Siviili-ilma-alusten ja niissä käytettävien tavaroiden tullietuuden hakeminen

EU:n tullilainsäädännössä ja komission asetuksissa on myönnetty tullietuuksia siviili-ilma-alusten ja niissä käytettävien tavaroiden tuontiin.

 • Siviili-ilma-aluksella tarkoitetaan siviilikäytössä olevia ilma-aluksia, kuten lentokoneita tai helikoptereita, jotka on rekisteröity siviili-ilma-alusten rekisteriin.
 • Siviili-ilma-aluksen tavaroilla tarkoitetaan osia, komponentteja ja muita tavaroita, jotka asennetaan tai voitaisiin asentaa siviili-ilma-alukseen tai sen osaan.

Mitä vaihtoehtoja sinulla on etuuden hakemiseen?

 • Jos tuot maahan esimerkiksi lentokoneen osia, joilla on huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 –lomake tai sitä vastaavaksi hyväksytty todistus), voit käyttää osille autonomista tullisuspensiota,
 • Jos tuot maahan siviili-ilma-aluksen, jolla on voimassa oleva rekisteröintitodistus, voit hakea siviili-ilma-alusten helpotettua menettelyä tuontitullietuuden saamiseksi.
 • Jos tuot maahan siviili-ilma-aluksia tai niissä käytettäviä tavaroita, voit hyödyntää tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn perustuvaa tullietuutta, jos menettelyn edellytykset täyttyvät. Lisätietoa ja ilmoittamisen ohjeita tietyn käyttötarkoituksen verkkosivulta.

Lue lisää autonomisesta tullisuspensiosta ja helpotetusta menettelystä ja tulli-ilmoittamisesta:  

Autonominen tullisuspensio ilma-alusten tavaroiden tuonnissa

Jotta voit hyödyntää autonomista väliaikaista tullisuspensiota, on tuotavan tavaran oltava sellainen, jota voitaisiin käyttää siviili-ilma-aluksessa. Tuotavan tavaran nimikkeessä on oltava alaviite CD333. Fintaricissa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Lentokelpoisuustullisuspensio”.  

Lisäksi tuotavalla tavaralla on oltava huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 –lomake tai sitä vastaavaksi hyväksytty todistus), joka on esitettävä Tullille pyydettäessä. Jos korjausta tai huoltoa varten tuodut tavarat ovat menettäneet lentokelpoisuusasemansa, tulli-ilmoituksessa voidaan antaa aikaisemman huolto- ja valmistustodistuksen numero. Jos todistuksen numero ei ole tiedossa tavaraa tuotaessa, voit ilmoittaa sen myös täydentävässä tulli-ilmoituksessa. Jos sinulla on tiedossa, että alkuperäinen todistus on tavaran mukana, voit antaa yksivaiheisen tulli-ilmoituksen ja antaa todistuksen numeron sijaan kirjanpidon viitenumeron tulli-ilmoituksessa. Tulli-ilmoituksessa annettu alkuperäinen huolto-ja valmistustodistus on aina arkistoitava.

EU:n komissio on myöntänyt tullietuuden neuvoston asetuksella (EU) 2018/581 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1517 tietyille ilma-aluksiin asennettaville tai niissä käytettäville tavaroille. Uusilla asetuksilla korvattiin vanha neuvoston asetus (EY) N:o 1147/2002. 

Neuvoston asetuksen (EU) 2018/581 sisältö

Neuvoston asetus luo lainsäädännöllisen pohjan EU:n autonomisten tullien suspendoimiselle eli väliaikaiselle keskeyttämiselle tietyiltä ilma-aluksiin asennettavilta tai niissä käytettäviltä tavaroilta. Asetus kertoo myös suspension soveltamisen pääperiaatteet.

Neuvoston asetus ei koske vain siviili-ilma-aluksiin toimitettavia tavaroita, vaan tavarat voivat päätyä myös sotilasilma-aluksiin. Tavaroiden pitää olla kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että niitä voitaisiin käyttää myös siviili-ilma-aluksessa.  Etuuden saaminen ei myöskään edellytä tavaroiden kiinnittämistä kaupallisessa käytössä olevaan ilma-alukseen.

Neuvoston asetuksella (EU) 2018/581 suspendoidaan tullit näiltä tavaroilta:

 • sellaisilta osilta, komponenteilta ja muilta tavaroilta, jotka on tarkoitettu joko asennettaviksi ilma-aluksiin ja niiden osiin tai käytettäviksi ilma-aluksissa ja niiden osissa niiden valmistamisen, korjauksen, huollon, uudelleenrakentamisen, muuttamisen tai muuntamisen aikana
 • lentokelpoisuusasemansa menettäneiltä tavaroilta, kun ne tuodaan korjausta tai huoltoa varten.

Tullisuspension myöntämisen edellytyksenä on näiden todistusten saatavuus:

 • ilmailuviranomaisten unionin alueella valtuuttaman osapuolen antama huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 -lomake)

TAI

 • tiettyjen kolmansien maiden EASA 1 -lomaketta vastaava todistus

TAI

 • aikaisempi huolto- ja valmistustodistus, jos korjausta tai huoltoa varten tuodut tavarat ovat menettäneet lentokelpoisuusasemansa.

Kun tässä ohjeessa mainitaan ”huolto- ja valmistustodistus”, se tarkoittaa sekä EASA 1 -lomakkeen mukaista huolto- ja valmistustodistusta että sellaista todistusta, joka on hyväksytty sitä vastaavaksi kolmannessa maassa.

Huomioi, että tavaroita, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen huolto- ja valmistustodistukseen perustuvalla tullisuspensiolla, ei pidä sekoittaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettaviin tavaroihin. Huolto- ja valmistustodistuksella luovutetut tavarat eivät jää tullivalvontaan eikä niiden käyttämiselle tarkoitukseensa ole määräaikaa kuten tavaroilla, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä.

Huolto- ja valmistustodistus on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa

Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa on oltava viittaus huolto- ja valmistustodistuksen tunnistenumeroon. Todistus ilmoitetaan tuonti-ilmoituksella asiakirjakoodilla C119.

Jos tavarat ovat menettäneet lentokelpoisuusasemansa, ja ne on tuotu korjausta tai huoltoa varten, on viitattava aikaisemman huolto- ja valmistustodistuksen tunnistenumeroon. Todistukset on pyydettäessä toimitettava tulliviranomaiselle joko sähköisesti tai muulla tavalla (postitse tai viemällä tullitoimipaikkaan).

Huolto- ja valmistustodistuksen tunnistenumeron sijasta tulli-ilmoituksella hyväksytään viittaus mihin tahansa muuhun viitenumeroon, jolla toimija pystyy kirjanpidossaan yhdistämään tuotteet ja huolto- ja valmiustodistuksen toisiinsa. Asiakirjakoodilla C119 voidaan siis ilmoittaa huolto- ja valmistustodistuksen numeron sijasta jokin muu viitenumero.

Jos toimijalla ei ole käytettävissään huolto- ja valmistustodistuksen numeroa tai muuta viitenumeroa, kun hän antaa vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulli-ilmoituksen, voidaan tuonnissa soveltaa UTK 166 artiklan mukaista yksinkertaistettua ilmoitusta, josta puuttuu kyseinen asiakirja. Täydentävä tulli-ilmoitus on annettava UTK-DA 146(1) artiklan mukaisesti 10 päivän määräajassa, paitsi jos toimijalla on jaksolta annettavan kokoavan täydentävän tulli-ilmoittamisen lupa. Kokoava täydentävä tulli-ilmoitus on annettava 10 vuorokauden kuluessa jakson päättymisestä.

Huolto- ja valmistustodistusten pitää sisältää riittävästi tietoa, jotta voidaan yksilöidä ja tunnistaa ne osat ja tavarat, joille suspensio myönnetään, sekä yhdistää ne esitettyyn huolto- ja valmistustodistukseen (esimerkiksi valmistusnumero tai vastaava tieto).

Jos Tullilla on syytä epäillä, että esitetty huolto- ja valmistustodistus on väärennetty, on sen mahdollista pyytää asiantuntijalausuntoa kansallisten ilmailuviranomaisten edustajalta tuojan kustannuksella.

Mille tavaroille ja millä lomakkeella etuuden voi saada?

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1517 on liitteenä nimikeluettelo tavaroista, joita suspensio koskee, sekä luettelo todistuksista, jotka vastaavat EASA 1 –lomaketta. Komissio ei päivitä täytäntöönpanoasetuksen nimikeluetteloa, joten voimassa oleva nimike on tarkistettava aina Fintaric-palvelusta. Voimassa olevalla nimikkeellä on oltava alaviite CD333.

Täytäntöönpanoasetusta on muutettu täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1922, jossa on lisätty Ison-Britannian siviili-ilmailuviranomaisen antama CAA Form 1 -todistus, jota voi jatkossa käyttää todistuksena. Ainoastaan täytäntöönpanoasetuksessa mainitulla todistuksella voit saada tullietuuden. Huomioi, että Certificate of Compliance tai Certificate of Conformity tai vastaava asiakirja ei kelpaa todisteeksi, koska näitä asiakirjoja ei ole mainittu täytäntöönpanoasetuksessa.

Jos huolto- ja valmistustodistusta ei voida esittää

Tullisuspensiota ei voida myöntää, jos todistusta ei ollut esittää vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa, tai sitä ei ole esitetty annetun lisäajan kuluessa. Kun tavara on luovutettu vapaaseen liikkeeseen suspendoiduilla tuontitulleilla, mutta huolto- ja valmistustodistusta ei voida kuitenkaan esittää, tulli-ilmoitusta on oikaistava ja kantamatta jääneet tuontitullit tulevat kannettavaksi säännösten noudattamatta jättämisen vuoksi.

Vain sotilasilma-aluksiin tarkoitetut tavarat

Puhtaasti sotilasilma-aluksissa käytettäviksi tarkoitettuihin tavaroihin ei sovelleta suspensiota. Puhtaasti sotilaskäyttöön tarkoitetuille tavaroille on olemassa oma autonominen suspensionsa, joka perustuu neuvoston asetukseen (EY) 150/2003, annettu 21. päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen aseiden ja puolustustarvikkeiden tuontitullien suspendoimisesta.


Mitä ilmoitan tulli-ilmoituksessa, kun käytän autonomista tullisuspensiota?

Ilmoita tuonnin tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

Pyydetty tullimenettely

 • ”40 – Luovutus vapaaseen liikkeeseen”
 • ”61 – Jälleentuonti ja luovutus vapaaseen liikkeeseen”

Etuuskohtelukoodi

 • ”119 – Sellaisiin tuotteisiin sovellettava väliaikainen tullisuspensio, jotka tuodaan huolto- ja valmistustodistuksella varustettuna”

Ilmoita seuraava lisämenettelykoodi sen mukaan, laitetaanko ilma-alukseen asennettava tai siinä käytettävä tavara ammattimaisessa käytössä olevaan kansainvälisen lentoliikenteen lentokoneeseen vai ei:

 • lisämenettelykoodi ”619 – Ilma-alusten varaosat ja varusteet huolto- ja valmistustodistus esitettäessä. Tulliton., Neuvoston asetus (EU) 2018/581, Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1517, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 9 k.)”, jos tavara laitetaan ammattimaiseen kansainvälisen lentoliikenteen lentokoneeseen (esim. matkustajalentokone, rahtilentokone)
 • lisämenettelykoodi ”999 – Ei lisämenettelyä”, jos osa laitetaan muuhun lentokoneeseen.

Liiteasiakirja

 • asiakirjakoodilla ”C119 – Huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 –lomake) (ks. asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteessä I oleva lisäys I) tai vastaava todistus” ja sen kuvauksena huolto- ja valmistustodistus tai jokin muu viitenumero, jolla pystytään kirjanpidossa yhdistämään tuotteet ja huolto- ja valmistustodistus toisiinsa. 
  • Jos sinulla on huolto- ja valmistustodistus tai jokin muu viitenumero tiedossa tuontihetkellä, anna ilmoitus yksivaiheisena vakiomuotoisena tulli-ilmoituksena Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.
  • Jos sinulla ei ole huolto- ja valmistustodistusta tiedossa tuontihetkellä, voit antaa ilmoituksen kaksivaiheisena Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Sinun pitää hakea lupaa kaksivaiheiseen ilmoittamiseen, jossa täydentävä ilmoitus on annettava Tullille 10 vuorokauden kuluessa tavaroiden luovutuksesta tai jakson päättymisestä.
   • Voit antaa satunnaisesti kaksivaiheisen ilmoituksen ilman lupaa, jos jokaiselle yksinkertaistetulle tulli-ilmoitukselle annetaan täydentävä ilmoitus 10 vuorokauden kuluessa tavaroiden luovutuksesta.
   • Jos tarvitset 10 vuorokautta pidemmän ajan huolto-ja valmistustodistuksen saamiseen, sinun on haettava myös puuttuvan tiedon lupaa. Lue lisää sivulta Lupa puuttuvien asiakirjojen esittämiseen

Helpotettu menettely siviili-ilma-alusten tuontitullietuuden saamiseksi

Rekisteröidyn siviili-ilma-aluksen tuonnissa voi hyödyntää myös helpotettua menettelyä, jos siviili-ilma-alus luokitellaan tiettyihin tullinimikkeisiin ja tullinimikkeessä on alaviitteet TN101 ja EU004. Nämä alaviitteet on mainittu nimikkeissä 8802 11 00, 8802 12 00, 8802 20 00 ja 8802 30 00 sekä nimikkeen 8802 40 00 mukaisissa siviili-ilma-aluksissa.

Helpotetun menettelyn käyttäminen edellyttää sallittujen nimikkeiden lisäksi sen, että tuotavan ilma-aluksen on oltava myös jonkin EU-maan tai EU:n ulkopuolisen maan siviili-ilma-alusten rekisteriin merkitty siviili-ilma-alus. Rekisteröinnin todisteena on esitettävä tulli-ilmoittamisen yhteydessä esimerkiksi rekisteröintitodistus (Certificate of Registration). Löydät nimikkeiden alaviitteet ja ehdot Fintaric-palvelustaTarkista täältä Fintaric-palvelun käyttöohjeet.   

Kun kaikki tuonnin ehdot täyttyvät, voit ilmoittaa siviili-ilma-aluksen vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn, käyttää ilmoittamisessa kyseisiä tullinimikkeitä, ja saada rekisteröintitodistuksella tietyn käyttötarkoituksen mukaisen tullietuuden.

Mitä ilmoitan tulli-ilmoituksessa, kun käytän helpotettua menettelyä? 

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

Pyydetty tullimenettely

 • menettelykoodi ”40 – Luovutus vapaaseen liikkeeseen”

Etuuskohtelukoodi

 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”

Ilmoita seuraava lisämenettelykoodi sen mukaan, onko kyseessä siviili-ilma-alus, joka tulee ammattimaiseen kansainväliseen lentoliikenteeseen vai ei:

 • lisämenettelykoodi ”620 – Muut AVL 70 §:ssä tarkoitetut ilma-alukset, varaosat ja varusteet, arvonlisäveroton AVL 94.1 § 9 k.”, jos siviili-ilma-alus tulee sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka maksua vastaan harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä.
 • lisämenettelykoodi ”999 – Ei lisämenettelyä”, jos siviili-ilma-alus tulee muuhun lentoliikenteeseen.

Liiteasiakirja

 • voimassa oleva rekisteröintitodistus:
  • Ilmoita rekisteröintitodistus liiteasiakirjakoodilla ”C072 – Ilma-aluksen rekisteröinti todistus 7. joulukuuta 1944 tehdyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen mukaisesti”.
  • Liitä rekisteröintitodistus tulli-ilmoitukseen.

Helpotetun menettelyn käytön edellyttämät nimikkeet ovat myös yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten (B-osa) mukaisia, joten myös tietyn käyttötarkoituksen menettelyn käyttäminen on mahdollista. Voit ilmoittaa siviili-ilma-aluksen tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn, mutta ilma-alukselle on haettava tietyn käyttötarkoituksen lupa. Lue lisää tietyn käyttötarkoituksen menettelystä.