Kauppa-arvo tullausarvon määrittämisessä

Tuontitavaran ensisijainen tullausarvo on sen kauppa-arvo eli hinta, joka tavarasta on maksettu tai maksetaan, kun se myydään vietäväksi EU:n tullialueelle. 

 1. Tavaroiden kauppa-arvo määritetään tulli-ilmoituksen hyväksymisajankohtana sen myynnin perusteella, joka tapahtuu viimeisenä ennen tavaroiden tuontia unionin tullialueelle.
 2. Jos tavarat myydään unionin tullialueelle silloin, kun ne ovat väliaikaisessa varastossa tai kun ne on asetettu varastoinnin, sisäisen jalostuksen, ulkoisen passituksen tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn, kauppa-arvo määritetään tämän myynnin perusteella. Tätä kohtaa sovelletaan vain, jos tavaroita ei ole myyty kohdan 1. mukaisesti.

Milloin tullausarvo lasketaan kauppa-arvosta?

Kauppa-arvoa voidaan käyttää tullausarvon perusteena seuraavin edellytyksin:

 • Tavarat on tuotu EU:hun kaupan perusteella eli tavaroiden omistusoikeudesta on maksettu. Tämä edellytys ei täyty, jos tavarat on esimerkiksi lahjoitettu, lainattu, vuokrattu tai tuotu konsignaatiovarastoon (kaupintavarastoon).
 • Kaupan tarkoitus on saattaa tavara EU:n markkinoille.
 • Kauppa koskee tuotavia tavaroita sellaisina kuin ne esitetään tullille. Jos tavaroita on käsitelty tai jalostettu kaupan jälkeen ennen kuin ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen niin, että niiden arvo tai nimike on muuttunut, ei kauppa-arvoa voida käyttää tullausarvona.
 • Kaupan on oltava juridisesti sitova sillä hetkellä, kun tavara ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen.
 • Ostajan oikeutta luovuttaa tai käyttää tavaroita ei saa rajoittaa muutoin kuin
  • EU:n tai kansallisen lainsäädännön tai viranomaisen määräämillä rajoituksilla
  • tavaroiden maantieteellistä jälleenmyyntialuetta koskevilla rajoituksilla tai
  • rajoituksilla, jotka eivät olennaisesti vaikuta tavaroiden arvoon.
 • Myyntiin tai hintaan ei liity sellaisia ehtoja tai suorituksia, jotka vaikuttaisivat kauppa-arvoon, mutta joiden arvoa ei voida määrittää. Toisin sanoen tavaroille on pystyttävä määrittelemään hinta, joissa tällaisten ehtojen ja suoritusten vaikutus ei ole mukana. Jos ehdot liittyvät maahan tuotujen tavaroiden valmistukseen tai markkinointiin, kauppa-arvoa voidaan kuitenkin käyttää tullausarvon lähtökohtana.
 • Kauppahintaan lisättävät erät pystytään laskemaan luotettavasti ja riittävän tarkasti.
 • Ostajan ja myyjän välinen etuyhteys ei ole vaikuttanut kauppahintaan.

Kauppahintaan lisättävät erät

Kauppa-arvoa määritettäessä kauppahintaan lisätään seuraavat erät, jos ne eivät jo sisälly hintaan:

 1. Provisio tai välityspalkkio, jonka ostaja maksaa maahan tuotujen tavaroiden kaupasta myyntiagentille tai muulle välittäjälle. Ostoprovisiota ei kuitenkaan lisätä kauppahintaan.
 2. Ostajalta veloitettavat päällys- ja pakkauskustannukset. Päällysten kustannukset lisätään, jos päällykset kuuluvat tavaraan eivätkä ole erillisiä tavaroita.
 3. Sellaisten tuotteiden ja palvelujen arvo, jotka ostaja toimittaa veloituksetta tai alennettuun hintaan käytettäväksi maahan tuotujen tavaroiden valmistuksessa ja myynnissä vietäväksi. Tuotteet ja palvelut voidaan toimittaa joko suoraan tai välillisesti. (Tällaisia tuotteita ovat esim. materiaalit, osat, työkalut, matriisit, muotit ja muut tavaran valmistuksessa käytetyt ainekset ja esineet. Palveluja ovat esim. tekninen suunnittelu, kehittely, taiteellinen työ ja mallisuunnittelu, joka tehdään muualla kuin EU:n alueella.)
 4. Rojaltit ja lisenssimaksut, jotka ostajan on tavaran myyntiehtojen mukaan maksettava suoraan tai välillisesti.
 5. Maahan tuodun tavaran jälleenmyynnin, luovutuksen tai käytön tuotosta se osa, joka tulee suoraan tai välillisesti myyjän hyväksi.
 6. Maahan tuodun tavaran kuljetus- ja vakuutuskustannukset sekä kuljetukseen liittyvät lastaus- ja käsittelykustannukset EU:n tullialueelle saakka.

Huomioi nämä

Alennuksen on kohdistuttava tuotuihin tavaroihin, ja tullausarvon määrityshetkellä on oltava voimassa oleva sopimukseen perustuva oikeus alennukseen.

Alennuksen voi saada kolmessa eri tilanteessa:

 1. Ostajan saatavilla on alennus, ja hän on arvonmäärityshetkellä suorittanut maksun, jossa tämä alennus näkyy (laskutushinnassa näkyvä alennus).
 2. Ostajan saatavilla on alennus, mutta hän ei ole vielä arvonmäärityshetkellä suorittanut maksua, jossa tämä alennus näkyy.
 3. Alennus ei ole arvonmäärityshetkellä saatavilla (ts. myyjän antama takautuvasti vaikuttava tarjous).

Jos alennus on arvonmäärityshetkellä jo vähennetty maksetusta tai maksettavasta hinnasta, tämä hinta on ratkaiseva tullausarvon määrityksen kannalta.

 • Alennus, jota jo sovelletaan arvonmäärityshetkellä kauppasopimuksessa määritetyn syyn tai tason mukaisesti, hyväksytään, jos se on eritelty tavaroiden tuonnin yhteydessä tullille esitetyissä asiakirjoissa.
 • Alennuksen ei tarvitse välttämättä näkyä valmiiksi laskettuna tavaroiden kauppalaskussa, vaikka se onkin tavallinen käytäntö.

Jos arvonmäärityshetkellä on olemassa sopimukseen perustuva oikeus alennukseen, se voidaan hyväksyä, vaikka alennuksen todellinen määrä näkyisi maksetussa hinnassa vasta myöhemmin.

Jos tuotujen tavaroiden hinta on arvonmäärityshetkellä maksamatta, alennus ja lopullinen hinta voidaan määritellä ainoastaan käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tällaisessa tilanteessa kauppahinnan käyttäminen tullausarvon perusteena riippuu siitä, onko hinnanalennus myönnetty ja sen suuruus määritetty arvonmäärityshetkellä.

 • Jos kyseessä on takautuvasti vaikuttava alennus, (esim. määräalennus vuoden lopussa) se voidaan ottaa huomioon tullausarvon määrityksessä, jos näytetään toteen, että oikeus alennukseen oli voimassa arvonmäärityshetkellä.

Ei ole tarpeellista määrittää, onko annettu alennus normaali kaupallinen käytäntö vai myönnetäänkö se myös muille ostajille.

Tullausarvon perusteena on pääsääntöisesti käytettävä hintaa, joka tavarasta maksettaisiin, jos maksu suoritettaisiin arvonmäärityshetkellä. Arvonmäärityspäivän jälkeen (esim. vuoden lopussa) myönnettyä hinnanalennusta ei oteta huomioon. Oikeus alennukseen on täytynyt olla olemassa arvonmäärityshetkellä.

Yleensä hyväksyttäviä alennuksia ovat:

 • käteisalennus, eli maksuajankohdan mukaan porrastettu alennus
 • määräalennus siltä osin, kun se koskee tullausarvon määrittämisen kohteena olevia tavaroita
 • kaupanporras-, eli jälleenmyyntialennus
 • kanta-asiakasalennus
 • tutustumistarjous
 • malli- ja näytealennus
 • messu- ja näyttelytarjous.

 


Piilevä vika

Jos tavarassa havaitaan piilevä vika tulli-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen, alennus kauppahinnasta voidaan ottaa huomioon jälkikäteen.

Edellytyksenä on, että

 • tullille esitetään näyttö siitä, että tavara oli viallinen sitä koskevan tulli-ilmoituksen hyväksymishetkellä.
 • myyjä muuttaa tavaran hintaa ostajan hyväksi tuontikauppasopimuksen takuuehtojen mukaisesti, joista on sovittu ennen tavaran luovutusta vapaaseen liikkeeseen.
 • tavaran vikaa ei ollut otettu huomioon kyseisessä tuontikauppasopimuksessa.

Hyvitys tavaroiden viallisuuden perusteella

Ehtona on, että

 • ostaja ostaa tavaran myyjältä kauppasopimuksen mukaisella hinnalla
 • tavarassa havaitaan maahantuonnin jälkeen sellaisia vikoja, jotka eivät olleet todettavissa maahantuontihetkellä
 • vioista aiheutuu ostajan alaisuudessa toimiville jakelijoille korjauskuluja, ja jakelijat laskuttavat korjauskulut ostajalta
 • ostaja pystyy osoittamaan, että tavarat olivat viallisia jo maahantuontihetkellä.

Myyjän antaman takuun perusteella kauppahintaa alennetaan vuoden kuluessa tulli-ilmoituksen hyväksymisestä korjauskuluja vastaavalla summalla, ja tullausarvoa oikaistaan tämän summan verran.

Vioista katsotaan syntyvän takuuvelvoitteen, joka sitoo myyjää.


Käteisalennus

 • Laskun päiväys 1.10.2015
 • Maksuehdot  14 pv –4 % (15.10.2015)
 • 30 pv –2 % (1.11.2015)
 • Tulli-ilmoitus annettu 20.10.2015

Käteisalennus voidaan ottaa huomioon tullausarvoa määritettäessä seuraavasti:

 • Jos lasku on maksettu ennen 15.10.2015, laskun loppusummasta vähennetään 4 prosenttia.
 • Jos lasku on maksettu 16.–20.10.2015, laskun loppusummasta vähennetään 2 prosenttia.
 • Jos laskua ei ole maksettu ennen tulli-ilmoituksen jättämistä, laskun loppusummasta vähennetään 2 prosenttia.
 • Jos tullausarvoa määritettäessä laskun loppusummasta on vähennetty 2 prosenttia, mutta ostaja ei maksakaan laskua 30 päivän kuluessa eli ennen 1.11.2015, ostajan pitää ilmoittaa tästä tulliviranomaisille. Tulli arvioi, oikaistaanko verotusta jälkikäteen.

Alennuksen ehdot:

 • Tavaran laatu ei vastaa sovittua
 • Ostaja huomaa tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen, että tavaroiden laatu ei vastaa sovittua.
 • Ostaja reklamoi myyjälle ja sopii alennuksesta. Sen jälkeen ostaja esittää tullille reklamaatiokirjeenvaihdon sekä tositteet rahasiirroista.
 • Myyjä toimittaa tavaroista hyvityslaskun, ja kauppahintaa alennetaan vuoden kuluessa tulli-ilmoituksen hyväksymisestä. Tulli oikaisee tullausarvon hyvitystä vastaavalla summalla.

Incoterms eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa kauppalaskulle merkitty toimituslauseke.

Lisää aiheesta: Incoterms