Jalostuksen ja erityiskäytön uudistukset

Tuonti- ja vientivaiheen ilmoitukset nyt

Sisäisen jalostuksen, tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen ja väliaikaisen maahantuonnin tuonti-ilmoitukset annetaan sähköisesti Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa (ITU). Ilmoitukset voi myös tehdä SAD-lomakkeella ja lähettää tai tuoda tullitoimipaikalle.

Sähköiset vienti- ja jälleenvienti-ilmoitukset annetaan vienti-ilmoituspalvelussa tai sanomalla.

Tuonti- ja vientivaiheen ilmoitusten muutokset

Sisäisen jalostuksen, tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen, väliaikaisen maahantuonnin ja jälleentuonnin tuonti-ilmoitukset annetaan Tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään (UTU) syksyllä 2022 alkaen. Ilmoitukset annetaan joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Uudistuksen yhteydessä myös ilmoitusten tietosisältö muuttuu.

Vienti- ja jälleenvientitapauksissa vienti-ilmoitukset annetaan Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla suunnitelman mukaan viimeistään vuonna 2023.

Tutustu tuleviin koodimuutoksiin (5.11.2022):

Yleistä menettelykoodeista

 • Aiemmat sisäisen jalostuksen 7-alkuiset kansalliset menettelykoodit poistuvat.
  • Menettelykoodit poistuvat ensin niistä tuonti-ilmoituksista, jotka annetaan Tulliselvityspalvelussa (UTU).
  • Koodit jäävät vielä käyttöön viennillä alkavien menettelyjen ilmoituksiin, kunnes myös vienti-ilmoitukset siirtyvät Tulliselvityspalveluun (UTU).
 • Kansalliset menettelykoodit poistuvat. Jatkossa menettelyä täydennetään lisämenettelykoodeilla.
  • Lisämenettelykoodilla ei erotella, onko kyseessä Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa vai tulli-ilmoituksella haettava lupa
 • Ilmoita erityismenettelyn vaatimat lisätiedot
  • sanomalla tavaraerän lisätietokoodeilla (esim. ”FIXBQ – ehdotettu tunnistusmenetelmä”)
  • Tulliselvityspalvelussa kirjoittamalla tekstikenttään tai valitsemalla lisätieto alasvetovalikosta.

Päätöstilitys ja menettelyn päättämisen määräajat

 • Päätöstilitys voidaan antaa erikseen lähetettävällä asiakirjalla tai vapaamuotoisella yhteydenottosanomalla FI439, yhteydenoton syykoodilla 007.
  • Päätöstilitykselle tulee myöhemmin oma sanoma FI488.
 • Menettelyn määräajan ja päätöstilityksen määräajan päättymiseen on tulossa muistutussanoma.
  • Poikkeuksena tullimenettely 5111
 • Asiakkaan on mahdollista pyytää pidennystä menettelyn päättämisen määräaikaan sanomalla FI439 ja yhteydenoton syykoodilla ”003 – Määräajan pidennys”.

Yleisimmin käytettävät koodit sisäisessä jalostuksessa

 • Tullimenettelykoodi 51xx
 • Lisämenettelykoodi 999
 • Etuuskohtelu 100
 • Liiketoiminnan (kauppatapahtuman) luonne 11, 41, 42 tai 60

Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

 • Luvan tyyppi ja luvan numero
  • Ilmoituksessa ei tarvita luvasta muita tietoja kuin tyyppi ja numero
  • Menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.
  • Tullin lupakeskuksen myöntämän luvan pitää olla voimassa, kun menettely aloitetaan.
  • Ilmoitustietoja verrataan lupatietoihin, joten luvan muutokset on tehtävä välittömästi, jos muutokset liittyvät
   • tullinimikkeisiin
   • jalostuspaikan osoitteeseen

Tulli-ilmoituksella haettava lupa

 • Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella, on käytettävä vakiomuotoista tulli-ilmoitusta.
 • Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa:
  • Tullimenettelyn valitsemisen jälkeen valitse, että sinulla ei ole voimassa olevaa lupaa. Voit myös esimerkiksi kopioida aikaisemmin tekemäsi ilmoituksen, jolloin lupahakemuksen tiedot kopioituvat automaattisesti uudelle ilmoitukselle.
  • Ilmoita erityismenettelyiden lisätiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Ilmoita lisätieto valitsemalla se alasvetovalikosta tai täyttämällä tarvittava teksti.
  • Ilmoita esimerkiksi ehdotettu tunnistusmenetelmä näin:
   • Valitse aina koodi ”7 – Muut tunnistustavat” ja ilmoita tunnisteeksi ”kirjanpito” ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite.
   • Usein tarvitaan kaksi tunnistusmenetelmää, joten valitse lisäksi esimerkiksi koodi ”1 – Sarja- tai valmistusnumero” ja ilmoita tavaran sarja- tai valmistenumero.
 • Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavilla lisätietokoodeilla:
  • ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus” ja jätä kuvauskenttä tyhjäksi
  • jompikumpi tullivelka-artikla:
   • ”FID85” (UTK 85 art.)
   • ”FID86” (UTK 86 art. 3 kohta)
  • ”FIXBH – menettelyn päättämisen määräaika” ja sen kuvauksena aika täysinä kuukausina
  • ”FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat” ja sen kuvauksena menettelyn päättävän tullitoimipaikan tunnus
  • ”FIXAA – valvova tullitoimipaikka”
   • Suomessa ilmoitetaan aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”
  • ”FIXBP – Jalostetut tuotteet (CN-koodi;tavarankuvaus)” ja sen kuvauksena nimike ja tavarankuvaus (XML-sanomassa muodossa ”8901101000;Laiva”)
  • ”FIXBO – Arvoitu tuotto ja tuotonmääritystapa” ja sen kuvauksena esimerkiksi tavaroista saatavien jalostettujen tuotteiden määrä tai prosentuaalinen osuus (esim. ”100 %”, kun kaikki tuotteet käytetään)
  • ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne” ja sen kuvauksena käytön luonne, esimerkiksi korjaus, leikkaus, ompelu, koneistus tai kokoonpano
  • ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”
   • Ilmoita kuvauksena koodi ja sen tarkennin:
    • ”1” – Sarja- tai valmistusnumero
    • ”2” – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen
    • ”4” – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen
    • ”5” – Analyysien tekeminen
    • ”6” – Tiedonantolomake maasta toiseen valmistettaviksi, jalostettaviksi tai korjattaviksi lähetettyjen tavaroiden väliaikaisen viennin helpottamiseksi (soveltuu ainoastaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn)
    • ”7” – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta)
    • ”8” – Ei koodeksin 250 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia tunnistamistoimenpiteitä (soveltuu ainoastaan väliaikaiseen maahantuontiin)
   • Esimerkki FIXBQ-koodin kuvauksesta, kun ilmoitat tunnistusmenetelmiä:
    • Ilmoita aina koodi ”7” ja kirjanpidon tarkentimena puolipisteen jälkeen säilytyspaikan osoite (XML-sanomassa muodossa ”7;kirjanpidon säilytyspaikka”).
    • Jos kyseessä on esimerkiksi auto, ilmoita lisäksi koodi ”1” (Sarja- tai valmistusnumero) ja sen tarkentimena auton valmistenumero (XML-sanomassa muodossa ”1;12356”).
  • Jalostustoiminnon suorituspaikka ilmoitetaan kahdella lisätietokoodilla:
   • Ilmoita aina ”FIXAC – Jalostuspaikka(t)”.
   • Ilmoita lisäksi ensimmäinen jalostuspaikka koodilla ”FIFPU – Jalostus tai käyttöpaikka”, kun
    • ensimmäinen jalostus- tai käyttöpaikka on toisessa unionimaassa tai
    • luvanhakija on unionin ulkopuolelle sijoittautunut.

Taloudellisten edellytysten lisätietokoodit ja kuvaukset muuttuvat, kun lupaa haetaan tulli-ilmoituksella

 • Aiemmin käytössä olleet taloudellisten edellytysten koodit, kuten ”XAU”, ”XAS” ja ”XBG”, poistuvat käytöstä.
 • Tulliselvityspalvelussa valitse taloudellisen edellytyksen koodi alasvetovalikosta.
 • Sanomailmoituksella ilmoita lisätietokoodi ”FIXBG” ja sen kuvaukseksi koodi, joka kertoo, mitä taloudellista edellytystä käytetään. Seuraavat koodit ovat mahdollisia:
  • koodi ”1” – niiden tuotteiden jalostus, joita ei mainita liitteessä 71-02
  • koodi ”2” – korjaaminen
  • koodi ”3” – luvanhaltijan käyttöön suoraan tai välillisesti annettujen tavaroiden jalostus unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen toimeksiantajan ohjeiden mukaan ja tämän lukuun ja yleensä pelkästään jalostuskustannusten maksamista vastaan (=palkkatyö)
  • koodi ”10” – tavaroiden jalostus sen varmistamiseksi, että ne täyttävät niiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tekniset vaatimukset
  • koodi ”11” – muiden kuin kaupallisten tavaroiden jalostus (esimerkiksi yksityishenkilö asettaa menettelyyn)
  • koodi ”12” – taloudellisten edellytysten tutkimisen jälkeen annetun aikaisemman luvan nojalla tuotettujen tavaroiden jalostus
  • koodi ”13” - palmuöljyn jähmeiden ja nestemäisten jakeiden, kookosöljyn, kookosöljyn nestemäisten jakeiden, palmunydinöljyn, palmunydinöljyn nestemäisten jakeiden, babassuöljyn tai risiiniöljyn jalostus tuotteiksi, joita ei ole tarkoitettu elintarvikealalle
  • koodi ”14” – jalostus siviili-ilma-aluksiin yhdistettäviksi tai niissä käytettäviksi tuotteiksi, joille on annettu huolto- ja valmistustodistus (eli EASA 1 -lomake tai neuvoston asetuksen (EU) 2018/581 2 artiklassa tarkoitettu vastaava todistus)
  • koodi ”15” – jalostus tuotteiksi, joihin sovelletaan tiettyihin aseisiin ja puolustustarvikkeisiin sovellettavaa tuontitullin yksipuolista suspendoimista neuvoston asetuksen (EY) N:o 150/2003 ( 1 ) mukaisesti
  • koodi ”16” – tavaroiden jalostus näytteiksi
  • koodi ”17” – elektronisten komponenttien, osien, yhdistelmien tai muiden ainesten jalostus informaatioteknologiatuotteiksi
  • koodi ”18” – yhdistetyn nimikkeistön koodien 2707 tai 2710 kuuluvien tavaroiden jalostus yhdistetyn nimikkeistön koodien 2707, 2710 tai 2902 kuuluviksi tuotteiksi
  • koodi ”19” – osien tai komponenttien saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja talteenotto
  • koodi ”21” – koodeksin 220 artiklassa tarkoitetut tavanomaiset käsittelyt
  • koodi ”22” – sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettaviin tavaroihin sovellettavien tuontitullien yhteenlaskettu arvo hakijaa, kalenterivuotta ja kutakin yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroista alanimikettä kohden on enintään 150 000 euroa sellaisista tavaroista, jotka kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteen 71-02 soveltamisalaan, ja enintään 300 000 euroa muista tavaroista, paitsi jos sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettaviksi tarkoitettuihin tavaroihin sovellettaisiin väliaikaista tai lopullista polkumyyntitullia, tasoitustullia, suojatoimenpidettä tai lisätullia myönnytysten keskeyttämisen vuoksi, jos ne olisi ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen.

Sisäinen jalostus, kun vastaavien tavaroiden ennakkovienti päättyy tuontiin

 • Tullimenettely 5111 vaatii myös jatkossa Tullin lupakeskuksen lupaa.
 • Luvassa pitää olla myös jatkossa mainittu vastaavien tavaroiden käyttö.
 • Kun tavarat asetetaan menettelyyn, tulli-ilmoituksessa pitää ilmoittaa INF-numero, joten päätöstilitystä ei tarvitse antaa.
 • Menettelyn määräajan päättymisestä ei tule muistutussanomaa.

Yleistä muutoksista

 • Tietyn käyttötarkoituksen menettely saa uuden tullimenettelykoodin 44xx (nyt 40xx).
 • Etuuskohtelun koodi 140 tai 115 on jatkossa yleensä 100.
 • Kauppatapahtuman luonne korvautuu liiketoiminnan luonteen koodeilla.
 • Kansalliset menettelykoodit poistuvat, jatkossa menettelyä täydennetään lisämenettelykoodeilla.
 • Lisämenettelykoodilla ei erotella, onko kyseessä Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa vai tulli-ilmoituksella haettava lupa.
 • Tulli-ilmoituksella annettava aina vastuuvakuuden varaamista varten tavaraerän tiedoissa kaksi lisätietokoodia: 
  • FICOM – Toissijainen tullinimike” ja sen kuvauksena tuotavan tavaran 10 numeroinen tullinimike, jota käytettäisiin, jos tavaraa ei tuotaisi tiettyyn käyttötarkoitukseen.
  • ”FIPRE – Toissijainen etuuskohtelu” ja sen kuvauksena etuuskohtelun koodi, joka on ”100”. 
  • Lisäksi jos tullinimikkeelle on ilmoitettava tullien laskemista varten lisäpaljous, ilmoita myös se.  
    

Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

 • Luvan tyyppi ja luvan numero
  • Ilmoituksessa ei tarvita luvasta muita tietoja kuin tyyppi ja numero
  • Menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.
  • Tullin lupakeskuksen myöntämän luvan pitää olla voimassa, kun menettely aloitetaan.
  • Ilmoitustietoja verrataan lupatietoihin, joten luvan muutokset on tehtävä välittömästi, jos muutokset liittyvät
   • tullinimikkeisiin
   • jalostuspaikan osoitteeseen
 • Jos nimikkeen Taric-rajoitus edellyttää tietyn käyttötarkoituksen lupaa, ilmoita tavaraerän ”Liiteasiakirjat”-kohdassa nimikkeen vaatima lupa koodilla N990 tai C990 sekä luvan tunnisteeksi luvan numero.

Tulli-ilmoituksella haettava lupa

 • Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella, on käytettävä vakiomuotoista tulli-ilmoitusta.
 • Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa:
  • Tullimenettelyn valitsemisen jälkeen valitse, että sinulla ei ole voimassa olevaa lupaa. Voit myös esimerkiksi kopioida aikaisemmin tekemäsi ilmoituksen, jolloin lupahakemuksen tiedot kopioituvat automaattisesti uudelle ilmoitukselle.
  • Ilmoita erityismenettelyiden lisätiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Ilmoita lisätieto valitsemalla se alasvetovalikosta tai täyttämällä tarvittava teksti.
  • Ilmoita esimerkiksi ehdotettu tunnistusmenetelmä näin:
   • Valitse aina koodi ”7 – Muut tunnistustavat” ja ilmoita tunnisteeksi ”kirjanpito” ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite.
   • Usein tarvitaan kaksi tunnistusmenetelmää, joten valitse lisäksi esimerkiksi koodi ”1 – Sarja- tai valmistusnumero” ja ilmoita tavaran sarja- tai valmistenumero.
 • Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavilla lisätietokoodeilla:
  • ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus” ja jätä kuvauskenttä tyhjäksi
  • ”FIXAA – valvova tullitoimipaikka”
   • Suomessa ilmoitetaan tunnisteeksi aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”
  • ”FIXBH – Menettelyn päättämisen määräaika (pituus kuukausina;perustelut)” ja sen kuvauksena aika täysinä kuukausina
  • ”FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat” ja sen kuvauksena menettelyn päättävät tullitoimipaikat koodilla (esim. FI201003)
  • ”FIXAC – Jalostuspaikka” ja sen kuvauksena jalostuspaikan osoite. Tarvittaessa toista ”FIXAC”, jos paikkoja on useita.
  • ”FIXBN - Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne” ja sen kuvauksena käytön luonne (esim. laivan varustelu, huolto ja laivan rakentaminen)
  • ”FIXBO – Arvoitu tuotto ja tuotonmääritystapa” ja sen kuvauksena esimerkiksi tavaroista saatavien jalostettujen tuotteiden määrä tai prosentuaalinen osuus (esim. 100 %, kun kaikki tuotteet käytetään)
  • ”FIXBP” – Jalostetut tuotteet (CN-koodi;tavarankuvaus) ja sen kuvauksena nimike ja tavarankuvaus (XML-sanomassa muodossa ”8901101000;merialus/aluksen nimi”)
  • ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”
   • Ilmoita kuvauksena koodi ja sen tarkennin:
    • ”1” – Sarja- tai valmistusnumero 
    • ”2” – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen 
    • ”4” – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen  
    • ”5” – Analyysien tekeminen 
    • ”6” – Tiedonantolomake maasta toiseen valmistettaviksi, jalostettaviksi tai korjattaviksi lähetettyjen tavaroiden väliaikaisen viennin helpottamiseksi (soveltuu ainoastaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn) 
    • ”7” – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta) 
    • ”8” –  Ei koodeksin 250 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia tunnistamistoimenpiteitä (soveltuu ainoastaan väliaikaiseen maahantuontiin)
   • Esimerkki FIXBQ-koodin kuvauksesta, kun ilmoitat tunnistusmenetelmiä:
    • Ilmoita aina koodi ”7” ja kirjanpidon tarkentimena puolipisteen jälkeen säilytyspaikan osoite (XML-sanomassa muodossa ”7;kirjanpidon säilytyspaikka”)
    • Jos kyseessä on esimerkiksi auto, ilmoita lisäksi koodi ”1” (Sarja- tai valmistusnumero) ja sen tarkentimena auton valmistenumero (XML-sanomassa muodossa ”1;12356”)
 • Jos nimikkeen Taric-rajoitus edellyttää tietyn käyttötarkoituksen lupaa, ilmoita tavaraerän ”Liiteasiakirjat”-kohdassa nimikkeen vaatima lupa koodilla N990 tai C990 sekä luvan tunnisteeksi luvan teksti ”N/A”.

Päätöstilitys ja menettelyn päättämisen määräajat

 • Päätöstilityksen voi antaa erikseen lähetettävällä asiakirjalla tai vapaamuotoisella yhteydenottosanomalla FI439, yhteydenoton syykoodilla 007.
  • Päätöstilitykselle tulee myöhemmin oma sanoma FI488.
 • Menettelyn ja päätöstilityksen määräajan päättymiseen on tulossa muistutussanoma.
 • Asiakkaan on mahdollista pyytää menettelyn päättämisen määräajan pidennystä sanomalla FI439 ja yhteydenoton syykoodilla ”003 – Määräajan pidentämispyyntö”.

Tavarat, joille on oma tietyn käyttötarkoituksen osoittava nimike yhdistetyssä nimikkeistössä, ns. end-use-nimike 

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7EA, 7EB
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 657, kun tavaroista kannetaan tariffin mukainen, tietyn käyttötarkoituksen tulli ja arvonlisävero
 • Koodi nyt: 7EE, 7EF
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 653, kun tavaroista kannetaan tariffin mukainen, tietyn käyttötarkoituksen tulli.
 • Tavaroiden maahantuonnista ei kanneta arvonlisäveroa, koska tavarat siirretään arvonlisäverottomaan varastoon (AVL 72 h § 1.2).
 • Jos tavarat siirretään verovarastoon, ilmoita verovarastotunniste lisätietokoodilla ”FIALV – ALV-varaston tunniste”.

Yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten mukainen tullietuus: Tavarat tiettyjä laivoja, veneitä ja muita aluksia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7NA/B
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 657, kun tullia ei kanneta mutta tavaroista kannetaan arvonlisävero.
 • Käytetään ei-ammattimaisessa liikenteessä olevien vesialusten varaosille ja varusteille sekä poraus- ja tuotantolautoille asennettaville tavaroille sekä putkille, johdoille, kaapeleille ja niiden liitoskappaleille, jotka yhdistävät tällaiset lautat mantereeseen.
 • Yhdistetyssä nimikkeistössä on oltava alaviite (EU003).
 • Koodi nyt: 7PA/B
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 651, kun tullia ja arvonlisäveroa ei kanneta. Nykyistä erityismaininnan lisäkoodia VVY ei jatkossa ilmoiteta.
 • Käytetään ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten käyttöön tuleville varaosille ja varusteille.
 • Yhdistetyssä nimikkeistössä on oltava alaviite (EU003).

Yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten mukainen tullietuus: Siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7LA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 657
 • Käytetään siviili-ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille sekä kotimaisen lentoyhtiön maassa sijaitseville siviilikäyttöön tarkoitetuille lentoharjoittelulaitteille ja niiden osille.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötarkoituksen nimikkeen mukaisesti, arvonlisävero kannetaan (yhdistetyn nimikkeistön alaviitteet EU001 ja EU002).
 • Koodi nyt: 7HA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 652 kansainvälisessä lentoliikenteessä olevien ilma-alusten varaosille ja varusteille tai
  • lisämenettelykoodi 656 ulkomaisen lentoyhtiön tuomille maassa sijaitseville lentoharjoittelulaitteille
 • Käytetään siviili-ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille sekä ulkomaisen lentoyhtiön tuomille maassa sijaitseville (siviilikäyttöön tarkoitetuille) lentoharjoittelulaitteille ja niiden osille.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötarkoituksen nimikkeen mukaisesti, arvonlisäveroa ei kanneta (yhdistetyn nimikkeistön alaviitteet EU001 ja EU002). Arvonlisäverottomuus edellyttää, että tavarat tulevat sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä maksua vastaan.

Muu kuin yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten mukainen tullietuus: Siviili-ilma-aluksissa käytettävät tavarat

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7DA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 657
 • Käytetään käyttötariffin nimikkeissä luetelluille ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille, joita ei mainita yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten B-osassa, mutta joiden nimiketekstiin liittyy tiettyä käyttötarkoitusta osoittava alaviite.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötarkoituksen nimikkeen mukaisesti, arvonlisävero kannetaan.
 • Nyt: 7FA/B
  • Jatkossa lisämenettelykoodi 656
 • Käytetään käyttötariffin nimikkeissä luetelluille ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille, joita ei mainita yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten B-osassa, mutta joiden nimiketekstiin liittyy tiettyä käyttötarkoitusta osoittava alaviite.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötariffin nimikkeen mukaisesti, arvonlisäveroa ei kanneta. Arvonlisäverottomuus edellyttää, että tavarat tulevat sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä maksua vastaan.

Kiinasta peräisin olevat polkupyöränosat, vapauttaminen polkumyyntitullista soveltamalla tietyn käyttötarkoituksen menettelyä

Esimerkki kansallisen menettelykoodin muuttumisesta lisämenettelykoodiksi:

 • Koodi nyt: 7EA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 655
  • Tietyn käyttötarkoituksen menettely edellyttää tulliviranomaisen myöntämää kirjallista lupaa, tai että lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella. Hakijan on täytettävä luvan myöntämisen ehdot, ja menettelyyn voi asettaa enintään 299 kappaletta kutakin sallittua nimikettä / tavararyhmää kalenterikuukaudessa.
  • Tulli-ilmoituksen tavaraerän tiedoissa on annettava vastuuvakuuden varaamista varten lisätietokoodien ”FIPRE” ja ”FICOM” lisäksi
   • lisätietokoodi ”FIPLK - Polkumyynti-/tasoitustulli” 
   • liiteasiakirja ”D019 - Lupa taloudellisesti vaikuttavaan tullimenettelyyn/tiettyyn käyttötarkoitukseen polkumyynti-/tasoitustoimenpiteen yhteydessä (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A oleva sarake 8c)”, sekä tunnisteeksi teksti ”N/A”.