Tullin elintarvike- ja kulutustavaravalvonta

Tulli valvoo maahantuotavien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja eräiden käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta näytteenottosuunnitelmansa mukaisesti. Tulli valvoo myös osaa niin sanotuista yhdistelmäelintarvikkeista, jotka sisältävät kasviperäisten ainesosien lisäksi jalostettuja eläinperäisiä ainesosia. Tullin toimivalta perustuu elintarvikelakiin, kuluttajaturvallisuuslakiin, kosmetiikkalakiin ja kemikaalilakiin. Valvontanäytteet tutkitaan Tullilaboratoriossa. Tuloksista raportoidaan säännöllisesti esimerkiksi Ruokavirastollelle ja EU-komissiolle.

Tulli valvoo vain kaupallista tuontia. Tutkittavat elintarvikkeet voivat olla tarkoitettuja yksityiseen kulutukseen, suurtalouksiin (ravintolat, suurkeittiöt yms.) tai elintarviketeollisuuden raaka-aineiksi tarkoitettuja. Tutkittavat kulutustavarat taas ovat yksityiseen kulutukseen tarkoitettuja tavaroita tai kuluttajapalvelusten yhteydessä käytettäviä tuotteita.

Miten tuotteita valvotaan?

Tulli valvoo alla olevissa tuoteluetteloissa mainittujen tuotteiden tuontia sekä EU:n ulko- että sisäkaupassa. Tullattavien tavaroiden pääsy markkinoille keskeytetään yleensä laboratoriotutkimusten ajaksi. Sisäkaupan valvonnassa vapaan liikkuvuuden rajoituksia eli käyttöönottokieltoa sovelletaan vain tietyissä tapauksissa.

Valvonta kohdennetaan riskiarvion perusteella sellaisiin tuotteisiin ja ominaisuuksiin, jotka todennäköisimmin poikkeavat asetetuista määräyksistä (mm. EU:n laajuisessa tehovalvonnassa olevat tuotteet). Katso tarkempia tietoja kohdasta ”Elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien tehostettu tuontivalvonta”.

Tavaranhaltijalla on mahdollisuus halutessaan saada vastanäyte siitä erikseen annettujen säädösten mukaisesti.

Elintarvikkeista tutkitaan mm. lisäaineita, kasvinsuojeluaineiden jäämiä, hometoksiineja ja muita vierasaineita sekä mikrobiologista laatua ja geenimuuntelua. Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista ja materiaaleista tutkitaan mm. raskasmetallien ja muiden haitallisten aineiden siirtymistä elintarvikkeisiin. Kulutustavaroista taas tutkitaan esimerkiksi lelujen mekaanisia ja kemiallisia ominaisuuksia, tekstiilien väriaineita, kosmetiikassa kiellettyjä ja rajoituksin sallittuja aineita sekä epäaitojen korujen raskasmetallipitoisuuksia. Myös elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden varoitusmerkintöjä ja muita pakkausmerkintöjä tarkastetaan.

Mitä tapahtuu määräysten vastaisille tavaroille?

Jos tuote osoittautuu tutkimuksissa määräysten vastaiseksi, Tullin tuoteturvallisuusyksikkö antaa asiasta päätöksen. Määräysten vastaisiksi todettuja tullattuja tavaraeriä ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen. Markkinoille päässeiden määräystenvastaisten tuotteiden vetämisestä pois markkinoilta vastaa toimija. Tarvittaessa tässä ohjeistavat Ruokavirasto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Hylätyn tavaran palautus myyjälle (kaupanpurku) tai muu maastavienti voi olla mahdollista tapauksittain määritellyin ehdoin. Määräysten vastainen tavaraerä voidaan myös hävittää tullivalvonnassa joko tavaranhaltijan omasta pyynnöstä tai viranomaisen määräyksestä. Tavaraerä voidaan myös saattaa määräysten mukaiseksi kunnostamalla (esim. pakkausmerkintöjen korjaus), tai joissakin tapauksissa tuoteturvallisuusyksikkö voi hyväksyä erälle jonkin muun käyttötarkoituksen.

Toimenpiteisiin tarvitaan hävittämistä lukuun ottamatta tuoteturvallisuusyksikön kirjallinen lupa. Hävittämisestä sovitaan valvovan tullitoimipaikan kanssa.

Määräystenvastaiseksi todetulle tuote-erälle suunnitellut toimenpiteet on tehtävä puolen vuoden sisällä hylkäävän päätöksen päiväyksestä. Puolen vuoden määräaikaa ryhdytään soveltamaan vuoden 2018 alusta lähtien.

Huom! Eläimistä saatavien elintarvikkeiden (esimerkiksi liha, kala ja maito) tuontia valvoo Ruokavirasto. Niitä kulutustavaroita, joita Tulli ei itse tutki, valvovat asianomaiset markkinavalvontaviranomaiset. Tulli avustaa muita viranomaisia siten kuin siitä on erikseen sovittu.

Huomioi nämä

Elintarvikkeet

 • vihannekset, sienet ja niistä tehdyt valmisteet
 • hedelmät, marjat ja niistä tehdyt valmisteet
 • pähkinät, mantelit ja niistä tehdyt valmisteet
 • mehut, juomat (ei alkoholilain alaiset) ja juoma-ainekset
 • kaakao, kahvi, tee ja niistä tehdyt valmisteet
 • viljat, viljavalmisteet ja leipomatuotteet
 • palkovilja, siemenet (ei kylvösiemenet) ja niistä tehdyt valmisteet
 • makeiset, suklaa ja muut sokerivalmisteet
 • mausteet ja maustamisvalmisteet
 • kastikkeet, keitot, liemet ja keittoainekset
 • ruokavalmisteet, jälkiruoat, snackstuotteet
 • ravintorasvat ja -öljyt (ei eläinperäiset)
 • ravintolisät (food/dietary supplements) ja uuselintarvikkeet (novel foods)
 • lastenruoat, valmisteet urheilijoille, kliiniset ravintovalmisteet
 • yhdistelmäelintarvikkeet (vain, jos jalostettua eläinperäistä tuotetta on alle 50 %)
 • elintarvikelisäaineet.

Kulutustavarat

 • elintarvikekäyttöön tarkoitetut astiat, ruokailuvälineet, taloustarvikkeet, kotitalouskoneet ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat pakkausmateriaalit
 • lelut (alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin tarkoitetut tuotteet ja materiaalit)
 • vauvojen ja pienten lasten vaatteet ja muut tekstiilituotteet (alle 2-vuotiaille tarkoitetut)
 • lasten ja nuorten vaatteet, joissa on nauhoja ja kiristysnyörejä
 • ihon kanssa kosketukseen joutuvat tekstiili- ja nahkatuotteet (mm. alusvaatteet, vuodevaatteet, puserot, päähineet, huivit, käsineet)
 • ei suoraan ihon kanssa kosketukseen joutuvat tekstiilituotteet (mm. päällysvaatteet, päiväpeitteet)
 • ihon kanssa kosketukseen joutuvat metalliset esineet (mm. epäaidot korut, kellonrannekkeet, nepparit, vetoketjut)
 • lastenhoitotarvikkeet (mm. hoitoalustat, vaipat, ruokalaput, tuttiketjut jne.)
 • kosmeettiset valmisteet
 • kynttilätuotteet
 • eräät muovitarvikkeet (PVC-muoviset tai muusta muovista valmistetut; mm. toimistotarvikkeet, talous- ja toalettiesineet, pakkaustarvikkeet)
 • jalkineet
 • kuluttajakäyttöön tarkoitetut heijastimet.

EU:n valvonta-asetus (EU) 2017/625 (art. 35) edellyttää, että valvontaviranomaisen on luotava asianmukainen menettely, jolla varmistetaan, että viranomaisnäytteenoton yhteydessä toteutuu toimijan oikeus saada näytteitä täydentävää asiantuntijalausuntoa varten. Virallisen näytteenoton yhteydessä toimijalle luovutettavasta näytteestä käytetään nimitystä vastanäyte.

Vastanäytteenoton menettelyä sovelletaan Tullin elintarvikevalvonnassa, joka sisältää elintarvikekontaktimateriaalien valvonnan.

Vastanäytteen asianmukaisesta säilyttämisestä ja analysoimisesta vastaa toimija omalla kustannuksellaan. Pääsääntöisesti Tullin näytteenottajat luovuttavat vastanäytteen toimijan haltuun näytteenoton yhteydessä, mutta eräissä tapauksissa vastanäyte voidaan antaa vasta laboratoriossa homogenoidusta elintarvikenäytteestä. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi muuntogeenisten ainesosien valvonta ja eräiden tiettyjen vierasaineiden (kuten mykotoksiinien) määrityksiin otettavat näytteet. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimija ilmoittaa riittävän ajoissa ennen valvontanäytteen ottamista haluavansa vastanäytteen. Asiasta on sovittava erikseen valvovan tullin kanssa, joka varautuu näytteenottoon mm. hankkimalla riittävän määrän näytteenottovälineistöä.

Jos vastanäyte otetaan, siitä tehdään merkintä Tullin näytteenottotodistukselle, josta jää oma kappale myös tavaranhaltijalle. Vastanäyte sinetöidään ja sinetin numeron on käytävä ilmi myös tutkimusselosteelta, mikäli vastanäyte analysoidaan tutkimuslaboratoriossa.

Jos vastanäytteen analyysituloksia aiotaan toimittaa tiedoksi Tullille, tulee toimijan kertoa vireillä olevista tutkimuksista tuoteturvallisuusyksikölle kuulemisaikana, joka on seitsemän vuorokautta ja lasketaan ennakkoilmoituksen päivämäärästä. Kuulemisaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa, jotta mahdolliset vastanäytteen tutkimustulokset ovat käytettävissä lopullista arviointia tehtäessä.

Vastanäytteen analyysitulosten merkitys arvioidaan tapauskohtaisesti mm. tutkimuslaboratorion luotettavuus ja käytetty tutkimusmenetelmä huomioiden.

Vastanäytteen tutkiminen ei vaikuta toimivaltaisen viranomaisen velvollisuuteen ryhtyä pikaisesti toimenpiteisiin elintarvikkeesta aiheutuvan riskin poistamiseksi tai vähentämiseksi.


Tulliviranomaisen aloitteesta tehtävät laboratoriotutkimukset ovat maksullisia (VM:n asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta 1280/2018).

Elintarvikelain soveltamisalaan kuuluvat tavarat

 • 458 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 1 - 3
 • 553 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän
 • 250 euroa/tavaraerä, kun koko tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa
 • 207 euroa/tavaraerä, kun tehdään uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1500 euroa)            

Kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvat tavarat

 • 371 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 1 - 3
 • 458 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän
 • 200 euroa/tavaraerä, kun koko tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa
 • 294 euroa/tavaraerä, kun tehdään uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1500 euroa)

Luonnonmukaisen tuotannon valvontalain soveltamisalaan kuuluvat tavarat

 • 328 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 1
 • 440 euroa/tavaraerä, kun tutkittavia näytteitä on 2 tai enemmän
 • 250 euroa/tavaraerä, kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa
 • 510 euroa/tavaraerä, kun tuontierä on luomurehua

Elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien virallinen valvonta perustuu EU:n valvonta-asetukseen 882/2004, jossa edellytetään, että valvonnan toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan eli auditoidaan säännöllisesti. Sisäisin ja ulkoisin auditoinnein pyritään todentamaan, toimiiko valvonta moitteettomasti ja laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Tullin omassa auditointiorganisaatiossa on edustajia Tullin eri yksiköistä. Auditoinnit koskevat sekä elintarvike- että soveltuvin osin myös kulutustavaravalvontaa. Kansallisella tasolla elintarvikevalvonnan auditointia koordinoi Ruokavirasto.


Elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien tehostettu tuontivalvonta

Komissio edellyttää eräiden elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien tehostettua tuontivalvontaa. Tehostetun tuontivalvonnan piiriin kuuluu sellaisia elintarvikkeita ja elintarvikekontaktimateriaaleja, joiden on toistuvasti huomattu olevan määräysten vastaisia ja aiheuttavan haittaa terveydelle. Näiden  maahantuonti poikkeaa tavanomaisesta maahantuonnista, ja siksi vaatimuksiin kannattaa perehtyä hyvissä ajoin.

Tehovalvontasäädökset voivat edellyttää mm. ennakkoilmoitusta tuote-erän saapumisesta maahan, mutta vaatimukset vaihtelevat, joten ne on aiheellista tarkastaa asianomaisesta säädöksestä. Säädökset ovat luettavissa esimerkiksi Euroopan unionin yhteisessä säädöstietokannassa (EUR-Lex), joka yleensä sisältää myös tuoreimmat muutokset sisältävän konsolidoidun version eli koonnoksen.

Tehostetusta tuontivalvonnasta annetut säädökset ovat:

 • Asetus (EY) 733/2008 metsäsienet ja niistä tehdyt tuotteet ja valmisteet Ukrainasta (Tshernobyl, viimeisin muutos neuvoston asetus (EY) N:o 1048/2009)
 • Asetus (EY) 669/2009 ”riskituoteasetus”, useita tuotteita (mm. pähkinöitä ja vihanneksia) ja alkuperämaita
 • Päätös 2011/884/EU riisi ja riisituotteet Kiinasta
 • Asetus (EU) 284/2011 melamiini- ja polyamidi-keittiötarvikkeet Kiinasta
 • Asetus (EU) 211/2013 idut ja idätykseen soveltuvat siemenet kaikista alkuperämaista
 • Asetus (EU) 884/2014 useita tuotteita (mm. pähkinöitä) ja alkuperämaita
 • Asetus EY 175/2015 guarkumi ja sitä yli 10 % sisältävät valmisteet Intiasta
 • Asetus (EU) 2017/186 seesaminsiemenet ja betel-lehdet Intiasta

 • Asetus (EU) 2017/2058 useita tuotteita Japanista (Fukushima)

 • Asetus (EU) 2018/1660 curryn lehdet Intiasta, pitaija Vietnamista, viininlehdet Turkista.

Lisäksi komission täytäntöönpanopäätöksellä 2014/88/EU on kielletty Piper betle -lehtien (myös nimityksiä Paan ja Betel käytetään) ja niitä sisältävien valmisteiden tuonti Bangladeshista. Tuontikieltoa on jatkettu 30.6.2020 asti täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/935).

Ennakkoilmoitus

Ennakkoilmoitus tehdään esimerkiksi asetusten (EU) 669/2009 ja (EU) 884/2014 piiriin kuuluvista tuotteista CED-lomakkeella (yhteinen tuloasiakirja, Common Entry Document). Tavaran tuojan on lähetettävä ennakkoilmoitus Tullin sähköisen palvelukeskuksen kuluttajansuojatarkastajille (kuluttajasuojelu(at)tulli.fi) vähintään yksi työpäivä ennen erän fyysistä saapumista. Ennakkoilmoituksen voi vaihtoehtoisesti tehdä myös TRACES-järjestelmässä (lisätietoja: kuluttajasuojelu(at)tulli.fi).

Nimetyt saapumispaikat, DPEt

Eräiden tehovalvontasäädösten (mm. asetus (EU) 669/2009) piiriin kuuluvia tuotteita voidaan tuoda Suomeen vain nimettyjen saapumispaikkojen kautta (DPE = Designated Point of Entry). Asetuksen (EU) 669/2009 mukaan asiakirja-, tunnistus- ja fyysiset tarkastukset täytyy tehdä kymmenen vuoden siirtymäajan jälkeen pääasiassa nimetyissä saapumispaikoissa. Saapumispaikassa täytyy olla asetuksen vaatimusten mukaiset valvontatilat. Koska Tullin nimetyissä saapumispaikoissa ei ole nykyään valvontatiloja, tarkastukset ja näytteenotto on siirtymäaikana sallittua tehdä muussa asetuksen vaatimukset täyttävässä valvontapaikassa, jolle toimivaltainen viranomainen on antanut luvan.

Nimettyjä saapumispaikkoja ovat

Elintarvikkeiden valvontaa voidaan siirtymäaikana tehdä varastoissa, joiden yhteystiedot löytyvät Tullin internetsivuilta: Varastotunnisteet

Tullin luvalla elintarvikkeet voidaan siirtää tarkastusta varten myös muuhun hyväksyttävään valvontapaikkaan.

Lisää aiheesta: EUR-Lex, Ruokavirasto,Traces


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvonta yrityksille palvelee ma-pe 8-16. Soita, lähetä kysymys tai tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tullineuvonta

 

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus