Maahantuonnin verottomuus

Maahantuonnista on annettava tulli-ilmoitus Tullille. Tuonnin tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava myös verottomuuksiin liittyvät tullimenettelykoodit (esim. 42xx, 63xx, 45xx) ja lisämenettelykoodit. Tulli ei vahvista arvonlisäverottomuutta tullauspäätöksellä, jos toimija on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty toimija, joka ilmoittaa arvonlisäveron oma-aloitteisesti Verohallinnolle.

Maahantuonti on yleensä verollista, mutta tavaroille on joissain tilanteissa mahdollista hakea tullittomuutta. Tullittomuutta tai yleistä tullia alhaisempaa tullia voi hakea tullittomuusasetuksentavaran alkuperän tai tullinimikkeen perusteella. Voit tarkastella nimikkeitä Fintaric-palvelussa.

Tavaroiden tullittomuus ei välttämättä tarkoita, että tavaroiden tuonti olisi arvonlisäverotonta. Arvonlisäverottoman maahantuonnin perusteet on määritelty erikseen arvonlisäverolaissa. Esimerkiksi sijoituskullasta, äidinmaidosta tai hammasproteeseista (ohjeen kohta 4.4) ei kanneta arvonlisäveroa (arvonlisäverolaki 94–96 § 72 h §).

Arvonlisäveroton maahantuonti arvonlisäverolain perusteella:

Maahantuonti on arvonlisäverotonta, kun maahantuotu tavara siirretään arvonlisäverolaissa tarkoitettuun verovarastointimenettelyyn. Tavarat, jotka voi asettaa verovarastointimenettelyyn, on lueteltu arvonlisäverolain 72 i §:ssä. Verovarastointimenettely edellyttää Verohallinnon myöntämää lupaa.

Verovarastointimenettelyssä olevalla tavaralla tarkoitetaan sellaista verovarastossa olevaa tavaraa, joka ei ole tullikoodeksissa tarkoitetussa väliaikaisessa varastointimenettelyssä tai tullivarastointimenettelyssä. Valmisteveronalaisten tavaroiden katsotaan olevan verovarastointimenettelyssä silloin, kun ne ovat valmisteverotuslain (182/2010) 6 §:n 4. kohdassa tarkoitetussa varastossa.

Lisätietoa:

Jos olet siirtämässä verovarastointimenettelyssä muita kuin valmisteveron alaisia tuotteita, ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • tullimenettely 07xx
 • lisämenettely ”659 – Siirtäminen arvonlisäverottomaan varastoon”
 • verovarastotunniste ilmoitetaan lisätietokoodilla ”FIALV – ALV-varaston tunniste”.

Jos olet siirtämässä valmisteverollisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, katso ohjeet valmisteveron alaisten tuotteiden ilmoittamisesta tuonnin tulli-ilmoituksissa.  


Arvonlisäverolain 94 b §:n mukaan tavaran maahantuonti on arvonlisäverotonta, kun tavara kuljetetaan välittömästi maahantuonnin jälkeen toiseen EU-jäsenmaahan, maahantuoja on elinkeinonharjoittaja ja maahantuontia seuraa yhteisömyynti.

Kun maahantuontia seuraa yhteisömyynti (AVL 72 b § 1 tai 6 mom.), maahantuonnin verottomuuden edellytyksenä on lisäksi, että

 • maahantuojalla on Suomessa myönnetty arvonlisäverotunniste eli alv-numero
 • tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu ostajan tai maahantuojan alv-numero, joka on myönnetty siinä EU-jäsenmaassa, jossa kuljetus päättyy
 • maahantuoja esittää pyydettäessä näytön siitä, että maahantuodut tavarat on tarkoitus lähettää tai kuljettaa toiseen jäsenvaltioon.

Esimerkki 1:

Suomalainen yritys ostaa Norjasta tavaraa, jonka se myy ja kuljettaa välittömästi edelleen yhteisömyyntinä Latviaan. Maahantuonti on arvonlisäverotonta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Suomalainen maahantuoja on arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja, joka ilmoittaa tulli-ilmoituksessa hänelle Suomessa myönnetyn arvonlisäverotunnisteen.
 2. Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu ostajan toisessa jäsenvaltiossa (Latviassa) myönnetty arvonlisäverotunniste.
 3. Maahantuoja esittää pyydettäessä näytön siitä, että maahantuodut tavarat on tarkoitus lähettää tai kuljettaa toiseen jäsenvaltioon.
 4. Tavaran maahantuojalla pitää olla todiste tavaran yhteisömyynnistä (arvonlisäverolaki 72 b § 1 ja 6 mom.).

Esimerkki 2:

Saksalainen yritys on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi sekä Saksassa että Suomessa. Yritys ostaa Norjasta tavaraa, jonka se tulliselvittää Suomessa ja kuljettaa välittömästi Saksassa sijaitsevaan omaan varastoon. Maahantuonti on arvonlisäverotonta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Tulli-ilmoituksessa ilmoitetaan saksalaisen yrityksen Suomessa myönnetty arvonlisäverotunniste.
 2. Tulli-ilmoituksessa ilmoitetaan saksalaisen yrityksen Saksassa myönnetty arvonlisäverotunniste.
 3. Maahantuoja esittää pyydettäessä näytön siitä, että maahantuodut tavarat on tarkoitus lähettää tai kuljettaa toiseen jäsenvaltioon.

Se, että maahantuojan suora tai välillinen edustaja on merkitty Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ei ole riittävä syy arvonlisäverolain 94. b §:n soveltamiseksi, koska edustaja ei toimi missään tilanteessa yhteisömyyjänä (tavara ei siis ole edustajan vaihto-omaisuutta).

Ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla annettavassa tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Tullimenettelykoodi 42xx (xx = edellinen menettely)
  • Jos tavaroiden viennissä on ilmoitettu tullimenettelykoodi 21xx, 22xx tai 23xx, ilmoita tuonnin tulli-ilmoituksessa tullimenettelykoodi 6321, 6322 tai 6323.
 • Tuoja: Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi merkitty elinkeinonharjoittaja (esim. FI1234567-8)
 • Verotuksellinen lisätoimija: kohdassa ”FR2 – Asiakas” ja ”Tunnistenumero” ilmoitetaan kuljetuksen määränpääjäsenvaltiossa ostajalle myönnetty arvonlisäverotunniste (esim. jos kuljetus päättyy Ruotsiin, ilmoita Ruotsin veroviranomaisen ostajalle myöntämä arvonlisäveronumero SE23322233443).
  • Jos kyse on yhteisömyyntinä käsiteltävästä tavaransiirrosta, ”Tunnistenumero” -kohdassa ilmoitetaan kuljetuksen määränpääjäsenvaltiossa tuojalle myönnetty arvonlisäverotunniste (esim. jos kuljetus päättyy Ruotsiin, ilmoita Ruotsin veroviranomaisen tuojalle myöntämä arvonlisäveronumero).
 • Tavaraerän lisätiedoissa koodilla FIXXX yhteisölasku ja laskun numero (yhteisömyynti, ei siirto). Jos yhteisölaskua ei ole tullaushetkellä tai kyseessä on yhteisömyyntiin rinnastettava tavaran siirto, ilmoita kauppasopimuksen tai muun asiakirjan numero.

Jos Tulliselvityspalvelussa on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa.

Jos teet ilmoituksen sanomalla ITU-järjestelmään tai SAD-lomakkeella, ilmoita seuraavat tiedot:

 • sarake 8 vastaanottajana: määränpääjäsenvaltiossa oleva yritys
 • sarake 14 tavaranhaltija: elinkeinonharjoittajan nimi ja Suomessa myönnetty arvonlisäverotunniste (1234567-8)
 • sarake 44: koodi XAJ + Y040 kuljetuksen määräpääjäsenvaltion veroviranomaisen ostajalle myöntämä arvonlisäveronumero. Ilmoita Y-koodi+maatunnus+VAT-tunnus muodossa Y040SE23322233443
  • Yhteisömyyntinä käsiteltävässä tavaran siirrossa ilmoitetaan tavaranhaltijan oma arvonlisäveronumero, joka on myönnetty kuljetuksen määränpääjäsenvaltiossa.
 • sarake 44: yhteisömyyntilaskun numero tai kauppasopimuksen tai muun asiakirjan numero. Jos yhteisömyyntilaskua ei ole tullaushetkellä saatavilla SAD-lomakkeella annettavissa ilmoituksissa, yhteisömyyntiä koskeva kauppalasku arkistoidaan Tullissa tullauksen liiteasiakirjana.

Lue lisää:


Arvonlisäverolaissa määritellyn sijoituskullan maahantuonti on arvonlisäverotonta. Sijoituskullaksi katsotaan kultaharkot ja -levyt sekä kultakolikot. Sellaisen maahantuojan, joka ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, on vedottava maahantuonnin verottomuuteen tulli-ilmoituksella ja esitettävä näyttö siitä, että verottomuuden edellytykset täyttyvät.

Tulli-ilmoituksella ilmoitetaan EU-lisämenettelykoodi 637 (SAD: kansallinen menettelykoodi 7AN). Kulta-aineksen (mm. kultajauhe ja -jyvät) ja kultapuolivalmisteen (esim. kultatanko, romukulta) maahantuonti on verollista.

Todisteeksi verottomuuden edellytysten täyttymisestä voidaan hyväksyä esimerkiksi valmistajan vakuutus. Voit lukea lisätietoa Verohallinnon syventävästä ohjeesta Sijoituskullan sekä kulta-aineksen sekä kultapuolivalmisteen arvonlisäverotus.

 • Kun lasketaan tavanomaisen myyntihinnan suhdetta kolikon sisältämään kullan käypään markkina-arvoon, käytetään seuraavia käsitteitä:
  • Tavanomainen myyntihinta: myyjän ostajalta veloittama kolikon myyntihinta. Myyjän veloittamia kuljetuskustannuksia tai muita vastaavia kustannuksia ei sisällytetä hintaan.
  • Valuutan muuntokurssi: valuutan muuntamisessa euroiksi käytetään Tullin vahvistamia maahantuonnin yhteydessä käytettäviä muuntokursseja, jotka julkaistaan Tullin nettisivuilla kuukausittain.
  • Kullan käypä markkina-arvo: laskennassa kullan käypänä markkina-arvona käytetään Lontoon metallipörssissä kolikon vastaanottopäivänä noteerattua kullan hintaa (USD/unssi). Jos kullan hintaa ei vahvisteta kyseisenä päivänä, sovelletaan seuraavan vahvistamispäivän arvoa. Yleensä tavaranhaltija on vastuussa kullan käyvän markkina-arvon esittämisestä.
  • Kolikon sisältämä kullan määrä grammoina (Maahantuojan on esitettävä selvitys kolikon sisältämästä kullan määrästä, esim. valmistajan antama vakuutus.)
 • Unssi: 31,1035 grammaa (käytetty troy-unssia)
 • Tael: 1,193 unssia (käytetty troy-unssia)
 • Tola: 10 tolaa = 3,75 unssia (käytetty troy-unssia)

Suomen ja EU:n ulkopuolisen maan tai alueen välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökunnalla on oikeus tuoda kalenterikuukauden aikana työmatkaltaan tullitta ja veroitta sama määrä tavaroita kuin matkustaja saa tuoda kerralla.

Maaliikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökunta voi kuitenkin tuoda kerralla määrällisesti rajoitettujen tuotteiden lisäksi muita tuotteita ilman tulleja ja veroja korkeintaan 300 eurolla. Lento- ja meriliikenteessä muita tuotteita saa tuoda tullitta ja verotta enintään 430 euron arvosta.

 Lue lisätietoa matkustajatuomisista ja tullauskirjasta.


Atk-erikoisohjelman maahantuonti on verotonta, kun maahantuojana on elinkeinonharjoittaja tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty oikeushenkilö.

Esimerkkejä tietovälineiden ilmoittamisesta

 1. Jos ohjelma ladataan nettipalvelun kautta verkosta, kyse ei ole tavarasta, joten ohjelmasta ei anneta Tullille tuonti-ilmoitusta eikä siitä makseta maahantuonnin tullimaksuja.
 2. Ohjelma, joka on vapaasti kaikkien ostettavissa, toimitetaan asiakkaalle muistitikulla. Ohjelmasta annetaan Tullille tuonti-ilmoitus, ja tullausarvon perusteena käytetään ohjelmasta maksettua kauppahintaa. Maahantuonnista maksetaan tullimaksut. Arvonlisäverorekisteröidyt maahantuojat ilmoittavat maahantuontia koskevat tiedot oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella Verohallinnolle Omavero-palvelussa. Arvonlisäverorekisteröimättömät asiakkaat maksavat tullauspäätöksellä kannettavan maahantuonnin arvonlisäveron tullauksen yhteydessä.
 3. Ohjelma, joka räätälöity yritykselle, toimitetaan asiakkaalle muistitikulla eli kyseessä on ns. atk-erikoisohjelma. Tullille annetaan tuonti-ilmoitus muistitikusta. Tullausarvon perusteena käytetään lähtökohtaisesti muistitikun ja sille tallennetun ohjelman yhteisarvoa, josta kannetaan maahantuonnin tullimaksut (lisenssit tai aktivointikoodit eivät ole ohjelmia). Maahantuonnin jälkeen tapahtuvia palveluita (esim. asennus, huolto, koulutus yms.) ja niistä maksettuja eriä ei sisällytetä tullausarvoon. Anna tulli-ilmoitus seuraavalla tavalla:
 • Jos atk-erikoisohjelmiston maahantuojana on elinkeinonharjoittaja tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty oikeushenkilö, annetaan tulli-ilmoituksella lisämenettelykoodi ”636 – ATK-erikoisohjelma, maahantuojana elinkeinonharjoittaja”.
  • Arvonlisäverorekisteröidyt maahantuojat ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäveron oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella Verohallinnon Omavero-palvelussa.
  • Jos elinkeinonharjoittaja ei ole arvonlisäverorekisteröitynyt, on tulli-ilmoituksella ilmoitettava poikkeava arvonlisäveron peruste koodilla 80. Arvonlisäveron perusteeseen sisällytetään tallennusvälineen arvo, tuontiverot ja muut tullimaksut sekä muut maahantuontiin lisättävät erät (esim. rahti ja vakuutuskustannukset) Suomessa sijaitsevaan määräpaikkaan asti. Jos tullaushetkellä on tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen EU-alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, myös nämä kustannukset sisällytetään arvonlisäveron perusteeseen.
 • Jos atk-erikoisohjelman maahantuoja ei ole elinkeinonharjoittaja, ei lisämenettelykoodia tai poikkeavaa arvonlisäveron perustetta saa antaa.
  • Arvonlisäverorekisteröidyt maahantuojat ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäveron oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella Verohallinnon Omavero-palvelussa.
  • Jos maahantuoja ei ole arvonlisäverorekisteröitynyt, maahantuonnin tullimaksut sekä arvonlisävero kannetaan tullauspäätöksellä.

Hammasproteesien maahantuojan on selvitettävä, ovatko hänen tuomansa hammasproteesit arvonlisäverolain 36. §:n 3. kohdassa tarkoitettuja hammasproteeseja. Jos hammasproteesit täyttävät arvonlisäverolain vaatimukset ja hammasproteesien myyjä on hammaslääkäri, hammasteknikko tai erikoishammasteknikko, hammasproteesit voi ilmoittaa tulli-ilmoituksessa lisämenettelykoodilla ”623 – 36 §:n 3 kohdan hammasproteesit”.  Tarkista ehdot Verohallinnon Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotusohjeen kohdasta 4.4.

Jos arvonlisäverottomuuden ehdot eivät täyty, lisämenettelykoodia ei saa käyttää. Toimi tällöin seuraavasti:

 • Arvonlisäverorekisteröidyt yritykset ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella.
 • Arvonlisäverorekisteröimättömät asiakkaat maksavat arvonlisäveron maahantuonnin yhteydessä tullauspäätöksellä.

Euroopan unionin tai Euroopan atomienergiayhteisön elimen viralliseen käyttöön tuotavien tavaroiden maahantuonti on verotonta niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu arvonlisäverolain 129 §:ssä tarkoitetussa pöytäkirjassa tai sopimuksessa edellyttäen, että maahantuonnista suoritettavan veron peruste lisättynä arvonlisäveron osuudella olisi vähintään 80 euroa.

Rajoituksista ja edellytyksistä on sovittu Euroopan unionin erioikeuksista ja vapautuksista 8 päivänä huhtikuuta 1965 tehdyssä pöytäkirjassa ja sen täytäntöönpanosta tehdyssä sopimuksessa tai isäntämaasopimuksessa.


Suomessa sijaitsevan Suomen tunnustaman muun kansainvälisen järjestön ja sen henkilökunnan maahantuomat tavarat ovat verottomia niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu järjestön perustamis- tai isäntämaasopimuksessa. Edellytyksenä on, että maahantuonnista suoritettavan veron peruste lisättynä arvonlisäveron osuudella olisi vähintään 170 euroa.

Maahantuojan on esitettävä ulkoasiainministeriön antama kirjallinen vahvistus siitä, onko maahantuojalla perustamis- tai isäntämaasopimuksen, aseman sekä tavaran käyttötarkoituksen perusteella oikeus verottomaan tuontiin.


Joidenkin tavaroiden maahantuonti on säädetty verottomaksi, koska niiden myynti on Suomessa verotonta. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Äidinmaito, ihmisveri sekä ihmiselimet ja ihmiskudokset
 • Kulta, kun maahantuojana on keskuspankki
 • Setelit ja kolikot, jotka ovat käypiä maksuvälineitä. Verottomuus ei koske seteleitä ja kolikoita, joiden myyntihinta määräytyy niiden keräily- tai metalliarvon perusteella.
 • Sanoma- ja aikakauslehtien painokset
  • Vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden painoksen maahantuonti yleishyödylliselle yhteisölle, joka julkaisee lehteä pääasiassa jäseniään tai osakkaitaan varten taikka jäsenyhteisöjensä jäseniä tai osakkaita varten, on verotonta. Verottomuus edellyttää lisäksi, että yhteisö ei harjoita sanoma ja aikakauslehtien julkaisemista tai myyntiä liiketoiminnan muodossa.

Jos haet maahantuonnin arvonlisäverottomuutta, ilmoita lisämenettelykoodit tulli-ilmoituksella. Lisämenettelykoodit löydät koodilistasta CL102 ‒ Lisämenettely. Arvonlisäverorekisteröidyt tuojat ilmoittavat aina maahantuontia koskevat tiedot myös oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella Verohallinnon Omavero-palvelussa, ja Verohallinto vastaa maahantuonnin arvonlisäverotuksesta.


Palautustavarat, jotka on viety unionin tullialueen ulkopuolelle ja jotka tuodaan takaisin unionin tullialueelle, ovat tullittomia tietyin edellytyksin (UTK 203–207 art.). Tullittomat palautustavarat voidaan tuoda takaisin ilman arvonlisäveroa, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Lue lisää palautustavaroiden arvonlisäverottoman tuonnin edellytyksistä ja tulli-ilmoittamisesta.

Lisätietoa:


Unionin tullikoodeksin 208 ja 209 artiklat koskevat unionin tullialueeseen kuulumattoman maan tai alueen aluemerestä saatuja kalastustuotteita ja muita tuotteita, jotka on pyydetty ainoastaan jäsenvaltion alusrekisteriin rekisteröidyllä tai kirjatulla ja sen lipun alla purjehtivalla aluksella. Näiden tuonti on tullitonta. Tullittomia ovat myös tällaisilla tehdasaluksilla kyseisistä tuotteista valmistetut tuotteet. Verottomuuden edellytyksenä on lisäksi, että tuotteita ei myydä ennen niiden maahantuontia.


Diplomaattitavarat ovat tietyin ehdoin tullittomia (tullilaki 44 § 1 mom. k 1 ja 2). Jos tavarat ovat tullilain perusteella tullittomia, ne ovat myös arvonlisäverottomia. Diplomaattitavaroista on annettava kuitenkin tulli-ilmoitus, vaikka tavaroiden maahantuonti olisi verotonta.

Tullittomuuden ehdot

Tavarat ovat tullittomia, kun ne tuodaan maahan Suomessa toimivien

 • diplomaattisten virastojen viralliseen käyttöön tai
 • muiden samassa asemassa olevien ulkovaltojen edustustojen ja konsulin virastojen viralliseen käyttöön.

Tullittomia ovat myös tavarat, jotka tulevat diplomaattien, konsulien tai teknisen henkilökunnan jäsenten ja heidän perheenjäseniensä henkilökohtaiseen käyttöön.

Tavaroille ei saa tullittomuutta ilman leimattua, ulkoministeriön vahvistamaa ns. ”ranskalaista paperia”. Sitä ei kuitenkaan vaadita diplomaattipostille, joka sisältää asiakirjoja. (Wienin yleissopimus SopS 4/1970 ja SopS 50/1980)

Diplomaattitavaroiden tulli-ilmoittamisen ohje


Seuraavien tavaroiden maahantuonti on arvonlisäverotonta:

 • avioliiton solmimisen yhteydessä tuotavat tavarat
 • perintönä saatu henkilökohtainen omaisuus
 • opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön opiskelujen ajaksi tuoma irtaimisto
 • sellaiset valtion toimielinten tai Tullin hyväksymien hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen maahantuomat perustarvikkeet, jotka jaetaan vastikkeetta ja ilmaiseksi puutteenalaisille. Arvonlisäverottomuuden edellytys on se, että tuotavista tavaroista ei ole maksettu.
 • taide- ja urheilukilpailujen palkintona saadut mitalit ja pokaalit
 • valtiovierailujen lahjatavarat
 • messutavarat
 • keräily- ja taide-esineet, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi ja joiden vastaanottajana ovat esimerkiksi museot ja galleriat.

Näiden tavaroiden tullittomuudella on erilaisia ehtoja. Jos yllä luetellut tavarat ovat tullittomuusasetuksen perusteella tullittomia, ne ovat myös arvonlisäverottomia. Lue lisätietoa tullittomuusasetuksesta.


Huomioi nämä