Sisäinen jalostus

Sisäisessä jalostusmenettelyssä kolmansista maista tuodaan Euroopan unioniin tavaroita, joita on tarkoitus esimerkiksi valmistaa, korjata, entisöidä, kunnostaa tai muuten käsitellä.

Sisäisen jalostuksen jälkeen tavarat voidaan jälleenviedä tai luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Menettelyyn asetetuista tavaroista ei kanneta tuontitullia eikä maahantuonnissa kannettavia veroja, ellei menettelyä päätetä luovuttamalla tavarat vapaaseen liikkeeseen unionin tullialueella. Tavaroihin ei myöskään sovelleta kauppapoliittisia toimenpiteitä, jollei niissä kielletä tavaroiden saapumista unionin tullialueelle tai niiden poistumista sieltä.

Menettelyyn asetetuista tavaroista on annettava päätöstilitys menettelyä valvovalle tullille.   

Jos menettely päätetään luovuttamalla tavarat vapaaseen liikkeeseen, maksetaan tavaroista tulli ja arvonlisävero. 1.1.2018 lukien arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat arvonlisäveron Verohallinnolle.

Huomioi nämä

Miten annan tuonnin tulli-ilmoituksen? 

Sisäisestä jalostuksesta vapaaseen liikkeeseen 

Kun tullaat tavarat sisäisen jalostuksen jälkeen vapaaseen liikkeeseen, käytä menettelyä 4051. 
Ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi sisäisen jalostuksen ilmoitus koodilla IM ja tunnisteena Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelusta (ITU) saatu tapahtumatunnus.
Kun sisäinen jalostusmenettely päättyy tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutukseen, tulli-ilmoituksessa pitää ilmoittaa lisämenettely F44 tai 644. Lisämenettelyllä ilmaistaan, minkä artiklan mukaan tullivelka on määritelty luvassa. Jos haluat soveltaa lisämenettelyä 150 tai 160, lisämenettelyä F44 tai 644 ei ilmoiteta. 

 • Ilmoita lisämenettelynä 644, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy vapaaseen liikkeeseen luovutukseen ja haluat soveltaa tullivelan määrittämiseen UTK:n 85. artiklan 1. kohtaa.
 • Ilmoita lisämenettelynä F44, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy vapaaseen liikkeeseen luovutukseen ja haluat soveltaa tullivelan määrittämiseen UTK:n 86. artiklan 3. kohtaa.

  Jos ilmoitat lisämenettelyksi F44, ilmoita tavaraerälle ”FIXXX”-lisätietokoodilla seuraavat tiedot:
  • nimike, joka on annettu, kun tavarat on ilmoitettu menettelyyn 51
  • kuinka paljon menettelyyn 51 asetettua materiaalia on käytetty vapaaseen liikkeeseen luovutettavan tuotteen valmistukseen ja mikä materiaalin arvo on.
 • Ilmoita lisämenettelynä ”160 - Erityismenettelyt - vastaavat tavarat – muiden kuin unionitavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen”, jos käytät vastaavia tavaroita (UTK 223. artiklan 1. kohdan 1. alakohta ja TA:n 269. artikla). 
 • Ilmoita lisämenettelynä ”150 – Sisäinen jalostus, menettelyn yksinkertaistettu päättäminen”, jos sisäisen jalostuksen luvassa on sallittu menettelyn yksinkertaistettu päättäminen (UTK 256. artikla ja TA 324. artikla).

Ilmoita lisätietokoodeina joko pelkkä 00700 tai 00700 ja 00800:

 • 00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)
  • Ilmoita lisätietokoodin kuvauksena joko sisäisen jalostuksen lupanumero (eli tavanomaisen luvan numero tai yksinkertaistetun luvan numero eli tullauspäätöksen numero, kun lupa on haettu tulli-ilmoituksella) tai INF-numero. 
 • 00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)
  • Ilmoita koodi 00800 silloin, kun alun perin menettelyyn 51 asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita myös lisätietokoodi 00700 ja sen kuvaus.
   • Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat UTK 5(36) artiklan mukaan muita kuin tariffitoimenpiteitä. Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja –rajoitukset. Esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat  tariffitoimenpiteitä.
 • Jos olet tavanomaisen luvan haltija, ilmoita tavara-erälle liiteasiakirjakoodi ”C601 IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat luvat” ja ilmoita kuvaukseksi sisäisen jalostuksen lupanumero (eli tavanomaisen luvan numero).

Kun sisäinen jalostus on päätetty asettamalla tavarat tullivarastointimenettelyyn

Kun tavarat on sisäisen jalostuksen jälkeen asetettu tullivarastointimenettelyyn, joka päätetään tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutukseen, ilmoituksessa annettavat tiedot määräytyvät sisäisen jalostuksen menettelyn mukaan. Anna tulli-ilmoituksessa tullimenettelykoodiksi 4051 ja tullimenettelyn vaatimat tiedot (tullimenettelykoodia 4071 ei käytetä). Ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi tullivarastoinnin MRN-numero sekä tavaraerän lisätiedoissa koodi ”FICWD – Tullivarastosta otto”. Ilmoita tavaraerän liiteasiakirjana koodilla ”1ZZZ” sisäisen jalostuksen tapahtumatunnus, jonka olet saanut Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelusta (ITU).

Asiakastiedote 9.4.2021: Uusi koodi (Y067) käyttöön, kun erityismenettely tai väliaikainen varastointi päätetään 1.1.2021 tai sen jälkeen


Sisäinen jalostus voidaan päättää passitukseen vain, jos tavara siirretään toiselle luvanhaltijalle unionissa. Passituksen tulli-ilmoituksen lisätiedoissa on ilmoitettava

 • ”ZZZ” (muu) ja ”IP” sekä lisäksi mahdolliset sisäisen jalostuksen lupanumero ja INF-numero.

Edeltävänä menettelynä ilmoitetaan sisäisen jalostusmenettelyn tullauspäätöksen numero.

Jos sisäiseen jalostukseen asetettuun tavaraan kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä (esim. tarkkailuasiakirja), tulee IP -merkinnän lisäksi olla merkintä ”C P M”


Sisäisen jalostuksen lupa myönnetään pääsääntöisesti unioniin sijoittautuneelle yritykselle, joka suorittaa tai suorituttaa tavaroiden jalostuksen. Lupaa ei myönnetä esimerkiksi sellaiselle maahantuojalle, joka myy tai käyttää tavaran sellaisenaan tai jolla ei ole yhteyttä jalostustoimintaan.

Lupa voidaan perustelluissa satunnaisissa tapauksissa myöntää myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle. Esimerkiksi silloin kun on kyse yksityishenkilöstä, eikä tapauksella katsota olevan suurta taloudellista merkitystä.

Tavanomaisessa lupamenettelyssä lupa menettelyn soveltamiseen on haettava etukäteen tullilomakkeella 1017s.

Tavanomaista lupaa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun menettelyyn asettaminen ja menettelyn päättäminen tapahtuvat unionin eri jäsenvaltioiden alueella, tai tavaroita jalostetaan tai käytetään toisen jäsenvaltion alueella.  

Lupaa menettelyn soveltamiseen voidaan hakea tulli-ilmoituksella, jolloin tarvittavat lisätiedot annetaan sanomailmoituksella tai SAD-lomakkeella. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn.


 • Hakija on sijoittautunut unionin alueelle (lupa voidaan erityisperustein myöntää myös unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle hakijalle).
 • Hakijalla on voimassa oleva yleisvakuus.
 • Hakijan taloudelliset edellytykset täyttyvät.
 • Hakija ei saa olla syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen.
 • Hakijalla on riittävä kirjanpito tullitarkastuksia varten.
 • Hakijalla on riittävä päätöstilitys.

Jos sisäisen jalostuksen seurauksena syntyy tullivelka, maksettavien tuontitullien määrä voidaan määrittää joko menettelyyn asetettujen tavaroiden perusteella (UTK 86(3) artikla) tai vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tuotteiden  perusteella (UTK 85 artikla).

Tullivelan määrittämiseen käytettävästä artiklasta riippumatta tuontitullien taso on kuitenkin aina tullivelan syntymispäivänä voimassa oleva tullien määrä. Luvanhaltijan on itse valittava ensisijaisesti sovellettava tullivelka-artikla lupahakemuksessa.


Menettely on päätettävä luvassa ilmoitetussa määräajassa, ja se voidaan päättää mihin tahansa hyväksyttävään tullimenettelyyn, esimerkiksi jälleenvientiin tai tullivarastointiin.

Menettelyn päättämisen jälkeen on annettava päätöstilitys valvovalle tullille 30 päivän kuluessa menettelyn päättämisen määräajan päättymisestä.


 • Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013) artiklat 22–28, 77–80, 210–225
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 15, 259, 264–269
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 15–18, 161, 166–169, 172–175, 178–180, 239–240
 • Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta