Palautustavaroiden tuonti

Tavarat voidaan palauttaa EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle ilman tulleja kolmen vuoden kuluessa siitä, kun ne on alun perin viety EU:n ulkopuolelle. Vienti EU:n ulkopuolelle on pystyttävä todentamaan. Tavarat on alun perin voitu viedä tai myydä mistä tahansa unionimaasta. Myös väliaikaisesti viedyt tai myydyt tavarat voi palauttaa tullitta. Tavarat pitää palauttaa samassa kunnossa kuin ne olivat vietäessä.

Palautustavaroille myönnetään vapautus tuontitulleista, vaikka ne muodostaisivat ainoastaan osan unionin ulkopuolelle viedyistä tavaroista. Sama koskee myös palautustavaroita, jotka ovat osia tai tarvikkeita aikaisemmin unionin tullialueen ulkopuolelle viedyistä koneista, kojeista, laitteista tai muista tuotteista.

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja se tullataan takaisin palautustavarana, siitä on kannettava arvonlisävero. Palautustavarasta pitää maksaa arvonlisävero myös silloin, jos tavaran tuoja on eri kuin viejä.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Voit lukea lisää Maahantuonnin arvonlisäverotuksesta Verohallinnon sivuilla. Lue myös Tullin asiakasohje Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa.

Jos palautuvat tavarat on viety väliaikaisesti unionin ulkopuolelle tullimenettelyssä 22xx tai 23xx, kyseessä on jälleentuonti. Lue ohje jälleentuonti-ilmoituksen tekemisestä.

Palautustavaroiden tullittomuuden edellytykset

Palautustavarat voivat olla tullittomia vain, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset.

1. Vienti unionin ulkopuolelle täytyy voida todentaa

Se, että tavara on aiemmin viety EU-alueen ulkopuolelle, pitää voida todistaa esimerkiksi jollain seuraavista asiakirjoista:

 • poistumisvahvistettu luovutuspäätös
 • INF 3 -lomake
 • muu luotettava asiakirja, esimerkiksi
  • unionin ulkopuolisen maan tuontitullauspäätös tai sen kopio
  • todistus siitä, että ajoneuvo on poistettu Suomen autorekisteristä.

2. Tavara täytyy palauttaa unioniin kolmen vuoden kuluessa viennistä

Määräaikaan voi erityisissä olosuhteissa hakea pidennystä Lupakeskuksesta. Huomioi seuraavat asiat:

 • Maataloustuotteet täytyy palauttaa unioniin 12 kuukauden kuluessa viennistä. Määräaikaan voi hakea pidennystä Lupakeskuksesta.
 • Maataloustuotteita, joista on aikanaan saatu vientitukea, ei kohdella palautustavaroina.
 • Jos tavarat on tullattu unioniin alennetulla tullilla tai tullittomasti, niiden tietyn käyttötarkoituksen (end-use) perusteella ja sen jälkeen viety unionin ulkopuolelle, ne voidaan tuoda takaisin unioniin tullittomina palautustavaroina vain, jos ne palautetaan samaan tiettyyn käyttötarkoitukseen.
 • Palautustavaroina voidaan tullata sisäisen jalostuksen menettelyn jälkeen jälleenviety jalostettu tuote, kunhan siihen sisältyvistä aikanaan sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetuista tavaroista (eli ”raaka-aineista”) kannetaan tullivelka unionin tullikoodeksin (EU) N:o 952/2013 eli UTK:n artiklan 86 kohdan 3 mukaisesti. Lisäksi kaikkien muiden UTK:n artiklassa 203 asetettujen edellytysten, kuten määräajan, pitää täyttyä. Jos toiminnassa on käytetty vastaavia tavaroita, jalostettuja tuotteita voidaan kohdella palautustavaroina vain, jos voidaan varmistua siitä, että vastaavalle tavaralle syntynyttä tuontioikeutta ei ole käytetty eikä tulla käyttämään (UTK 205 art.).

3. Arvonlisävero pitää maksaa, jos sille ei voi hakea vapautusta

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja se tullataan takaisin palautustavarana, on siitä maksettava arvonlisäveroa. Arvonlisävero kannetaan maahantuonnista myös silloin, kun Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä ollut tavara on viety unionin ulkopuolelle, myyty siellä ja tuodaan takaisin Suomeen palautustavarana. Jos palautustavaralle haetaan vapautusta arvonlisäverosta (AVL 94.1 § 18. k.), on tavaran palauduttava alkuperäiselle viejälle. 

Huomioi nämä

Jos teet ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, ilmoita seuraavat tiedot:

 • menettelykoodi 4010, lopullisesti vietyjen tavaroiden palautus
 • Valitse jokin seuraavista EU-lisämenettelykoodeista.
  • F01 = palautustavarat tuontitullittomuus (koodeksin 203 artikla)
  • F02 = maataloustuotteet, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklassa 159 tarkoitetut erityisolosuhteet: maataloustuotteet)
  • F03 = palatutustavarat, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklan 158 kohdassa 3 tarkoitetut erityisolosuhteet: korjaus tai kunnostus)

Jos tuonti on lisäksi arvonlisäverotonta (AVL 94 § 1 mom. 18 k.), ilmoita myös lisämenettelykoodi 642. Jos ilmoitat arvonlisäverottomasta tuonnista lisämenettelykoodin 642, ilmoita lisäksi liiteasiakirjana koodi 4PAS (tullilomake 348s ”Selvitys palautustavarasta PDF 558kB”).

 • liiketoiminnan luonne  21 (tavara palautuu takaisin viejälle)
  • toissijainen arvonmääritysmenetelmä
 • liiketoiminnan luonne  11 (tavara on myyty uudelleen ja se palautuu takaisin unioniin)
  • kauppahintaan perustuva arvonmääritys 
 • etuuskohtelu 100
 • liiteasiakirja C660 (vienti-ilmoitus), MRN-viitenumero 

Arvotietojen ilmoittaminen:

Ilmoita seuraavat arvotiedot:

 • jos liiketoiminnan luonne on 21 (tavara palautuu takaisin viejälle), tavaran arvo (kauppahinta) voi olla 0 euroa
  • Palautuvan tavaran arvona voidaan käyttää hintaa, jolla tavara myytiin EU:sta. Arvo sisältää EU:n ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahdin ja vakuutuksen.
   • Ilmoita tavaran arvo lisättävänä eränä koodilla ”1A” tavaran arvo.
   • Jos koko lähetyksen arvo on yli 20 000 euroa, koodia ”1A” ei voi käyttää. Käytä tässä tapauksessa koodia ”AK”.
 • jos liiketoiminnan luonne on 11 (tavara on myyty uudelleen ja se palautuu takaisin unioniin), ilmoita tavaran arvo (kauppahinta)
  • Lisäksi tullausarvoon kuuluvat lisättävät erät, kuten rahti ja vakuutukset vain, jos ne eivät kuulu jo kauppahintaan. Nämä ilmoitetaan erillisillä koodeilla.
 • tilastoarvo 
  • Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on huomioitu unionin rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset Suomen rajalle asti (esimerkiksi rahti ja vakuutus). Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja. Tilastoarvo ei voi olla 0.

Arvonlisäverorekisteröimätön ilmoittaja

Jos ilmoittaja on arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemiseksi kauppahintaa oikaisevat tiedot. Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
 • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).

Varamenettely

Jos Tulliselvityspalvelussa on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa.


Tämä ohje on yritykselle, jonka EU:n tullialueen ulkopuolella asuva asiakas tuo tavaran EU:n tullialueelle korjausta tai takuuvaihtoa varten.

Kun tavara tuodaan korjausta varten

EU:n tullialueelle korjausta varten tuotavat tavarat on tulliselvitettävä. Jos tavarasta ei haluta maksaa tuontitulleja ja maahantuonnin arvonlisäveroa, se voidaan asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn. Sisäisen jalostuksen menettely vaatii luvan. Lue tarkemmat ohjeet sisäisestä jalostuksesta.

Sisäisen jalostuksen luvanhaltijan on pääsääntöisesti oltava sijoittautunut unionin tullialueelle, joten suositeltavaa on, että sisäisen jalostuksen luvan hakee korjauksen suorittava yritys. Yritys voi hakea luvan Tullilta joko etukäteen tai tavaran menettelyyn asettamisen yhteydessä antamalla tietyt lisätiedot tulli-ilmoituksella.

Luvan myöntäminen edellyttää vakuuden asettamista. Lue lisätietoa vakuuksista. Tuontitullauksen yhteydessä asetettu vakuus vapautetaan tai palautetaan, kun korjattu tavara on jälleenviety EU:n tullialueelta ja vaadittava päätöstilitys toimitettu. Jälleenvietävä tavara on vientiselvitettävä, ja tavara ja sitä koskevat asiakirjat on esitettävä tullille ennen tavaran poistumista unionista.

Jos korjattavaksi tuotavaa tavaraa ei tullata sisäisen jalostuksen menettelyyn luvanhaltijan eli korjauksen suorittavan yrityksen nimissä, on asiakkaan

 • joko tullattava tavara tavallisena tuontitullauksena, jolloin maahantuontiverot kannetaan normaalisti (lisätietoa: Mitä ovat maahantuontiverot)
 • tai asetettava tavara sisäisen jalostuksen menettelyyn. Satunnaisissa tapauksissa sisäisen jalostuksen lupa voidaan myöntää myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle. Näissä tilanteissa kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Tullin yritysneuvontaan lisätietojen saamiseksi: Tullin yhteystiedot

Jos on mahdollista, että korjaamisen sijasta tavara korvataan vastaavalla ehjällä tavaralla (takuuvaihto), korvauksen tekevän yrityksen täytyy hakea tätä varten etukäteen Tullilta sisäisen jalostuksen lupa.

Kun tavara tuodaan takuuvaihtoa varten

Takuuvaihtoa varten EU:n tullialueelle tuotavat tavarat on tulliselvitettävä. Jos tavarasta ei haluta maksaa tuontitulleja ja maahantuonnin arvonlisäveroa, se voidaan asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn. Lue tarkemmat ohjeet sisäisestä jalostuksesta. Sisäisen jalostuksen menettely vaatii luvan. Tavaran takuuvaihto sisäisessä jalostuksessa edellyttää Tullilta etukäteen haettua sisäisen jalostuksen lupaa, jossa on maininta vastaavan tavaran käyttämisen mahdollisuudesta. Lue lisää ohjeesta Vastaavien tavaroiden käyttö erityismenettelyissä (pdf).

Yrityksen kannattaa hakea Tullilta sisäisen jalostuksen lupaa, jos sillä on asiakkaita, joille se korvaa tavaroita takuuvaihtona. Tuontitullauksen yhteydessä varattu vakuus vapautetaan, kun takuuvaihtona annettu tavara on viety EU:n tullialueelta ja vaadittava päätöstilitys toimitettu. Takuuvaihtona vietävä tavara on vientiselvitettävä, sekä tavara ja sitä koskevat asiakirjat on esitettävä tullille ennen tavaran poistumista unionista.

Takuuvaihtoa varten tulevista tavaroista on annettava tulli-ilmoitus luvanhaltijan eli vaihdon suorittavan yrityksen nimissä. Myyjän ja asiakkaan on sovittava tulli-ilmoituksen antamisesta ja ilmoittamisesta rajatullitoimipaikassa etukäteen.

Jos takuuvaihtoon tuotavan tavaran tullausta sisäisen jalostuksen menettelyyn ei tehdä myyjän nimissä, on asiakkaan tullattava tavara omissa nimissään

 • joko palautustavarana, edellyttäen, että tavaran viennistä on kulunut aikaa enintään kolme vuotta
 • tai tavallisena tuontitullauksena, jolloin maahantuontiverot kannetaan normaalisti.

Lisätietoa palautustavaroista ja maahantuontiveroista.