä. 
 • hävitetty 
  • Jos et ole käyttänyt tavaroita tiettyyn käyttötarkoitukseen, ota yhteys valvovaan tulliin ennen tavaroiden hävittämistä. 
 • luovutettu valtiolle. 

Jos menettelyyn asetetut tavarat halutaan käyttää muuhun kuin luvassa mainittuun tietyn käyttötarkoituksen, tavaroista on maksettava sovellettavien nimikkeiden mukainen yleinen tuontitulli. Tällöin sinun pitää tehdä muutoshakemus alkuperäiseen menettelyn asettamista koskevaan ilmoitukseen.


Tullivalvonta päättyy myös, kun menettelyyn luovutettu tavara on 

 • viety unionin tullialueelta
  • Jos et ole käyttänyt tavaroita tiettyyn käyttötarkoitukseen, ota yhteys valvovaan tulliin ennen tavaroiden vientiä. 
 • hävitetty 
  • Jos et ole käyttänyt tavaroita tiettyyn käyttötarkoitukseen, ota yhteys valvovaan tulliin ennen tavaroiden hävittämistä. 
 • luovutettu valtiolle. 

Jos menettelyyn asetetut tavarat halutaan käyttää muuhun kuin luvassa mainittuun tietyn käyttötarkoituksen, tavaroista on maksettava sovellettavien nimikkeiden mukainen yleinen tuontitulli. Tällöin sinun pitää tehdä muutoshakemus alkuperäiseen menettelyn asettamista koskevaan ilmoitukseen.


Huomioi nämä

Lisätietoa: yritysneuvonta(at)tulli.fi