Tämä sivu on päivitettävänä.

Päivitämme sivun mahdollisimman pian.

Palautustavaroiden tuonti

Tavarat voidaan palauttaa tullitta EU:n ulkopuolelta eli kolmansista maista Euroopan unioniin kolmen vuoden kuluessa niiden viennistä unionin ulkopuolelle. Vienti unionin ulkopuolelle on pystyttävä todentamaan. Tavarat on alun perin voitu viedä tai myydä mistä tahansa unionimaasta. Myös väliaikaisesti viedyt tai myydyt tavarat voi palauttaa tullitta. Tavarat pitää palauttaa samassa kunnossa kuin ne ovat olleet vietäessä.

Palautustavaroille myönnetään vapautus tuontitulleista, vaikka ne muodostaisivat ainoastaan osan unionin ulkopuolelle viedyistä tavaroista. Sama koskee myös palautustavaroita, jotka ovat osia tai tarvikkeita, jotka muodostavat aikaisemmin unionin tullialueen ulkopuolelle vietyjen koneiden, kojeiden, laitteiden tai muiden tuotteiden aineosia.

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja tullataan takaisin palautustavarana, siitä on kannettava arvonlisävero.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat 1.1.2018 alkaen maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Lisätietoa Verohallinnon sivuilla Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Palautustavaroiden tullittomuuden edellytykset

1. Vienti unionin ulkopuolelle täytyy voida todentaa esimerkiksi jollain seuraavista asiakirjoista:

 • poistumisvahvistettu luovutuspäätös
 • INF 3 -lomake
 • muu luotettava asiakirja, joka voi olla esimerkiksi
  • unionin ulkopuolisen maan tuontitullauspäätös tai sen kopio
  • auton osalta se voi olla todistus Suomen autorekisteristä poistamisesta.

2. Tavarat täytyy palauttaa unioniin kolmen vuoden kuluessa viennistä

Määräaikaan voi erityisissä olosuhteissa hakea pidennystä Lupakeskuksesta. Huomioitavaa:

 • Maataloustuotteet täytyy palauttaa unioniin 12 kuukauden kuluessa viennistä. Määräaikaan voi hakea pidennystä Lupakeskuksesta.
 • Maataloustuotteita, joista on aikanaan saatu vientitukea, ei kohdella palautustavaroina.
 • Jos tavarat on tullattu unioniin alennetulla tullilla tai tullittomasti, niiden käyttötarkoituksen (end-use) perusteella ja sen jälkeen viety unionin ulkopuolelle, ne voidaan tuoda takaisin unioniin tullittomina palautustavaroina vain, jos ne palautetaan samaan käyttötarkoitukseen.
 • Palautustavaroina ei voi tullata unioniin sisäiseen jalostukseen tuotua tavaraa, joka on jälleenviety ja tämän jälkeen tuodaan takaisin unioniin vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi.

3. Arvonlisäverokohtelu

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja tullataan takaisin palautustavarana, on arvonlisävero kannettava. Arvonlisävero kannetaan maahantuonnista myös silloin, kun Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä ollut tavara on viety unionin ulkopuolelle, myyty siellä ja tuodaan takaisin Suomeen palautustavarana.

Huomioi nämä

Jos teet ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, ilmoita seuraavat tiedot:

 • menettelykoodi 4010, lopullisesti vietyjen tavaroiden palautus
 • Valitse jokin seuraavista EU-lisämenettelykoodeista.
  • F01 = palautustavarat tuontitullittomuus (koodeksin 203 artikla)
  • F02 = maataloustuotteet, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklassa 159 tarkoitetut erityisolosuhteet: maataloustuotteet)
  • F03 = palatutustavarat, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklan 158 kohdassa 3 tarkoitetut erityisolosuhteet: korjaus tai kunnostus)

Jos tuonti on lisäksi arvonlisäverotonta (AVL 94 § 1 mom. 18 k.), ilmoita myös lisämenettelykoodi 642. Jos ilmoitat arvonlisäverottomasta tuonnista lisämenettelykoodin 642, ilmoita lisäksi liiteasiakirjana koodi 4PAS (tullilomake 348s ”Selvitys palautustavarasta PDF 558kB”).

 • kauppatapahtuma 21 (tavara palautuu takaisin viejälle)
  • toissijainen arvonmääritysmenetelmä
 • kauppatapahtuma 11 (tavara on myyty uudelleen ja se palautuu takaisin unioniin)
  • kauppahintaan perustuva arvonmääritys 
 • etuuskohtelu 100
 • liiteasiakirja C660 (vienti-ilmoitus), MRN-numero 

Arvotiedot:
Tavaraerän arvot ja hinnat: 

 • tilastoarvo xx eur
 • tavaran hinta (kauppahinta) 0 eur, jos kauppatapahtuma on 21 (tavara palautuu takaisin viejälle)
  • Palautuvan tavaran arvona voidaan käyttää hintaa, jolla tavara myytiin yhteisöstä. Arvo sisältää EU:n ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahdin ja vakuutuksen.
   • Ilmoita tavaran arvo lisättävänä eränä koodilla ”1A” tavaran arvo.
   • Jos koko lähetyksen arvo on yli 20 000 euroa, koodia ”1A” ei voi käyttää. Käytä tässä tapauksessa koodia ”AK”.
 • tavaran hinta (kauppahinta) xx eur, jos kauppatapahtuma on 11 (tavara on myyty uudelleen ja se palautuu takaisin unioniin)

Ilmoita lisäksi tarvittaessa:

 • poikkeava alv-peruste xx eur, koodilla 80

Jos Tulliselvityspalvelussa on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa.


Jos teet ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, ilmoita seuraavat tiedot:

 • menettelykoodi 6123 Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa
 • EU-lisämenettelykoodi F05 = Palautustavaroiden vapauttaminen tuontitullista ja arvonlisäverosta ja/tai valmisteverosta (koodeksin 203 artikla ja direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 1 kohdan e alakohta)
 • kauppatapahtuma 60 (alle 2 vuotta) / 91 (yli 2 vuotta)
 • etuuskohtelu 100
 • liiteasiakirja C660 (vienti-ilmoitus), MRN-numero

Arvotiedot:

Tavaraerän arvot ja hinnat:

 • tilastoarvo xx eur
 • tavaran hinta (kauppahinta) 0 eur

Ilmoita lisäksi tarvittaessa:

 • rahti xx eur, koodilla AK
 • poikkeava alv-peruste xx eur, koodilla 80

Jos Tulliselvityspalvelussa on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa.


Tullimenettelyä 6122 999 käytetään sellaisissa tapauksissa, joissa tavarat on viety väliaikaisesti (menettely 22xx 999) unionin ulkopuolelle jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten. Kun tavarat tuodaan takaisin unioniin, ne voivat olla joko tullitariffin mukaan tullittomia tai niille voidaan esittää etuuskohteluun liittyvä asiakirja (esim. EUR.1), jonka perusteella kannettava tulli on nolla.

Viejän on hyvä selvittää jo ennen vientiä, asetetaanko tavarat luvanvaraiseen ulkoisen jalostuksen menettelyyn 21xx (tuotavasta tavarasta kannetaan tullia) vai menettelyyn 22xx 999 (tuotava tavara on tulliton).

Jos kyseessä on tuotteen toimivuuden testaaminen, jolla selvitetään, pystytäänkö tavara korjaamaan vai ei, ja tavara on tulliton, silloin tavara on asetettava muuhun väliaikaisen viennin menettelyyn 22xx. Tällöin tuonnissa menettely on 6122, lisämenettely 999, etuuskohtelu 100 ja etuuteen oikeuttava alkuperämaa tai maaryhmä 1011.

Valitse jokin seuraavista kauppatapahtumista:
51 – tavaran palautus palkkatyöstä lähtömaahan 
52 – tavaran palautus palkkatyöstä muualle kuin lähtömaahan 
60 – tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen

Ilmoita liiteasiakirjana koodilla C660 vienti-ilmoituksen MRN-numero.

Lue lisää: Asiakastiedote 13.4.2017 ”Väliaikaisessa viennissä ilmoitettavat menettelykoodit”.

Kun menettelyn 6122 edellytykset täyttyvät, määritellään tullausarvo, arvonlisäveron peruste (arvonlisäverorekisteröimätön yritys ja yksityishenkilö ilmoittaa aina) ja tilastoarvo seuraavasti:

Tullausarvossa ovat mukana kauppahinnan lisäksi seuraavat:

 • vietyjen tavaroiden arvo (= tarvike- ja palvelutoimitusten arvo, koodi AE)
 • jalostuskustannukset (koodi 1G)
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo koodilla (koodi 1D)
 • tuontiin liittyvät kuljetus-, ja liitännäiskustannukset unioniin saapumispaikkaan asti (koodi 1J)
 • tuontiin liittyvä vakuutuskustannus (koodi 1K)

Arvonlisäveron perusteeseen lasketaan kaikki seuraavat:

 • jalostuskustannukset (unionin ulkopuolella syntyneet työkustannukset)
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo
 • kuljetus-, lastaus-, ja purkauskustannukset jalostuspaikalle (vientirahti, koodi 1H)
 • kuljetus-, lastaus-, vakuutus- ja liitännäiskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan (tuontirahti, koodi 3A)
 • jos on tiedossa veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä, että tavara kuljetetaan toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, kustannukset tähän määräpaikkaan saakka (koodi 3D)

Arvonlisäveron perusteeseen ei kuulu vietyjen tavaroiden arvo.

Tilastoarvoon ilmoitetaan seuraavasti kokonaissummana:

Tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, unionin ulkopuolella suoritettujen jalostustoimintojen kustannuksista, unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvosta, tavaroihin liittyvistä rojalteista ja lisenssimaksuista sekä rahti- ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka. Vietyjen tavaroiden arvo pitää edelleen ilmoittaa tavaraerällä FIXXX lisätietokoodilla.

Jos Tulliselvityspalvelussa on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa.

Lue lisää: Asiakastiedote 13.4.2017 ”Väliaikaisessa viennissä ilmoitettavat menettelykoodit”.


Tämä ohje on yritykselle, jonka EU:n tullialueen ulkopuolella asuva asiakas tuo tavaran EU:n tullialueelle korjausta tai takuuvaihtoa varten.

Kun tavara tuodaan korjausta varten

EU:n tullialueelle korjausta varten tuotavat tavarat on tulliselvitettävä. Jos tavarasta ei haluta maksaa tuontitulleja ja maahantuonnin arvonlisäveroa, se voidaan asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn. Sisäisen jalostuksen menettely vaatii luvan. Lue tarkemmat ohjeet sisäisestä jalostuksesta.

Sisäisen jalostuksen luvanhaltijan on pääsääntöisesti oltava sijoittautunut unionin tullialueelle, joten suositeltavaa on, että sisäisen jalostuksen luvan hakee korjauksen suorittava yritys. Yritys voi hakea luvan Tullilta joko etukäteen tai tavaran menettelyyn asettamisen yhteydessä antamalla tietyt lisätiedot tulli-ilmoituksella.

Luvan myöntäminen edellyttää vakuuden asettamista. Lue lisätietoa vakuuksista. Tuontitullauksen yhteydessä asetettu vakuus vapautetaan tai palautetaan, kun korjattu tavara on jälleenviety EU:n tullialueelta ja vaadittava päätöstilitys toimitettu. Jälleenvietävä tavara on vientiselvitettävä, ja tavara ja sitä koskevat asiakirjat on esitettävä tullille ennen tavaran poistumista unionista.

Jos korjattavaksi tuotavaa tavaraa ei tullata sisäisen jalostuksen menettelyyn luvanhaltijan eli korjauksen suorittavan yrityksen nimissä, on asiakkaan

 • joko tullattava tavara tavallisena tuontitullauksena, jolloin maahantuontiverot kannetaan normaalisti (lisätietoa: Mitä ovat maahantuontiverot)
 • tai asetettava tavara sisäisen jalostuksen menettelyyn. Satunnaisissa tapauksissa sisäisen jalostuksen lupa voidaan myöntää myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle. Näissä tilanteissa kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Tullin yritysneuvontaan lisätietojen saamiseksi: Tullin yhteystiedot

Jos on mahdollista, että korjaamisen sijasta tavara korvataan vastaavalla ehjällä tavaralla (takuuvaihto), korvauksen tekevän yrityksen täytyy hakea tätä varten etukäteen Tullilta sisäisen jalostuksen lupa.

Kun tavara tuodaan takuuvaihtoa varten

Takuuvaihtoa varten EU:n tullialueelle tuotavat tavarat on tulliselvitettävä. Jos tavarasta ei haluta maksaa tuontitulleja ja maahantuonnin arvonlisäveroa, se voidaan asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn. Lue tarkemmat ohjeet sisäisestä jalostuksesta. Sisäisen jalostuksen menettely vaatii luvan. Tavaran takuuvaihto sisäisessä jalostuksessa edellyttää Tullilta etukäteen haettua sisäisen jalostuksen lupaa, jossa on maininta vastaavan tavaran käyttämisen mahdollisuudesta. Lue lisää ohjeesta Vastaavien tavaroiden käyttö erityismenettelyissä (pdf).

Yrityksen kannattaa hakea Tullilta sisäisen jalostuksen lupaa, jos sillä on asiakkaita, joille se korvaa tavaroita takuuvaihtona. Tuontitullauksen yhteydessä varattu vakuus vapautetaan, kun takuuvaihtona annettu tavara on viety EU:n tullialueelta ja vaadittava päätöstilitys toimitettu. Takuuvaihtona vietävä tavara on vientiselvitettävä, sekä tavara ja sitä koskevat asiakirjat on esitettävä tullille ennen tavaran poistumista unionista.

Takuuvaihtoa varten tulevista tavaroista on annettava tulli-ilmoitus luvanhaltijan eli vaihdon suorittavan yrityksen nimissä. Myyjän ja asiakkaan on sovittava tulli-ilmoituksen antamisesta ja ilmoittamisesta rajatullitoimipaikassa etukäteen.

Jos takuuvaihtoon tuotavan tavaran tullausta sisäisen jalostuksen menettelyyn ei tehdä myyjän nimissä, on asiakkaan tullattava tavara omissa nimissään

 • joko palautustavarana, edellyttäen, että tavaran viennistä on kulunut aikaa enintään kolme vuotta
 • tai tavallisena tuontitullauksena, jolloin maahantuontiverot kannetaan normaalisti.

Lisätietoa palautustavaroista ja maahantuontiveroista.

 

 

 

 

 

 

 

 


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta