Jälleentuonti väliaikaisesta viennistä

Väliaikaisesti vietyjen tavaroiden palautus (menettelykoodi 6123) 

Tavaroita voidaan viedä väliaikaisesti EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelle esimerkiksi näyttelyihin, messuille tai testattavaksi. Väliaikaisesti vietyjen tavaroiden pitää palautua unioniin muuttumattomina vienti-ilmoituksessa ilmoitetun määräajan kuluessa. Kun tavarat palautuvat väliaikaisen viennin menettelystä, esimerkiksi näyttelystä, ja menettelyn ehtoja on noudatettu, tavarat ovat tullittomia ja arvonlisäverottomia. Lue lisää vienti-ilmoittamisen menettelyistä verkkosivulta Mitä tarkoitusta varten tavara viedään?

Jos Tulliselvityspalvelussa on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa.

Huomioi nämä 

Kun käytät tullimenettelyä 6123, ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla seuraavat tiedot:

 • menettelykoodi ”6123 – Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa”
 • EU-lisämenettelykoodi ”F05 = Palautustavaroiden vapauttaminen tuontitullista ja arvonlisäverosta ja/tai valmisteverosta” (unionin tullikoodeksin artikla 203 ja direktiivin 2006/112/EY artiklan 143 kohdan 1 alakohta e) 
 • liiketoiminnan luonne
  • 60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen 
  • 91 – yli 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660. 

Jos teet ilmoituksen yksityishenkilön matkalle unohtamista tavaroista edustajana ja tuoja on yksityishenkilö, ilmoita seuraavat tiedot:

 • menettelykoodi ”6123 – Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa”
 • EU-lisämenettelykoodi ”618 – Unohtuneet tavarat”
 • liiketoiminnan luonne 60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen 
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • luotettava tosite siitä, että tavarat on alun perin viety EU-alueen ulkopuolelle ja että matkatavarat ovat tuojan
  • Valitse tulliselvitettävän erän tiedoissa kohdassa ”Liiteasiakirjat” tyypiksi koodi 1ZZZ ja kirjoita kuvauskohtaan selvitys liiteasiakirjasta.

Ilmoita arvotiedot tullimenettelyssä 6123:

 • tavaroiden tilastoarvo euroissa
 • tavaran hinta eli kauppahinta 0 eur
 • tavaran arvo sekä mahdolliset kuljetuskustannukset 
  • koodilla 1A, jos koko lähetyksen arvo on enintään 20 000 euroa
  • koodilla AK, jos koko lähetyksen arvo on yli 20 000 euroa
 • jos tavaroilla on poikkeava arvonlisäveronperuste, ilmoita se (xx eur) koodilla 80.


Väliaikaisesti jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten vietyjen tavaroiden palautus (menettelykoodi 6122) 

Viejän on hyvä selvittää jo ennen vientiä, asetetaanko tavarat luvanvaraiseen ulkoisen jalostuksen menettelyyn 21xx (tuotavasta tavarasta kannetaan tullia) vai muuhun väliaikaisen viennin menettelyyn 22xx (tuotava tavara on tulliton). Tullimenettelyssä 6122 unioniin takaisin tuotavat tavarat voivat olla joko tullitariffin mukaan tullittomia tai niille voidaan esittää etuuskohteluun liittyvä asiakirja (esim. EUR.1), jonka perusteella niistä ei kanneta tullia.

Viennin tarkoituksena voi olla esimerkiksi tuotteen toimivuuden testaaminen jolla selvitetään, pystytäänkö tavara korjaamaan. Jos tavara on tulliton, tavara on asetettava muuhun väliaikaisen viennin menettelyyn 22xx. Lue lisää vienti-ilmoittamisen menettelyistä verkkosivulta Mitä tarkoitusta varten tavara viedään?

Palautuvan tavaran tuonnissa käytetään tullimenettelyä 6122 sellaisissa tapauksissa, joissa tavarat on viety väliaikaisesti unionin ulkopuolelle jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten. 

Jos Tulliselvityspalvelussa on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa.

Huomioi nämä 

Kun käytät tullimenettelyä 6122, ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla seuraavat tiedot:

 • lisämenettelykoodi 999
 • etuuskohtelukoodi
  • Jos sinulla ei ole esittää etuuteen liittyvää asiakirjaa, ilmoita etuuskohteluna ”100 –  Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”. 
  • Jos tullittomuus perustuu etuuteen, ilmoita etuuskohteluun liittyvä asiakirja ja etuuden mukainen etuuskohtelukoodi
 • liiketoiminnan luonteen koodi, joka kuvaa toimintaasi
  • ”51 – tavaran palautus palkkatyöstä lähtömaahan”
  • ”52 – tavaran palautus palkkatyöstä muualle kuin lähtömaahan”
  • ”60 – tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen”
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660
 • vietyjen tavaroiden arvo tavaraerällä FIXXX-lisätietokoodilla.

Kun menettelyn 6122 edellytykset täyttyvät, määritellään tullausarvo, arvonlisäveron peruste ja tilastoarvo seuraavasti. Arvonlisäveronperuste ilmoitetaan, jos tuoja on arvonlisäverorekisteröimätön yritys tai yksityishenkilö.

Tavaroiden tullausarvoon lasketaan mukaan

 • kauppahinta
 • vietyjen tavaroiden arvo (eli tarvike- ja palvelutoimitusten arvo) (koodi AE)
 • jalostuskustannukset (koodi 1G)
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo (koodi 1D)
 • tuontiin liittyvät kuljetus- ja liitännäiskustannukset ensimmäiseen unionissa olevaan saapumispaikkaan asti (koodi 1J) 
 • tuontiin liittyvä vakuutuskustannus (koodi 1K)

Tavaroiden arvonlisäveron perusteeseen lasketaan mukaan

 • jalostuskustannukset (unionin ulkopuolella syntyneet työkustannukset)
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo
 • kuljetus-, lastaus- ja purkauskustannukset jalostuspaikalle (vientirahti, koodi 1H)
 • kuljetus-, lastaus-, vakuutus- ja liitännäiskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan (tuontirahti, koodi 3A)
 • jos on tiedossa veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä, että tavara kuljetetaan toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, kustannukset tähän määräpaikkaan saakka (koodi 3D)

Huom. Arvonlisäveron perusteeseen ei kuulu vietyjen tavaroiden arvo.

Ilmoita tilastoarvo seuraavasti kokonaissummana:
Tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, unionin ulkopuolella suoritettujen jalostustoimintojen kustannuksista, unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvosta, tavaroihin liittyvistä rojalteista ja lisenssimaksuista sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka. 


Jos tavarat on viety jalostettavaksi 22-menettelyssä, mutta osa tavaroista on jäänyt jalostuksessa käyttämättä, voi viejäyritys tuoda ylijääneet tavarat takaisin. Esimerkiksi kangaspakkoja on viety jalostettavaksi ja osa kangaspakkojen kankaista palautuu takaisin muuttumattomina eli tavaroita on viety enemmän kuin jalostuksessa käytettiin.  

Ilmoita seuraavat tiedot: 

 • menettely 6122 
 • lisämenettelykoodit F01ja 642
 • etuuskohtelu 100
 • liiketoiminnan luonne 21
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660
 • vietyjen tavaroiden arvo tavaraerällä FIXXX-lisätietokoodilla.

Tullausarvo ja tilastoarvo lasketaan eri tavalla, kun jalostusta ei ole tapahtunut ja tavara palautuu muuttomattomana.

Tullausarvoon lasketaan mukaan

 • palautustavaran arvo, joka voi olla esimerkiksi tavara vientiarvo EU-alueelta
 • EU:n ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahti ja vakuutukset.

Tilastoarvoon lasketaan mukaan

 • vietyjen tavaroiden arvo
 • rahti- ja vakuutuskustannukset jalostuspaikalta Suomen rajalle (tuontirahti).

Jos Tulliselvityspalvelussa on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa.


Esimerkki: Tuotavilla tavaroilla on tullinkantoa ja tavarat olisi pitänyt asettaa ulkoisen jalostuksen menettelyyn 21xx, koska niistä kannetaan tuotaessa tullia. Tavarat on kuitenkin asetettu virheellisesti menettelyyn 22xx, jonka mukaan tavaroiden pitää olla tuotaessa tullittomia.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • menettely 4022
 • lisämenettelykoodi 999
 • etuuskohtelu 100.
 • liiketoiminnan luonteen koodi, joka kuvaa toimintaasi
  • ”51 – tavaran palautus palkkatyöstä lähtömaahan”
  • ”52 – tavaran palautus palkkatyöstä muualle kuin lähtömaahan”
  • ”60 – tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen”
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660
 • vietyjen tavaroiden arvo tavaraerällä FIXXX-lisätietokoodilla.

Tullausarvoon lasketaan mukaan

 • vietyjen tavaroiden arvo
 • jalostuskustannukset
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo
 • kuljetus ja liitännäiskustannukset unionin saapumistullitoimipaikkaan (tuontirahti).

Tilastoarvoon lasketaan mukaan

 • vietyjen tavaroiden arvo
 • jalostuskustannukset
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo
 • rahti- ja vakuutuskustannukset jalostuspaikalta Suomen rajalle (tuontirahti).