Palautustavaroiden tuonti

Tavarat voidaan palauttaa EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle ilman tulleja kolmen vuoden kuluessa siitä, kun ne on alun perin viety EU:n ulkopuolelle. Vienti EU:n ulkopuolelle on pystyttävä todentamaan. Tavarat on alun perin voitu viedä tai myydä mistä tahansa unionimaasta. Myös väliaikaisesti viedyt tai myydyt tavarat voi palauttaa tullitta. Tavarat pitää palauttaa samassa kunnossa kuin ne olivat vietäessä.

Palautustavaroille myönnetään vapautus tuontitulleista, vaikka ne muodostaisivat ainoastaan osan unionin ulkopuolelle viedyistä tavaroista. Sama koskee myös palautustavaroita, jotka ovat osia tai tarvikkeita aikaisemmin unionin tullialueen ulkopuolelle viedyistä koneista, kojeista, laitteista tai muista tuotteista.

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja se tullataan takaisin palautustavarana, siitä on kannettava arvonlisävero. Palautustavarasta pitää maksaa arvonlisävero myös silloin, jos tavaran tuoja on eri kuin viejä.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Voit lukea lisää Maahantuonnin arvonlisäverotuksesta Verohallinnon sivuilla. Lue myös Tullin asiakasohje Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa.

Jos palautuvat tavarat on viety väliaikaisesti unionin ulkopuolelle tullimenettelyssä 22xx tai 23xx, kyseessä on jälleentuonti. Lue ohje jälleentuonti-ilmoituksen tekemisestä.

Palautustavaroiden tullittomuuden edellytykset

Palautustavarat voivat olla tullittomia vain, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset.

1. Vienti unionin ulkopuolelle täytyy voida todentaa

Se, että tavara on aiemmin viety EU-alueen ulkopuolelle, pitää voida todistaa esimerkiksi jollain seuraavista asiakirjoista:

 • poistumisvahvistettu luovutuspäätös
 • INF 3 -lomake
 • muu luotettava asiakirja, esimerkiksi
  • unionin ulkopuolisen maan tuontitullauspäätös tai sen kopio
  • todistus siitä, että ajoneuvo on poistettu Suomen autorekisteristä.

2. Tavara täytyy palauttaa unioniin kolmen vuoden kuluessa viennistä

Määräaikaan voi erityisissä olosuhteissa hakea pidennystä Lupakeskuksesta. Huomioi seuraavat asiat:

 • Maataloustuotteet täytyy palauttaa unioniin 12 kuukauden kuluessa viennistä. Määräaikaan voi hakea pidennystä Lupakeskuksesta.
 • Maataloustuotteita, joista on aikanaan saatu vientitukea, ei kohdella palautustavaroina.
 • Jos tavarat on tullattu unioniin alennetulla tullilla tai tullittomasti, niiden tietyn käyttötarkoituksen (end-use) perusteella ja sen jälkeen viety unionin ulkopuolelle, ne voidaan tuoda takaisin unioniin tullittomina palautustavaroina vain, jos ne palautetaan samaan tiettyyn käyttötarkoitukseen.
 • Palautustavaroina voidaan tullata sisäisen jalostuksen menettelyn jälkeen jälleenviety jalostettu tuote, kunhan siihen sisältyvistä aikanaan sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetuista tavaroista (eli ”raaka-aineista”) kannetaan tullivelka unionin tullikoodeksin (EU) N:o 952/2013 eli UTK:n artiklan 86 kohdan 3 mukaisesti. Lisäksi kaikkien muiden UTK:n artiklassa 203 asetettujen edellytysten, kuten määräajan, pitää täyttyä. Jos toiminnassa on käytetty vastaavia tavaroita, jalostettuja tuotteita voidaan kohdella palautustavaroina vain, jos voidaan varmistua siitä, että vastaavalle tavaralle syntynyttä tuontioikeutta ei ole käytetty eikä tulla käyttämään (UTK 205 art.).

3. Arvonlisävero pitää maksaa, jos sille ei voi hakea vapautusta

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja se tullataan takaisin palautustavarana, on siitä maksettava arvonlisäveroa. Arvonlisävero kannetaan maahantuonnista myös silloin, kun Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä ollut tavara on viety unionin ulkopuolelle, myyty siellä ja tuodaan takaisin Suomeen palautustavarana. Jos palautustavaralle haetaan vapautusta arvonlisäverosta (AVL 94.1 § 18. k.), on tavaran palauduttava alkuperäiselle viejälle. 

Huomioi nämä

Tulli-ilmoituksessa annettavat koodit

Kun käytät tullimenettelyä 4010 lopullisesti vietyjen tavaroiden palauttamiseen EU:n alueelle, ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla seuraavat tiedot:

 • tullimenettely
  • pyydetty menettely ”40 – Luovutus vapaaseen liikkeeseen”
  • edeltävä menettely ”10 – Lopullinen vienti”
 • jokin seuraavista lisämenettelykoodeista.
  • F01 = palautustavarat tuontitullittomuus (koodeksin 203 artikla)
  • F02 = maataloustuotteet, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklassa 159 tarkoitetut erityisolosuhteet: maataloustuotteet)
  • F03 = palatutustavarat, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklan 158 kohdassa 3 tarkoitetut erityisolosuhteet: korjaus tai kunnostus)
 • etuuskohtelu "100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • liiteasiakirja C660 (vienti-ilmoitus), MRN-viitenumero. 

Arvotietojen ilmoittaminen

Ilmoita tavaroiden arvoon ja arvonmääritykseen liittyvät tiedot. Huomioi, että ohjeessa on kaksi vaihtoehtoa:

 • Tavara palautuu EU:n alueelle alkuperäiselle viejälle.
 • Tavara palautuu EU:n alueelle mutta ei alkuperäiselle viejälle.  

Jos tavara palautuu alkuperäiselle viejälle

Jos tavara palautuu takaisin alkuperäiselle viejälle (esim. vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta lähettämääsi tavaraa), ilmoita tavaroiden arvoon ja arvonmääritykseen liittyvät tiedot seuraavasti:

 • Jos haet palautustavaroille arvonlisäverottomuutta, ilmoita toisena lisämenettelykoodina ”642 – palautustavarat, toimitettu arvonlisäverollisena, viejä ja tuoja on sama. Vapautus arvonlisäverosta (AVL 94 § 1 mom. 18 k.)”.
 • liiketoiminnan luonne ”21 – tavaroiden palauttaminen”
 • tavaran arvotiedot:
  • kauppahinta tai tavaran tosiasiallinen arvo
   • Ilmoita tavaran arvo Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo". 
   • Tavaran arvo ei voi olla 0 euroa, vaikka tavarasta ei ole maksettu tai sitä ei ole myyty.
   • Tavaran arvo on oltava tavaran todellinen arvo, ja arvo määritellään yleensä kaupan perusteella. Jos tavara on kokonaan tai osittain vastikkeeton, tavaran arvo määritellään sen mukaisesti, mikä sen hinta olisi, jos se myytäisiin EU:hun. Palautuvan tavaran arvona voidaan käyttää hintaa, jolla tavara myytiin EU:sta, jos tavara palaa muuttumattomana.
 • kauppahintaan lisättävät erät, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi kauppahintaan
  • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisilla arvolajikoodeilla.
  • Esimerkiksi jos olet saanut tavaroiden kuljetuksesta erillisen rahtilaskun, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”.
  • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Koska liiketoiminnan luonteeksi on ilmoitettu ” 21 – tavaroiden palauttaminen”, on käytettävä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää. Selvitä, mitä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää voit käyttää. Ilmoita sen perusteella jokin seuraavista koodeista:
   • ”2 – Samanlaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”3 – Samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”4 – Deduktiivinen arvo”
   • ”5 – Laskennallinen arvo”
   • ”6 – Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)”.

Jos tavara palautuu EU:n alueelle mutta ei alkuperäiselle viejälle

Esimerkki: Olet ostanut tavaran Norjasta myyjältä B, joka on ostanut kaupankohteena olevan tavaran Suomesta myyjältä A. Myyjä A on tehnyt vienti-ilmoituksen tavaralle Suomesta Norjaan eli EU:n ulkopuolelle. Tavarasta on poistumisvahvistettu vienti-ilmoitus Suomesta Norjaan eli EU:n ulkopuolelle. Myyjä B toimittaa vientiselvitetyn tavaran sinulle Norjasta takaisin Suomeen. Tällöin tavara palautuu takaisin Suomeen, mutta ei alkuperäiselle myyjälle A, joka oli tavaroiden alkuperäinen viejä. Tavara voidaan tuoda palautustavarana, vaikka se on myyty EU:n ulkopuolella toiselle yritykselle, kun palautustavaroiden muut edellytykset täyttyvät. Sinulla on myös oltava poistumisvahvistettu vienti-ilmoitus tai muu hyväksyttävä todiste kaupan kohteena olevan tavaran viennistä.

Jos olet tuomassa tavaraa, joka on myyty EU:n ulkopuolella ja se palautuu takaisin EU:n alueelle, mutta ei alkuperäiselle viejälle, ilmoita arvotiedot seuraavasti:

 • liiketoiminnan luonne ”11 – Suora myynti/osto” 
 • tavaran arvotiedot: 
  • kauppahinta
   • Ilmoita tuomasi tavaran kauppahinta Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo".
  • kauppahintaan lisättävät erät, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi kauppahintaan
   • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisilla arvolajikoodeilla
   • Esimerkiksi jos olet saanut tavaroiden kuljetuksesta erillisen rahtilaskun, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”.
   • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Jos ilmoittamasi tullausarvo määritellään kauppa-arvon perusteella, ilmoita tullausarvon määritysmenetelmä koodilla ”1 – Tuotujen tavaroiden kauppa-arvo”.
 • tilastoarvo
  • Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on huomioitu unionin rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti (esim. rahti ja vakuutus). Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja.
  • Tilastoarvo ei voi olla 0.

Arvonlisäveron peruste

Jos olet arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle. Jos ilmoittaja on arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemiseksi kauppahintaa oikaisevat tiedot. Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
 • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).

Tämä ohje on yritykselle, jonka EU:n tullialueen ulkopuolella asuva asiakas tuo tavaran EU:n tullialueelle korjausta tai takuuvaihtoa varten.

Kun tavara tuodaan korjausta varten

EU:n tullialueelle korjausta varten tuotavat tavarat on tulliselvitettävä. Jos tavarasta ei haluta maksaa tuontitulleja ja maahantuonnin arvonlisäveroa, se voidaan asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn. Sisäisen jalostuksen menettely vaatii luvan. Lue tarkemmat ohjeet sisäisestä jalostuksesta.

Sisäisen jalostuksen luvanhaltijan on pääsääntöisesti oltava sijoittautunut unionin tullialueelle, joten suositeltavaa on, että sisäisen jalostuksen luvan hakee korjauksen suorittava yritys. Yritys voi hakea luvan Tullilta joko etukäteen tai tavaran menettelyyn asettamisen yhteydessä antamalla tietyt lisätiedot tulli-ilmoituksella.

Luvan myöntäminen edellyttää vakuuden asettamista. Lue lisätietoa vakuuksista. Tuontitullauksen yhteydessä asetettu vakuus vapautetaan tai palautetaan, kun korjattu tavara on jälleenviety EU:n tullialueelta ja vaadittava päätöstilitys toimitettu. Jälleenvietävä tavara on vientiselvitettävä, ja tavara ja sitä koskevat asiakirjat on esitettävä tullille ennen tavaran poistumista unionista.

Jos korjattavaksi tuotavaa tavaraa ei tullata sisäisen jalostuksen menettelyyn luvanhaltijan eli korjauksen suorittavan yrityksen nimissä, on asiakkaan

 • joko tullattava tavara tavallisena tuontitullauksena, jolloin maahantuontiverot kannetaan normaalisti (lisätietoa: Mitä ovat maahantuontiverot)
 • tai asetettava tavara sisäisen jalostuksen menettelyyn. Satunnaisissa tapauksissa sisäisen jalostuksen lupa voidaan myöntää myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle. Näissä tilanteissa kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Tullin yritysneuvontaan lisätietojen saamiseksi: Tullin yhteystiedot

Jos on mahdollista, että korjaamisen sijasta tavara korvataan vastaavalla ehjällä tavaralla (takuuvaihto), korvauksen tekevän yrityksen täytyy hakea tätä varten etukäteen Tullilta sisäisen jalostuksen lupa.

Kun tavara tuodaan takuuvaihtoa varten

Takuuvaihtoa varten EU:n tullialueelle tuotavat tavarat on tulliselvitettävä. Jos tavarasta ei haluta maksaa tuontitulleja ja maahantuonnin arvonlisäveroa, se voidaan asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn. Lue tarkemmat ohjeet sisäisestä jalostuksesta. Sisäisen jalostuksen menettely vaatii luvan. Tavaran takuuvaihto sisäisessä jalostuksessa edellyttää Tullilta etukäteen haettua sisäisen jalostuksen lupaa, jossa on maininta vastaavan tavaran käyttämisen mahdollisuudesta. Lue lisää ohjeesta Vastaavien tavaroiden käyttö erityismenettelyissä (pdf).

Yrityksen kannattaa hakea Tullilta sisäisen jalostuksen lupaa, jos sillä on asiakkaita, joille se korvaa tavaroita takuuvaihtona. Tuontitullauksen yhteydessä varattu vakuus vapautetaan, kun takuuvaihtona annettu tavara on viety EU:n tullialueelta ja vaadittava päätöstilitys toimitettu. Takuuvaihtona vietävä tavara on vientiselvitettävä, sekä tavara ja sitä koskevat asiakirjat on esitettävä tullille ennen tavaran poistumista unionista.

Takuuvaihtoa varten tulevista tavaroista on annettava tulli-ilmoitus luvanhaltijan eli vaihdon suorittavan yrityksen nimissä. Myyjän ja asiakkaan on sovittava tulli-ilmoituksen antamisesta ja ilmoittamisesta rajatullitoimipaikassa etukäteen.

Jos takuuvaihtoon tuotavan tavaran tullausta sisäisen jalostuksen menettelyyn ei tehdä myyjän nimissä, on asiakkaan tullattava tavara omissa nimissään

 • joko palautustavarana, edellyttäen, että tavaran viennistä on kulunut aikaa enintään kolme vuotta
 • tai tavallisena tuontitullauksena, jolloin maahantuontiverot kannetaan normaalisti.

Lisätietoa palautustavaroista ja maahantuontiveroista.