Palautustavaroiden tuonti

Tavarat voidaan palauttaa tullitta EU:n ulkopuolelta eli kolmansista maista Euroopan unioniin kolmen vuoden kuluessa niiden viennistä unionin ulkopuolelle. Vienti unionin ulkopuolelle on pystyttävä todentamaan. Tavarat on alun perin voitu viedä tai myydä mistä tahansa unionimaasta. Myös väliaikaisesti viedyt tai myydyt tavarat voi palauttaa tullitta. Tavarat pitää palauttaa samassa kunnossa kuin ne ovat olleet vietäessä.

Palautustavaroille myönnetään vapautus tuontitulleista, vaikka ne muodostaisivat ainoastaan osan unionin ulkopuolelle viedyistä tavaroista. Sama koskee myös palautustavaroita, jotka ovat osia tai tarvikkeita, jotka muodostavat aikaisemmin unionin tullialueen ulkopuolelle vietyjen koneiden, kojeiden, laitteiden tai muiden tuotteiden aineosia.

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja tullataan takaisin palautustavarana, siitä on kannettava arvonlisävero.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat 1.1.2018 alkaen maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Lisätietoa Verohallinnon sivuilla Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Palautustavaroiden tullittomuuden edellytykset

1. Vienti unionin ulkopuolelle täytyy voida todentaa esimerkiksi jollain seuraavista asiakirjoista:

 • poistumisvahvistettu luovutuspäätös
 • INF 3 -lomake
 • muu luotettava asiakirja, joka voi olla esimerkiksi
  • unionin ulkopuolisen maan tuontitullauspäätös tai sen kopio
  • auton osalta se voi olla todistus Suomen autorekisteristä poistamisesta.

2. Tavarat täytyy palauttaa unioniin kolmen vuoden kuluessa viennistä

Määräaikaan voi erityisissä olosuhteissa hakea pidennystä Lupakeskuksesta. Huomioitavaa:

 • Maataloustuotteet täytyy palauttaa unioniin 12 kuukauden kuluessa viennistä. Määräaikaan voi hakea pidennystä Lupakeskuksesta.
 • Maataloustuotteita, joista on aikanaan saatu vientitukea, ei kohdella palautustavaroina.
 • Jos tavarat on tullattu unioniin alennetulla tullilla tai tullittomasti, niiden käyttötarkoituksen (end use) perusteella ja sen jälkeen viety unionin ulkopuolelle, ne voidaan tuoda takaisin unioniin tullittomina palautustavaroina vain, jos ne palautetaan samaan käyttötarkoitukseen.
 • Palautustavaroina ei voi tullata unioniin sisäiseen jalostukseen tuotua tavaraa, joka on jälleenviety ja tämän jälkeen tuodaan takaisin unioniin vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi.

3. Arvonlisäverokohtelu

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja tullataan takaisin palautustavarana, on arvonlisävero kannettava. Arvonlisävero kannetaan maahantuonnista myös silloin, kun Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä ollut tavara on viety unionin ulkopuolelle, myyty siellä ja tuodaan takaisin Suomeen palautustavarana.

Huomioi nämä

Sanomalla/netti-ilmoituksella/SAD-lomakkeella ilmoitettavat tiedot:

 • menettelykoodi 4010
 • kansallinen koodi 7RB Palautustavarat, maahantuonti verollista (AVL 1.1.2)
 • 7RA Palautustavarat, maahantuonti verotonta (AVL 94.1.18)
 • kauppatapahtuma 21
 • tullikohtelu 100
 • tullijärjestelmä 1011
 • liiteasiakirja N830 (vienti-ilmoitus), asiakirjan numero, asiakirjan pvm

Jos kansallinen koodi on 7RA, ilmoitetaan liiteasiakirjaksi lisäksi koodi 4PAS "selvitys pa-lautustavarasta" (tullilomake 348s).

Arvotiedot:

 • kokonaishinta 0 eur
 • laskutushinta 0 eur
 • tilastoarvo xx eur
 • rahti xx eur (tarvittaessa)
 • poikkeava alv-peruste xx eur (tarvittaessa)

Sanomalla/netti-ilmoituksella/SAD-lomakkeella ilmoitettavat tiedot:

 • menettelykoodi 6123 Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa
 • kansallinen koodi 7RA Palautustavarat, maahantuonti verotonta (AVL 94.1.18)
 • kauppatapahtuma 60 (alle 2 v.) / 91 (yli 2v.)
 • tullikohtelu 100
 • tullijärjestelmä 1011
 • liiteasiakirja N830 (vienti-ilmoitus), asiakirjan numero ja pvm

Koska kansallinen koodi on 7RA, ilmoitetaan liiteasiakirjaksi lisäksi koodi 4PAS "selvitys palautustavarasta" (tullilomake 348s).

Arvotiedot:

 • kokonaishinta 0 eur
 • laskutushinta 0 eur
 • tilastoarvo xx eur
 • rahti xx eur (tarvittaessa)
 • poikkeava alv-peruste xx eur (tarvittaessa)

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi


Tullimenettelyä 6122 999 käytetään sellaisissa tapauksissa, joissa tavarat on viety väliaikaisesti (menettely 22xx 999) unionin ulkopuolelle jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten. Kun tavarat tuodaan takaisin unioniin, ne voivat olla joko tullitariffin mukaan tullittomia tai niille voidaan esittää etuuskohteluun liittyvä asiakirja (esim. EUR.1), jonka perusteella kannettava tulli on nolla.

Viejän on hyvä selvittää jo ennen vientiä, asetetaanko tavarat luvanvaraiseen ulkoisen jalostuksen menettelyyn 21xx 7UA/7UB (tuotavasta tavarasta kannetaan tullia) vai 22xx 999 menettelyyn (tuotava tavara on tulliton).

Lue lisää: Asiakastiedote 13.4.2017 ”Väliaikaisessa viennissä ilmoitettavat menettelykoodit”.

Kun menettelyn 6122 edellytykset täyttyvät, niin tullausarvo, arvonlisäveron peruste ja tilastoarvo määritellään seuraavasti:

Tullausarvo =
vietyjen tavaroiden arvo (= tarvike- ja palvelutoimitusten arvo) +
jalostuskustannukset +
unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo +
kuljetus-, vakuutus-, ja liitännäiskustannukset saapumispaikkaan unionissa (tuontirahti)

Arvonlisäveron peruste =
jalostuskustannukset +
unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo +
kuljetus-, lastaus-, ja purkauskustannukset jalostuspaikalle (vientirahti) +
kuljetus-, lastaus-, vakuutus- ja liitännäiskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan (tuontirahti) tai, jos on tiedossa veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä, että tavara kuljetetaan toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, kustannukset tähän määräpaikkaan saakka.

Tilastoarvo =
vietyjen tavaroiden arvo (= tarvike- ja palvelutoimitusten arvo) +
jalostuskustannukset +
unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo +
rahti- ja vakuutuskustannukset jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka (tuontirahti)


Tämä ohje on yritykselle, jonka EU:n tullialueen ulkopuolella asuva asiakas tuo tavaran EU:n tullialueelle korjausta tai takuuvaihtoa varten.

Kun tavara tuodaan korjausta varten

EU:n tullialueelle korjausta varten tuotavat tavarat on tulliselvitettävä. Jos tavarasta ei haluta maksaa tuontitulleja ja maahantuonnin arvonlisäveroa, se voidaan asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn. Sisäisen jalostuksen menettely vaatii luvan. Lue tarkemmat ohjeet sisäisestä jalostuksesta.

Sisäisen jalostuksen luvanhaltijan on pääsääntöisesti oltava sijoittautunut unionin tullialueelle, joten suositeltavaa on, että sisäisen jalostuksen luvan hakee korjauksen suorittava yritys. Yritys voi hakea luvan Tullilta joko etukäteen tai tavaran menettelyyn asettamisen yhteydessä antamalla tietyt lisätiedot tulli-ilmoituksella.

Luvan myöntäminen edellyttää vakuuden asettamista. Lue lisätietoa vakuuksista. Tuontitullauksen yhteydessä asetettu vakuus vapautetaan tai palautetaan, kun korjattu tavara on jälleenviety EU:n tullialueelta ja vaadittava päätöstilitys toimitettu. Jälleenvietävä tavara on vientiselvitettävä, ja tavara ja sitä koskevat asiakirjat on esitettävä tullille ennen tavaran poistumista unionista.

Jos korjattavaksi tuotavaa tavaraa ei tullata sisäisen jalostuksen menettelyyn luvanhaltijan eli korjauksen suorittavan yrityksen nimissä, on asiakkaan

 • joko tullattava tavara tavallisena tuontitullauksena, jolloin maahantuontiverot kannetaan normaalisti (lisätietoa: Mitä ovat maahantuontiverot)
 • tai asetettava tavara sisäisen jalostuksen menettelyyn. Satunnaisissa tapauksissa sisäisen jalostuksen lupa voidaan myöntää myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle. Näissä tilanteissa kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Tullin yritysneuvontaan lisätietojen saamiseksi: Tullin yhteystiedot

Jos on mahdollista, että korjaamisen sijasta tavara korvataan vastaavalla ehjällä tavaralla (takuuvaihto), korvauksen tekevän yrityksen täytyy hakea tätä varten etukäteen Tullilta sisäisen jalostuksen lupa.

Kun tavara tuodaan takuuvaihtoa varten

Takuuvaihtoa varten EU:n tullialueelle tuotavat tavarat on tulliselvitettävä. Jos tavarasta ei haluta maksaa tuontitulleja ja maahantuonnin arvonlisäveroa, se voidaan asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn. Lue tarkemmat ohjeet sisäisestä jalostuksesta. Sisäisen jalostuksen menettely vaatii luvan. Tavaran takuuvaihto sisäisessä jalostuksessa edellyttää Tullilta etukäteen haettua sisäisen jalostuksen lupaa, jossa on maininta vastaavan tavaran käyttämisen mahdollisuudesta. Lue lisää ohjeesta Vastaavien tavaroiden käyttö erityismenettelyissä (pdf).

Yrityksen kannattaa hakea Tullilta sisäisen jalostuksen lupaa, jos sillä on asiakkaita, joille se korvaa tavaroita takuuvaihtona. Tuontitullauksen yhteydessä varattu vakuus vapautetaan, kun takuuvaihtona annettu tavara on viety EU:n tullialueelta ja vaadittava päätöstilitys toimitettu. Takuuvaihtona vietävä tavara on vientiselvitettävä, sekä tavara ja sitä koskevat asiakirjat on esitettävä tullille ennen tavaran poistumista unionista.

Takuuvaihtoa varten tulevista tavaroista on annettava tulli-ilmoitus luvanhaltijan eli vaihdon suorittavan yrityksen nimissä. Myyjän ja asiakkaan on sovittava tulli-ilmoituksen antamisesta ja ilmoittamisesta rajatullitoimipaikassa etukäteen.

Jos takuuvaihtoon tuotavan tavaran tullausta sisäisen jalostuksen menettelyyn ei tehdä myyjän nimissä, on asiakkaan tullattava tavara omissa nimissään

 • joko palautustavarana, edellyttäen, että tavaran viennistä on kulunut aikaa enintään kolme vuotta
 • tai tavallisena tuontitullauksena, jolloin maahantuontiverot kannetaan normaalisti.

Lisätietoa palautustavaroista ja maahantuontiveroista.

 

 

 

 

 

 

 

 


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta