Laske maahantuonnin arvonlisävero veron perusteesta

Tullin toimivalta maahantuonnin arvonlisäverotuksessa muuttui 1.1.2018. Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnon tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Toimivaltamuutos koskee tavaroiden tuontia Suomeen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta tai EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, esim. Kanariansaarilta. Maahantuonnin arvonlisäverotuksesta vastaa Tulli, jos verovelvollinen ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä sillä hetkellä, kun veron maksamisvelvollisuus syntyy.

Tavaran maahantuonnista maksettava arvonlisävero perustuu pääsääntöisesti tullausarvoon.

Poikkeuksina tästä ovat arvonlisäverolaissa säädetyt tietovälineelle tallennetut tietokoneohjelmat ja EU:n ulkopuolella käsiteltävinä olleet tavarat. Katso tarkemmin Huomioi nämä -kohdasta Arvonlisäverolaissa mainitut poikkeukselliset veroperusteet.

Maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen lisätään myös tavaran kuljetus-, lastaus- purkaus- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka. Jos veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä on tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen EU:n alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, kustannukset sisällytetään veron perusteeseen tähän määräpaikkaan saakka.

Veron perusteeseen lisätään myös tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle ja EU:lle kannettavat verot, tullit, tuontimaksut ja muut maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Veron perusteeseen sisällytetään myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut. Maahantuonnista kannettava arvonlisävero lasketaan tästä kokonaissummasta. 

Huomioi nämä

1. Tietovälineet ja tietovälineelle tallennetut atk-ohjelmat

Kun tietokoneohjelma tuodaan maahan tietovälineelle tallennettuna, tuonnin verokohteluun vaikuttaa se, onko ohjelma niin sanottu standardiohjelma vai erikoisohjelma. Kun kyseessä on tietovälineelle tallennettu erikoisohjelma, verokohteluun vaikuttaa myös se, onko maahantuojana elinkeinonharjoittaja, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty oikeushenkilö vai joku muu, esimerkiksi yksityishenkilö.

Atk-standardiohjelmalla tarkoitetaan ns. atk-normaaliohjelmaa eli massavalmisteista tuotetta, joka on kaikkien asiakkaiden saatavissa. Ohjelmapakettiin sisältyy usein huolto-, asennus- ja koulutuspalvelu. PC-ohjelma, kotitietokoneohjelma ja pelipaketit kuuluvat tähän ohjelmaryhmään, samoin mm. turva- ja muiden laitteiden standardipaketit. Standardiohjelman verokohteluun ei vaikuta maahantuojan status. Tietovälineen ja sille tallennetun atk-standardiohjelman veron perusteen määrittämisen lähtöarvona on tietovälineen ja sille tallennetun atk-ohjelman yhteisarvo.

Muita ohjelmia kuin standardiohjelmia nimitetään arvonlisäverolaissa atk-erikoisohjelmiksi. Tietovälineen ja sille tallennetun erikoisohjelman maahantuonti on verollista, jos maahantuoja on muu kuin elinkeinonharjoittaja tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty oikeushenkilö. Tällöin veron perusteena on tietovälineen ja atk-ohjelman yhteisarvo eli erikoisohjelma verotetaan samalla tavalla kuin standardiohjelma.

Tietovälineen ja sille tallennetun atk-erikoisohjelman maahantuonti on verotonta, kun maahantuojana on elinkeinoharjoittaja tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty oikeushenkilö. Tietoväline on kuitenkin aina tullattava maahantuontivaiheessa.

2. EU:n ulkopuolella käsiteltävänä ollut tavara

EU:n ulkopuolella korjattavana, valmistettavana tai muutoin käsiteltävänä olleen tavaran, samoin kuin korjattavaksi viedyn tilalle tuodun samanlaatuisen tavaran veron peruste on korjaus-, käsittely- tai niitä vastaavien muiden kustannusten ja lähetyskulujen määrä sekä EU:n ulkopuolella tavaraan lisättyjen osien arvo.

Arvonlisäveroa on maksettava myös siitä arvonlisästä, joka tavaralle kertyy ulkomailla sekä viennistä ja tuonnista aiheutuvien kuljetus- ja muiden lähetys-/maahantuontikulujen määrästä. Veron perusteeseen sisällytetään siis myös erät, jotka mainitaan kohdassa ”Mitä veron perusteeseen on laskettava mukaan?”

Edellä mainittua veron perustetta sovelletaan myös silloin, kun viallinen tavara on viety EU:n ulkopuolelle, hävitetty viranomaisen valvonnassa tai luovutettu valtiolle tälle kuluja aiheuttamatta ennen kuin sen tilalle tuotua tavaraa koskevat tullit on kirjattu tileihin.

Tätä veron perustetta koskevaa säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos tavara myydään verotta vientimyyntinä EU:n ulkopuolelle tai jos tavara on ollut Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä ja viedään EU:n ulkopuolelle ja myydään siellä. Näissä tapauksissa veron peruste tavaran tuonnissa takaisin Suomeen määräytyy normaalien sääntöjen mukaan eli tavaralle määritetään tullausarvo, johon lisätään arvolisäverolaissa säädetyt erät.

3. Tullihuutokaupassa myydyt tavarat

Tullihuutokaupassa myydystä tavarasta kannettavan veron peruste on tavaran huutokauppahinta.

4. Väliaikainen varastointi sekä tullivarastointi- ja vapaa-aluemenettely

Unionin tullikoodeksin 237 artiklassa tarkoitetusta varastointimenettelystä (tullivarastointi- ja vapaa-aluemenettely) sekä tullikoodeksin 144 artiklan mukaisesta väliaikaisesta varastoinnista maahantuotujen tavaroiden arvonlisäveron  perusteen lähtöarvona on tavaran tullausarvo.

Jos tällaiseen maahantuotavaan tavaraan on kohdistunut sellaisia palveluja, jotka on voitu myydä arvonlisäverolain 72 h §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla, näiden verotta myytyjen palvelujen arvo tai vastike sisällytetään tavaran maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen. Verotta suoritetut palvelut verotetaan siis maahantuonnin yhteydessä. Veron perusteeseen sisällytetään myös seuraavassa luvussa määritellyt kustannukset, verot, maksut ym.

Väliaikaisesti varastoidut samoin kuin tullivarastointi- tai vapaa-aluemenettelyssä varastoidut tavarat voidaan myydä ennen sen tullausta verotta, ja tällaisia myyntejä voi olla useitakin. Tällaisen tavaran maahantuonnin veron perusteen lähtöarvo määräytyy viimeisen myyntihinnan mukaan. Jos tavaraan on viimeisen myynnin jälkeen kohdistunut edellä mainittuja verottomia palveluja, vain viimeisen myynnin jälkeisten palvelujen arvo lisätään veron perusteeseen. Tämän lisäksi veron perusteeseen sisällytetään seuraavassa luvussa määritellyt kustannukset, verot, maksut ym.

Mitä veron perusteeseen on laskettava mukaan?

Maahantuonnin arvonlisäveron perusteen sisällytetään myös seuraavat erät:

1.Tavaran kuljetus-, lastaus- yms. kustannukset THT 50/2016

2.Tuontiverot ja maksut

Maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen sisällytetään tavaran maahantuonnin johdosta tullauksen yhteydessä valtiolle tai EU:lle kannettavat verot, tullit ja muut maksut arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut sisällytetään myös veron perusteeseen.

Tullihuutokaupassa myydyn tavaran veron perusteeseen näitä veroja ja maksuja ei kuitenkaan sisällytetä.

Maahantuonnin johdosta tullauksen yhteydessä tavarasta kannettavia tuontiveroja ja -maksuja ovat muun muassa polkumyynti- ja tasoitustulli sekä öljyjätemaksu. Arvonlisäveron perusteeseen ei sisällytetä esim. autoveroa eikä öljysuojamaksua.

Valmisteveron määrän sisällyttämisestä maahantuonnin alv-perusteeseen on annettu ohje Valmisteveronalaisten tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus.

Öljyjätemaksu sisällytetään maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen vastaavasti kuin valmistevero.