Etuyhteyden vaikutus tullausarvoon

Myyjän ja ostajan välinen etuyhteys vaikuttaa siihen, voiko tavaran kauppa-arvoa käyttää tullausarvon perusteena. Etuyhteystilanteessa ota yhteys Tullin yritysneuvontaan, joka selvittää, onko kauppa-arvo tapauksessasi hyväksyttävä tullausarvon peruste.

Tavaroiden tullausarvon ensisijaisena perusteena käytetään kauppa-arvoa tullikoodeksin 70 artiklan mukaan. Tällä tarkoitetaan hintaa, joka tavaroista on tosiasiallisesti maksettu tai maksettava, kun ne myydään vietäviksi unionin tullialueelle. Kauppa-arvon käyttö edellyttää muun muassa, että

  • ostaja ja myyjä eivät ole keskenään etuyhteydessä tai
  • keskinäinen etuyhteys ei ole vaikuttanut hintaan.

Tulli-ilmoituksella on ilmoitettava, ovatko ostaja ja myyjä keskenään etuyhteydessä, ja lisäksi se, onko mahdollinen etuyhteys vaikuttanut hintaan. Etuyhteyden olemassaolo ei sinänsä estä kauppa-arvon käyttöä tullausarvon perusteena, eikä pelkkä etuyhteyden olemassaolo ole syy hylätä kauppa-arvoa tullausarvon määrityksessä.

Tullin kannalta oleelliset etuyhteystilanteet

Tullin kannalta oleellisia etuyhteystilanteita ovat tilanteet, joissa täyttyvät seuraavat kolme ehtoa:

  1. tavara tullataan vapaaseen liikkeeseen Suomessa (tullimenettely 4000)
  2. maahantuonnin taustalla on kauppa
  3. tullausarvo määritetään ensisijaisen menetelmän, eli kauppa-arvon mukaan

Etuyhteys ja tavaran hinnanmuodostus Tullin näkökulmasta  

EU:n tullikoodeksissa etuyhteys tarkoittaa kahden talouden toimijan välistä riippuvuussuhdetta.

Kun tavaran hinnanmuodostusta tutkitaan tulliverotuksen näkökulmasta, tarkoituksena on, että tavaran hinta vastaa sitä, mitä se olisi riippumattomien osapuolten välillä.

Yritysverotuksesta poiketen Tullin kannalta oleellista on vain tavaroiden maahantuonti ja niistä maksettu tai maksettava hinta mahdollisine tarkistuksineen. Lisäksi keskeistä on aina yksittäinen tuontitullausilmoitus ja siitä muodostuva tullauspäätös.

Tämän vuoksi Tullin tarvitsemat tiedot ovat usein yksityiskohtaisempia kuin yritysverotuksessa. Toisaalta esimerkiksi aineettomien hyödykkeiden tai konsernilainojen hinnoittelu ei ole lähtökohtaisesti relevantti tullausarvon määrityksessä. Edellä mainituilla tekijöillä voi kuitenkin olla merkitystä tullausarvon kannalta, jos ne liittyvät suoraan maahan tuotuun tavaraan.

Tulli voi hyödyntää tietolähteenä esimerkiksi OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden perusteella tuotettuja siirtohintalaskelmia, kun tutkitaan, onko etuyhteys vaikuttanut kauppahintaan.

Miten toimit etuyhteystilanteessa  

Kun tullausarvona käytettävä kauppa-arvo perustuu etuyhteydessä olevien osapuolten välillä sovittuun hintaan, ota yhteyttä Tullin yritysneuvontaan yritysneuvonta(at)tulli.fi  selvittääksesi  kauppa-arvon hyväksyttävyyden etukäteen. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi mieti vastaukset näihin kysymyksiin:

  • Lyhyt kuvaus siitä, mikä on toimijan rooli konsernin sisällä. Onko kyseessä esim. jakelija tai valmistaja?
  • Lyhyt kuvaus Tullin näkökulmasta oleellisesta tavarasta
  • Montako eri tullinimikettä siirtohinta kattaa?
  • Oikaistaanko tavaroiden arvoa tilikauden jälkeen siirtohinnoittelusta johtuen?
  • Onko tiedossa, tehdäänkö oikaisu ylös- vai alaspäin?

Tulli tarvitsee päätöksenteon tueksi myös siirtohintalaskelman, josta käy ilmi, millä perustein tulli-ilmoituksella käytetty siirtohinta on laskettu. Tässä yhteydessä tulli voi hyödyntää OECD:n siirtohinnoitteluohjeistuksiin perustuvia laskelmia.

Tulli tutkii asiasi tullausarvosääntöjen näkökulmasta, ja samalla selvittää, mitä hintatietoja päätöksen tueksi tarvitaan.

Jos lopullinen hinta selviää vasta maahantuontihetken jälkeen, voidaan soveltaa yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyä. Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä voidaan ilmoittaa alustava kauppahinta, ja lopullinen hinta ilmoitetaan, kun se on selvillä.

Lopullisen hinnan ilmoittamista varten voi hakea puuttuvan tiedon lupaa sen jälkeen, kun kauppa-arvon hyväksyttävyys on selvitetty. Määräaika lopullisen kauppa-arvon ilmoittamiselle voidaan antaa siten, että se kattaa tarvittaessa tilikauden.

Lopullisen hinnan ilmoittamiseksi ei tarvitse tehdä oikaisupyyntöä jokaisesta tulli-ilmoituksesta erikseen. Jokaisen toimijan kanssa tutkitaan tapauskohtaisesti, mitä tietoja Tulli tarvitsee lopullisen tullausarvon määrittämiseksi.

Lisätietoja: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Huomioi nämä

Kahden henkilön¹ katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään, jos:

a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä;

b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita;

c) toinen on toisen palveluksessa;

d) kolmas osapuoli suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia kummankin liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista;

e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti;

f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti;

g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti;

h) he ovat saman perheen jäseniä.

Henkilöiden, jotka ovat liiketoimissaan keskenään sidoksissa siten, että toinen toimii toisen yksinedustajana, yksinmyyjänä tai toimiluvan yksinhaltijana, nimikkeestä riippumatta, katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos nämä täyttävät jonkin yllä mainituista perusteista. Kohtien e, f ja g soveltamiseksi henkilön katsotaan valvovan toista, jos edellinen voi joko oikeudellisesti tai käytännön toimissa ohjata jälkimmäistä.

¹luonnollinen henkilö, oikeushenkilö ja henkilöiden yhteenliittymä, joka ei ole oikeushenkilö, mutta joka tunnustetaan unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä oikeustoimikelpoiseksi


Etuyhteystilanteissa myyntiin liittyvät olosuhteet on tarvittaessa tutkittava sen selvittämiseksi, onko keskinäinen etuyhteys vaikuttanut hintaan. Ilmoittajalla on mahdollisuus toimittaa kyseisistä olosuhteista mahdollisesti tarvittavia yksityiskohtaisia lisätietoja.

Tavaroiden tullausarvo on kuitenkin määritettävä kauppa-arvon mukaan, jos ilmoittaja osoittaa, että ilmoitettu kauppa-arvo on hyvin lähellä jotakin seuraavista vertailuarvoista, jotka on määritetty samaan tai suunnilleen samaan aikaan:

a) unionin tullialueelle vietäväksi myytävien samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo myyntitapahtumissa sellaisten ostajien ja myyjien välillä, jotka eivät ole etuyhteydessä keskenään;

b) samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tullausarvo, joka perustuu siihen yksikköhintaan, jolla samanlaisia tai samankaltaisia tavaroita myydään unionin tullialueella henkilöille, jotka eivät ole etuyhteydessä myyjään

c) samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden laskennallinen arvo tullikoodeksin 74 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Näitä vertailuarvoja on käytettävä ilmoittajan pyynnöstä, eikä niillä saa korvata ilmoitettua kauppa-arvoa.

Edellä tarkoitettujen samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden arvonmäärityksessä on otettava huomioon muun muassa osoitetut erot kaupan portaassa, eri paljoudet ja tullikoodeksin 71 artiklassa luetellut kauppahintaan lisättävät erät.