Tavaran hävittäminen kaupallisessa liikenteessä

Kaupallisessa liikenteessä tavara voidaan hävittää joko asiakkaan pyynnöstä tai jos tulli tavaran tarkastuksen tuloksena toteaa, että tavarat on hävitettävä.

Tullilaboratorion tutkimuksessa voi myös ilmetä syitä, joiden vuoksi tullille esitettyä erää ei voida hyväksyä maahantuotavaksi, vaan se pitää hävittää, viedä maasta tai kunnostaa.

Huomioi nämä

Kun tavara hävitetään asiakkaan pyynnöstä tai aloitteesta (poislukien tullivarastointimenettely), pitää hävitettävät tavarat asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn. Asiakkaan pyytämä hävittäminen on uuden tullikoodeksin (UTK) mukaan yksi sisäisen jalostuksen jalostustoimista. Asiakkaalla itsellään voi olla sisäisen jalostuksen lupa hävittämistä varten, tai asiakkaalla voi olla sopimus muun sisäisen jalostuksen luvanhaltijan kanssa. Sisäisen jalostuksen lupa voi olla tavanomainen (kirjallinen) tai tietyissä tilanteissa lupaa hävittämiseen voi hakea tulli-ilmoituksella (ns. yksinkertaistettu lupamenettely).

Tavarat asetetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn antamalla tulli-ilmoitus joko sähköisesti tai SAD-lomakkeella. Sisäisen jalostuksen menettelyssä tapahtuneen hävittämisen jälkeen luvanhaltijan on annettava valvovalle tullille päätöstilitys. Päätöstilityksessä on valvovan tullin hyväksymällä tavalla osoitettava, että hävittäminen on tapahtunut. Päätöstilitykseen voi liittää esim. tuhoamistodistuksen, joka on liitettävä myös sisäisen jalostuksen kirjanpitoon. Jos hävittämisestä syntyy hyötykäyttöön soveltuvaa tavaraa, kuten romua, on se vielä erikseen tulliselvitettävä eli asetettava toiseen tullimenettelyyn, esimerkiksi tullattava vapaaseen liikkeeseen.

Sisäisen jalostusluvan hävittämistä koskeva taloudellisen edellytyksen koodi on 19 (XTH).
Sisäinen jalostus

Jos tavarat tuodaan unioniin tarkoituksena hävittää ne, on käytettävä sisäisen jalostuksen menettelyä.

Tullivarastointimenettely voidaan päättää tavaran hävittämiseen tullin valvonnassa tai tavaran luovutukseen valtiolle. Tässä tilanteessa hävittämisestä on sovittava varastoa valvovan tullin kanssa, joka vahvistaa hävittämisen jälkeen hävitystodistuksen.

Tullivarastointimenettelyssä olevan tavaran hävitystodistus liitetään varastokirjanpitoon.


Tarkastuksen jälkeen voidaan todeta, että tavaraa ei voida kunnostaa tai tuoda Suomen markkinoille tai viedä pois maasta ilman sille osoitettua lupa-asiakirjaa. Tällöin vaihtoehtoina on tavaran hävittäminen. Hävittäminen tapahtuu Tullin valvonnassa määritetyissä jätteenkäsittelylaitoksissa tai muilla määritetyillä menettelyillä. Tällöin tavaraa ei aseteta sisäisen jalostuksen menettelyyn, vaan hävittäminen tapahtuu UTK:n 197 artiklan perusteella, jolloin hävittämisestä aiheutuvat kustannuksista vastaa asiakas UTK:n 198 artiklan mukaisesti.

Tullin tarkastusryhmä sopii hävittämisestä ilmoittajan (tavaranhaltijan) kanssa. Toimenpiteestä laaditaan hävitystodistus, joka toimitetaan Sähköiseen palvelukeskukseen. Sähköinen palvelukeskus käsittelee tavarasta annetun tulli-ilmoituksen loppuun, ja menettely päättyy.

 


Tulli valvoo omalla toimivallallaan ei-eläinperäisiä elintarvikkeita ja määrättyjä kulutustavaroita. Niin kutsutut tuoteturvallisuustutkimukset tehdään Tullilaboratoriossa. 

Tutkimuksen jälkeen valvontaosaston tuoteturvallisuusyksikkö voi todeta, että tuotetta ei saa päästää Suomen markkinoille. Tällöin asiakkaalla on vaihtoehtona kunnostaa tai jälleenviedä tavarat pois Suomesta tuoteturvallisuusryhmän luvalla tai hävittää ne Tullin valvonnassa. Näissä tilanteissa tuoteturvallisuusyksikkö toimittaa tutkimustuloksen Sähköiseen palvelukeskukseen tai käteistullauksissa tullitoimipaikalle, jotka tiedottavat asiakkaalle vaihtoehdoista.

Tuoteturvallisuusyksikkö voi myös määrätä terveysvaaraa aiheuttavat tuotteet hävitettäväksi elintarvikelain tai kuluttajaturvallisuuslain nojalla. Asiakkaan on ilmoitettava hävittämispäätöksestä Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostilla spake.tuonti(at)tulli.fi. Sähköinen palvelukeskus lähettää toimeksiannon hävittämisen valvonnasta tarkastusryhmälle, joka sopii hävittämisestä asiakkaan kanssa. Tarkastusryhmän hävittämisestä tekemä raportti toimitetaan asiakkaalle, Sähköiseen palvelukeskukseen ja aina myös Tuoteturvallisuusyksikköön. Sähköinen palvelukeskus käsittelee tavarasta annetun tulli-ilmoituksen loppuun ja menettely päättyy.

Sisäkaupan elintarvike- ja kulutustavaranäytteiden hävittämisen valvonnasta tavaranhaltija sopii valvovan tullin kanssa. Hävittäminen tapahtuu samoin kuin tullattujen erien hävittäminen.


Valmisteverolliset tuotteet, jotka ovat tuhoutuneet kuljetuksen aikana tai vanhentuneet on hävitettävä Tullin valvonnassa. Vaikka valmisteverotuksesta vastaa Verohallinto, Tulli valvoo edelleen tavaroiden hävittämisen. Hävittämisestä on otettava yhteys Tullin Johtokeskukseen (p. 0295 527 041, johtokeskus(at)tulli.fi), joka toimittaa toimeksiannon valvovaan tullitoimipaikkaan. Johtokeskukselle on ilmoitettava:

  • asiakkaan nimi
  • hävitettävä tavara ja määrä
  • ajankohta, jolloin hävitys aiotaan suorittaa
  • hävittämisen suorituspaikka
  • ilmoituksen numero (EMCS/varastoonpanonumero)

Hävittämisestä laaditaan hävitystodistus, jonka Tulli taltioi. Verohallinto pyytää Tullilta tarvittaessa tiedot hävittämisestä.