Sisäinen jalostus

Sisäinen jalostus on erityismenettely, jossa EU:n tullialueelle tuodaan tavaroita jalostettavaksi. Jalostuksessa voidaan esimerkiksi valmistaa, korjata, entisöidä, kunnostaa tai muuten käsitellä menettelyyn asetettuja tavaroita.

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla.

Menettelyyn asettamisvaiheessa tavaroista ei kanneta tuontitulleja, arvonlisäveroa, valmisteveroa tai polkumyyntitulleja. Nämä tulevat kannettavaksi vasta menettelyä päätettäessä, jos menettely päätetään luovuttamalla menettelyyn asetetut tavarat tai jalostetut tuotteet vapaaseen liikkeeseen EU:n tullialueella.

Sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettaviin tavaroihin sovelletaan vain sellaisia kauppapoliittisia toimenpiteitä, joissa kielletään tavaroiden saapuminen EU:n tullialueelle tai poistuminen EU:n tullialueelta.

Menettelyn käyttämiseen tarvitaan aina Tullin lupa. Hae kirjallista lupaa Tullin lupakeskukselta. Myös tulli-ilmoitus voi toimia lupahakemuksena, jolloin tavaroiden luovuttaminen menettelyyn on samalla lupa.

Esimerkkejä sisäisen jalostuksen käyttötilanteista:

 • Menettely alkaa yleensä tuonnilla (IM/EX), jossa EU:n ulkopuolelta tuodaan tavaroita EU:n alueelle jalostettavaksi. Esimerkki: EU:n alueelle tuodaan raaka-aineeksi kangasta, josta valmistetaan jalostuksessa T-paitoja.
 • Menettely on mahdollista aloittaa myös ennakkoviennillä (EX/IM). Ensin vastaavista unionitavaroista valmistetut valmiit jalostetut tuotteet viedään EU:n ulkopuolelle. Viennin jälkeen EU:n ulkopuolelta voidaan tuoda ei-unionitavaroita niiden vastaavien unionitavaroiden tilalle, joita käytettiin valmistuksessa. Ennakkoviennillä alkava sisäinen jalostus vaatii aina Tullin lupakeskuksen myöntämän kirjallisen luvan, jossa on mainittu ennakkovienti ja mahdollisuus käyttää vastaavia unionitavaroita. Esimerkki: EU:n ulkopuolelle viedään valmiita jalostettuja tuotteita T-paitoja, joiden valmistamiseen on käytetty vastaavia unionitavaroita eli kangasta. EU:n ulkopuolelta tuodaan ei-unionikangasta sama määrä, jota on käytetty vietyjen T-paitojen valmistuksessa.      

Luvanhaltijan on yleensä oltava sijoittautunut EU:n tullialueelle. Lupa voidaan satunnaisissa tapauksissa ja perustellusta syystä myöntää myös EU:n tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle. Tällöin kyseessä on yleensä yksityishenkilö eikä tapauksella ole suurta taloudellista merkitystä.

Menettely on päätettävä määräajassa, joka on ilmoitettu sisäisen jalostuksen luvassa. Menettely voidaan päättää mihin tahansa hyväksyttävään tullimenettelyyn, yleensä jälleenvientiin tai vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen. Jos menettely päätetään luovuttamalla tavarat vapaaseen liikkeeseen, tavaroista pitää maksaa tulli ja arvonlisävero. Muita vaihtoehtoja on muun muassa asettaminen tullivarastointimenettelyyn tai passitusmenettelyyn.

Yleistä menettelykoodeista

 • Aiemmat sisäisen jalostuksen 7-alkuiset kansalliset menettelykoodit poistuvat.
  • Menettelykoodit poistuvat ensin niistä tuonti-ilmoituksista, jotka annetaan Tulliselvityspalvelussa (UTU).
  • Koodit jäävät vielä käyttöön viennillä alkavien menettelyjen ilmoituksiin, kunnes myös vienti-ilmoitukset siirtyvät Tulliselvityspalveluun (UTU).
 • Kansalliset menettelykoodit poistuvat. Jatkossa menettelyä täydennetään lisämenettelykoodeilla.
  • Lisämenettelykoodilla ei erotella, onko kyseessä Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa vai tulli-ilmoituksella haettava lupa
 • Ilmoita erityismenettelyn vaatimat lisätiedot
  • sanomalla tavaraerän lisätietokoodeilla (esim. ”FIXBQ – ehdotettu tunnistusmenetelmä”)
  • Tulliselvityspalvelussa kirjoittamalla tekstikenttään tai valitsemalla lisätieto alasvetovalikosta.

Päätöstilitys ja menettelyn päättämisen määräajat

 • Päätöstilitys voidaan antaa erikseen lähetettävällä asiakirjalla tai vapaamuotoisella yhteydenottosanomalla FI439, yhteydenoton syykoodilla 007.
  • Päätöstilitykselle tulee myöhemmin oma sanoma FI488.
 • Menettelyn määräajan ja päätöstilityksen määräajan päättymiseen on tulossa muistutussanoma.
  • Poikkeuksena tullimenettely 5111
 • Asiakkaan on mahdollista pyytää pidennystä menettelyn päättämisen määräaikaan sanomalla FI439 ja yhteydenoton syykoodilla ”003 – Määräajan pidennys”.

Yleisimmin käytettävät koodit sisäisessä jalostuksessa

 • Tullimenettelykoodi 51xx
 • Lisämenettelykoodi 999
 • Etuuskohtelu 100
 • Liiketoiminnan (kauppatapahtuman) luonne 11, 41, 42 tai 60

Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

 • Luvan tyyppi ja luvan numero
  • Ilmoituksessa ei tarvita luvasta muita tietoja kuin tyyppi ja numero
  • Menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.
  • Tullin lupakeskuksen myöntämän luvan pitää olla voimassa, kun menettely aloitetaan.
  • Ilmoitustietoja verrataan lupatietoihin, joten luvan muutokset on tehtävä välittömästi, jos muutokset liittyvät
   • tullinimikkeisiin
   • jalostuspaikan osoitteeseen

Tulli-ilmoituksella haettava lupa

 • Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella, on käytettävä vakiomuotoista tulli-ilmoitusta.
 • Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa:
  • Tullimenettelyn valitsemisen jälkeen valitse, että sinulla ei ole voimassa olevaa lupaa. Voit myös esimerkiksi kopioida aikaisemmin tekemäsi ilmoituksen, jolloin lupahakemuksen tiedot kopioituvat automaattisesti uudelle ilmoitukselle.
  • Ilmoita erityismenettelyiden lisätiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Ilmoita lisätieto valitsemalla se alasvetovalikosta tai täyttämällä tarvittava teksti.
  • Ilmoita esimerkiksi ehdotettu tunnistusmenetelmä näin:
   • Valitse aina koodi ”7 – Muut tunnistustavat” ja ilmoita tunnisteeksi ”kirjanpito” ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite.
   • Usein tarvitaan kaksi tunnistusmenetelmää, joten valitse lisäksi esimerkiksi koodi ”1 – Sarja- tai valmistusnumero” ja ilmoita tavaran sarja- tai valmistenumero.
 • Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavilla lisätietokoodeilla:
  • ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus” ja jätä kuvauskenttä tyhjäksi
  • jompikumpi tullivelka-artikla:
   • ”FID85” (UTK 85 art.)
   • ”FID86” (UTK 86 art. 3 kohta)
  • ”FIXBH – menettelyn päättämisen määräaika” ja sen kuvauksena aika täysinä kuukausina
  • ”FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat” ja sen kuvauksena menettelyn päättävän tullitoimipaikan tunnus
  • ”FIXAA – valvova tullitoimipaikka”
   • Suomessa ilmoitetaan aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”
  • ”FIXBP – Jalostetut tuotteet (CN-koodi;tavarankuvaus)” ja sen kuvauksena nimike ja tavarankuvaus (XML-sanomassa muodossa ”8901101000;Laiva”)
  • ”FIXBO – Arvoitu tuotto ja tuotonmääritystapa” ja sen kuvauksena esimerkiksi tavaroista saatavien jalostettujen tuotteiden määrä tai prosentuaalinen osuus (esim. ”100 %”, kun kaikki tuotteet käytetään)
  • ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne” ja sen kuvauksena käytön luonne, esimerkiksi korjaus, leikkaus, ompelu, koneistus tai kokoonpano
  • ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”
   • Ilmoita kuvauksena koodi ja sen tarkennin:
    • ”1” – Sarja- tai valmistusnumero
    • ”2” – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen
    • ”4” – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen
    • ”5” – Analyysien tekeminen
    • ”6” – Tiedonantolomake maasta toiseen valmistettaviksi, jalostettaviksi tai korjattaviksi lähetettyjen tavaroiden väliaikaisen viennin helpottamiseksi (soveltuu ainoastaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn)
    • ”7” – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta)
    • ”8” – Ei koodeksin 250 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia tunnistamistoimenpiteitä (soveltuu ainoastaan väliaikaiseen maahantuontiin)
   • Esimerkki FIXBQ-koodin kuvauksesta, kun ilmoitat tunnistusmenetelmiä:
    • Ilmoita aina koodi ”7” ja kirjanpidon tarkentimena puolipisteen jälkeen säilytyspaikan osoite (XML-sanomassa muodossa ”7;kirjanpidon säilytyspaikka”).
    • Jos kyseessä on esimerkiksi auto, ilmoita lisäksi koodi ”1” (Sarja- tai valmistusnumero) ja sen tarkentimena auton valmistenumero (XML-sanomassa muodossa ”1;12356”).
  • Jalostustoiminnon suorituspaikka ilmoitetaan kahdella lisätietokoodilla:
   • Ilmoita aina ”FIXAC – Jalostuspaikka(t)”.
   • Ilmoita lisäksi ensimmäinen jalostuspaikka koodilla ”FIFPU – Jalostus tai käyttöpaikka”, kun
    • ensimmäinen jalostus- tai käyttöpaikka on toisessa unionimaassa tai
    • luvanhakija on unionin ulkopuolelle sijoittautunut.

Taloudellisten edellytysten lisätietokoodit ja kuvaukset muuttuvat, kun lupaa haetaan tulli-ilmoituksella

 • Aiemmin käytössä olleet taloudellisten edellytysten koodit, kuten ”XAU”, ”XAS” ja ”XBG”, poistuvat käytöstä.
 • Tulliselvityspalvelussa valitse taloudellisen edellytyksen koodi alasvetovalikosta.
 • Sanomailmoituksella ilmoita lisätietokoodi ”FIXBG” ja sen kuvaukseksi koodi, joka kertoo, mitä taloudellista edellytystä käytetään. Seuraavat koodit ovat mahdollisia:
  • koodi ”1” – niiden tuotteiden jalostus, joita ei mainita liitteessä 71-02
  • koodi ”2” – korjaaminen
  • koodi ”3” – luvanhaltijan käyttöön suoraan tai välillisesti annettujen tavaroiden jalostus unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen toimeksiantajan ohjeiden mukaan ja tämän lukuun ja yleensä pelkästään jalostuskustannusten maksamista vastaan (=palkkatyö)
  • koodi ”10” – tavaroiden jalostus sen varmistamiseksi, että ne täyttävät niiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tekniset vaatimukset
  • koodi ”11” – muiden kuin kaupallisten tavaroiden jalostus (esimerkiksi yksityishenkilö asettaa menettelyyn)
  • koodi ”12” – taloudellisten edellytysten tutkimisen jälkeen annetun aikaisemman luvan nojalla tuotettujen tavaroiden jalostus
  • koodi ”13” - palmuöljyn jähmeiden ja nestemäisten jakeiden, kookosöljyn, kookosöljyn nestemäisten jakeiden, palmunydinöljyn, palmunydinöljyn nestemäisten jakeiden, babassuöljyn tai risiiniöljyn jalostus tuotteiksi, joita ei ole tarkoitettu elintarvikealalle
  • koodi ”14” – jalostus siviili-ilma-aluksiin yhdistettäviksi tai niissä käytettäviksi tuotteiksi, joille on annettu huolto- ja valmistustodistus (eli EASA 1 -lomake tai neuvoston asetuksen (EU) 2018/581 2 artiklassa tarkoitettu vastaava todistus)
  • koodi ”15” – jalostus tuotteiksi, joihin sovelletaan tiettyihin aseisiin ja puolustustarvikkeisiin sovellettavaa tuontitullin yksipuolista suspendoimista neuvoston asetuksen (EY) N:o 150/2003 ( 1 ) mukaisesti
  • koodi ”16” – tavaroiden jalostus näytteiksi
  • koodi ”17” – elektronisten komponenttien, osien, yhdistelmien tai muiden ainesten jalostus informaatioteknologiatuotteiksi
  • koodi ”18” – yhdistetyn nimikkeistön koodien 2707 tai 2710 kuuluvien tavaroiden jalostus yhdistetyn nimikkeistön koodien 2707, 2710 tai 2902 kuuluviksi tuotteiksi
  • koodi ”19” – osien tai komponenttien saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja talteenotto
  • koodi ”21” – koodeksin 220 artiklassa tarkoitetut tavanomaiset käsittelyt
  • koodi ”22” – sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettaviin tavaroihin sovellettavien tuontitullien yhteenlaskettu arvo hakijaa, kalenterivuotta ja kutakin yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroista alanimikettä kohden on enintään 150 000 euroa sellaisista tavaroista, jotka kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteen 71-02 soveltamisalaan, ja enintään 300 000 euroa muista tavaroista, paitsi jos sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettaviksi tarkoitettuihin tavaroihin sovellettaisiin väliaikaista tai lopullista polkumyyntitullia, tasoitustullia, suojatoimenpidettä tai lisätullia myönnytysten keskeyttämisen vuoksi, jos ne olisi ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen.

Sisäinen jalostus, kun vastaavien tavaroiden ennakkovienti päättyy tuontiin

 • Tullimenettely 5111 vaatii myös jatkossa Tullin lupakeskuksen lupaa.
 • Luvassa pitää olla myös jatkossa mainittu vastaavien tavaroiden käyttö.
 • Kun tavarat asetetaan menettelyyn, tulli-ilmoituksessa pitää ilmoittaa INF-numero, joten päätöstilitystä ei tarvitse antaa.
 • Menettelyn määräajan päättymisestä ei tule muistutussanomaa.

Huomioi nämä

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot, kun tavaroita ollaan luovuttamassa sisäisen jalostuksen tullimenettelystä (4051) vapaaseen liikkeeseen ja tullivelka on syntymässä UTK:n 85. artiklan perusteella.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • menettely 4051
 • tulliselvitettävän tavaran tullinimike
 • tullausajankohdan mukainen tavaran arvo ja määrä
 • luvan tiedot, jos sinulla on kirjallinen lupa Tullin lupakeskukselta
  • Ilmoita lupa liiteasiakirjakoodilla ”C601 IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat luvat” ja anna kuvaukseksi luvan numero.
 • edeltävä asiakirja
  • Ilmoita edeltävä asiakirja koodilla ”IM” ja anna tunnisteena tullausnumero, jonka olet saanut Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelusta (ITU).
 • lisämenettelykoodi 644, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy vapaaseen liikkeeseen luovutukseen ja haluat soveltaa tullivelan määrittämiseen UTK:n 85. artiklan 1. kohtaa
 • lisätietokoodi ”00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)”
  • Ilmoita koodin ”00700” kuvauksena jompikumpi seuraavista:
   • sisäisen jalostuksen lupanumero, jos sinulla on kirjallinen lupa
   • tullausnumero, jos lupa on haettu tulli-ilmoituksella
  • Ilmoita ”00700”-lisätietokoodin lisäksi lisätietokoodi ”00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)”, jos alun perin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita kuvauksessa, mikä kauppapoliittinen toimenpide tavaraan kohdistuu.
   • Huom! Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat muita kuin tariffitoimenpiteitä (UTK 5 art. 36 k.). Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja -rajoitukset. Sen sijaan esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat tariffitoimenpiteitä, joita ei lasketa kauppapoliittisiksi toimenpiteiksi.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot, kun tavaroita ollaan luovuttamassa sisäisen jalostuksen tullimenettelystä (4051) vapaaseen liikkeeseen ja tullivelka on syntymässä UTK:n 86. artiklan 3. kohdan perusteella. Tullivelka syntyy tämän artiklan perusteella, jos luvassa on mainittu tullivelka-artikla UTK 86 (3) ja vapaaseen liikkeeseen ollaan luovuttamassa luvan mukaista jalostettua tuotetta.

 Ilmoita seuraavat tiedot:

 • menettely 4051
 • luvan mukaisen jalostetun valmiin tuotteen tullinimike
 • luvan mukaisen valmiin jalostetun tuotteen arvo ja määrä
 • luvan tiedot, jos sinulla on kirjallinen lupa Tullin lupakeskukselta
  • Ilmoita lupa liiteasiakirjakoodilla ”C601 IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat luvat” ja anna kuvaukseksi luvan numero.
 • edeltävä asiakirja
  • Ilmoita edeltävä asiakirja koodilla ”IM” ja anna tunnisteena tullausnumero, jonka olet saanut Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelusta (ITU).
 • lisämenettelykoodi F44, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy luvanmukaisten jalostettujen tuotteiden luovutukseen vapaaseen liikkeeseen ja tullivelka-artiklaksi on määritelty UTK:n 86. artiklan 3. kohta
 • Ilmoita tullin kantamista varten jokaiselle tavaraerälle lisätietokoodilla ”FIXXX” seuraavat tiedot:
  • sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetun tavaran nimike ja tavarankuvaus
  • paljonko sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettua tavaraa on käytetty vapaaseen liikkeeseen luovutettavan tuotteen valmistukseen
  • mikä on sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetun tavaran arvo ja alkuperä.
 • lisätietokoodi ”00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)”
  • Ilmoita koodin ”00700” kuvauksena jompikumpi seuraavista:
   • sisäisen jalostuksen lupanumero, jos sinulla on kirjallinen lupa
   • tullausnumero, jos lupa on haettu tulli-ilmoituksella
   • Ilmoita ”00700”-lisätietokoodin lisäksi lisätietokoodi ”00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)”, jos alun perin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita kuvauksessa, mikä kauppapoliittinen toimenpide tavaraan kohdistuu.
    • Huom.! Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat muita kuin tariffitoimenpiteitä (UTK 5 art. 36 k.). Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja -rajoitukset. Sen sijaan esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat tariffitoimenpiteitä, joita ei lasketa kauppapoliittisiksi toimenpiteiksi.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot, kun tavara on tuotu korjattavaksi ja asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn (4051), mutta tavaraa ei ole voitu korjata ja rikkinäinen tuote luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. Tässä tapauksessa tullivelka määritetään UTK:n 85. artiklan perusteella.

Katso ohje sen mukaan, oletko maksanut rikkinäisestä tavarasta omistajalle vai et.

Jos olet maksanut rikkinäisestä tavarasta

Ilmoita seuraavat tiedot, kun tulliselvität korjaamattoman rikkinäisen tavaran, josta olet maksanut korvausta tavaran omistajalle tai olet ostanut tavaran:

 • menettely 4051
 • lisämenettelykoodi 644
 • tavaran nimike, jonka on oltava sama kuin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettaessa
 • liiketoiminnan luonne
 • Jos liiketoimi perustuu kauppaan, ilmoita ”11 – Suora myynti/osto”.
 • tavaran arvo
 • Ilmoita kauppahinnaksi (laskutushinta) tavaran arvo, johon lisätään korjauskustannukset, jos ne eivät sisälly jo kauppahintaan.
 • Ilmoita kauppahintaan lisättävät erät:
  • Kun arvo on enintään 20 000 euroa, ilmoita esimerkiksi rahti ja vakuutus koodilla ”1A – Lisättävät erät yhteensä”.
  • Kun arvo on yli 20 000 euroa, ilmoita esimerkiksi rahti ja vakuutus koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavara tuodaan Euroopan unioniin”.    
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Jos liiketoiminnan luonne on ”11 – Suora osto/myynti”, ilmoita koodi ”1 – Tuotujen tavaroiden kauppa-arvo”.
 • luvan tiedot, jos sinulla on kirjallinen lupa Tullin lupakeskukselta
  • Ilmoita lupa liiteasiakirjakoodilla ”C601 IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat luvat” ja anna kuvaukseksi luvan numero.
 • edeltävä asiakirja
  • Ilmoita edeltävä asiakirja koodilla IM ja anna tunnisteena tullausnumero, jonka olet saanut Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelusta (ITU).
 • lisämenettelykoodi 644, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy vapaaseen liikkeeseen luovutukseen ja haluat soveltaa tullivelan määrittämiseen UTK:n 85. artiklan 1. kohtaa.
 • lisätietokoodi ”00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)”
  • Ilmoita koodin ”00700” kuvauksena jompikumpi seuraavista:
   • sisäisen jalostuksen lupanumero, jos sinulla on kirjallinen lupa
   • tullausnumero, jos lupa on haettu tulli-ilmoituksella
  • Ilmoita ”00700”-lisätietokoodin lisäksi lisätietokoodi ”00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)”, jos alun perin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita kuvauksessa, mikä kauppapoliittinen toimenpide tavaraan kohdistuu.
   • Huom.! Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat muita kuin tariffitoimenpiteitä (UTK 5 art. 36 k.). Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja -rajoitukset. Sen sijaan esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat tariffitoimenpiteitä, joita ei lasketa kauppapoliittisiksi toimenpiteiksi.

Kun et ole maksanut rikkinäisestä tavarasta

Ilmoita seuraavat tiedot, kun tulliselvität korjaamattoman rikkinäisen tavaran, josta et ole maksanut korvausta tavaran omistajalle:

 • menettely 4051
 • lisämenettelykoodi 644
 • tavaran nimike, jonka on oltava sama kuin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettaessa
 • liiketoiminnan luonne
  • Jos tavaran omistus on siirtynyt ilman rahallista korvausta, ilmoita liiketoiminnan luonteeksi ”34 – Liiketoimet, joihin liittyy omistuksen siirto ilman rahallista korvausta”.
 • tavaran arvo
  • tavaran arvosta pitää olla kirjallinen näyttö, joka on todennettavissa jälkikäteen
  • tavaran arvon pitää sisältää aina myös korjauskustannukset
  • Jos tavara on ilmainen, voit ilmoittaa kauppahintana (laskutushinta) 0 sekä valuutan.
  • Jos tavarasta ei kanneta tullia ja sen arvo on enintään 20 000 euroa, ilmoita tavaran arvo korjauskustannuksineen ja EU:n ulkopuoliset lisäkustannukset kuten rahti ja vakuutus lisättävänä eränä koodilla ”1A – Lisättävät erät yhteensä”
  • Jos tavarasta kannetaan tullia tai sen arvo on yli 20 000 euroa, ilmoita tavaran arvo korjauskustannuksineen ja EU:n ulkopuoliset lisäkustannukset kuten rahti ja vakuutus lisättävänä eränä koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavara tuodaan Euroopan unioniin”
 • tavaraerän tiedoissa lisätietokoodilla ”FIXXX – muu lisätieto” syy sille, miksi tavara on ilmainen
 • liitteenä asiakirja, jossa on laskelma tai peruste tavaran arvolle
  • Asiakirjasta on käytävä ilmi selkeästi, miten Tullille ilmoitettuun tavaran arvoon on päädytty.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Kun liiketoiminnan luonteeksi on ilmoitettu 34, ilmoita arvonmääritysmenetelmäksi jokin seuraavista koodeista:
   • ”2 – Samanlaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”3 – Samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”4 – Deduktiivinen arvo”
   • ”5 – Laskettu arvo”
   • ”6 – Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)”
 • luvan tiedot, jos sinulla on kirjallinen lupa Tullin lupakeskukselta
  • Ilmoita lupa liiteasiakirjakoodilla ”C601 IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat luvat” ja anna kuvaukseksi luvan numero.
 • edeltävä asiakirja
  • Ilmoita edeltävä asiakirja koodilla IM ja anna tunnisteena tullausnumero, jonka olet saanut Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelusta (ITU).
 • lisämenettely 644, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy vapaaseen liikkeeseen luovutukseen ja haluat soveltaa tullivelan määrittämiseen UTK:n 85. artiklan 1. kohtaa.
 • lisätietokoodi ”00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)”
  • Ilmoita koodin ”00700” kuvauksena jompikumpi seuraavista:
   • sisäisen jalostuksen lupanumero, jos sinulla on kirjallinen lupa
   • tullausnumero, jos lupa on haettu tulli-ilmoituksella
  • Ilmoita ”00700”-lisätietokoodin lisäksi lisätietokoodi ”00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)”, jos alun perin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita kuvauksessa, mikä kauppapoliittinen toimenpide tavaraan kohdistuu.
   • Huom.! Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat muita kuin tariffitoimenpiteitä (UTK 5 art. 36 k.). Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja -rajoitukset. Sen sijaan esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat tariffitoimenpiteitä, joita ei lasketa kauppapoliittisiksi toimenpiteiksi.

Sisäisessä jalostuksessa olleen tavaran hävittäminen tai romuttaminen

Jos tarkoituksena on hävittää sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettu tavara, ilmoita tavara uudelleen sisäisen jalostuksen menettelyyn 5151. Ilmoita uuden sisäisen jalostuksen menettelyn taloudellisena edellytyksenä ”19 – saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja osien tai komponenttien talteenotto”. Menettelyyn asettaja voi olla toinen luvanhaltija kuin se, joka alun perin asetti tavarat sisäisen jalostuksen menettelyyn.

Jos hävittämisen jälkeen jäljelle jää romua tai jätettä, se on tulliselvitettävä vapaaseen liikkeeseen. Käytä tullimenettelyä 4051 ja lisämenettelyä 644. Voit käyttää tulli-ilmoituksessa jätteen tai romun tullinimikettä ja arvoa. 


Sisäisen jalostuksen menettely voidaan päättää tullivarastointimenettelyyn. Jos tullivarastointimenettelyyn asetetut tavarat, jotka ovat olleet aikaisemmin sisäisessä jalostuksessa, luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, anna ilmoituksen tiedot sisäisen jalostuksen menettelyn mukaisesti.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • tullimenettelykoodi 4051 (tullimenettelykoodia 4071 ei käytetä)
 • sisäisen jalostuksen luvan mukainen tullivelka-artikla lisämenettelykoodilla 644 tai F44 sekä tullimenettelyn ja lisämenettelyn vaatimat tiedot
 • edeltäväksi asiakirjaksi tullivarastoinnin MRN-viitenumero
 • tavaraerän lisätiedoissa koodi ”FICWD – Tullivarastosta otto”
 • tavaraerän liiteasiakirjana sisäisen jalostuksen tapahtumatunnus koodilla ”1ZZZ”.

Katso ilmoituksessa annettavat muut tarvittavat lisätiedot sen mukaan, mikä tullivelka-artikla on mainittu luvassa. Jos tullivelka-artikla on UTK 85, lue kohta ”Sisäisen jalostuksen päättäminen vapaaseen liikkeeseen luovutukseen (UTK 85), lisämenettelykoodi 644”. Jos tullivelka-artikla on UTK 86 (3), lue kohta ”Sisäisen jalostuksen päättäminen vapaaseen liikkeeseen luovutukseen (UTK 86 (3)), lisämenettelykoodi F44”.

Muista antaa myös lisätietokoodit:

 • Ilmoita aina lisätietokoodi ”00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)”
  • Ilmoita koodin ”00700” kuvauksena jompikumpi seuraavista:
   • sisäisen jalostuksen lupanumero, jos sinulla on kirjallinen lupa
   • tullausnumero, jos lupa on haettu tulli-ilmoituksella
  • Ilmoita ”00700”-lisätietokoodin lisäksi lisätietokoodi ”00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)”, jos alun perin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita kuvauksessa, mikä kauppapoliittinen toimenpide tavaraan kohdistuu.
   • Huom.! Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat muita kuin tariffitoimenpiteitä (UTK 5 art. 36 k.). Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja -rajoitukset. Sen sijaan esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat tariffitoimenpiteitä, joita ei lasketa kauppapoliittisiksi toimenpiteiksi.

Kun tavarat luovutetaan sisäisen jalostuksen menettelystä vapaaseen liikkeeseen, ilmoita tilastoarvo seuraavalla tavalla.

Ilmoita tullimenettelyn 4051 tulli-ilmoituksessa tilastoarvoksi tuotujen tavaroiden arvo, johon on lisätty tavaroiden jalostuskustannukset, lisättyjen materiaalien arvo sekä rahti- ja vakuutuskustannukset. Tilastoarvo ilmoitetaan samalla tavalla huolimatta siitä, mitä tullivelka-artiklaa käytetään.


Vastaavien tavaroiden käyttämiseen pitää olla etukäteen haettu lupa Tullin lupakeskukselta. Luvassa on oltava mainittu, että vastaavien tavaroiden käyttäminen on sallittua.

Vastaavia unionitavaroita voi käyttää sisäisen jalostuksen menettelyssä (51xx) (IM/EX) sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka viedään EU:n ulkopuolelle.

Vastaavilla unionitavaroilla ja menettelyyn asetetuilla ei-unionitavaroilla on oltava sama nimike kahdeksan numeron tarkkuudella sekä sama kaupallinen laatu ja tekniset ominaisuudet.

Vastaavien tavaroiden käyttö

Vastaavien tavaroiden käyttö tarkoittaa sitä, että jalostuksessa käytetään ei-unionitavaroiden sijaan unionitavaroita (tullimenettelykoodi 51xx, kansallinen menettelykoodi 7SA).

Valmistetut jalostetut tavarat, joiden valmistuksessa on käytetty vastaavia unionitavaroita, jälleenviedään (tullimenettelykoodi 3151, kansallinen menettelykoodi 7SA). Sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetusta ei-unionitavarasta on annettava jälleenvienti-ilmoituksen kanssa samanaikaisesti tuonti-ilmoitus. Sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetut ei-unionitavarat muuttuvat unionitavaraksi, ja ne on tulliselvitettävä vapaaseen liikkeeseen (tullimenettelykoodi 4051, lisämenettelykoodi 160). Ilmoitus annetaan kieltojen ja tuontirajoitusten selvittämiseksi, vaikka tavaroista ei kanneta tuontitullia.  

Esimerkki

Sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetaan 100 kiloa ei-unionisokeria (tullimenettelykoodi 51xx, kansallinen menettelykoodi 7SA). Jalostuksessa valmistetaan mansikkahilloa, jonka valmistuksessa käytetään vastaavaa unionisokeria 100 kiloa. Unionisokerista valmistettu mansikkahillo jälleenviedään (tullimenettelykoodi 3151, kansallinen menettelykoodi 7SA). Samanaikaisesti annetaan tuonti-ilmoitus ei-unionisokerille (tullimenettelykoodi 4051, lisämenettelykoodi 160), joka oli asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn. Sisäiseen jalostukseen asetettu ei-unionisokeri muuttuu unionitavaraksi.

Vastaavien tavaroiden käyttö ennakkoviennissä

Jos käytät sisäisessä jalostuksessa ennakkovientiä, tarvitset Lupakeskuksen myöntämän kirjallisen luvan, jossa on mainittu vastaavien tavaroiden käyttämisen lisäksi ennakkovienti.

Sisäisen jalostuksen ennakkoviennissä EU:n ulkopuolelle on viety tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty vastaavia unionitavaroita. Näiden unionitavaroiden viennin perusteella syntyy tuontioikeus samalle määrälle ei-unionitavaraa, joka on unionitavarana sisältynyt vietyyn tuotteeseen. Valmiit tuotteet on ensin viety EU:n ulkopuolelle ennakkovientinä tullimenettelyssä 11xx (EX/IM). Vienti-ilmoituksen lisäksi tavaroille pitää aina tehdä sähköinen INF-pyyntö. Tuontioikeuden perusteella tuotavat ei-unionitavarat ilmoitetaan tullimenettelyssä 51xx, ja kansallinen menettely on 7SE. Ei-unionitavarat on tuotava unioniin 6 kuukauden sisällä ennakkoviennin hyväksymisestä.

Esimerkki

Sisäisen jalostuksen ennakkovientinä (tullimenettely 11xx ja kansallinen menettelykoodi 7SE) viedään 100 kiloa mansikkahilloa, jonka valmistuksessa on käytetty vastaavia unionitavaroita (50 kiloa unionisokeria). Mansikkahilloin viennin perusteella syntyy tuontioikeus samalle määrälle ei-unionitavaroita eli 50 kilolle ei-unionisokeria.       


Luvanhaltijan on pitänyt itse valita lupahakemuksessa, mitä tullivelka-artiklaa ensisijaisesti sovelletaan. Luvassa mainittua tullivelka-artiklaa on käytettävä, kun luvanmukaisia pääasiallisia jalostettuja tuotteita tulliselvitetään vapaaseen liikkeeseen ja tullivelka syntyy.

Sisäisessä jalostuksessa tullivelka-artikla on jompikumpi seuraavista:

 • unionin tullikoodeksin 86. artiklan 3. kohta (UTK 86(3))
 • unionin tulikoodeksin 85. artikla (UTK 85).

Tullivelka-artikla UTK 86 (3)

 • Kun olet valinnut tullivelka-artiklaksi UTK 86 (3) ja menettely päätetään luovuttamalla luvan mukaiset jalostetut tuotteet vapaaseen liikkeeseen, syntyvä tullivelka määritetään niiden tavaroiden perusteella, jotka on asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn.
 • Jos tullivelka syntyy, se kannetaan tullivelan syntymispäivänä voimassa olevien tuontitullitasojen mukaisesti.
Esimerkki: Intiasta on tuotu kangasta (nimike 5209xxxx, arvo 1000 euroa, 100 kg) unioniin 1.1.2022, ja kangas on asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn (51xx). Kankaasta valmistuu jalostuksessa nimikkeen 6206xxxx mukaisia paitoja. Paidat tulliselvitetään 2.2.2022 vapaaseen liikkeeseen (4051). Tuontitullit määritellään 2.2.2022 voimassa olevan tullitason mukaisesti menettelyyn asetetulle tavaralle eli kankaalle (nimike 5209xxxx, valmistuksessa käytetyn tavaran arvo 1000 euroa, valmistuksessa käytetyn tavaran määrä 100 kg ja alkuperä Intia).

Tullivelka-artikla UTK 85

 • Kun olet valinnut tullivelka-artiklaksi UTK 85 ja menettely päätetään luovuttamalla luvan mukaiset jalostetut tuotteet vapaaseen liikkeeseen, syntyvä tullivelka määritetään niiden tavaroiden perusteella, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen (4051). Tullivelka kannetaan siis siitä tavarasta, määrästä ja arvosta, mitä ollaan luovuttamassa vapaaseen liikkeeseen. Tätä tullivelka-artiklaa käytetään, jos tullivelka syntyy valmiista jalostetuista tuotteista, toissijaisesta jalostetusta tuotteesta tai jalostuksessa mahdollisesti syntyneestä jätteestä.
 • Jos tullivelka syntyy, se kannetaan tullivelan syntymispäivänä voimassa olevien tuontitullitasojen mukaisesti siitä tavarasta, joka konkreettisesti esitetään tullille. Jos kyse on jalostetusta valmiista tavarasta, tullitaso määritellään valmiin tavaran nimikkeen mukaisesti. Tullausarvona käytetään tällöin valmiin jalostetun tavaran arvoa, joka pitää sisällään myös jalostuskustannukset.
Esimerkiksi: Intiasta on tuotu kangasta (nimike 5209xxxx, arvo 1000 euroa, 100 kg) unioniin 1.1.2022, ja kangas on asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn (51xx). Kankaasta valmistuu jalostuksessa nimikkeen 6206xxxx mukaisia paitoja. Paidat tulliselvitetään 2.2.2022 vapaaseen liikkeeseen (4051). Tuontitullit määritellään 2.2.2022 voimassa olevien tuontitullitason mukaisesti menettelyssä valmistuneelle tavaralle eli paidoille (nimike 6206xxxx, jalostetun tavaran arvo 12000 eur, jalostetun tavaran määrä 120 kg ja alkuperä Intia).

Luvanhaltijan on pidettävä menettelyyn asetetuista tavaroista kirjanpitoa. Kirjanpito on välttämätöntä, sillä tulliviranomaisen täytyy voida valvoa ja tarkastaa menettelyyn asetettuja tavaroita.

Jos menettelyn käyttäminen on pienimuotoista, kirjanpidon ei välttämättä tarvitse olla sähköistä, vaan Tulli voi hyväksyä myös paperisen kirjanpidon.


Sisäisen jalostuksen menettelyn käyttäminen vaati aina luvan.

Kuka voi saada luvan?

Sisäisen jalostuksen lupa voidaan myöntää unioniin sijoittautuneelle yritykselle, joka tekee tai teettää tavaroiden jalostuksen. Lupaa ei myönnetä esimerkiksi sellaiselle maahantuojalle, joka myy tai käyttää tavaran sellaisenaan tai jolla ei ole yhteyttä jalostustoimintaan.

Lupa voidaan satunnaisissa tapauksissa ja perustellusta syystä myöntää myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle. Tällöin kyseessä on yleensä yksityishenkilö eikä tapauksella ole suurta taloudellista merkitystä.

Minkälainen lupa vaaditaan?

Lupaa menettelyn soveltamiseen voi hakea tulli-ilmoituksella. Tällöin tarvittavat lisätiedot annetaan, kun teet ilmoituksen Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa, sanomalla tai SAD-lomakkeella tullitoimipaikassa. Lupa on myönnetty, kun tulli-ilmoitus hyväksytään ja tavarat luovutetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn.

Sinulla pitää kuitenkin aina olla Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa, jos annat tulli-ilmoituksen yksinkertaistettuna, käytät keskitettyä tullausta tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää. Kirjallinen lupa vaaditaan myös, jos aiot käyttää toiminnassa vastaavia tavaroita tai jos jalostustoiminnot suoritetaan useammassa jäsenmaassa.

Luvan laajennus jatkojalostamista varten

Sisäisen jalostuksen menettelyn kirjalliseen lupaan voidaan hakea laajennusta, jos menettelyyn asetettuja tavaroita halutaan viedä väliaikaisesti jatkojalostamista varten unionin ulkopuolelle.

Jatkojalostaminen voidaan kuitenkin suorittaa unionin ulkopuolella myös ilman kirjallisen luvan laajennusta. Tee silloin näin:

 • sisäinen jalostus päätetään jälleenvientiin 3151 unionin ulkopuolelle
 • jatkojalostuksen jälkeen unionin ulkopuolelta tuotavat tavarat asetetaan uudelleen sisäisen jalostuksen menettelyyn.

Miten haen lupaa?

Jos haet kirjallisen luvan Lupakeskukselta, hae se etukäteen. Tällöin hae sisäisen jalostusmenettelyn käytön lupaa Luvat-verkkopalvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.

Jos haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus Tullipäätökset-järjestelmässä. Unioniluvan myöntäminen edellyttää muun muassa osallistuvien jäsenvaltioiden suostumusta sekä toimivan tietojenvaihtojärjestelmän luomista luvanhaltijan ja eri jäsenvaltioiden välillä. 


Luvanhaltijan on annettava valvovalle tullille päätöstilitys 30 päivän kuluessa siitä, kun menettelyn päättämisen määräaika on päättynyt.

Jos valvova tulli ei ole toisin määrännyt, päätöstilityksessä pitää ilmoittaa tiedot, jotka on mainittu delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71-06. Voit katsoa päätöstilityksessä vaaditut tiedot myös sisäisen jalostusmenettelyn luvanhaltijan ohjeesta.

Päätöstilityksen hyväksymisen jälkeen varattu vakuus vapautetaan tai palautetaan.

Luvanhaltijan tai hänen edustajansa on lähetettävä päätöstilitykset luvan mukaiseen menettelyä valvovaan tulliin. Jos olet luottoasiakas, valvova tulli on Sähköinen palvelukeskus (valvovatulli(at)tulli.fi). Jos olet antanut vastuuvakuuden käteisellä ja menettely on aloitettu tullitoimipaikassa, tällöin päätöstilitys on lähetettävä siihen tullitoimipaikkaan, jossa tavarat on asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn. 

Jos menettelyn päättämisen määräaika tai päätöstilityksen antamisen määräaika eivät riitä, voit hakea määräajan pidennystä valvovalta tullilta tullilomakkeella 975s ”Menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen”. Jos edustuksen laatu menettelyyn asetettaessa on ollut suora edustus takaajan vastuulla, menettelyn määräajan pidentämiseen tarvitaan takauksen antajan suostumus.
 


On myös olemassa tiettyjä yksinkertaistuksia, joihin sisäisen jalostuksen menettely (IM/EX) voidaan päättää. Täytäntöönpanoasetuksen (TA) 2015/2447 artiklassa 324 (1) on määritelty kuusi tapausta, joita pidetään jälleenvientinä eli jotka päättävät sisäisen jalostuksen menettelyn.

Esimerkki: Ilma-aluksen osan valmistamiseen johtavan käsittelyn alkaminen voidaan rinnastaa jälleenvientiin, joka päättää sisäisen jalostuksen menettelyn (TA art. 324 k. 1c ja 3). Menettely katsotaan päätetyksi myös kaikkien käsittelyssä syntyvien toissijaisten jalostettujen tuotteiden, kuten leikkuujätteiden ja hukkapalojen, osalta. Kun käsittely aloitetaan, Tullille on annettava tulli-ilmoitus (tullimenettelykoodi 4051, lisämenettelykoodi 150).

Voit hakea luvan sisäisen jalostuksen menettelyn yksinkertaistettuun päättämiseen etukäteen Tullin lupakeskukselta. Lupapäätöksessä pitää olla maininta siitä, että yksinkertaistettu menettely on sallittua (UTK 256. artikla ja TA 324. artikla).

Lue lisää sisäisen jalostuksen ohjeesta (pdf).


Sisäinen jalostus voidaan päättää passitukseen vain, jos tavara siirretään toiselle luvanhaltijalle unionissa. Passituksen tulli-ilmoituksen lisätiedoissa on ilmoitettava

 • ”ZZZ” (muu) ja ”IP” sekä lisäksi mahdolliset sisäisen jalostuksen lupanumero ja INF-numero.

Edeltävänä menettelynä ilmoitetaan sisäisen jalostusmenettelyn tullauspäätöksen numero.

Jos sisäiseen jalostukseen asetettuun tavaraan kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä (esim. tarkkailuasiakirja), tulee IP -merkinnän lisäksi olla merkintä ”C P M”


 • Hakija on sijoittautunut unionin alueelle (lupa voidaan erityisperustein myöntää myös unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle hakijalle).
 • Hakijalla on voimassa oleva yleisvakuus.
 • Hakijan taloudelliset edellytykset täyttyvät.
 • Hakija ei saa olla syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen.
 • Hakijalla on riittävä kirjanpito tullitarkastuksia varten.
 • Hakijalla on riittävä päätöstilitys.

 • Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013) artiklat 22–28, 77–80, 210–225
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 15, 259, 264–269
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 15–18, 161, 166–169, 172–175, 178–180, 239–240
 • Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55