Sisäinen jalostus

Sisäisessä jalostusmenettelyssä EU:n ulkopuolelta tuodaan Euroopan unioniin tavaroita, joita on tarkoitus esimerkiksi valmistaa, korjata, entisöidä, kunnostaa tai muuten käsitellä.

Sisäisen jalostuksen jälkeen tavarat voidaan jälleenviedä tai luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Menettelyyn asetetuista tavaroista ei kanneta tuontitullia eikä maahantuonnissa kannettavia veroja, ellei menettelyä päätetä luovuttamalla tavarat vapaaseen liikkeeseen unionin tullialueella. Tavaroihin ei myöskään sovelleta kauppapoliittisia toimenpiteitä, jollei niissä kielletä tavaroiden saapumista unionin tullialueelle tai niiden poistumista sieltä.

Menettely on päätettävä määräajassa, joka ilmoitetaan luvassa. Menettely voidaan päättää mihin tahansa hyväksyttävään tullimenettelyyn, yleensä jälleenvientiin tai vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen. Muita vaihtoehtoja on muun muassa asettaminen tullivarastointimenettelyyn tai passitusmenettelyyn.

Luvanhaltijan on annettava valvovalle tullille päätöstilitys 30 päivän kuluessa siitä, kun menettelyn päättämisen määräaika on päättynyt. Jos valvova tulli ei ole toisin määrännyt, päätöstilityksessä pitää ilmoittaa delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71–06 mainitut tiedot, jotka on kerrottu ohjeessa sisäisen jalostusmenettelyn luvanhaltijalle. Päätöstilityksen hyväksymisen jälkeen menettely päätetään lopullisesti ja varattu vakuus vapautetaan tai palautetaan.

Luottoasiakkaiden pitää lähettää päätöstilitykset valvovaan tulliin (valvovatulli(at)tulli.fi). Käteisasiakkaiden pitää lähettää päätöstilitykset siihen tullitoimipaikkaan, jossa tuonnin tulli-ilmoitus on käsitelty, eli niin sanottuun käteisasiakkaan valvovaan tulliin.

Voit pyytää valvovalta tullilta, että menettelyn päättämisen määräaikaa tai päätöstilityksen antamisen määräaikaa pidennetään. Hae pidennystä tullilomakkeella 975s ”Menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen”. Jos edustuksen laatu menettelyyn asetettaessa on ollut suora edustus takaajan vastuulla, menettelyn määräajan pidentämiseen tarvitaan takauksen antajan suostumus.

Jos menettely päätetään luovuttamalla tavarat vapaaseen liikkeeseen, tavaroista pitää maksaa tulli ja arvonlisävero. Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien on pitänyt ilmoittaa 1.1.2018 alkaen arvonlisävero Verohallinnolle.

Tutustu tuleviin koodimuutoksiin:

Yleistä menettelykoodeista

 • Aiemmat sisäisen jalostuksen 7-alkuiset kansalliset menettelykoodit poistuvat.
  • Menettelykoodit poistuvat ensin niistä tuonti-ilmoituksista, jotka annetaan Tulliselvityspalvelussa (UTU).
  • Koodit jäävät vielä käyttöön viennillä alkavien menettelyjen ilmoituksiin, kunnes myös vienti-ilmoitukset siirtyvät Tulliselvityspalveluun (UTU).
 • Kansalliset menettelykoodit poistuvat. Jatkossa menettelyä täydennetään lisämenettelykoodeilla.
 • Lisämenettelykoodilla ei erotella, onko kyseessä Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa vai tulli-ilmoituksella haettava lupa.
  • Kun haet sanomalla tulli-ilmoituksella haettavaa lupaa, ilmoita lisätietokoodi 00100.
  • Kun haet Tulliselvityspalvelussa tulli-ilmoituksella haettavaa lupaa, valitse oikea ilmoitus.
 • Ilmoita erityismenettelyn vaatimat lisätiedot
  • sanomalla tavaraerän lisätietokoodeilla (esim. ”FIXBQ – ehdotettu tunnistusmenetelmä”)
  • Tulliselvityspalvelussa kirjoittamalla tekstikenttään tai valitsemalla lisätieto alasvetovalikosta.

Päätöstilitys ja menettelyn päättämisen määräajat

 • Päätöstilitys voidaan antaa erikseen lähetettävällä asiakirjalla tai vapaamuotoisella yhteydenottosanomalla FI439, yhteydenoton syykoodilla 007.
  • Päätöstilitykselle tulee myöhemmin oma sanoma FI488.
 • Menettelyn määräajan ja päätöstilityksen määräajan päättymiseen on tulossa muistutussanoma.
  • Poikkeuksena tullimenettely 5111
 • Asiakkaan on mahdollista pyytää pidennystä menettelyn päättämisen määräaikaan sanomalla FI439 ja yhteydenoton syykoodilla ”003 – Määräajan pidennys”.

 Sisäinen jalostus: yleisimmin käytettävät koodit 

 • Tullimenettelykoodi 51xx
 • Lisämenettelykoodi 999
 • Etuuskohtelu 100
 • Liiketoiminnan (kauppatapahtuman) luonne 11, 41, 42 tai 60
 • Tullivelka-artiklat:
  • ”XTJ” on jatkossa ”FID85” (UTK 85 art.)
  • ”XTK” on jatkossa ”FID86” (UTK 86 art. 3. kohta)

 Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

 • Tullin lupakeskuksen myöntämän luvan pitää olla voimassa, kun menettely aloitetaan.
 • Tulli-ilmoitukset pitää antaa vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.
 • Lisämenettelykoodi 999 korvaa kansallisen menettelykoodin 7SA.
 • Lupanumeron ilmoittamiseen ei tule muutoksia.
  • Ilmoita asiakirjakoodi C601 ja asiakirjana ”IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat lupa (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A oleva sarake 8a)”.
 • Menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.

Tulli-ilmoituksella haettava lupa

 • Lisämenettelykoodi 999 korvaa kansallisen menettelykoodin 7SB.
 • Esimerkkejä ilmoituskohtaisina tietoina annettujen lisätietokoodien muutoksista:
  • ”XBH – menettelyn päättämisen määräaika” on jatkossa ”FIXBH”.
  • Sanomailmoittamisessa ”XBQ – ehdotettu tunnistusmenetelmä” on jatkossa ”FIXBQ”.
  • Tulliselvityspalvelussa ilmoita lisätiedot kirjoittamalla tekstikenttään tai valitsemalla lisätieto alasvetovalikosta.
  • Ilmoita aina koodi ”7 – Muut tunnistustavat”: ilmoita kirjanpito ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite.
  • Ilmoita lisäksi koodi ”1 – Sarja- tai valmistusnumero” sekä tieto tavaran sarja- tai valmistenumerosta.
 • Jalostustoiminnon suorituspaikka ilmoitetaan jatkossa kahdella lisätietokoodilla:
  • Ilmoita aina ”FIXAC – Jalostuspaikka (t)”.
  • Ilmoita lisäksi ensimmäinen jalostuspaikka koodilla ”FIFPU – Jalostus tai käyttöpaikka”, kun
   • ensimmäinen jalostus- tai käyttöpaikka on toisessa unionimaassa tai
   • luvanhakija on unionin ulkopuolelle sijoittautunut.

Taloudellisten edellytysten lisätietokoodit ja kuvaukset muuttuvat

 • Sanomailmoittamisessa taloudellisten edellytysten tiedot, esimerkiksi ”XAU”, ”XAS” ja ”XBG”, ilmoitetaan jatkossa lisätietokoodilla ”FIXBG”.
 • Ilmoita lisäksi lisätiedon kuvauskentässä numerolla, mitä taloudellista edellytystä käytetään.
 • Esimerkkejä muutoksista taloudellisten edellytysten koodeihin:
  • Lisätietokoodi ”XBG” on jatkossa ”FIXBG”. Kuvauskentässä on ilmoitettava arvo ”1” (niiden tuotteiden jalostus, joita ei mainita delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71–02).
  • Lisätietokoodi ”XAU” on jatkossa ”FIXBG”. Kuvauskentässä on ilmoitettava arvo ”2” (korjaus).
  • Lisätietokoodi ”XAS” on jatkossa ”FIXBG”. Kuvauskentässä on ilmoitettava arvo ”3” (luvanhaltijan käyttöön suoraan tai välillisesti annettujen tavaroiden jalostus unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen toimeksiantajan ohjeiden mukaan ja tämän lukuun ja yleensä pelkästään jalostuskustannusten maksamista vastaan).
  • Tulliselvityspalvelussa valitse tieto alasvetovalikosta.

Sisäinen jalostus: vastaavien tavaroiden ennakkoviennin päättävä tuonti

 • Tullimenettely 5111 vaatii myös jatkossa Tullin lupakeskuksen lupaa.
 • Luvassa pitää olla myös jatkossa mainittu vastaavien tavaroiden käyttö.
 • Kun tavarat asetetaan menettelyyn, tulli-ilmoituksessa pitää ilmoittaa INF-numero, joten päätöstilitystä ei tarvitse antaa.
 • Menettelyn määräajan päättymisestä ei tule muistutussanomaa.

Huomioi nämä

Miten annan tuonnin tulli-ilmoituksen? 

Sisäisestä jalostuksesta vapaaseen liikkeeseen 

Kun tullaat tavarat sisäisen jalostuksen jälkeen vapaaseen liikkeeseen, käytä menettelyä 4051. 
Ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi sisäisen jalostuksen ilmoitus koodilla IM ja tunnisteena Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelusta (ITU) saatu tapahtumatunnus.
Kun sisäinen jalostusmenettely päättyy tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutukseen, tulli-ilmoituksessa pitää ilmoittaa lisämenettely F44 tai 644. Lisämenettelyllä ilmaistaan, minkä artiklan mukaan tullivelka on määritelty luvassa. Jos haluat soveltaa lisämenettelyä 150 tai 160, lisämenettelyä F44 tai 644 ei ilmoiteta. 

 • Ilmoita lisämenettelynä 644, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy vapaaseen liikkeeseen luovutukseen ja haluat soveltaa tullivelan määrittämiseen UTK:n 85. artiklan 1. kohtaa.
 • Ilmoita lisämenettelynä F44, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy vapaaseen liikkeeseen luovutukseen ja haluat soveltaa tullivelan määrittämiseen UTK:n 86. artiklan 3. kohtaa.

  Jos ilmoitat lisämenettelyksi F44, ilmoita tavaraerälle ”FIXXX”-lisätietokoodilla seuraavat tiedot:
  • nimike, joka on annettu, kun tavarat on ilmoitettu menettelyyn 51
  • kuinka paljon menettelyyn 51 asetettua materiaalia on käytetty vapaaseen liikkeeseen luovutettavan tuotteen valmistukseen ja mikä materiaalin arvo on.
 • Ilmoita lisämenettelynä ”160 - Erityismenettelyt - vastaavat tavarat – muiden kuin unionitavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen”, jos käytät vastaavia tavaroita (UTK 223. artiklan 1. kohdan 1. alakohta ja TA:n 269. artikla). 
 • Ilmoita lisämenettelynä ”150 – Sisäinen jalostus, menettelyn yksinkertaistettu päättäminen”, jos sisäisen jalostuksen luvassa on sallittu menettelyn yksinkertaistettu päättäminen (UTK 256. artikla ja TA 324. artikla).

Ilmoita lisätietokoodeina joko pelkkä 00700 tai 00700 ja 00800:

 • 00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)
  • Ilmoita lisätietokoodin kuvauksena joko sisäisen jalostuksen lupanumero (eli tavanomaisen luvan numero tai yksinkertaistetun luvan numero eli tullauspäätöksen numero, kun lupa on haettu tulli-ilmoituksella) tai INF-numero. 
 • 00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)
  • Ilmoita koodi 00800 silloin, kun alun perin menettelyyn 51 asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita myös lisätietokoodi 00700 ja sen kuvaus.
   • Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat UTK 5(36) artiklan mukaan muita kuin tariffitoimenpiteitä. Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja –rajoitukset. Esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat  tariffitoimenpiteitä.
 • Jos olet tavanomaisen luvan haltija, ilmoita tavara-erälle liiteasiakirjakoodi ”C601 IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat luvat” ja ilmoita kuvaukseksi sisäisen jalostuksen lupanumero (eli tavanomaisen luvan numero).

Kun sisäinen jalostus on päätetty asettamalla tavarat tullivarastointimenettelyyn

Kun tavarat on sisäisen jalostuksen jälkeen asetettu tullivarastointimenettelyyn, joka päätetään tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutukseen, ilmoituksessa annettavat tiedot määräytyvät sisäisen jalostuksen menettelyn mukaan. Anna tulli-ilmoituksessa tullimenettelykoodiksi 4051 ja tullimenettelyn vaatimat tiedot (tullimenettelykoodia 4071 ei käytetä). Ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi tullivarastoinnin MRN-numero sekä tavaraerän lisätiedoissa koodi ”FICWD – Tullivarastosta otto”. Ilmoita tavaraerän liiteasiakirjana koodilla ”1ZZZ” sisäisen jalostuksen tapahtumatunnus, jonka olet saanut Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelusta (ITU).

Asiakastiedote 9.4.2021: Uusi koodi (Y067) käyttöön, kun erityismenettely tai väliaikainen varastointi päätetään 1.1.2021 tai sen jälkeen


Sisäinen jalostus voidaan päättää passitukseen vain, jos tavara siirretään toiselle luvanhaltijalle unionissa. Passituksen tulli-ilmoituksen lisätiedoissa on ilmoitettava

 • ”ZZZ” (muu) ja ”IP” sekä lisäksi mahdolliset sisäisen jalostuksen lupanumero ja INF-numero.

Edeltävänä menettelynä ilmoitetaan sisäisen jalostusmenettelyn tullauspäätöksen numero.

Jos sisäiseen jalostukseen asetettuun tavaraan kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä (esim. tarkkailuasiakirja), tulee IP -merkinnän lisäksi olla merkintä ”C P M”


Sisäisen jalostuksen lupa myönnetään pääsääntöisesti unioniin sijoittautuneelle yritykselle, joka suorittaa tai suorituttaa tavaroiden jalostuksen. Lupaa ei myönnetä esimerkiksi sellaiselle maahantuojalle, joka myy tai käyttää tavaran sellaisenaan tai jolla ei ole yhteyttä jalostustoimintaan.

Lupa voidaan perustelluissa satunnaisissa tapauksissa myöntää myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle. Esimerkiksi silloin kun on kyse yksityishenkilöstä, eikä tapauksella katsota olevan suurta taloudellista merkitystä.

Hae kirjallista Lupakeskuksen myöntämää lupaa etukäteen. Hae sisäisen jalostusmenettelyn käytön lupa Luvat-verkkopalvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus Tullipäätökset-järjestelmässä. Unioniluvan myöntäminen edellyttää muun muassa osallistuvien jäsenvaltioiden suostumusta sekä toimivan tietojenvaihtojärjestelmän luomista luvanhaltijan ja eri jäsenvaltioiden välillä. 

Lupaa menettelyn soveltamiseen voidaan hakea tulli-ilmoituksella, jolloin tarvittavat lisätiedot annetaan sanomailmoituksella tai SAD-lomakkeella. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn.


 • Hakija on sijoittautunut unionin alueelle (lupa voidaan erityisperustein myöntää myös unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle hakijalle).
 • Hakijalla on voimassa oleva yleisvakuus.
 • Hakijan taloudelliset edellytykset täyttyvät.
 • Hakija ei saa olla syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen.
 • Hakijalla on riittävä kirjanpito tullitarkastuksia varten.
 • Hakijalla on riittävä päätöstilitys.

Jos sisäisen jalostuksen seurauksena syntyy tullivelka, maksettavien tuontitullien määrä voidaan määrittää joko menettelyyn asetettujen tavaroiden perusteella (UTK 86(3) artikla) tai vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tuotteiden  perusteella (UTK 85 artikla).

Tullivelan määrittämiseen käytettävästä artiklasta riippumatta tuontitullien taso on kuitenkin aina tullivelan syntymispäivänä voimassa oleva tullien määrä. Luvanhaltijan on itse valittava ensisijaisesti sovellettava tullivelka-artikla lupahakemuksessa.


 • Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013) artiklat 22–28, 77–80, 210–225
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 15, 259, 264–269
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 15–18, 161, 166–169, 172–175, 178–180, 239–240
 • Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55