EU:n polkumyynti- ja tasoitustulleja koskeva ohje

Asetuksessa vahvistetaan, millä edellytyksillä voidaan kantaa polkumyynti- ja/tai tasoitustullia tuotteista, jotka on tuotu tekosaarelle, kiinteälle tai kelluvalle rakennelmalle tai muulle jäsenvaltion mannerjalustalla tai talousvyöhykkeellä sijaitsevalle rakennelmalle. Asetus on yksi osa Euroopan unionin kaupan suojatoimien uudistamista.

Polkumyynti- ja tasoitustullien kantamista koskevien perusasetusten (EU) 2016/1036 ja (EU) 2016/1037 nojalla polkumyynti- ja/tai tasoitustullien soveltaminen ja kantaminen ovat mahdollisia tiettyjen tavaroiden osalta myös jäsenvaltion mannerjalustalla tai sellaisella talousvyöhykkeellä, jonka jäsenvaltio on ilmoittanut YK:n merioikeusyleissopimuksen nojalla.

Komissio antoi 2.7.2019 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1131 ns. tullivälineestä, jonka mukaisesti polkumyynti- ja/tai tasoitustullit em. tilanteessa kannetaan. Asetusta sovelletaan 4.11.2019 alkaen.

Suomella on 1.2.2005 alkaen ollut talousvyöhyke (Laki Suomen talousvyöhykkeestä 26.11.2004/1058). Lain 1 § mukaan talousvyöhyke käsittää Suomen aluevesiin välittömästi liittyvän merialueen, jonka ulkoraja määräytyy Suomen vieraiden valtioiden kanssa tekemien sopimusten mukaisesti ja jonka ulkorajan sijainti osoitetaan VN:n asetuksella.

Milloin asetuksen mukaista polkumyynti- ja/tai tasoitustullia kannetaan

Polkumyynti- ja/tai tasoitustullia kannetaan mannerjalustalla tai talousvyöhykkeellä sijaitsevalle tekosaarelle, kiinteälle tai kelluvalle rakennelmalle tai jollekin muulle rakennelmalle toimitettavista tavaroista vain, mikäli kyseisessä polkumyynti- ja/tai tasoitustullin asettamista koskevassa asetuksessa on siitä erikseen määrätty.

Mannerjalustalle tai talousvyöhykkeelle toimitettavien tavaroiden polkumyynti- ja tasoitustulli voi tulla Suomen Tullin kannettavaksi joko

  1. kun kyseiset tavarat jälleenviedään Suomesta Suomen tai jonkin muun EU:n jäsenmaan mannerjalustalle tai talousvyöhykkeelle, tai
  2. kun kyseiset tavarat tuodaan Suomen talousvyöhykkeelle suoraan kolmannesta maasta.

Julkinen tiedonanto polkumyyntitullimenettelyn vireilletulosta julkaistaan (EUVL) C-sarjassa. Kun polkumyynnin aiheuttamasta haitasta on riittävä näyttö, säädetään väliaikainen polkumyyntitulli, joka on voimassa 6 kk. Tutkimukset ja kirjaamisvelvoitteet näkyvät myös Taricissa, mutta vain kirjoitettuna, toimenpidekoodia niille ei ole.

Tullin "Polkumyynti- ja tasoitustullit" nettisivuilta Lisää tietoa -kohdasta löytyy kattava lista voimassaolevista tulleista, kirjaamisista sekä tutkimuksista.


Tapaus 1

Jos tullivälineasetuksen tarkoittamia tavaroita tuodaan unionin tullialueelta jäsenvaltion mannerjalustalle tai talousvyöhykkeelle, on kyseisestä tuotteesta annettava ennen sen lähtöä jälleenvienti-ilmoitus tai poistumisen yleisilmoitus. Mannerjalustalla tai talousvyöhykkeellä toimivan tavaroiden vastaanottajan on annettava vastaanottoilmoitus sen jäsenvaltion tullille, jossa jälleenvienti-ilmoitus hyväksyttiin tai poistumisen yleisilmoitus kirjattiin.

Jälleenvienti-ilmoituksessa tai poistumisen yleisilmoituksessa on oltava tiedot sen jäsenvaltion mannerjalustasta tai talousvyöhykkeestä, johon tavara on määrä tuoda. Tämä tieto annetaan käyttämällä Tariciin integroituja sertifikaattikoodeja Y200 – Y222. Lisäksi jälleenvienti-ilmoi-tuksessa tai poistumisen yleisilmoituksessa on käytettävä määrämaakoodia QP.  Suomen talousvyöhykkeen sertifikaattikoodi on Y220. Koodit on lisätty koodiluetteloon 0006.

  • Elex: Jälleenvienti-ilmoituksella tai sen korjausilmoituksella sertifikaattikoodit Y200 – Y222 ilmoitetaan tavaraerän liiteasiakirjana. Liiteasiakirjan arvoksi syötetään kyseisen koodin maa ja asetuksen numero. Jos kyseessä on esim. koodi Y203 – Saksa – Mannerjalusta tai talousvyöhyke (asetus 2019/1131 tullivälineen perustamisesta, EUVL L 179, 3.7.2019, s. 12), syötetään koodin Y203 arvoksi ’Saksa asetus 2019/1131’
  • Arex: Sertifikaattikoodit Y200 – Y222 ilmoitetaan poistumisen yleisilmoituksella (IE615) tai sen korjausilmoituksella (IE613) tavaraerän liiteasiakirjana. Liiteasiakirjan arvoksi syötetään kyseisen koodin maa ja asetuksen numero. Jos kyseessä on esim. koodi Y200 – Belgia – Mannerjalusta tai talousvyöhyke (asetus 2019/1131 tullivälineen perustamisesta, EUVL L 179, 3.7.2019, s. 12), syötetään koodin Y200 arvoksi ’Belgia asetus 2019/1131’.

Tapaus 2

Tullivälineasetuksen tarkoittamia tavaroita voidaan tuoda myös suoraan unionin tullialueen ulkopuolelta jäsenvaltion mannerjalustalle tai talousvyöhykkeelle. Mannerjalustalla tai talous-vyöhykkeellä toimivan tavaroiden vastaanottajan on annettava vastaanottoilmoitus sen jäsenvaltion tullille, johon mannerjalusta tai talousvyöhyke kuluu.

Suomen tullille annetaan vastaanottoilmoitus lomakkeella 1104s ja se on annettava viipymättä tai viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun tavarat otettiin vastaan tekosaarella, kiinteässä tai kelluvassa rakennelmassa tai muussa mannerjalustalla tai talousvyöhykkeellä sijaitsevassa rakennelmassa.

Vastaanottoilmoitus toimitetaan sähköpostiosoitteeseen tulliselvitystuki(at)tulli.fi. Asiakas saa tästä automaattisen vastaanottokuittauksen.

Lisätietoa: yritysneuvonta.lupa-asiakkaa(at)tulli.fi