Tämä sivu on päivitettävänä

Päivitämme sivun mahdollisimman pian.

Kiinasta peräisin olevat polkupyöränosat

Kiinasta peräisin olevien polkupyörän oleellisten osien vapauttaminen polkumyyntitullista soveltamalla tietyn käyttötarkoituksen menettelyä

Toimija saa vapautuksen polkumyyntitullista, jos hän tuo tai hänelle toimitetaan Kiinasta peräisin olevia tiettyjä oleellisia polkupyörän osia enintään 299 kappaletta yhden kalenterikuukauden aikana, sillä edellytyksellä, että hän ilmoittaa osat tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn.

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 on otettu käyttöön lopulliset polkumyyntitullit Kiinan kansantasavallasta peräisin oleville tietyille polkupyörän osille. Polkumyyntitullien kantamista on jatkettu viimeksi asetuksella (EU) N:o 502/2013.  Komission asetuksessa (EY) N:o 88/97 on säädetty niistä tapauksista, joissa tuoja saa vapautuksen polkumyyntitulleista.

Yksi näistä tavoista on kohdistettu pienille toimijoille, jotka itse ilmoittavat menettelyyn tai joille toimitetaan kutakin menettelyyn asetettua oleellista polkupyörän osaa yhden kalenterikuukauden aikana alle 300 kappaletta (eli enintään 299 kappaletta ns. de minimis -säännön mukaan). Tällaisella tuonnilla katsotaan olevan vain vähäinen taloudellinen merkitys, eikä se todennäköisesti heikennä polkumyyntitullin vaikutusta. Polkumyyntitullista vapautumisen ehtona on tietyn käyttötarkoituksen menettelyn käyttö, koska Tullin on voitava valvoa toimijan hallussa olevien polkupyörän osien lukumäärää.

Huom.  tätä vapautusta ei sovelleta sellaisiin polkupyörän osiin, jotka jo tuotaessa muodostavat kokonaisen tai epätäydellisen polkupyörän, jolloin ne on luokiteltava nimikkeeseen  8712 00 (moottorittomat polkupyörät)  tai nimikkeeseen 8711 60 (apumoottorilla varustetut polkupyörät). Tätä luokittelua on käytettävä myös, jos  osat on pakattu samaan lastiyksikköön ja ne esitetään tullille yhtä aikaa, vaikka niillä olisi eri lähettäjä.

CN-selitysten  8712 00  perusteella (sovelletaan myös nimikkeeseen 8711 60)  epätäydelliset polkupyörät, kootut tai kokoamattomat, luokitellaan nimikkeeseen 8712 00 tai 8711 60, jos niissä on runko, haarukka ja vähintään kaksi seuraavista osista:

 • pyörät,
 • kampilaite (ks. alanimikkeen 8714 96 30 selittävät huomautukset),
 • ohjausosa (mukaan luettuina ohjaustanko ja ohjainkannatin),
 • jarrujärjestelmä

Mitä polkupyörän osia vapautus koskee?

Polkupyörän oleellisten osien nimikkeet on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 1 artiklassa (nimikkeet on päivitetty vastaamaan tämän päivän tilannetta) :

 • maalatut tai anodisoidut tai kiillotetut ja/tai lakatut polkupyörän rungot (nykyinen nimiketeksti: maalatut, eloksoidut, hiotut ja/tai lakatut), CN-koodi ex8714 91 10
 • maalatut tai anodisoidut tai kiillotetut ja/tai lakatut polkupyörän etuhaarukat (nykyinen nimiketeksti: maalatut, eloksoidut, hiotut ja/tai lakatut), CN-koodi ex8714 91 30
 • irroitusvaihteet, CN-koodi 8714 99 50
 • kampilaitteet, CN-koodi 8714 96 30
 • vapaarattaiden ketjupyörät, CN-koodi 8714 93 00 sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • muut jarrut, CN-koodi 8714 94 20
 • jarruvivut, CN-koodi 8714 94 90 sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • kokonaiset pyörät sekä sisärenkaalla, putkilla, ulkorenkailla ja hammaspyörällä varustetut että ilman näitä varusteluja, CN-koodi 8714 99 90
 • ohjaustangot sekä varrella, jarruilla ja/tai vaihteella varustettuina että ilman näitä varusteluja, CN-koodi 8714 99 10.

Pieni toimija voi ilmoittaa vapaaseen liikkeeseen tietyn käyttötarkoituksen perusteella tai vastaanottaa toiselta toimijalta tiettyyn käyttötarkoitukseen ilmoitettuja edellä mainittuja tavaroita enintään 299 kappaletta kalenterikuukaudessa. Polkupyörän oleellisten osien määritelmissä on sekä vapaarattaiden ketjupyörien että jarruvipujen kohdalla erikseen mainittu, että ne voidaan esittää tullille joko sarjoina tai erillisinä. Tämä tarkoittaa, että jos näitä osia esitetään sarjoina, sarjoja saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tietyn käyttötarkoituksen perusteella enintään 299 kappaletta kalenterikuukaudessa.

Komissio on todennut, että asetuksen sanamuodosta riippumatta myös muita jarruja (CN-koodi 8714 94 20) ja kokonaisia pyöriä (CN-koodi 8714 99 90) täytyisi tarvittaessa kohdella sarjoina. (Huom! Kokonainen pyörä ei tarkoita kokonaista polkupyörää, jonka HS-nimike on 8712 00.) Komissio toteaa, että asetuksen sanamuodosta riippumatta tarkoituksena on, että toimija pystyy kokoamaan 299 polkupyörää kalenterikuukaudessa. Muut jarrut ja kokonaiset pyörät voi siis asettaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn sarjoina 299 kappaletta kalenterikuukaudessa, jolloin ne saavat vapautuksen polkumyyntitulleista. Tätä uutta tulkintaa voidaan soveltaa takautuvasti 30.9.2016 alkaen. Toimija voi hakea oikaisua Tullin tuonnin oikaisulta, jos hän on maksanut polkumyyntitullia osista, jotka uuden tulkinnan mukaan on vapautettu polkumyyntitullista.

Polkumyyntitullista vapautumisen edellytykset

Tietyn käyttötarkoituksen menettelystä säädetään Unionin tullikoodeksissa (Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013), delegoidussa asetuksessa (Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446) sekä täytäntöönpanoasetuksessa (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447). Näitä säädöksiä noudatetaan soveltuvin osin pienten toimijoiden tuomiin, Kiinasta peräisin olevien polkupyörien oleellisten osien vapauttamiseen polkumyyntitullista.

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn soveltaminen edellyttää tulliviranomaisen lupaa. Luvan voi hakea etukäteen Tullin lupakeskukselta (tavanomainen lupa) tai antaa luvan myöntämiseksi tarvittavat lisätiedot tulli-ilmoituksella, joka koskee tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä (tulli-ilmoituksella haettava lupa).

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn soveltaminen vaatii myös vakuuden asettamista. Vakuus vaaditaan sekä tullivelalle, joka syntyy, kun tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, että tietyn käyttötarkoituksen menettelyn perusteella kantamatta jääneille tuontitulleille (sisältää myös polkumyyntitullit).

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn päättymisen määräajan päätyttyä luvanhaltijan on annettava 30 päivän kuluessa päätöstilitys valvovalle tullille. Kun valvova tulli toteaa päätöstilityksestä, että menettelyä on sovellettu oikein, menettelyyn asetettaessa varattu vakuus vapautetaan.

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn luvan myöntämisen erityiset ehdot

Lupa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn voidaan myöntää vain, jos toimija täyttää yleiset tietyn käyttötarkoituksen luvan myöntämisen ehdot ja mikäli tulli pitää uskottavana sitä, että toimija asettaa menettelyyn tai tälle toimitetaan menettelyyn asetettuja oleellisia polkupyörän osia enintään 299 kappaletta kalenterikuukaudessa. Kuitenkin seuraavia tavaroita voi asettaa menettelyyn 2 x 299 kappaletta eli niitä voidaan tuoda sarjoina esitettyinä:

 • vapaarattaiden ketjupyörät, CN-koodi 8714 93 00 sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • muut jarrut, CN-koodi 8714 94 20
 • jarruvivut, CN-koodi 8714 94 90 sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • kokonaiset pyörät sekä sisärenkaalla, putkilla, ulkorenkailla ja hammaspyörällä varustetut että ilman näitä varusteluja, CN-koodi 8714 99 90.

Lisäksi komission mukaan polkupyörän osien määrätyn tietyn käyttötarkoituksen ei tarvitse välttämättä olla polkupyörien kokoonpano tai valmistus, vaan riittää, että tavarat säilyvät menettelyssä tuontikuukauden loppuun asti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tavaroiden tuontikuukauden (menettelyyn asettamiskuukauden) päättymisen jälkeen ne eivät enää ole tullivalvonnassa.

Toimijan on huolehdittava, että yhden kalenterikuukauden aikana menettelyyn asetettujen ja de minimis -säännön perusteella polkumyyntitulleista vapautettujen polkupyörän osien lukumäärä ei ylitä 299 kappaletta kuukaudessa.

Tulli seuraa menettelyä, ja jos se huomaa, että de minimis -sääntöä rikotaan toistuvasti, lupa kumotaan UTK 28 artiklan mukaisesti.

Normaaliin tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn verrattuna tällaisessa tuonnissa voidaan hyväksyä seuraavat poikkeukset:

 • Luvanhaltijan ei tarvitse itse tehdä polkupyörän kokoonpanoa. Tavarat voi ilmoittaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn myös muu henkilö (esim. pelkkä maahantuoja).
 • Tavaroille määrätyn tietyn käyttötarkoituksen ei tarvitse olla polkupyörän kokoonpano, vaan riittää, että tavarat säilyvät tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä sen kalenterikuukauden loppuun asti, jona tavarat asetettiin menettelyyn.
 • Tavarat voidaan tuontikuukauden aikana siirtää toisen toimijan vastuulle, jolloin on tehtävä menettelyyn asetettujen tavaroiden menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO).
 • Tavaroita ei kuitenkaan ole pakko pitää varastossa tuontikuukauden loppuun asti, vaan luvanhaltija voi itse koota niistä polkupyörän, joka toimitetaan lopulliselle asiakkaalle jo sen kuukauden aikana, jolloin tavaroiden vielä pitäisi olla tullivalvonnassa. Tällöin ei tarvita TOROa, vaan määrätty tietty käyttötarkoitus katsotaan osoitetuksi.
 • Luvanhaltijan itse menettelyyn asettamien tai hänen toiselta toimijalta TOROlla saamiensa samojen oleellisten polkupyörän osien (tai sarjoina esitettyjen osien) yhteismäärä ei saa kalenterikuukauden aikana olla yli 299 kappaletta.

Jos toimija ylittää de minimis -rajan eli asettaa menettelyyn tai hänelle on toimitettu kutakin oleellista osaa enemmän kuin 299 kappaletta kalenterikuukauden aikana, vain tämän lukumäärän ylittävistä tavaroista syntyy tullivelka.