Jälleentuonti väliaikaisesta viennistä

EU:n ulkopuolelle vietyjä tavaroita voidaan joissakin tapauksissa palauttaa takaisin EU:n alueelle tullittomina ja myös arvonlisäverotta, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Tällaisia tapauksia ovat seuraavat:

 • lopullisesti unionin ulkopuolelle viedyt (menettely 10xx) tavarat palautuvat
 • ulkoisen jalostuksen menettelyssä olleet tavarat palautuvat
 • väliaikaisesti unionin ulkopuolelle viedyt tavarat palautuvat tullimenettelyissä 22xx tai 23xx
  • Lue ohjeet tältä sivulta:
   • kohta ”Väliaikaisesti jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten vietyjen tavaroiden palautus (menettelykoodi 6122)”
   • kohta ”Väliaikaisesti vietyjen tavaroiden palautus (menettelykoodi 6123)”.

Väliaikaisesti jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten vietyjen tavaroiden palautus (menettelykoodi 6122) 

Viejän on hyvä selvittää jo ennen vientiä, asetetaanko tavarat luvanvaraiseen ulkoisen jalostuksen menettelyyn 21xx (tuotavasta tavarasta kannetaan tullia) vai muuhun väliaikaisen viennin menettelyyn 22xx (tuotava tavara on tulliton). Tullimenettelyssä 6122 unioniin takaisin tuotavat tavarat voivat olla joko tullitariffin mukaan tullittomia tai niille voidaan esittää etuuskohteluun liittyvä asiakirja (esim. EUR.1), jonka perusteella niistä ei kanneta tullia.

Viennin tarkoituksena voi olla esimerkiksi tuotteen toimivuuden testaaminen, jolla selvitetään, pystytäänkö tavara korjaamaan. Jos tavara on tulliton, tavara on asetettava muuhun väliaikaisen viennin menettelyyn 22xx. Lue lisää vienti-ilmoittamisen menettelyistä verkkosivulta Mitä tarkoitusta varten tavara viedään?
 
Palautuvan tavaran tuonnissa käytetään tullimenettelyä 6122 sellaisissa tapauksissa, joissa tavarat on viety väliaikaisesti unionin ulkopuolelle jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten. 

Huomioi nämä 

Tulli-ilmoituksessa annettavat koodit

Kun käytät tullimenettelyä 6122, ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla seuraavat tiedot:

 • tullimenettely
  • pyydetty menettely ”61 – Jälleentuonti ja luovutus vapaaseen liikkeeseen”
  • edeltävä menettely ”22 - Muu väliaikainen vienti kuin koodissa 21 tarkoitettu vienti”
 • lisämenettelykoodi ”999 – ei lisämenettelyä”, jos lisämenettelyä ei ole
 • etuuskohtelukoodi
  • Jos sinulla ei ole esittää etuuteen liittyvää asiakirjaa, ilmoita etuuskohteluna ”100 – kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”.
  • Jos tullittomuus perustuu etuuteen, ilmoita etuuskohteluun liittyvä asiakirja ja etuuden mukainen etuuskohtelukoodi.
 • liiketoiminnan luonteen koodi, joka kuvaa toimintaasi
  • 51 – tavaran palautus palkkatyöstä lähtömaahan
  • 52 – tavaran palautus palkkatyöstä muualle kuin lähtömaahan
  • 60 – tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660.

Arvotietojen ilmoittaminen

Kun menettelyn 6122 edellytykset täyttyvät, ilmoita tavaroiden arvoon ja arvonmääritykseen liittyvät tiedot seuraavasti:

 • tavaran arvotiedot:
  • kauppahinta
   • Ilmoita kauppahinta Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo".  
   • Kauppahintana käytetään tavaran korjaamisesta tai jalostuksesta syntyneitä kustannuksia sekä EU:n ulkopuolella lisättyä materiaalia. Se voi olla esimerkiksi maksamasi huolto- ja korjausveloitus, joka voi koostua työajan veloituksesta sekä lisätyistä materiaaleista, joista olet maksanut tavaroiden korjaajalle. Jos olet saanut korjaamisesta tai jalostuksesta useamman laskun, laske kustannukset yhteen ja ilmoita korjauskustannukset yhtenä eränä. 
   • Poikkeuksellisesti jos tuomasi tavara on ollut maksuttomassa takuukorjauksessa ja sinua ei ole veloitettu korjauksesta, voit ilmoittaa ”Kauppahinta”- tai ”Tavaraerän arvo” -kohdassa arvotietona 0 euroa. 
  • vietyjen tavaroiden arvo
   • Käytä arvolajikoodia ”AE – Vietyihin tavaroihin sisältyvät materiaalit, rakenneosat, osat ja vastaavat ainekset”. 
   • Vietyjen tavaroiden arvo on ilmoitettava aina omalla arvolajikoodillaan, vaikka tavarat olisivat käyneet maksuttomassa takuukorjauksessa.
   • Vietyjen tavaroiden arvolla tarkoitetaan EU:n ulkopuolelle vietyä tavaraa sekä tarvike- ja palvelutoimitusten arvoa, jotka sisältyivät jalostettavaksi tai korjattavaksi vietyihin tavaroihin.
  • kauppahintaan lisättävä erät, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi kauppahintaan
   • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisilla arvolajikoodeilla.
   • Esimerkiksi jos olet saanut tavaroiden kuljetuksesta erillisen rahtilaskun, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”. (Voit ilmoittaa nämä erät toistaiseksi tarvittaessa myös koodilla 1J ja 1K.) 
   • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.
 • tilastoarvo
  • Tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, EU:n ulkopuolella suoritettujen jalostustoimintojen kustannuksista, EU:n ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvosta, tavaroihin liittyvistä rojalteista ja lisenssimaksuista sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja.
  • Tilastoarvo ei voi olla 0.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Kun liiketoiminnan luonteeksi on ilmoitettu ”60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen”, ”51 – Tavaroiden palautus palkkatyöstä alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan” tai ”52 – Tavaroiden palautus palkkatyöstä muualle kuin alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan”, ilmoita arvonmääritysmenetelmä seuraavasti: 
   • Jos olet maksanut korjauksesta ja sinulla on jalostuksesta lasku, ilmoita arvonmääritysmenetelmä koodilla ”1 – Tuotujen tavaroiden kauppa-arvo”.
   • Jos sinulla ei ole jalostuksesta laskua, on käytettävä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää. Selvitä, mitä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää voit käyttää. Ilmoita sen perusteella jokin seuraavista koodeista:
    • ”2 – Samanlaisten tavaroiden kauppa-arvo”
    • ”3 – Samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo”
    • ”4 – Deduktiivinen arvo”
    • ”5 – Laskennallinen arvo”
    • ”6 – Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)”

Tilastoarvo

Tilastoarvo ilmoitetaan yhteenlaskettuna kokonaissummana, johon sisällytetään sekä tavaran arvo että kuljetus- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti. Tilastoarvo ei voi olla 0.

 • Jos tavaroita ei ole myyty EU:n ulkopuolella, tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta sekä EU:n rajojen ulkopuolisista lisäkustannuksista (esim. rahti-  ja vakuutuskustannuksista) jalostuspaikalta Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti.
 • Jos tavara on myyty EU:n ulkopuolella, tilastoarvo koostuu tuotavan tavaran kauppa-arvosta sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti. 

Arvonlisäveron peruste

Jos olet arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle. Jos olet arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveron peruste kokonaissummana koodilla ”80 – poikkeava alv-peruste”.

Ilmoita koodilla yksi summa, johon olet laskenut yhteen nämä kustannukset:

 • jalostuskustannukset
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo,
 • kuljetus-, lastaus- ja purkukulut jalostuspaikalle (vientirahti)
 • kuljetus-, lastaus-, vakuutus- ja liitännäiskustannuksista sekä muista maahantuontiin liittyvistä kustannuksista kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti (tuontirahti)
 • Jos tiedät veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä, että tavara kuljetetaan toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, lisää arvonlisäveroperusteeseen myös kustannukset tähän määräpaikkaan asti.

Huom. Arvonlisäveron perusteeseen ei kuulu vietyjen tavaroiden arvo.


Jos tavarat on viety jalostettavaksi 22-menettelyssä, mutta osa tavaroista on jäänyt jalostuksessa käyttämättä, voi viejäyritys tuoda ylijääneet tavarat takaisin.

Esimerkki: Kangaspakkoja on viety jalostettavaksi, ja osa kangaspakkojen kankaista palautuu takaisin muuttumattomina, eli tavaroita on viety enemmän kuin jalostuksessa käytettiin. Tällöin jalostuksessa käyttämättömiä tavaroita kohdellaan kuten palautustavaroita. 

Tulli-ilmoituksessa annettavat koodit

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • tullimenettely
  • pyydetty menettely ”61 – Jälleentuonti ja luovutus vapaaseen liikkeeseen”
  • edeltävä menettely ”22 – Muu väliaikainen vienti kuin koodissa 21 tarkoitettu vienti”
 • etuuskohtelu ”100 - Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660.

Arvotietojen ilmoittaminen

Lue alta ohjeet, miten tavaroiden arvoon ja arvonmääritykseen liittyvät tiedot ilmoitetaan. Huomioi, että ohjeessa on kaksi vaihtoehtoa:

 • Olet itse vienyt tavaroita jalostettavaksi EU:n ulkopuolelle, ja ne palautuvat sinulle takaisin muuttumattomina.
 • Olet ostanut jonkun toisen jalostettavaksi EU:n ulkopuolelle viemiä tavaroita, ja ne palautuvat muuttumattomina sinulle EU:hun, eli et ole tavaroiden viejä. 

Jos olet itse vienyt tavaroita jalostettavaksi EU:n ulkopuolelle ja ne palautuvat sinulle takaisin muuttumattomina

Esimerkki: Olet vienyt kangaspakkoja jalostettavaksi, ja osa kangaspakoista palautuu sinulle itsellesi takaisin muuttumattomina. Tavaroita on viety enemmän kuin jalostuksessa on käytetty. Tällöin jalostuksessa käyttämättömiä tavaroita kohdellaan kuten palautustavaroita.

Ilmoita tiedot seuraavasti:

 • lisämenettelykoodina jokin seuraavista:
  • ”F01 – palautustavarat tuontitullittomuus (koodeksin 203 artikla)”
  • ”F02 – maataloustuotteet, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklassa 159 tarkoitetut erityisolosuhteet: maataloustuotteet)”
  • ”F03 – palatutustavarat, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklan 158 kohdassa 3 tarkoitetut erityisolosuhteet: korjaus tai kunnostus)”
 • Jos haet palautustavaroille arvonlisäverottomuutta, ilmoita lisäksi toisena lisämenettelykoodina ”642 – palautustavarat, toimitettu arvonlisäverollisena, viejä ja tuoja on sama. Vapautus arvonlisäverosta (AVL 94 § 1 mom. 18 k.)”.
 • liiketoiminnan luonne ”21 – tavaroiden palauttaminen”
 • tavaran arvotiedot:
  • kauppahinta tai tavaran tosiasiallinen arvo
   • Ilmoita tavaran arvo Tulliselvityspalvelun kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo".
   • Tavaran arvo ei voi olla 0 euroa, vaikka tavarasta ei ole maksettu tai sitä ei ole myyty. 
   • Tavaran arvo on oltava tavaran todellinen arvo. Arvo määritellään yleensä kaupan perusteella. Jos tavara on kokonaan tai osittain vastikkeeton, tavaran arvo määritellään sen mukaisesti, mikä sen hinta olisi, jos se myytäisiin EU:n alueelle. Kun jalostukseen viety materiaali palautuu muuttumattomana takaisin viejälle, arvona voidaan käyttää arvoa, jolla materiaali vietiin EU:sta jalostukseen.
  • kauppahintaan lisättävät erät, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi kauppahintaan 
   • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisilla arvolajikoodeilla.
   • Esimerkiksi jos olet saanut tavaroiden kuljetuksesta erillisen rahtilaskun, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”.
   • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Kun liiketoiminnan luonteeksi on ilmoitettu ”21 – tavaroiden palauttaminen”, on käytettävä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää. Selvitä, mitä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää voit käyttää. Ilmoita sen perusteella jokin seuraavista koodeista:
   • ”2 – Samanlaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”3 – Samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”4 – Deduktiivinen arvo”
   • ”5 – Laskennallinen arvo”
   • ”6 – Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)”.

Jos olet ostanut jonkun toisen jalostettavaksi EU:n ulkopuolelle viemiä tavaroita ja ne palautuvat muuttumattomina

Esimerkki: Olet ostanut jalostuksesta ylijääneitä kangaspakkoja, jotka on viety jalostettavaksi EU:n ulkopuolelle. Ostamasi kangaspakat palautuvat takaisin muuttumattomina EU:n alueelle, mutta et ole tavaroiden viejä. Tällöin tuomiasi, jalostuksessa käyttämättömiä kangaspakkoja kohdellaan kuten palautustavaroita, jos sinulla on poistumisvahvistettu vienti-ilmoitus tai muu hyväksyttävä todiste viennistä.

Ilmoita tiedot seuraavasti:

 • lisämenettelykoodina jokin seuraavista:
  • ”F01 – palautustavarat tuontitullittomuus (koodeksin 203 artikla)”
  • ”F02 – maataloustuotteet, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklassa 159 tarkoitetut erityisolosuhteet: maataloustuotteet)”
  • ”F03 – palatutustavarat, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklan 158 kohdassa 3 tarkoitetut erityisolosuhteet: korjaus tai kunnostus)”
 • liiketoiminnan luonne ”11 – Suora myynti/osto”
 • tavaran arvotiedot:
  • kauppahinta
   • Ilmoita tavaran kauppahinta Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo". 
    • Ilmoita tavaran kauppahinnaksi sen materiaalin ostohinta, jota olet tuomassa. 
  • kauppahintaan lisättävät erät, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi kauppahintaan
   • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisilla arvolajikoodeilla.
   • Esimerkiksi jos olet saanut tavaroiden kuljetuksesta erillisen rahtilaskun, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”.
   • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Jos ilmoittamasi tullausarvo määritellään kauppa-arvon perusteella, ilmoita tullausarvon määritysmenetelmä koodilla ”1 – Tuotujen tavaroiden kauppa-arvo”.

Tilastoarvo

Tilastoarvo ilmoitetaan yhteenlaskettuna kokonaissummana, johon sisällytetään sekä tavaran arvo että kuljetus- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti. Tilastoarvo ei voi olla 0.

 • Jos tavaroita ei ole myyty EU:n ulkopuolella, tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta sekä EU:n rajojen ulkopuolisista lisäkustannuksista (esim. rahti-  ja vakuutuskustannuksista) jalostuspaikalta Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti.
 • Jos tavara on myyty EU:n ulkopuolella, tilastoarvo koostuu tuotavan tavaran kauppa-arvosta sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti. 

Arvonlisäveron peruste

Jos olet arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle. Jos tavarat myyty EU-alueen ulkopuolella ja ilmoittaja on arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemiseksi kauppahintaa oikaisevat tiedot. Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
 • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).

Olet lähettänyt menettelyssä 22xx tavaran korjaukseen, mutta korjaaja ei pysty korjaamaan tavaraa, vaan vaihtaa lähettämäsi tuotteen toiseen korvaavaan käytettyyn tavaraan tai kokonaan uuteen tavaraan. Korjaajan lähettämää korvaavaa tai uutta tavaraa ei voi tulliselvittää menettelyssä 6122, koska menettelyssä 22xx tavara ei voi vaihtua toiseksi tavaraksi.

Tulli-ilmoituksessa ilmoitettavat koodit

Ilmoita korvaavan tai uuden tavaran tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • tullimenettely
  • pyydetty menettely ”40 – Luovutus vapaaseen liikkeeseen”
  • edeltävä menettely ”00 – Ei edeltävää menettelyä”
 • lisämenettely 999, jos lisämenettelyä ei ole
 • liiketoiminnan luonne
  • 22 – Palautettujen tavaroiden korvaaminen veloituksetta
  • 34 – Jos korjaaja on muu kuin myyjä tai korvaaminen ei tapahdu veloituksetta.

Arvotietojen ilmoittaminen

Ilmoita tavaroiden arvoon ja arvonmääritykseen liittyvät tiedot seuraavasti:

 • tavaran arvo
  • Ilmoita tavaran arvo Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo".
  • Jos korvaavasta tavarasta ei tarvitse maksaa, tavaran arvon määrittämisessä voidaan käyttää esimerkiksi samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvoa. Tavaran arvo ei voi olla 0 euroa. 
  • Katso lisätietoa tavaran arvon ilmoittamisesta.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Kun liiketoiminnan luonteeksi on ilmoitettu ”22 – Palautettujen tavaroiden korvaaminen” tai ”34 – Liiketoimet, joihin liittyy omistuksen siirto ilman rahallista korvausta”, on käytettävä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää. Selvitä, mitä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää voit käyttää. Ilmoita sen perusteella jokin seuraavista koodeista:
   • ”2 – Samanlaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”3 – Samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”4 – Deduktiivinen arvo”
   • ”5 – Laskennallinen arvo”
   • ”6 – Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)”
 • tilastoarvo
  • Tilastoarvo ilmoitetaan yhteenlaskettuna kokonaissummana, johon sisällytetään sekä tavaran arvo, että kuljetus- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja.
  • Tilastoarvo ei voi olla 0.

Arvonlisäveron peruste

Jos olet arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle. Jos ilmoittaja ei ole arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita arvonlisäveron perusteen laskemiseksi kauppahintaa oikaisevat tiedot. Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
 • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).

Väliaikaisen viennin oikaisu

Lisäksi sinun pitää oikaista väliaikainen vienti (menettely 22xx) lopulliseksi vienniksi (menettely 10xx). Katso ohjeet vienti-ilmoituksen oikaisemiseen.


Esimerkki: Tuotavilla tavaroilla on tullinkantoa, ja tavarat olisi pitänyt asettaa ulkoisen jalostuksen menettelyyn 21xx, koska niistä kannetaan tuotaessa tullia. Tavarat on kuitenkin asetettu virheellisesti menettelyyn 22xx, jonka mukaan tavaroiden pitää olla tuotaessa tullittomia.

Tulli-ilmoituksessa ilmoitettavat koodit

Ilmoita tuonti-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • tullimenettely
  • pyydetty menettely ”40 – Luovutus vapaaseen liikkeeseen”
  • edeltävä menettely ”22 – Muu väliaikainen vienti kuin koodissa 21 tarkoitettu vienti”
 • lisämenettelykoodi ”999 – ei lisämenettelyä”
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • liiketoiminnan luonteen koodi, joka kuvaa toimintaasi
  • 51 – tavaran palautus palkkatyöstä lähtömaahan
  • 52 – tavaran palautus palkkatyöstä muualle kuin lähtömaahan
  • 60 – tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660.

Arvotietojen ilmoittaminen

Ilmoita tavaroiden arvoon ja arvonmääritykseen liittyvät tiedot seuraavasti:

 • tavaran arvotiedot:
  • kauppahinta
   • Ilmoita kauppahinta Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo".
   • Kauppahintana käytetään tavaran korjaamisesta tai jalostuksesta syntyneitä kustannuksia sekä EU:n ulkopuolella lisättyä materiaalia. Se voi olla esimerkiksi maksamasi huolto- ja korjausveloitus, joka voi koostua työajan veloituksesta sekä lisätyistä materiaaleista, joista olet maksanut tavaroiden korjaajalle. Jos olet saanut korjaamisesta tai jalostuksesta useamman laskun, laske kustannukset yhteen ja ilmoita korjauskustannukset yhtenä eränä. 
   • Poikkeuksellisesti jos tuomasi tavara on ollut maksuttomassa takuukorjauksessa ja sinua ei ole veloitettu korjauksesta, voit ilmoittaa ”Kauppahinta”- tai ”Tavaraerän arvo” -kohdassa arvotietona 0 euroa. 
  • vietyjen tavaroiden arvo
   • Käytä arvolajikoodia ”AE – Vietyihin tavaroihin sisältyvät materiaalit, rakenneosat, osat ja vastaavat ainekset”. 
   • Vietyjen tavaroiden arvo on ilmoitettava aina omalla arvolajikoodilla.
   • Vietyjen tavaroiden arvolla tarkoitetaan EU:n ulkopuolelle vietyä tavaraa sekä tarvike- ja palvelutoimitusten arvoa, jotka sisältyivät jalostettavaksi tai korjattavaksi vietyihin tavaroihin.
  • kauppahintaan lisättävät erät, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi kauppahintaan
   • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisella arvolajikoodilla.
   • Esimerkiksi jos olet saanut tavaroiden kuljetuksesta erillisen rahtilaskun, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”. (Voit ilmoittaa nämä erät toistaiseksi tarvittaessa myös koodilla 1J ja 1K.)
   • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Kun liiketoiminnan luonteeksi on ilmoitettu ”60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen”, ”51 – Tavaroiden palautus palkkatyöstä alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan” tai ”52 – Tavaroiden palautus palkkatyöstä muualle kuin alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan” ilmoita arvonmääritysmenetelmä seuraavasti:  
   • Jos olet maksanut korjauksesta ja sinulla on jalostuslasku, ilmoita arvonmääritysmenetelmä koodilla ”1 – Tuotujen tavaroiden kauppa-arvo”.
   • Jos sinulla ei ole jalostuksesta laskua, on käytettävä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää. Selvitä, mitä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää voit käyttää. Ilmoita sen perusteella jokin seuraavista koodeista:
    • ”2 – Samanlaisten tavaroiden kauppa-arvo”
    • ”3 – Samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo”
    • ”4 – Deduktiivinen arvo”
    • ”5 – Laskennallinen arvo”
    • ”6 – Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)”
 • tilastoarvo
  • Tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, EU:n ulkopuolella suoritettujen jalostustoimintojen kustannuksista, EU:n ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvosta, tavaroihin liittyvistä rojalteista ja lisenssimaksuista sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan asti. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja.
  • Tilastoarvo ei voi olla 0.

Arvonlisäveron peruste

Jos olet arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle. Jos yrityksesi ei ole arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita arvonlisäveron peruste kokonaissummana koodilla ”80 – poikkeava alv-peruste”.

Ilmoita koodilla yksi summa, johon olet laskenut yhteen nämä kustannukset:

 • jalostuskustannukset
 • EU:n ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo
 • kuljetus-, lastaus- ja purkukulut jalostuspaikalle (vientirahti)
 • kuljetus-, lastaus-, vakuutus- ja liitännäiskustannuksista sekä muista maahantuontiin liittyvistä kustannuksista kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti (tuontirahti)
 • Jos tiedät veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä, että tavara kuljetetaan toiseen EU:n alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, lisää arvonlisäveroperusteeseen myös kustannukset tähän määräpaikkaan asti.

Huom. Arvonlisäveron perusteeseen ei kuulu vietyjen tavaroiden arvo.


Väliaikaisesti vietyjen tavaroiden palautus (menettelykoodi 6123)

Tavaroita voidaan viedä väliaikaisesti EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelle esimerkiksi näyttelyihin, messuille tai testattavaksi. Väliaikaisesti vietyjen tavaroiden pitää palautua unioniin muuttumattomina vienti-ilmoituksessa ilmoitetun määräajan kuluessa. Kun tavarat palautuvat väliaikaisen viennin menettelystä, esimerkiksi näyttelystä, ja menettelyn ehtoja on noudatettu, tavarat ovat tullittomia ja arvonlisäverottomia. Lue lisää vienti-ilmoittamisen menettelyistä verkkosivulta Mitä tarkoitusta varten tavara viedään?

Huomioi nämä 

Tulli-ilmoituksessa annettavat koodit

Kun käytät tullimenettelyä 6123, ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla seuraavat tiedot:

 • tullimenettely
  • pyydetty menettely ”61 – Jälleentuonti ja luovutus vapaaseen liikkeeseen”
  • edeltävä menettely ”23 - Väliaikainen vienti myöhempää samassa tilassa palauttamista varten”
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660.

Arvotietojen ilmoittaminen

Lue alta ohjeet, miten ilmoitat tavaroiden arvoon ja arvonmääritykseen liittyvät tiedot. Huomioi, että ohjeessa on kaksi vaihtoehtoa:

 • Väliaikaisesti viedyt tavarat palautuvat takaisin alkuperäiselle viejälle EU:n alueelle.
 • Väliaikaisesti viedyt tavarat on esimerkiksi myyty eivätkä ne palaudu takaisin alkuperäiselle viejälle EU:n alueelle.

Jos väliaikaisesti viedyt tavarat palautuvat alkuperäiselle viejälle EU:n alueelle

Jos väliaikaisesti viedyt tavara palautuvat alkuperäiselle viejälle takaisin EU:n alueelle ja menettelyn ehtoja on noudatettu, ilmoita tiedot seuraavasti: 

 • lisämenettelykoodi
  • Ilmoita lisämenettelykoodi ”F05 – Palautustavaroiden vapauttaminen tuontitullista ja arvonlisäverosta ja/tai valmisteverosta (unionin tullikoodeksin artikla 203 ja direktiivin 2006/112/EY artiklan 143 kohdan 1 alakohta e)”. 
 • liiketoiminnan luonteeksi esimerkiksi jompikumpi seuraavista:
  • ”60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen”
  • ”91 – yli 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing”
 • tavaran arvotiedot: 
  • kauppahinta tai tavaran tosiasiallinen arvo
   • Ilmoita tavaran arvo Tulliselvityspalvelun kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo".
   • Tavaran arvo ei voi olla 0 euroa, vaikka tavaraa palautuu takaisin viejälle, eikä sitä ole myyty.
   • Tavaran arvo on oltava tavaran todellinen arvo, ja arvo määritellään yleensä kaupan perusteella. Jos tavara on kokonaan tai osittain vastikkeeton, tavaran arvo määritellään sen mukaisesti, mikä sen hinta olisi, jos se myytäisiin EU:hun. Voit käyttää esimerkiksi vietyjen tavaroiden arvoa, jos tavaran arvo ei ole muuttunut väliaikaisen viennin aikana.
  • kauppahintaan lisättävät erät, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi kauppahintaan
   • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisilla arvolajikoodeilla.
   • Esimerkiksi jos olet saanut tavaroiden kuljetuksesta erillisen rahtilaskun, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”.
   • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Kun liiketoiminnan luonteeksi on ilmoitettu ”60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen” tai 91 – yli 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing”, on käytettävä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää. Selvitä, mitä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää voit käyttää. Ilmoita sen perusteella jokin seuraavista koodeista:
   • ”2 – Samanlaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”3 – Samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”4 – Deduktiivinen arvo”
   • ”5 – Laskennallinen arvo”
   • ”6 – Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)”.

Jos väliaikaisesti viedyt tavarat on esimerkiksi myyty eivätkä ne palaa alkuperäiselle viejälle EU:n alueelle

Esimerkiksi: Menet EU:n ulkopuolelle messuille. Ostat messutarjouksella tietokoneen, jonka myyjä on vienyt messuille tullimenettelyssä 2300. Messujen jälkeen tuot tietokoneen mukanasi EU:n alueelle ja sinulla on poistumisvahvistettu vienti-ilmoitus tai muu hyväksyttävä todiste tietokoneen viennistä.

Ilmoita tiedot seuraavasti:

 • lisämenettelykoodiksi jokin seuraavista:
  • ”F01 – palautustavarat tuontitullittomuus (unionin tullikoodeksin 203 artikla)”
  • ”F02 – maataloustuotteet, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklassa 159 tarkoitetut erityisolosuhteet: maataloustuotteet)”
  • ”F03 – palatutustavarat, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklan 158 kohdassa 3 tarkoitetut erityisolosuhteet: korjaus tai kunnostus)”
 • liiketoiminnan luonne
  • Jos olet ostanut tavarat EU:n ulkopuolelta, ilmoita liiketoiminnan luonteeksi ”11 – suora myynti/osto (tavarat on myyty uudelleen ja ne palautuvat takaisin unioniin)”.
 • tavaran arvotiedot:
  • kauppahinta
   • Ilmoita tavaran kauppahinta Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo". 
  • kauppahintaan lisättävät erät, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi kauppahintaan
   • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisilla arvolajikoodeilla.
   • Esimerkiksi jos olet saanut tavaroiden kuljetuksesta erillisen rahtilaskun, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”. 
   • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Jos ilmoittamasi tullausarvo määritellään kauppa-arvon perusteella, ilmoita tullausarvon määritysmenetelmä koodilla ”1 – Tuotujen tavaroiden kauppa-arvo”.

Arvonlisäveron peruste

Jos olet arvonlisäverorekisteröity toimija, ilmoita maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle. Jos tavarat on myyty EU-alueen ulkopuolella ja olet arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemiseksi kauppahintaa oikaisevat tiedot.

Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 

Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).


Jos teet ilmoituksen yksityishenkilön matkalle unohtamista tavaroista edustajana ja tuoja on yksityishenkilö, ilmoita seuraavat tiedot:

 • menettelykoodi ”6123 – Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa”
 • lisämenettelykoodi ”618 – Unohtuneet tavarat”
 • liiketoiminnan luonne ”60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen”
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • luotettava tosite siitä, että tavarat on alun perin viety EU-alueen ulkopuolelle ja että matkatavarat ovat tuojan
  • Valitse tulliselvitettävän erän tiedoissa kohdassa ”Liiteasiakirjat” tyypiksi koodi ”1ZZZ” ja kirjoita kuvauskohtaan selvitys liiteasiakirjasta.