Tuontitullauksen asiakirjojen arkistointi

Jokaisen tuojan eli tavaranhaltijan on huolehdittava tullausasiakirjojen arkistoinnista, kun tulli-ilmoitus on annettu sähköisesti. Asiakirjoja ei toimiteta Tulliin arkistoitaviksi. Sen sijaan paperisena annetut tuonti-ilmoitukset liitteineen arkistoidaan yhä Tullissa.

Arkistointivelvollisuus

Sähköisten tuontiasiakirjojen arkistointivelvollisia ovat tuoja tai asiamies. Tuojayritys on vastuussa sähköisen tuontitullauksen asiakirjojen arkistoinnista, jos tuoja

  • toimii itse EDI-lähettäjänä
  • käyttää nettituontia
  • käyttää asiamiestä suorana edustajana
  • käyttää asiamiestä suorana edustajana takaajan vastuulla.

Vaikka tuojayritys näissä tapauksissa on vastuullinen arkistoinnista, tuoja voi antaa toimeksiannon arkistoinnista myös asiamiehelle. Myös yksityishenkilöllä on tuonnissa sama arkistointivelvollisuus kuin tuojayrityksillä.

Asiamies on vastuussa sellaisten sähköisten tuontitullausten arkistoinnista, joissa asiamies on antanut tuonti-ilmoituksen tuojan puolesta välillisenä edustajana.

Arkistoitavat asiakirjat

Arkistoitavia asiakirjoja ovat esimerkiksi tulli-ilmoitukseen ja tuontiin liittyvät kaupalliset asiakirjat. Näitä ovat esimerkiksi kauppalasku, rahti- ja kuljetusasiakirjat, alkuperäselvitykset sekä muutoksenhakuun liittyvät asiakirjat.

Tulli ei vaadi tuojaa arkistoimaan tullaus- ja luovutuspäätöstä eikä aseta niiden arkistointiin erillisiä vaatimuksia. Ilmoittajan on kuitenkin säilytettävä ja arkistoitava Tullilta saamansa tullaus- ja luovutuspäätökset, jos niiden arkistointia edellytetään kirjanpitolaissa tai muussa lainsäädännössä. Esimerkiksi kirjanpitolaki edellyttää tullauspäätöksen arkistointia, koska tullauspäätös on lasku.

Asiakirjat voidaan arkistoida sähköisesti tai paperitallenteina. Viranomaisen allekirjoituksellaan, leimalla tai muulla vastaavalla tavalla vahvistettu lupa tai muu asiakirja on kuitenkin aina arkistoitava alkuperäisenä paperitallenteena. Tämä vaatimus koskee esimerkiksi tullietuuskohtelun saamiseksi tuonnissa esitettäviä:

  • FORM A -alkuperätodistuksia
  • EUR.1-, EUR-MED- ja A.TR. –tavaratodistuksia sekä
  • viejämaan viejän allekirjoittamia kauppalasku- ja alkuperäilmoituksia, joihin ei sisälly valtuutetun viejän lupanumeroa.

Arkistointipaikka

Paperitallenteiset asiakirjat on arkistoitava aina Suomessa joko tuojan tiloissa tai toimeksiannon perusteella esimerkiksi tili- tai kirjanpitotoimistossa tai edustajan tiloissa. Tullausasiakirjojen luotettavuuden, alkuperäisyyden, eheyden ja todistusvoimaisuuden on säilyttävä koko arkistointiaika.

Arkistointiaika

Tullausasiakirjat on arkistoitava kuusi (6) vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin päätös tavaroiden luovuttamisesta tuontimenettelyyn on tehty.

Asiakirjojen antaminen Tullin käyttöön

Tullilla on oikeus tarkastaa tullausasiakirjat, ja ne on tarvittaessa toimitettava Tulliin viivytyksettä tuojan kustannuksella. Sähköisesti arkistoidut asiakirjat on tarvittaessa toimitettava yleisesti käytössä olevassa tallennusmuodossa.

Jos tuoja lopettaa toimintansa tai menee konkurssiin, arkistoitava materiaali on siirrettävä tuojan kustannuksella Tulliin arkistoitavaksi. Jos arkistointitoimeksiannon saanut yritys lopettaa toimintansa tai menee konkurssiin, sen on siirrettävä arkistomateriaali toimeksiannon antaneelle tuojalle.

Tuojan arkistoyhteyshenkilö

Tuojan tulliasioiden yhteyshenkilö toimii myös arkistoinnin yhteyshenkilönä.

Tuoja, jonka puolesta ilmoituksia annetaan sähköisesti, voi saada kuukausittain listauksen niistä tullauksista, jotka asiamies suorana edustajana tai suorana edustajana takaajan vastuulla on tehnyt. Listauksessa näkyy tullauspäätösnumero, tullauspäivä, tavaranhaltija, huolitsija, viite ja lisäviite. Listauspyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen arkistoedi(at)tulli.fi. Käsittelyaika on 2–4 viikkoa. Palvelu on maksullinen.

Huom.! Uusista tuonnin ilmoituksista, jotka on annettu Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (UTU), ei valitettavasti saa vielä listauksia. Ilmoitamme myöhemmin, milloin tällainen palvelu otetaan käyttöön. Yritys saa kuitenkin yksittäisten ilmoitusten päätökset kirjautumalla itse Tulliselvityspalveluun ja hakemalla ilmoitukset MRN-viitteellä. Kirjautuminen vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen ja valtuutuksen.

Huomioi nämä

Ilmoittajalla on tulli-ilmoitukseen liittyvien asiakirjojen arkistointivelvollisuus. Jos ilmoittajalla ei ole ilmoitukseen liittyvää tullaus- tai luovutuspäätöstä arkistoituna, Tulli voi pyynnöstä toimittaa sen ilmoittajalle jälkikäteen. Tulli perii erikseen toimitettavasta päätöksestä maksun valtion maksuperustelain mukaisesti.Asiasanat Arkistointi