AEO – valtuutettu talouden toimija

AEO-toimija on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen ja on sen vuoksi oikeutettu etuihin koko EU:n alueella.

Voit käydä katsomassa Suomen ja koko EU:n AEO-toimijat komission järjestelmästä. Sivuliikkeen AEO-todistus näkyy todistuksen myöntävän jäsenmaan kohdalla. Siirry sivulle Authorised Economic Operator

Mitä suomalainen yritys hyötyy AEO-valtuutuksesta?

Yritys, joka saa AEO-valtuutuksen

 • yleisvakuuden alennuksista/vapautuksesta (AEOC-toimija)
 • tiettyjen Tullin myöntämien lupien nopeutetusta myöntämisestä kaikissa EU-maissa
 • tullivalvontaan liittyvien tarkastusten helpotuksista koko EU:n alueella
 • Tullin turvallisuusarvioijien asiantuntemuksesta prosessin aikana
 • toimitusketjun turvallisuuden paranemisesta
 • luotettavan toimijan maineesta sekä
 • tulevaisuudessa eduista maailmanlaajuisesti, kun EU:n tavoitteet AEO-aseman vastavuoroisesta hyväksymisestä toteutuvat laajemmin.

AEO-valtuutus ei ole edellytys EU:n ulkorajat ylittävälle kaupalle, mutta se tulee hankkeen edetessä nopeuttamaan tavaravirtoja sitä mukaa kun WCO:n jäsenet käynnistävät AEO-ohjelmansa, ja kun statusten hyväksymisestä vastavuoroisesti sovitaan EU:n ja kolmansien maiden välillä.

Lue lisää: Miten AEO-toimijaksi hakeudutaan?

 

AEO pähkinänkuoressa

 • AEO on globaali eri maiden Tullien yritysturvallisuusohjelma.
 • AEO-toimijaksi hakeutuminen on vapaaehtoista.
 • AEO-valtuutuksia on kolmenlaisia: 1) AEOC - yksinkertaistetut menettelyt 2) AEOS - vaarattomuus ja turvallisuus ja 3) Molemmat valtuutukset.
 • AEO-etujen toteutumiseen vaikuttaa myös AEO-aseman vastavuoroinen hyväksyminen EU:n ja kolmansien maiden välillä.
 • AEO-toimijaksi hakeutuvan yrityksen on täytettävä valtuutuskohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit.
 • Tiukkojen turvallisuusnormien täyttäminen saattaa muodostua merkittäväksi taloudelliseksi investoinniksi hakijalle.
 • AEO-asema on oikeushenkilökohtainen (= y-tunnus). Konserni ei voi hakeutua yhdellä hakemuksella AEO-toimijaksi.
 • Tulli antaa maksutonta asiakaskonsultointia ennen AEO-toimijaksi hakeutumista.
 • Jos valtuutuksen saamisen jälkeen joku hakemusvaiheessa ilmoitettu tieto muuttuu, se ilmoitetaan Tullille eAEO-palvelussa. 

Huomioi nämä

AEOS-valtuutuksen suurimpia etuja ovat MRA-sopimukset EU:n ja kolmansien maiden välillä. MRA tarkoittaa sitä, että AEO-toimijan asema tunnustetaan vastavuoroisesti niissä kolmansissa maissa, joiden kanssa EU on tehnyt sopimuksen. MRA:n myötä AEO-toimija saa alemman riskiluokituksen toisessa sopimusmaassa, tavara kulkee sujuvammin ja tavaran tarkastuksia tehdään vähemmän.

EU:lla on MRA-sopimuksia tällä hetkellä USA:n, Japanin, Kiinan, Sveitsin, Norjan ja Andorran kanssa. Neuvottelut ovat käynnissä mm. Kanadan ja Meksikon kanssa.

Vain AEOS-toimija voi saada MRA-edut toisessa sopimusmaassa. Yrityksen pitää AEOS-hakemusta jättäessään hyväksyä tietojenvaihto sopimusosapuolten välillä. Tietojenvaihdon kautta eri maiden tullit pystyvät varmistamaan, että toimijalla on AEOS-status.

MRA-sopimusosapuolten välillä vaihdettavat tiedot:

 • AEO-toimijan nimi
 • AEO-toimijan osoite
 • valtuutuksen voimassaolo
 • valtuutuksen voimaantulopäivä
 • valtuutuksen keskeytykset ja kumoamiset
 • EORI- tai AEO-valtuutuksen numero.

AEO-toimijan tunnistenumero on ilmoitettava kohdemaan tuonti-ilmoituksessa, jotta AEOS-toimija voi saada MRA-etuja. Tunnisteen muoto riippuu kohdemaan teknisistä järjestelyistä. Kun kohdemaan tulli on saanut tuonti-ilmoituksesta tunnisteen, se tarkistaa EU-tietokannasta tunnisteen voimassaolon.

Lisää aiheesta: MRA, Mutual Recognition Agreement


Hakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutos ilmoitetaan Tullille EU:n yhteisessä eAEO-palvelussa.

Muutoksia voivat olla esimerkiksi

 • AEO-vastuuhenkilön muutos
 • tulliasioista vastaavan henkilön muutos
 • oleellinen muutos tullaustoiminnassa (esim. uusi tullivarasto, tullaustoiminnan päättyminen jossakin toimipisteessä) ja
 • toimipisteen yhteystietojen muutos.

Valtuutetun talouden toimijan lupaohje

Valtuutettu talouden toimija (=AEO) on toimija, joka on oikeutettu joko tiettyihin yksinkertaistuksiin tullilainsäädännön mukaisesti ja/tai jolla on oikeus vaarattomuuteen ja turvallisuuteen liittyviin helpotuksiin. AEO:n tavoitteena on ohjata toimijaa jatkuvaan turvallisuuden ja tullitoiminnan parantamiseen. AEO on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille ja toimitusketjurooleille.

Avaa Valtuutetun talouden toimijan lupaohje (pdf)

Ohje 1, AEO-toimijan kauppakumppaneita ja palveluntarjoajia koskevat vaatimukset

AEO-toimija on vastuussa vain itselleen kuuluvan toimitusketjun osan tavaroista, tiedoista ja toimitiloista. Toimija on kuitenkin riippuvainen myös kauppakumppaniensa ja palveluntarjoajiensa toteuttamista turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.

AEO-toimijalla on oltava selkeä ja todennettavissa oleva sopimuskumppanien tunnistus ja valintaprosessi. Toimijan pitää myös pystyä esittämään lista käyttämistään sopimuskumppaneista. 

Avaa ohje AEO-toimijan kauppakumppaneita ja palveluntarjoajia koskevat vaatimukset (pdf)

Ohje 2, AEO-toimijan riskienhallintajärjestelmä

Riskienhallintajärjestelmänsä avulla yritys arvioi riskejä sekä valvoo ja raportoi riskien hallitsemiseksi tehtäviä toimenpiteitä ja toimenpiteiden vaikuttavuutta. Yrityksen riskienhallintapolitiikassa kuvataan riskienhallinnan tarkoitus, tavoitteet ja prosessit sekä määritellään keskeiset käsitteet ja vastuut. AEO-toimijan on esitettävä toimintapolitiikassaan tai -strategiassaan, kuinka se aikoo varmistua tullisääntöjen noudattamisesta sekä sille kuuluvan toimitusketjun osan turvaamisesta.

Avaa ohje AEO-toimijan riskienhallintajärjestelmä (pdf)


Lisää aiheesta

Kysyttävää?

AEO-asiakasneuvonta
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tulli tarjoaa maksutonta neuvontaa jokaiselle AEO-asemasta kiinnostuneelle yritykselle ennen hakemuksen jättämistä.


Asiasanat AEO