Tuonnin tulli-ilmoitusten uudistukset

Tuonnin tulli-ilmoitukset vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa

Toimintatapa nyt

Tuonnin tulli-ilmoituksen (mm. tullimenettelykoodit 07, 40, 42, 45, 49, 61,63 ja 68) voi antaa

  • sähköisesti Tullin asiointipalvelussa tai sanoma-asiointina tai
  • esittämällä tullitoimipaikassa tarvittavan asiakirjan, yleensä SAD-lomakkeen.

Sanoma-asioinnissa voi käyttää joko operaattorivälitteistä tai suoraa sanoma-asiointia.

Tullausarvoilmoitus (D.V.1) on annettava yli 20 000 euron arvoisesta lähetyksestä, jos tulli-ilmoitus on tehty manuaalisesti SAD-lomakkeella.

Kun tavaralle haetaan tariffikiintiöön perustuvaa tullietuutta, tulli-ilmoitus tehdään kaksivaiheisena.

Tavarasta ei tarvitse antaa tuonnin tulli-ilmoitusta, jos siitä kannettava arvonlisävero olisi alle viisi euroa.

Tuonnin tulli-ilmoitus saa Tullilta tapahtumatunnuksen.

Tullauspäätös on samalla lasku.

Tulli-ilmoitusta voi korjata ennen luovutuspäätöksen saamista, kun Tulli on lähettänyt tiedon virheestä. Mahdollinen liitetiedosto suositellaan lähetettäväksi Liitu-järjestelmän kautta. Luovutuspäätöksen jälkeistä muutosta tulli-ilmoitukseen tai ilmoituksen mitätöintiä haetaan erillisellä Tulliin sähköpostitse tai postitse lähetettävällä lomakkeella.

Toimintatapa uudistuksen jälkeen

Kaikkien vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tulli-ilmoitusten tietosisältö muuttuu. Ilmoituksia aletaan antaa sähköisesti Suomen tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään (UTU) huhtikuussa 2021 lukuun ottamatta yksinkertaistettuja tuonti-ilmoituksia (esimerkiksi jakso- ja kotitullauksen ilmoitukset).

Sanoma-asioinnissa voi käyttää vain suoraa sanoma-asiointia. Sanoma-asiakkaiden on siirryttävä käyttämään uudistettuja ilmoitussanomia toukokuun 2021 loppuun mennessä. Tavarat voidaan tulliselvittää muulla tavoin kuin sähköisesti vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos matkustaja tuo tavarat mukanaan.

Erillisestä tullausarvoilmoituksesta luovutaan. Tullausarvoilmoituksen tiedot on annettava sähköisellä ilmoituksella.

Kun tavaralle haetaan tariffikiintiöön perustuvaa tullietuutta, tulli-ilmoitus tehdään tilapäisesti huhtikuusta 2021 alkaen vain vakiomuotoisella ilmoituksella. Kaksivaiheista eli ns. yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä ei voi käyttää kiintiötullauksissa ennen kevään 2022 päivitystä.

Tuonnin tulli-ilmoitus on annettava tavaran arvosta riippumatta, kun viiden euron arvonlisäveron minimikantoraja poistuu 1.7.2021 alkaen. Tulli-ilmoitus on annettava, vaikka arvolisävero maksettaisiin ostoksen yhteydessä EU:n ulkopuoliselle myyjälle tai erityisjärjestelynä postille tai pikarahtiyrityksille. Enintään 150 euron tavaralähetysten tulli-ilmoituksessa vaaditaan vähemmän tietoja kuin vakiomuotoisessa tuonnin tulli-ilmoituksessa.

Tuonnin tulli-ilmoitus saa Tullilta MRN-viitenumeron..

Tullauspäätös ja tullilasku eriytetään toisistaan, kun uudet tulli-ilmoitukset otetaan käyttöön vuoden 2020 lopulla. Maksunlykkäysluvan saaneiden asiakkaiden laskutus ohjataan joko tulli-ilmoituksella ilmoitettavaan verkkolaskuosoitteeseen tai tulli-ilmoituksella ilmoitettavan asiakkaan toimipistetunnisteen eli toimipaikan mukaiseen osoitteeseen.

Aiemmin tavaranhaltijaksi kutsuttu yritys on uusissa ilmoituksissa ilmoittaja, ja vastaanottaja on tuoja.  Yleensä ilmoittajaksi merkitään tuoja, ja tuojallakin on oltava EU:n tulliasioinnissa käytettävä EORI-numero.

Asiakas voi korjata tulli-ilmoitusta ennen luovutuspäätöksen saamista myös ilman Tullin lähettämää virheilmoitusta. Mahdollinen liitetiedosto voidaan lähettää asiointipalvelussa ilmoituksen yhteydessä tai sanoma-asiointina. Luovutuspäätöksen jälkeistä muutosta tulli-ilmoitukseen tai ilmoituksen mitätöintiä haetaan sähköisesti.

Ahvenanmaan ja muun Suomen välisen tavaraliikenteen tulli-ilmoitukset

Toimintatapa nyt

Jos arvonlisäverorekisteröidylle vastaanottajalle eli tuojalle tulee tavaraa rahtina, se on ilmoitettava Tullille sähköisellä ilmoituslomakkeella, joka on samalla tulli-ilmoitus. Vaihtoehtoisesti tuoja voi tehdä tulli-ilmoituksen kaksivaiheisesti. Kun tavara ylittää verorajan, tuoja voi jättää Tullille esimerkiksi rahtikirjan tai tavaraluettelon ja antaa kymmenen päivän kuluessa tulli-ilmoituksen. 

Jos arvonlisäverorekisteröidylle tuojalle saapuu postissa tavaraa, siitä ei tarvitse antaa ilmoitusta sähköisellä ilmoituslomakkeella. Posti luovuttaa tavarat vastaanottajalle merkinnällä kirjanpitoon.

Jos arvonlisäverorekisteröimätön yritys tai yhteisö saa postitse tavaraa muualta Suomesta Ahvenanmaalle eikä lähettäjällä ei ole verorajanumeroa, tuoja käy Maarianhaminan tullissa tullaamassa tavaran. Hän esittää laskun ja maksaa arvonlisäveron Tullille. Hän voi myös käyttää postia edustajanaan ja maksaa arvonlisäveron postille, joka tilittää sen Tullille. 

Jos henkilöasiakas saa tavaraa lähettäjältä, jolla on verorajanumero, ja lähettäjä on sisällyttänyt arvonlisäveron tavaran myyntihintaan, lähettäjä täyttää yhteenvetoilmoituksen Tullin ALA-verkkopalvelussa ja maksaa arvonlisäveron. Vastaanottajan ei tarvitse tehdä tullausta. 

Toimintatapa uudistuksen jälkeen

Yritysten ja yhdistysten tuonnin tulli-ilmoituksiin Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä tulee uudistuksia huhtikuussa 2021.

Jos arvonlisäverorekisteröidylle vastaanottajalle eli tuojalle tulee tavaraa rahtina, esittämistä Tullin sähköisellä lomakkeella ei enää tarvita. Tuoja tai tämän edustaja antaa tulli-ilmoituksen Tullin uuteen Tulliselvityspalveluun. Ilmoituksen voi antaa myös sanoma-asiointina.

Ilmoituksen voi antaa etukäteen, enintään 30 päivää ennen tavaran saapumista. Ilmoitus on annettava viimeistään silloin, kun tavara saapuu verorajan yli. Tulli-ilmoituksessa on mainittava tavaralähetykseen liittyvän liiteasiakirjan numero. Jos tuoja on arvolisäverorekisteröity, liiteasiakirjan ei tarvitse olla lasku, eikä tarkkaa arvotietoa tarvitse ilmoittaa tulli-ilmoituksessa, jos se ei ole tiedossa.  Liiteasiakirjaksi voi ilmoittaa minkä tahansa dokumentin, joka on olemassa, kun tavaraa kuljetetaan verorajan yli, ja jonka viitenumero löytyy tuojayrityksen kirjanpidosta. Liiteasiakirja täytyy myös pystyä yhdistämään Tullille annettuun ilmoitukseen. 

  • Jos sähköistä ilmoitusta ei ole annettu saapumishetkeen mennessä, voi käyttää kaksivaiheista menettelyä.  Tuoja tai tämän edustaja lähettää Tullille ensin sähköpostilla esittämisasiakirjan, kuten rahtikirjan, kun tavara ylittää verorajan.  Tuoja tekee kymmenen päivän kuluessa sähköisen tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalveluun. Sähköisessä ilmoituksessa on ilmoitettava esittämisasiakirjan viitenumero. Asiakirjan on maahantuonnista vastaavan verovelvollisen kirjanpidossa. Kaksivaiheinen ilmoittaminen uudistetaan keväällä 2022.

Jos arvonlisäverorekisteröidylle tuojalle saapuu postissa tavaraa, tuoja tai tämän edustaja antaa tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalveluun, kun lähetys on saanut postilta saapumistunnuksen. Jos Tulliselvityspalvelussa annetussa ilmoituksessa on sekä postin saapumistunnus että varastotunniste, Tulli ilmoittaa suoraan postille, että tavaran saa luovuttaa. Jos tuoja ei ole antanut varastotunnistetta, tuojan on itsensä välitettävä tieto Tullin luovutuspäätöksestä postille, jotta se voi toimittaa tavarat tuojalle.

Jos tuoja on yritys tai yhteisö, joka ei ole arvonlisäverorekisteröity, hänen on ilmoitettava aina tulli-ilmoituksessa tavaran arvo arvonlisäveron laskemiseksi.  Arvonlisävero on maksettava Tullille ennen kuin tuoja voi saada tavaran.  Liiteasiakirjaksi on tällöin ilmoitettava lasku tai muu tavaran arvon osoittava asiakirja.

Jos henkilöasiakas saa tavaraa lähettäjältä, jolla on verorajanumero, ja lähettäjä on sisällyttänyt arvonlisäveron tavaran myyntihintaan, lähettäjä täyttää verojen maksamiseksi yhteenvetoilmoituksen Tullin ALA-verkkopalvelussa ja maksaa arvonlisäveron. Vastaanottajan ei tarvitse tehdä tullausta. Tämä ilmoitusmalli uudistetaan myöhemmin, aikaisintaan keväällä 2022.

Unionitavaran tuonti Ahvenanmaalle toisesta EU-maasta

Toimintatapa nyt

Kun tuodaan unionitavaraa toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle, on annettava tuonnin tulli-ilmoitus. Säännöllisessä tuonnissa yritys voi antaa yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen rahtikirjalla tai muulla vastaavalla dokumentilla sekä täydentävän ilmoituksen Tullille kymmenen päivän kuluessa. Täydentävässä ilmoituksessa voi viitata edeltävänä asiakirjana tulonumeroon, jonkaTulli on antanut yksinkertaistettuun ilmoitukseen. 

Sähköverkossa tuotavasta sähköstä annetaan kalenterikuukauden alussa jakson aloittava ilmoitus ja jakson loputtua täydentävä ilmoitus.

Kaikki ilmoitukset voi antaa myös SAD-lomakkeella.

Toimintatapa huhtikuun 2020 uudistuksen jälkeen

Kun tuodaan unionitavaraa toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle, annetaan tuonnin tulli-ilmoitus Tullin uuteen tulliselvityspalveluun viimeistään silloin, kun tavara saapuu Ahvenanmaalle. Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan samana päivänä, kun tavara saapuu Ahvenanmaalle. 

Säännöllisessä tuonnissa yritys voi antaa yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen rahtikirjalla tai muulla vastaavalla dokumentilla, ja täydentävän ilmoituksen tulliselvityspalveluun kymmenen päivän kuluessa. Täydentävässä ilmoituksessa voi viitata edeltävänä asiakirjana tulonumeroon, jonka Tulli on antanut yksinkertaistettuun ilmoitukseen. 

Uusi tulliselvityspalvelu otetaan käyttöön huhtikuussa 2021. Ilmoitusprosessia uudistetaan aikaisintaan keväällä 2022. Tavoitteena on mahdollistaa ilmoituksen antaminen ennakkoon sekä siihen liittyvä tavaran esittäminen sähköisesti saavuttaessa.

Sähköverkossa tuotavasta sähköstä annetaan kalenterikuukauden alussa jakson aloittava ilmoitus ja jakson loputtua täydentävä ilmoitus. Tämän voi antaa toistaiseksi myös SAD-ilmoituksella. Tämä ilmoitus uudistetaan myöhemmin, keväällä 2022.

Jaksotullaus ja tulliselvitys kirjanpitomerkinnällä vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa

Toimintatapa nyt

Rahtikirjaa saa käyttää jaksotullauksessa yhtä lähetystä kohden yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena silloin, kun tavara luovutetaan tullimenettelyyn.

Kun tavara asetetaan tullimenettelyyn EIR-luvan mukaisella kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä, esittämistiedonanto vaaditaan vain, jos Tulli sen erikseen pyytää.

Toimintatapa uudistuksen jälkeen

Jokaisesta jaksotullauksen tavaralähetyksestä on annettava yksinkertaistettu tulli-ilmoitus sähköisesti ennakkoon, tai viimeistään siinä vaiheessa, kun tavara luovutetaan tullimenettelyyn. Rahtikirjaa ei enää hyväksytä tulli-ilmoitukseksi tavaran luovutusvaiheessa.

EIR-luvanhaltijan on annettava esittämistiedonanto jokaisesta kirjanpitomerkinnällä tullimenettelyyn asetetusta tavaralähetyksestä. Tulli voi tietyin edellytyksin myöntää vapautuksen esittämistiedonannosta AEOC-toimijoille. Vapautusta on haettava Tullilta erikseen.

Molemmat muutokset toteutuvat keväällä 2022, kun ilmoitukset annetaan uuteen tulliselvitysjärjestelmään.

Keskitetty tulliselvitys

Toimintatapa nyt

Tuojalla voi olla voimassa SASP-lupa keskitettyyn tulliselvitykseen eli lupa antaa tuonti-ilmoitus johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, missä tuontitavara on ilmoitushetkellä. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa. Luvan soveltamiseen ei ole kuitenkaan määritetty vielä uusia toimintamalleja.

Toimintatapa uudistuksen jälkeen

AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jos sen toiminta perustuu uusiin toimintamalleihin kuten jäsenvaltioiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon, uusiin ilmoituksiin ja ilmoitusmalleihin. Uudet toimintamallit otetaan käyttöön jäsenmaissa vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on vuosina 2022–2023.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta