Tuonnin tulli-ilmoitusten uudistukset

Tuonnin tulli-ilmoitukset vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa

Toimintatapa nyt

Kaikki tuonnin tulli-ilmoitukset annetaan tietosisällöltään uudistettuina Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.
 
Tavarat voidaan tulliselvittää muulla tavoin kuin sähköisesti vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos matkustaja tuo tavarat itse mukanaan.

Tuonnin ilmoitusten muutokset

Mahdollisista muutoksista tuonnin ilmoituksiin tiedotetaan erikseen tulliselvitysjärjestelmän uusien versioiden käyttöönoton yhteydessä.

Keskitetty tulliselvitys

Toimintatapa nyt

Tuojalla voi olla voimassa SASP-lupa keskitettyyn tulliselvitykseen eli lupa antaa tuonti-ilmoitus johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, missä tuontitavara on ilmoitushetkellä. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa. Luvan soveltamiseen ei ole kuitenkaan määritetty vielä uusia toimintamalleja.

Toimintatavan muutokset

AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jos sen toiminta perustuu uusiin toimintamalleihin, kuten jäsenvaltioiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon, uusiin ilmoituksiin ja ilmoitusmalleihin. Uudet toimintamallit otetaan käyttöön jäsenmaissa vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on Suomessa keväällä 2024.

Tutustu koodimuutoksiin:

Yleistä muutoksista

 • Kansalliset menettelykoodit ilmoitetaan jatkossa lisämenettelykoodeina, mutta koodit pysyvät samoina.

Jos annat suullisen tulli-ilmoituksen rajatoimipaikalla, täytä aiempaan tapaan myös tullilomake 613s.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyn päättäminen

 • Väliaikaisen maahantuonnin menettely päättyy asettamalla tavarat seuraavaan tullimenettelyyn.
  • Tullimenettelyt 4053, 5153, 5353 ja 7153
   • Ilmoita tällä tulli-ilmoituksella lisätietokoodilla 00900 ”TA”-merkintä sekä väliaikaisen maahantuonnin lupanumero.
  • Jälleenvienti (3153)
   • Ilmoita jälleenvienti-ilmoituksella lisätietokoodilla FIXXX ”TA”-merkintä sekä väliaikaisen maahantuonnin lupanumero.
  • Muut ilmoitukset
   • Ilmoita ZZZ koodilla ”TA” merkintä sekä väliaikaisen maahantuonnin lupanumero.
  • Menettelyn päättämisestä pitää antaa tiedoksianto valvovalle tullille.
   • Ilmoita se erikseen lähetettävällä asiakirjalla tai vapaamuotoisella yhteydenottosanomalla FI439 ja yhteydenoton syykoodilla 007.
   • Osittain tuontitullittomasta väliaikaisen maahantuonnin menettelystä pitää lisäksi antaa syntyneen tullivelan kantamiseksi tarvittavat tiedot "Vapaamuotoinen yhteydenotto" -pyynnöllä.
  • Menettelyn määräajan päättymiseen on tulossa muistutussanoma. Tiedoksianto menettelyn päättymisestä pitää antaa välittömästi menettelyn päättymisen jälkeen.
  • Asiakas voi pyytää menettelyn päättämisen määräajan pidennystä sanomalla FI439 ja yhteydenoton syykoodilla ”003 – Määräajan pidentäminen”.
  • Jos tavaroita ei ole menettelyn päättämisen määräajassa jälleenviety tai asetettu seuraavaan tullimenettelyyn, luvanhaltijan on ilmoitettava siitä valvovalle tullille. Tällaisista tavaroista syntyy tullivelka (UTK 79 art.), joka määritetään vapaaseen liikkeeseen luovutuksen ajankohdan perusteella (UTK 85 art.).

Yleisimmin käytettävät koodit väliaikaisessa maahantuonnissa

 • Tullimenettelykoodi 53xx
 • Lisämenettelykoodi, esim. ”D11 – Mainosmateriaali” (DA 225 art.)
 • Etuuskohtelu 100
 • Liiketoiminnan (kauppatapahtuman) luonne 60, 91 tai 99
 • Jos teet ilmoituksen sanomalla, ilmoita omistaja ja osoitetiedot lisätietokoodin ”FIOOG” jälkeen. Tulliselvityspalvelussa tieto ilmoitetaan ”Lupahakemus”-näytöllä
  • Ilmoita lisätietona tavaran omistaja ja osoitetiedot, jos lisämenettely on joku seuraavista:
   • D03 – Kuljetusvälineet, (DA 212 art.)
   • D08 – Eläimet (DA 223 art.)
   • D09 – Rajavyöhykkeillä käytettävät tavarat (DA 224 art.)
   • D12 – Ammatinharjoittamisvälineet (DA 226 art.)
   • D13 – Opetusvälineet ja tieteelliset välineet (DA 227 art.)
   • D16 – Muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet (DA 229 art.)
   • D17 – Erityistyökalut ja -kojeet (DA 230 art.)
   • D24 – Tarkastusta varten tuotavat tavarat (DA 234 art. 2 kohta).

 Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

 • Luvan tyyppi ja luvan numero 
  • Ilmoituksessa ei tarvita luvasta muita tietoja kuin tyyppi ja numero
  • Menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.
  • Tullin lupakeskuksen myöntämän luvan pitää olla voimassa, kun menettely aloitetaan.
  • Ilmoitustietoja verrataan lupatietoihin, joten luvan muutokset on tehtävä välittömästi, jos muutokset liittyvät
   • tullinimikkeisiin
   • jalostuspaikan osoitteeseen

Tulli-ilmoituksella haettava lupa

 • Kun lupaa haetaan tulli-ilmoituksella, on käytettävä vakiomuotoista tulli-ilmoitusta.
 • Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa:

  • Tullimenettelyn valitsemisen jälkeen valitse, että sinulla ei ole voimassa olevaa lupaa. Voit myös esimerkiksi kopioida aikaisemmin tekemäsi ilmoituksen, jolloin lupahakemuksen tiedot kopioituvat automaattisesti uudelle ilmoitukselle.

  • Ilmoita erityismenettelyiden lisätiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Ilmoita lisätiedot valitsemalla lisätieto alasvetovalikosta tai täyttämällä tarvittava teksti.

 • Tulliselvityspalvelussa Esimerkiksi ehdotettu tunnistusmenetelmä ilmoitetaan valitsemalla jompikumpi tunnistusmenetelmä:

  • Valitsemalla koodi ”1 – Sarja- tai valmistusnumero” sekä ilmoita tieto tavaran sarja- tai valmistenumerosta.

  • Valitsemalla koodi ”7 – Muut tunnistustavat”: ilmoita kirjanpito ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite.

 • Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavilla lisätietokoodeilla:

  • ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus” ja jätä kuvauskenttä tyhjäksi

  • ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”

   • Ilmoita kuvauksena koodi ja sen tarkennin:

    • ”1” – Sarja- tai valmistusnumero 

    • ”2” – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen 

    • ”4” – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen  

    • ”5” – Analyysien tekeminen 

    • ”6” – Tiedonantolomake maasta toiseen valmistettaviksi, jalostettaviksi tai korjattaviksi lähetettyjen tavaroiden väliaikaisen viennin helpottamiseksi (soveltuu ainoastaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn) 

    • ”7” –  Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta) 

    • ”8” – Ei koodeksin 250 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia tunnistamistoimenpiteitä (soveltuu ainoastaan väliaikaiseen maahantuontiin)

   • Ilmoita esimerkiksi auton valmistenumeron näin:

    • ilmoita koodi ”1” (Sarja- tai valmistusnumero) ja sen tarkentimena auton valmistenumero (XML-sanomassa muodossa ”1;12356”)

 • Esimerkkejä ilmoituskohtaisina tietoina annettujen lisätietokoodien muutoksista:

  • ”FIXBH – Menettelyn päättämisen määräaika (pituus kuukausina;perustelut)” ja sen kuvauksena aika täysinä kuukausina

  • ”FIXAA – valvova tullitoimipaikka”

   • Suomessa ilmoitetaan tunnisteeksi aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”

  • ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne” ja sen kuvauksena käytön luonne (esim. testaus tai näyttely)
    

 • Käyttöpaikka ilmoitetaan jatkossa lisätietokoodilla:
  • Ilmoita aina ”FIXAC – Jalostuspaikka (t)”.
  • Ilmoita lisäksi ensimmäinen jalostus- tai käyttöpaikka ”FIFPU – Jalostus- tai käyttöpaikka”, kun
   • ensimmäinen jalostus- tai käyttöpaikka on toisessa unionimaassa tai
   • luvanhakija on unionin ulkopuolelle sijoittautunut.

Osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettely (D51)

 • Jos täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyn edellytykset eivät täyty, tavarat voidaan asettaa osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn. Tällöin tullia kannetaan 3 % siitä tuontitullien määrästä, joka niistä olisi maksettu, jos ne olisi luovutettu vapaaseen liikkeeseen. Tuontitullin määrä maksetaan jokaiselta kuukaudelta tai kuukauden osalta, jonka tavarat ovat olleet menettelyssä.
 • Tullimenettelykoodi 53xx
 • Lisämenettelykoodi D51
 • Yhdellä tulli-ilmoituksella menettelyyn asetetut tavarat voidaan jälleenviedä useassa eri erässä unionin ulkopuolelle tai asettaa toiseen tullimenettelyyn.
 • Menettelyn päättämisen tiedoksianto voidaan antaa ”Vapaamuotoinen yhteydenotto” -pyynnöllä ja syykoodilla ”008 – Tiedoksianto väliaikaisen maahantuonnin jälleenviennistä tai asettamisesta muuhun tullimenettelyyn (OSI)”.
  • Ilmoita liitetiedostona tullin kantoa varten vaadittavat tiedot
 • Tulli lähettää asiakkaalle vastauksena päätöksen kannettavasta tullivelasta
  • Päätös tullivelasta muodostuu alkuperäiselle tulli-ilmoitukselle, jolla menettely on aloitettu.

 

1. Yleistä yksinkertaistetuista ilmoitusmenettelyistä

Jaksotullauksen yksinkertaistettu ilmoitus on annettava sähköisesti, esimerkiksi kuljetusasiakirjaa ei voi enää käyttää tulli-ilmoituksena.

Kun tulli-ilmoituksena käytetään kirjanpitoon tehtävää merkintää (EIR), on Tullille lisäksi annettava sähköinen esittämistiedonanto.

 • AEO-toimija voi hakea vapautusta esittämistiedonannon antamisesta, jos kaikki vapautuksen edellytykset täyttyvät.

Yksinkertaistettuja ja kaksivaiheisia täydentäviä tulli-ilmoituksia voi jatkossa antaa myös Tulliselvityspalvelussa.

Jaksotullauksen yksinkertaistetun ilmoituksen varamenettelyssä tulli-ilmoituksen voi jatkossakin antaa kuljetusasiakirjalla.

 • Kuljetusasiakirjassa on oltava samat tiedot kuin yksinkertaistetussa ilmoituksessa.
 • Varamenettelyn päättymisen jälkeen on annettava sähköinen tulli-ilmoitus.

Jaksoa kohden voi antaa useamman kokoavan täydentävän tulli-ilmoituksen.

 • kaikki jakson aikana annetut yksinkertaistetut tulli-ilmoitukset on ilmoitettava jollakin täydentävällä tulli-ilmoituksella.

Täydentävän ilmoituksen antamisen määräajat ovat edelleen

 • jaksotullauksessa eli kokoavalla ilmoituksella 10 päivää jakson päättymisestä
 • muissa kuin kokoavissa ilmoituksissa 10 päivää luovutuspäivästä.
 

2. MRN-viitenumeron muodostuminen

 • Yksinkertaistettu ilmoitus ja esittämistiedonanto saavat omat MRN-viitenumerot.
 • Jaksolta annettava kokoava täydentävä ilmoitus sekä kirjanpitoon tehtävän merkinnän kokoava tulli-ilmoitus saavat uuden MRN-viitenumeron.
 • Jos yritykselle on myönnetty vapautus esittämistiedonannosta, täydentävä ilmoitus saa uuden MRN-viitenumeron.  
 • Jos kyse on muista kuin jaksolta annettavista kaksivaiheisista ilmoituksista, täydentävät ilmoitukset eivät saa uutta MRN-viitenumeroa.
 

3. Yleistä jaksotullauksesta

 • Miten yksinkertaistetussa tulli-ilmoituksessa huomattu virhe korjataan:
  • Jos virhe huomataan ennen tavaran luovutusta, se voidaan korjata yksinkertaistettuun ilmoitukseen.
  • Jos virhe havaitaan luovutuksen jälkeen, se korjataan täydentävässä ilmoituksessa.
  • Jos virhettä ei voi korjata täydentävässä tulli-ilmoituksessa, on pyydettävä yksinkertaistetun ilmoituksen oikaisua. Jos yksinkertaistettua ilmoitusta ei voida oikaista, on pyydettävä tulli-ilmoituksen mitätöintiä ja tehtävä uusi ilmoitus.
 • Täydentävä ilmoitus pitää antaa myyjittäin ja toimitusehdoittain.
 • Täydentävässä ilmoituksessa saa ilmoittaa edeltäväksi asiakirjaksi vain sellaisen yksinkertaistetun ilmoituksen, jolla ilmoitetut tavarat on luovutettu tai jonka oikaisumenettely ei ole kesken
 • Jos ennakolta annettuun yksinkertaistettuun ilmoitukseen ei anneta esittämisilmoitusta, Tulli mitätöi sen automaattisesti 30 vuorokauden jälkeen ilmoituksen antamisesta.
 • Edeltäviä asiakirjoja eli yksinkertaistettuja ilmoituksia voi olla kokoavalla täydentävällä tulli-ilmoituksella enintään 9 999.
  • Ilmoita tulliselvitettävän erän tiedoissa edeltävän asiakirjan tyypiksi ”MRN”.
 • Jaksolta annettavilla ilmoituksilla ei saa ilmoittaa polkumyynti- tai tasoitustullin alaisia tavaroita.
 

4. Uudet lisäilmoitustyypit ja niihin liittyvät koodit

Lisäilmoitustyypit muuttuvat. Lisäilmoitustyyppi määrittää esimerkiksi

 • onko ilmoitus annettu ennakolta tai jälkikäteen
 • onko ilmoittajalla Tullin lupakeskukselta saatu yksinkertaistetun ilmoituksen SDE-lupa vai onko ilmoittaminen satunnaista, jolloin lupaa ei tarvita.

Lisäilmoitustyyppien muutokset:

 • yksinkertaistetun ilmoituksen tyypit ”BPW” ja ”BPM” ovat jatkossa ”C – yksinkertaistettu tulli-ilmoitus” ja ”F – ennakolta annettu yksinkertaistettu tulli-ilmoitus”
 • kokoavan täydentävän ilmoituksen tyypit ”XPW” ja ”XPM” ovat jatkossa ”U – täydentävä kokoava tulli-ilmoitus”

Jaksolta annettaviin ilmoituksiin on jatkossa merkittävä koontiajanjakson pituus lisätietokoodilla  ”FIPER” (selitteeksi joko W=viikko, tai M=kuukausi) sekä veronmääräytymispäivä, joka on jakson ensimmäinen päivä.

 

5. Esimerkkejä käytettävistä koodeista

 • Ilmoita tulli-ilmoituksen kohdassa ”Luvat” lupatyyppi ja luvan numero:
  • SDE – lupa yksinkertaistetun ilmoituksen käyttöön
  • EIR – lupa tulliselvitykseen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä
 • Ilmoita tulli-ilmoituksessa edelleen kasvinterveystarkastuksen vaativien tuotteiden tiedot:
  • Kasvinterveysrekisterin rekisterinumero
  • Kasvinterveystodistuksen numero
  • Traces-järjestelmästä saatu CHED-PP-numero
 

6. Alustava listaus yksinkertaistetun ilmoituksen tiedoista, jos täydentävä ilmoitus annetaan kokoavana ilmoituksena (lisätieto ”FIPER”)

 

6.1. Taulukko 1 

Otsikkotason tiedot luvanvaraisen jaksotullauksen yksinkertaistetussa ilmoituksessa, kun täydentävänä ilmoituksena käytetään kokoavaa ilmoitusta

Voi muuttua täydentävässä ilmoituksessa

Huomioita

Ilmoituksen viitenumero ja lisäviitenumero

Pitää muuttua

Täydentävällä ilmoituksella on oma, eri viitenumero.  Voi olla kuormanumero.

Ilmoituksen tyyppi (IM)

Ei

 

Lisäilmoitustyyppi (C tai ennalta annettuna F)

Pitää muuttua

Täydentävällä oma (U)

Ilmoituserän laskutettu summa ja valuuttalaji

Kyllä

Vapaaehtoinen yksinkertaistetussa ilmoituksessa.

Ilmoituserän bruttopaino

-

Ei käytetä

   

 

Edustajan tunnistenumero (EORI) edustajan aseman koodi (suora/välillinen) ja edustajan luonne (Y)

Ei

 

Ilmoittajan tunnistenumero (EORI) ja edustajan luonne (Y)

Ei

 

Viejä (=myyjä): tunnistenumero vapaaehtoinen, nimi- ja osoitetiedot

Kyllä

Annetaan otsikkotasolla, ja yhdessä ilmoituksessa saa olla vain yksi viejä.

Palveluntarjoaja: Sen yrityksen EORI-numero, joka välittää sanoman Tullille (jos sanomaa käytetty)

Ei

 

Ilmoituksen antajan (henkilö)tiedot: nimi, sähköposti

Kyllä

 

Koko ilmoituksen yhteiset liiteasiakirjat:  tyyppi, yksilöintinumero (jos tällaisia on)

Kyllä

 

Jaksotullausluvanhaltijan tiedot (tyyppi = SDE + luvan numero ja luvanhaltijan EORI)

Ei

 

Koko ilmoituksen lisätietokoodina on annettava jakson pituuden kertova ”FIPER”, joka on W (viikkoa) tai M (kuukautta)

Ei

 

Veronmääräytymispäivä eli jakson aloittava päivä

Ei

Yksinkertaistettua ilmoitusta ei vaadita oikaisemaan, vaikka kuorma saapuisi hiukan jakson loppumishetken (kuun vaihde) jälkeen. Ei vaadita oikaisua, jos kasvintarkastus hyväksytään seuraavan jakson alussa, kunhan luovutuspäätös on saatu ennen täydentävän ilmoituksen antamista.

Rajan ylittävän kuljetusvälineen tiedot

 

Vapaaehtoinen (ei tarvita); tavaraerätiedoissakaan ei käytetä kuljetusvälinetietoja

Toimitusehto

 

Ei käytetä yksinkertaistetussa ilmoituksessa, annetaan vasta täydentävässä ilmoituksessa.

 

6.2. Taulukko 2 

Tavaraerän tiedot luvanvaraisen jaksotullauksen yksinkertaistetussa ilmoituksessa, kun täydentävänä ilmoituksena käytetään kokoavaa ilmoitusta

 

Voi muuttua täydentävässä ilmoituksessa

Huomioita

Liiketoiminnan (Kauppatapahtuman) luonne

 

Ei käytetä yksinkertaistetussa ilmoituksessa.

Määrämaan koodi

 

Vapaaehtoinen (ei tarvita)

Lähetysmaan koodi

Ei

 

Tuojan tunnistenumero (EORI) ja luonne (Y)

Ei

 

Tavaran sijaintipaikka, jossa Tulli voi tarkastaa tavaran. Jos kasvintarkastustodistus vaaditaan, ilmoita tyypiksi ”C” ja Ruokaviraston antama CP:n osoite, muutoin yleensä tyyppi ”D” ja tarkentavana tietona esimerkiksi rajanylityspaikan tai tehtaan osoite.

Kyllä

Rajanylityspaikan tullin toimipaikkakoodia ei saa käyttää.  Tätä tietoa ei tarvitse ilmoittaa täydentävässä ilmoituksessa.

Tavaran sijaintipaikka tulli-ilmoituksen tekohetkellä: rajanylityspaikan osoite

Kyllä

Ei tarvitse ilmoittaa täydentävässä ilmoituksessa.

Tavaraerän numero

Kyllä

 

Tilastoarvo

Kyllä

Ei käytetä yksinkertaistetussa ilmoituksessa.

Tavaran kuvaus ja nimike (10 numeroa)

Kyllä

 

Tavaraerän laskutusarvo (+ oikaisuerät)

 

Vapaaehtoinen (ei tarvita)

Bruttopaino sekä nettopaino

Kyllä

 

Lisäpaljousyksikkö (m3)

Kyllä

 

Menettely ja edeltävä menettely (40, 00)

Ei

 

Lisämenettelykoodi (999=ei lisämenettelyä)

Kyllä

 

Pakkauslaji (kun pakkaamaton eli NE, ei anneta lisätietona kollilukua/lähetysmerkintää)

Kyllä

 

Alkuperämaan koodi (ja koodityyppi OC)

Kyllä

 

Liiteasiakirjat. Esimerkiksi havupuun kasvinterveystodistus (tyyppi N851) Traces-ilmoituksen numero (tyyppi C085)  ja Ruokaviraston rekisteröintinumero (tyyppi 5REK) sekä joku kaupallinen asiakirja tai sopimus, josta tavaran arvo on nähtävissä. Merkitse asiakirjan tyypin lisäksi sen tunnistenumero.

Kyllä

Täydentävässä ilmoituksessa ei vaadita terveystodistusten ja Traces-ilmoitusten numeroa.

Tavaraerän lisätiedot (jos tarpeellisia)

Kyllä

 

Edeltävät asiakirjat (saapumisen yleisilmoituksen tyyppi = 355 ja tunnistenumero MRN)

Kyllä

Huom.! Täydentävässä ilmoituksessa annetaan yksinkertaistettujen ilmoitusten saamat MRN-viitenumerot otsikkotasolla; yhdessä täydentävässä ilmoituksessa saa olla jopa 9 999 viitenumeroa. 

 

7. Esimerkkejä kirjanpitoon tehtävän merkinnän ilmoitusmenettelyssä (EIR) käytettävistä koodeista

Tulli-ilmoituksen lisäilmoitustyypit muuttuvat

 • Kokoavan ilmoituksen tyypit ”ZPW” ja ”ZPM” ovat jatkossa ”V – täydentävä kokoava tulli-ilmoitus”
 • Kun annat täydentävän ilmoituksen esittämistiedonantoon, ilmoita edelleen lisäilmoitustyyppinä ”Z – täydentävä tulli-ilmoitus”
 • Esittämistiedonannolla tullimenettely on 40 tai muu luvan mukainen tullimenettely.

Kun teet jaksolta annettavan täydentävän kokoavan tuonti-ilmoituksen, ilmoita tulliselvitettävän erän lisätiedoissa koontijakson pituus koodilla ”FIPER” (W = viikko, M = kuukausi).

 

8. Kaksivaiheinen ilmoitus, kun annetaan yksi täydentävä ilmoitus yhtä yksinkertaistettua ilmoitusta kohden 

 • Jos annat täydentävän ilmoituksen, joka on tyypiltään X tai Y, vain muutama tieto voi muuttua verrattuna yksinkertaistettuun ilmoitukseen
  • Jos annat kokoavan täydentävän ilmoituksen, joka on tyypiltään U, useampi tieto saa muuttua.
 • Täydentävässä ilmoituksessa edeltäväksi asiakirjaksi pitää ilmoittaa tavaraerän tiedoissa yksinkertaistetun ilmoituksen MRN-numero.
 • Ilmoituksen voi antaa satunnaisesti ilman Tullin myöntämää kirjallista lupaa. Jos annat säännöllisesti yksinkertaistettuja tulli-ilmoituksia, hae Tullin lupakeskukselta yksinkertaistetun ilmoittamisen lupa.
 • Kun annat satunnaisesti yksinkertaistetun ilmoituksen, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”B – Yksinkertaistettu (satunnainen)”.
  • Kun annat ilmoituksen ennakolta, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”E – Ennakolta annettu yksinkertaistettu (satunnainen)”.
  • Kun annat täydentävän ilmoituksen, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”X – Täydentävä (satunnainen)”
 • Kun sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä yksinkertaistetun ilmoituksen lupa ja annat yksinkertaistetun ilmoituksen, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”C – Yksinkertaistettu (SDE-lupa)”.
  • Kun annat ilmoituksen ennakolta, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”F – Ennakolta annettu yksinkertaistettu (SDE-lupa)”.
  • Kun annat täydentävän ilmoituksen, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”Y – Täydentävä (SDE-lupa)”.