Miten AEO-toimijaksi hakeudutaan?

AEO-valtuutusta haetaan 1.10.2019 alkaen EU:n tullien yhteisessä eAEO-palvelussa

eAEO-palvelussa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuutusta. Lue tarkemmin tunnistautumisesta ja valtuutuksesta. 

Tietyissä tapauksissa, joissa Suomi.fi-tunnistusta tai -valtuutusta ei voida toistaiseksi käyttää, AEO-valtuutusta voidaan 1.10.2019 jälkeen hakea edelleen myös hakemuslomakkeella 689s. Lomake löytyy sivulta AEO-lomakkeet

 1. Kaikille AEO-asemasta kiinnostuneille yrityksille annetaan maksuton asiakasneuvonta. Asiakasneuvonnan voi tilata Tullin yritysneuvonnasta osoitteesta aeo(at)tulli.fi.
 2. Hakija käynnistää hakeutumisprosessin omassa organisaatiossaan perehtymällä AEO-vähimmäisvaatimuksiin ja AEO-hakijalta vaadittaviin kuvauksiin ja ohjeisiin. Hakijalta vaadittavien kuvausten ja ohjeiden laatiminen on aloitettava ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen yhteydessä palautetaan itsearviointikysely. Itsearviointikyselyn voi tilata Tullin lupakeskuksesta lupakeskus(at)tulli.fi
 3. Hakemuksessa kysytään laajasti ja yksityiskohtaisesti tietoa yrityksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoista. Hakemuksen täyttämisessä avustaa yritysneuvonta. Hakemus on y-tunnuskohtainen ja suomalaiset yritykset hakevat valtuutusta Suomesta. Jos hakijan yhtiömuoto on muu kuin Suomessa rekisteröity osakeyhtiö tai hakijalla on tiloja tai toimintaa toisessa EU-maassa, kelpoisuus hakijaksi on hyvä selvittää Tullin lupakeskuksesta.
 4. Tullin lupakeskus hyväksyy hakemuksen käsittelyyn. Hakemuksen hyväksyminen edellyttää
  • hakijan sijoittautumista unionin tullialueelle
  • että hakijalla ei ole vakavia tai toistuvia tullilainsäädännön tai verotussääntöjen rikkomisia eikä merkintöjä hakijan taloudelliseen toimintaan liittyvistä vakavista rikoksista;
  • hakijan osoittaneen toimintansa ja tavaravirtojen valvonnan korkean tason kaupallisten ja tarvittaessa kuljetustietojen hallintajärjestelmän avulla, mikä mahdollistaa asianmukaiset tullitarkastukset;
  • hakijan vakavaraisuutta, joka katsotaan toteen näytetyksi, kun hakijan taloudellinen asema on hyvä ja riittää täyttämään tämän sitoumukset asianomaisen liiketoiminnan lajin ominaisuudet asiaankuuluvasti huomioon ottaen;
  • AEOC-valtuutuksen kohdalla: hakijalla on käytännön pätevyys tai ammattipätevyys;
  • AEOS-valtuutuksen kohdalla: hakijalla on vaarattomuutta ja turvallisuutta koskeva asianmukainen vaatimustaso
 5. Hakija saa tiedon hakemuksen hyväksymisestä eAEO-palvelussa.
 6. Hakijan vastaukset itsearviointikyselyyn arvioidaan ennen aloituspalaveria
 7. Tullin arvioijat ottavat hakijaan yhteyttä ja sopivat arvioinnin käynnistämisestä. Arviointiprosessi aloitetaan aloituspalaverilla, jossa sovitaan arviointikäyntien kohteista ja hakijan laatimien kuvausten ja ohjeiden toimittamisesta Tullille.
 8. Pääsääntö on, että kaikki hakijan tullitoiminnan kannalta merkitykselliset tilat arvioidaan tekemällä arviointikäynti toimipisteeseen. Käyntejä tehdään keskimäärin 2–3 hakijan toiminnan luonne ja laajuus huomioiden.
 9. Kun arviointikäynnit on tehty ja arviointi on valmis, Tullin arvioijat esittelevät tulokset hakijalle. Hakijalla on mahdollisuus pyytää lisäaikaa mahdollisten korjaavien toimenpiteiden suorittamiseen.
 10. Tullin lupakeskus myöntää AEO-valtuutuksen ja hakija saa edut käyttöönsä. AEO-valtuutus julkaistaan EU:n komission internet-sivuilla, jos hakija on antanut tähän suostumuksensa. Koko prosessin kesto on enintään 120 (+ 60) päivää.
 11. Kun AEO-valtuutus on myönnetty, AEO-toimijan odotetaan edistävän turvallisuusajattelua toimitusketjussa sekä seuraavan ja kehittävän omaa toimintaansa AEO-vaatimusten osalta. Tulli valvoo, että AEO-toimijat täyttävät edellytykset todistuksen saatuaan.

AEO-asiakkuuden päättyminen

AEO-toimija voi itse pyytää AEO-valtuutuksen kumoamista tai sen voimassaolon keskeyttämistä määräajaksi, jos yritys ei väliaikaisesti pysty täyttämään arviointiperusteita. Jos AEO-valtuutus kumotaan yrityksen aloitteesta, uutta valtuutusta voi hakea välittömästi.

Tulli voi keskeyttää AEO-valtuutuksen voimassaolon, jos sen myöntämistä koskevia vaatimuksia tai arviointiperusteita ei ole noudatettu. Ennen päätöksen tekemistä AEO-toimijalla on oikeus korjata tilanne. Jos tilannetta ei korjata määräajassa, valtuutus kumotaan. Todistus kumotaan myös jos AEO-toimija on syyllistynyt vakavaan tullisääntöjen rikkomiseen. Jos AEO-valtuutus kumotaan Tullin aloitteesta, uutta valtuutusta voi hakea kolmen vuoden kuluttua kumoamisesta.

Ota yhteyttä

AEO-asiakasneuvonta
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tulli tarjoaa maksutonta neuvontaa jokaiselle AEO-asemasta kiinnostuneelle yritykselle ennen hakemuksen jättämistä.

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Asiasanat

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus