Jälleentuonti väliaikaisesta viennistä

EU:n ulkopuolelle vietyjä tavaroita voidaan joissakin tapauksissa palauttaa takaisin EU:n alueelle tullittomina ja myös arvonlisäverotta, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Tällaisia tapauksia ovat seuraavat:

 • lopullisesti unionin ulkopuolelle viedyt (menettely 10xx) tavarat palautuvat
 • ulkoisen jalostuksen menettelyssä olleet tavarat palautuvat
 • väliaikaisesti unionin ulkopuolelle viedyt tavarat palautuvat tullimenettelyissä 22xx tai 23xx
  • Lue ohjeet tältä sivulta:
   • kohta ”Väliaikaisesti jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten vietyjen tavaroiden palautus (menettelykoodi 6122)”
   • kohta ”Väliaikaisesti vietyjen tavaroiden palautus (menettelykoodi 6123)”.

Väliaikaisesti jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten vietyjen tavaroiden palautus (menettelykoodi 6122) 

Viejän on hyvä selvittää jo ennen vientiä, asetetaanko tavarat luvanvaraiseen ulkoisen jalostuksen menettelyyn 21xx (tuotavasta tavarasta kannetaan tullia) vai muuhun väliaikaisen viennin menettelyyn 22xx (tuotava tavara on tulliton). Tullimenettelyssä 6122 unioniin takaisin tuotavat tavarat voivat olla joko tullitariffin mukaan tullittomia tai niille voidaan esittää etuuskohteluun liittyvä asiakirja (esim. EUR.1), jonka perusteella niistä ei kanneta tullia.

Viennin tarkoituksena voi olla esimerkiksi tuotteen toimivuuden testaaminen, jolla selvitetään, pystytäänkö tavara korjaamaan. Jos tavara on tulliton, tavara on asetettava muuhun väliaikaisen viennin menettelyyn 22xx. Lue lisää vienti-ilmoittamisen menettelyistä verkkosivulta Mitä tarkoitusta varten tavara viedään?
 
Palautuvan tavaran tuonnissa käytetään tullimenettelyä 6122 sellaisissa tapauksissa, joissa tavarat on viety väliaikaisesti unionin ulkopuolelle jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten. 

Huomioi nämä 

Kun käytät tullimenettelyä 6122, ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla seuraavat tiedot:

 • lisämenettelykoodi 999
 • etuuskohtelukoodi
  • Jos sinulla ei ole esittää etuuteen liittyvää asiakirjaa, ilmoita etuuskohteluna ”100 – kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”.
  • Jos tullittomuus perustuu etuuteen, ilmoita etuuskohteluun liittyvä asiakirja ja etuuden mukainen etuuskohtelukoodi.
 • liiketoiminnan luonteen koodi, joka kuvaa toimintaasi
  • 51 – tavaran palautus palkkatyöstä lähtömaahan
  • 52 – tavaran palautus palkkatyöstä muualle kuin lähtömaahan
  • 60 – tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660.

Kun menettelyn 6122 edellytykset täyttyvät, määritellään tullausarvo, arvonlisäveron peruste ja tilastoarvo seuraavasti. Arvonlisäveronperuste pitää ilmoittaa, jos tuoja on arvonlisäverorekisteröimätön yritys tai yksityishenkilö.

Tullausarvo

Ilmoita tulli-ilmoituksessa aina tavaroiden kauppahinta. Ilmoita lisäksi veronkantoon vaikuttavat erät, jos ne eivät sisälly jo kauppahintaan. Ilmoita ne kauppahintaa oikaisevina erinä seuraavilla koodeilla:

 • vietyjen tavaroiden arvo (eli tarvike- ja palvelutoimitusten arvo) (koodi AE)
 • jalostuskustannukset (koodi 1G)
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo (koodi 1D)
 • tuontiin liittyvät kuljetus- ja liitännäiskustannukset ensimmäiseen unionissa olevaan saapumispaikkaan asti (koodi 1J)
 • tuontiin liittyvä vakuutuskustannus (koodi 1K).

Tilastoarvo

Ilmoita tilastoarvo seuraavasti kokonaissummana:

Tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, unionin ulkopuolella suoritettujen jalostustoimintojen kustannuksista, unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvosta, tavaroihin liittyvistä rojalteista ja lisenssimaksuista sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka.

Arvonlisäveron peruste

Jos olet arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperuste kokonaissummana koodilla ”80 – poikkeava alv-peruste”.

Ilmoita koodilla yksi summa, johon olet laskenut yhteen nämä kustannukset:

 • jalostuskustannukset
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo,
 • kuljetus-, lastaus- ja purkukulut jalostuspaikalle (vientirahti)
 • kuljetus-, lastaus-, vakuutus- ja liitännäiskustannuksista sekä muista maahantuontiin liittyvistä kustannuksista kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti (tuontirahti)
 • Jos tiedät veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä, että tavara kuljetetaan toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, lisää arvonlisäveroperusteeseen myös kustannukset tähän määräpaikkaan asti.

Huom. Arvonlisäveron perusteeseen ei kuulu vietyjen tavaroiden arvo.


Jos tavarat on viety jalostettavaksi 22-menettelyssä, mutta osa tavaroista on jäänyt jalostuksessa käyttämättä, voi viejäyritys tuoda ylijääneet tavarat takaisin. Esimerkki: kangaspakkoja on viety jalostettavaksi ja osa kangaspakkojen kankaista palautuu takaisin muuttumattomina, eli tavaroita on viety enemmän kuin jalostuksessa käytettiin. Tällöin jalostuksessa käyttämättömiä tavaroita kohdellaan kuten palautustavaroita. 

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • menettely 6122
 • EU-lisämenettelykoodit
  • F01 = palautustavarat tuontitullittomuus (koodeksin 203 artikla)
  • F02 = maataloustuotteet, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklassa 159 tarkoitetut erityisolosuhteet: maataloustuotteet)
  • F03 = palatutustavarat, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklan 158 kohdassa 3 tarkoitetut erityisolosuhteet: korjaus tai kunnostus)
  • 642 = palautustavarat, toimitettu arvonlisäverollisena, viejä ja tuoja on sama Vapautus arvonlisäverosta (AVL 94 § 1 mom. 18 k.)
   • Jos ilmoitat arvonlisäverottomasta tuonnista lisämenettelykoodin 642, ilmoita lisäksi liiteasiakirjana koodi 4PAS ja täytä tullilomake 348s  
 • etuuskohtelu 100
 • liiketoiminnan luonne
  • 21 – tavaroiden palauttaminen” (tavarat palautuvat alkuperäiselle viejälle)
  • 11 – suora myynti/osto” tavara myydään EU alueen ulkopuolella
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660

Tullausarvo

Ilmoita tulli-ilmoituksessa myös kauppahinta:

 • Jos tavaroita ei ole myyty, voit ilmoittaa kauppahinnaksi 0 euroa.
  • Ilmoita tällöin tavaran arvo sekä mahdolliset kuljetuskustannukset, kuten rahti ja vakuutuskustannukset jommallakummalla koodilla:
   • koodi 1A, jos koko lähetyksen arvo on enintään 20 000 euroa
   • koodi AK, jos koko lähetyksen arvo on yli 20 000 euroa
 • Jos tavara myyty EU:n ulkopuolella, ilmoita tavaran kauppahinta.
  • Jos ilmoitit tavaran kauppahinnan, ilmoita lisäksi veronkantoon vaikuttavat erät, jos ne eivät sisälly jo kauppahintaan.
   • Ilmoita esimerkiksi kauppahintaan lisättävä erä koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavara tuodaan Euroopan unioniin”
   • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.

Tilastoarvo

Ilmoita tilastoarvo seuraavasti kokonaissummana:

 • Jos tavaroita ei ole myyty unionin ulkopuolella, tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka.
 • Jos tavara myyty unioni ulkopuolella, tilastoarvo koostuu tuotavan tavaran arvosta sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka.

Arvonlisäveron peruste

Jos tavarat myyty EU alueen ulkopuolella ja ilmoittaja on arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemiseksi kauppahintaa oikaisevat tiedot. Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
 • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).

Olet lähettänyt menettelyssä 22xx tavaran korjaukseen, mutta korjaaja ei pysty korjaamaan tavaraa, vaan vaihtaa lähettämäsi tuotteen toiseen korvaavaan käytettyyn tavaraan tai kokonaan uuteen tavaraan. Korjaajan lähettämää korvaavaa tai uutta tavaraa ei voi tulliselvittää menettelyssä 6122, koska menettelyssä 22xx tavara ei voi vaihtua toiseksi tavaraksi.

Ilmoita korvaavan tai uuden tavaran tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • menettely 4000
 • lisämenettely 999, jos lisämenettelyä ei ole
 • liiketoiminnan luonne
  • 22 – Palautettujen tavaroiden korvaaminen veloituksetta
  • 34 – Jos korjaaja on muu kuin myyjä tai korvaaminen ei tapahdu veloituksetta
 • jos korvaavasta tavarasta ei tarvitse maksaa, tullausarvo voidaan määritellä esimerkiksi samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvon perusteella
 • tilastoarvo
  • Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on huomioitu Suomen rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahti ja vakuutus. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja.
 • Jos ilmoittaja on arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemiseksi kauppahintaa oikaisevat tiedot. Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:
  • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
  • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
  • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
  • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).

Lisäksi sinun pitää oikaista väliaikainen vienti (menettely 22xx) lopulliseksi vienniksi (menettely 10xx). Katso ohjeet vienti-ilmoituksen oikaisemiseen.


Esimerkki: Tuotavilla tavaroilla on tullinkantoa ja tavarat olisi pitänyt asettaa ulkoisen jalostuksen menettelyyn 21xx, koska niistä kannetaan tuotaessa tullia. Tavarat on kuitenkin asetettu virheellisesti menettelyyn 22xx, jonka mukaan tavaroiden pitää olla tuotaessa tullittomia.

Ilmoita tuonti-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • menettely 4022
 • lisämenettelykoodi 999
 • etuuskohtelu 100
 • liiketoiminnan luonteen koodi, joka kuvaa toimintaasi
  • 51 – tavaran palautus palkkatyöstä lähtömaahan
  • 52 – tavaran palautus palkkatyöstä muualle kuin lähtömaahan
  • 60 – tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660

Tullausarvo

Ilmoita tulli-ilmoituksessa aina tavaroiden kauppahinta. Ilmoita lisäksi veronkantoon vaikuttavat erät, jos ne eivät sisälly jo kauppahintaan. Ilmoita ne kauppahintaa oikaisevina erinä seuraavilla koodeilla:

 • vietyjen tavaroiden arvo (eli tarvike- ja palvelutoimitusten arvo) (koodi AE)
 • jalostuskustannukset (koodi 1G)
 • unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo (koodi 1D)
 • tuontiin liittyvät kuljetus- ja liitännäiskustannukset ensimmäiseen unionissa olevaan saapumispaikkaan asti (koodi 1J)
 • tuontiin liittyvä vakuutuskustannus (koodi 1K).

Tilastoarvo

Ilmoita tilastoarvo seuraavasti kokonaissummana:

Tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, unionin ulkopuolella suoritettujen jalostustoimintojen kustannuksista, unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvosta, tavaroihin liittyvistä rojalteista ja lisenssimaksuista sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka.


Väliaikaisesti vietyjen tavaroiden palautus (menettelykoodi 6123)

Tavaroita voidaan viedä väliaikaisesti EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelle esimerkiksi näyttelyihin, messuille tai testattavaksi. Väliaikaisesti vietyjen tavaroiden pitää palautua unioniin muuttumattomina vienti-ilmoituksessa ilmoitetun määräajan kuluessa. Kun tavarat palautuvat väliaikaisen viennin menettelystä, esimerkiksi näyttelystä, ja menettelyn ehtoja on noudatettu, tavarat ovat tullittomia ja arvonlisäverottomia. Lue lisää vienti-ilmoittamisen menettelyistä verkkosivulta Mitä tarkoitusta varten tavara viedään?

Huomioi nämä 

Kun käytät tullimenettelyä 6123, ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla seuraavat tiedot:

 • menettelykoodi ”6123 – Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa”
 • EU-lisämenettelykoodi
  • Jos tavara palaavat takaisin alkuperäiselle viejälle ja menettelyn sääntöjä on noudatettu, ilmoita koodi ”F05 = Palautustavaroiden vapauttaminen tuontitullista ja arvonlisäverosta ja/tai valmisteverosta (unionin tullikoodeksin artikla 203 ja direktiivin 2006/112/EY artiklan 143 kohdan 1 alakohta e)”
  • Jos tavarat on myyty väliaikaisen viennin aikana ja eivät palaa alkuperäiselle viejälle, ilmoita jokin seuraavista:
   • F01 = palautustavarat tuontitullittomuus (unionin tullikoodeksin 203 artikla)
   • F02 = maataloustuotteet, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklassa 159 tarkoitetut erityisolosuhteet: maataloustuotteet)
   • F03 = palatutustavarat, palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 artiklan 158 kohdassa 3 tarkoitetut erityisolosuhteet: korjaus tai kunnostus)
 • liiketoiminnan luonne
  • 60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen
  • 91 – yli 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing
  • 11 – suora myynti/osto (tavarat on myyty uudelleen ja ne palautuvat takaisin unioniin)
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • vienti-ilmoituksen MRN-numero liiteasiakirjana koodilla C660. 

Jos teet ilmoituksen yksityishenkilön matkalle unohtamista tavaroista edustajana ja tuoja on yksityishenkilö, ilmoita seuraavat tiedot:

 • menettelykoodi ”6123 – Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa”
 • lisämenettelykoodi ”618 – Unohtuneet tavarat”
 • liiketoiminnan luonne ”60 – alle 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus, käyttöleasing tai tavaroiden toimitus korjattavaksi ja palautus sen jälkeen”
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • luotettava tosite siitä, että tavarat on alun perin viety EU-alueen ulkopuolelle ja että matkatavarat ovat tuojan
  • Valitse tulliselvitettävän erän tiedoissa kohdassa ”Liiteasiakirjat” tyypiksi koodi ”1ZZZ” ja kirjoita kuvauskohtaan selvitys liiteasiakirjasta.

Ilmoita arvotiedot tullimenettelyssä 6123 seuraavalla tavalla.

Tullausarvo

Ilmoita kauppahinta ja siihen liittyvät tiedot seuraavasti:

 • Jos tavara ei ole myyty ja se palaa viejälle, kauppahinta voi olla 0 euroa.
  • Jos ilmoitit kauppahinnaksi 0 euroa, ilmoita tavaran arvo sekä mahdolliset kuljetuskustannukset jommallakummalla koodilla:
   • koodi 1A, jos koko lähetyksen arvo on enintään 20 000 euroa
   • koodi AK, jos koko lähetyksen arvo on yli 20 000 euroa

 

 • Jos tavara on myyty, ilmoita tavaran kauppahinta.
  • Jos ilmoitit tavaran kauppahinnan, ilmoita lisäksi veronkantoon vaikuttavat erät, jos ne eivät sisälly jo kauppahintaan.
   • Ilmoita esimerkiksi kauppahintaan lisättävä erä koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavara tuodaan Euroopan unioniin”
   • Tarkista koodit Tullin github-sivustolta koodistosta ”NCL123 – Arvonoikaisu”.

Tilastoarvo

 Ilmoita tilastoarvo kokonaissummana seuraavasti:

 • Jos tavaroita ei ole myyty unionin ulkopuolella, tilastoarvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista Suomen rajalle saakka.
 • Jos tavara on myyty unionin ulkopuolella, tilastoarvo koostuu tuotavan tavaran arvosta sekä rahti-  ja vakuutuskustannuksista Suomen rajalle saakka.

Arvonlisäveron peruste

Jos tavarat on myyty unionin ulkopuolella ja olet arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemiseksi kauppahintaa oikaisevat tiedot.

Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
 • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).