Varamenettely – saapuva tavara

Varamenettelypyynnössä asiakkaan on ilmoitettava:

  • varamenettelyyn siirtymisen syy
  • katkon arvioitu kesto
  • mitä saapumispaikkaa varamenettely koskee
  • mitä ilmoituksia varamenettelypyyntö koskee
  • kuljetusvälineen tiedot, jos ne ovat tiedossa (aluksen nimi, lennon tai junan numero).

Asiakkaan on ilmoitettava ongelmien jatkumisesta ja katkon päättymisestä sähköpostitse spake.varastointi(at)tulli.fi.

Varamenettelyasiakirjan lisäksi annetaan sähköinen ilmoitus jälkikäteen

Varamenettelyllä annetut ilmoitukset annetaan sähköisesti jälkikäteen, käyttökatkon päätyttyä. Saapumisen yleisilmoituksen tai väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen viitetietona (LRN) käytetään samaa viitetietoa, joka on ilmoitettu varamenettelylomakkeen (SSD) kohdassa ”Viitenumero” tai, jos käytetään muuta asiakirjaa, muuten selkeästi merkittyä viitetietoa.

Lisäksi sähköisen saapumisen yleisilmoituksen ja yleisilmoituksen ensimmäisen tavaraerän erityismaininta-kohdassa tulee antaa koodi FIXEV. Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella on ilmoitettava lisätietokoodi FIFAL.

Huomioi nämä

Jos saapumisen yleisilmoitusta (IE315) ei voi antaa sähköisesti, ilmoitukset on annettava Tullille asiakirjana

  • EU:n määritysten mukaisilla varamenettelylomakkeilla (SSD) tai
  • muulla vastaavalla hallinnollisella, kaupallisella tai kuljetukseen liittyvällä asiakirjalla (esimerkiksi meriliikenteessä manifestilla tai Portnet-järjestelmään ilmoitetuilla lastitiedoilla, lentoliikenteessä manifestitiedoilla, maantieliikenteessä rahtikirjalla).

Jos käytetään muuta asiakirjaa kuin SSD-lomaketta, siinä on oltava TDA:n siirtymäsäädöksen (2016/341) liitteen 9 (lisäys A) mukaiset tiedot.

Varamenettelyasiakirjat on toimitettava Tullille aina kahtena kappaleena, joista Tulli arkistoi toisen ja asiakas toisen.

Varamenettelyasiakirjat voi lähettää sähköpostilla tai postina tai tuoda ne suoraan saapumistoimipaikalle. Sähköpostit on otsikoitava selvästi esim. ”Varamenettelyasiakirjat aluksen nimi/lennon numero/kuljetusliikkeen nimi”.

Sähköpostilla lähetettyihin varamenettelyasiakirjoihin Tulli vastaa sähköpostilla. Jos saapumispaikan tulli on kiinni, lähetä varamenettelyasiakirjat Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.varastointi(at)tulli.fi.

Asiakkaan on säilytettävä varamenettelyasiakirjoja kuluva vuosi ja kolme vuotta.


Jos saapumisen yleisilmoitus (IE315) annetaan varamenettelyssä Tullin järjestelmän käyttökatkon vuoksi, on ilmoitukset jätettävä saapumispaikan tullille normaalien ilmoittamisen aikarajojen sisällä.

Jos varamenettelyn käyttö johtuu asiakkaan järjestelmän käyttökatkosta, on saapumisen yleisilmoitus jätettävä Tullille viimeistään 4 h ennen tavaran saapumista, lukuun ottamatta valtamerikonttiliikennettä, jossa varamenettelyilmoituskin on jätettävä 24 h ennen kontin lastausta lähtösatamassa.

Tullin luvalla sähköisen saapumisen yleisilmoituksen antamista voi siirtää siihen asti kunnes tavarat saapuvat.

EU:n ulkopuolelta saapuva tavara, josta ei käyttökatkon takia ole voitu antaa sähköistä saapumisen yleisilmoitusta, voidaan tuoda ja purkaa satama-alueelle, lentokentälle, rajalla sijaitsevalle ratapihalle tai tullitoimipaikan pihalle, kun lupa varamenettelyyn on saatu. Asiakirjamuotoinen saapumisen yleisilmoitus on annettava saapumispaikan tullille välittömästi saavuttaessa, ellei sitä ole annettu ennakolta.


Suoraan toisesta EU-maasta saapuvasta tavarasta annetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337 tai FI335) vasta käyttökatkon jälkeen. Tavarat voidaan purkaa satama-alueelle tai lentokentälle ilman erillistä ilmoitusta.

Jos tavaroille halutaan luovutus käyttökatkon aikana, toimitetaan tiedot saapumispaikan tullille varamenettelyasiakirjoilla saapumisen yleisilmoituksen ohjeita vastaavasti. Varamenettelyssä annettuun väliaikaisen varastoinnin ilmoitukseen ei kuitenkaan sovelleta saapumisen yleisilmoitukselta vaadittuja määräaikoja.


Jos maanteitse saapuva tavara ja saapumisen yleisilmoituksen viitenumero MRN esitetään rajalla sijaitsevalle tullitoimipaikalle silloin, kun tullin järjestelmässä on käyttökatko, Tulli kirjaa tarvittavat esittämismerkinnät järjestelmään käyttökatkon loputtua.

Jos käyttökatko on meri- tai lentoliikenteen kuljetusvälineen saapumisvaiheessa, eikä toimija voi antaa kuljetusvälineen saapumisilmoitusta (IE3470) sähköisesti, tulee se antaa sähköisesti heti käyttökatkon päätyttyä. Tämän jälkeen puretut tavarat ilmoitetaan saapumisen esittämisilmoituksella (IE347, FI332) siihen Tullin järjestelmään, johon esittämistä edeltävä ilmoitus on annettu). Saapumisilmoituksen sijaan voidaan jälkikäteen antaa suoraan saapumisen esittämisilmoitus kaikesta tavarasta.

Jos saapuneet tavarat halutaan meri-, lento- ja junaliikenteessä tulliselvittää käyttökatkon aikana, kun saapumisen yleisilmoitus on annettu sähköisesti, mutta saapumisen esittämisilmoitusta ei voida antaa, toimittaa kuljetusliike saapumispaikan tullille tiedoksi:

  • lentoliikenteessä lennon numeron ja saapumisajan
  • meriliikenteessä aluksen nimen, IMO-numeron, Portnet-numeron sekä saapumisajan
  • rautatieliikenteessä junaluettelon.

Tulli-ilmoituksella käytetään tavaran saamaa MRN- ja tavaraeränumeroa, kuljetusasiakirjan numeroa edeltävän asiakirjan tiedoissa, mutta ilmoitetaan asiakirjakoodina varamenettelykoodi. Kuljetusasiakirjan numeroa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, kun saapumisen yleisilmoitus on annettu AREX-järjestelmään.


Jos varastonpitäjä ei käyttökatkon takia pysty lähettämään Tullille vastaanottoilmoitusta (IE007) tai ei saa siihen Tullilta vastaussanomana tulevaa purkaustulosolettamaa, ilmoitukset lähetetään sähköisesti vasta käyttökatkon päätyttyä. 

Jos varastonpitäjä ei käyttökatkon takia pysty lähettämään Tullille purkaustulosilmoitusta (IE044 tai FI364), se lähetetään Tullille käyttökatkon päätyttyä.

Varastonpitäjän ilmoitusten viivästyminen käyttökatkon takia ei estä tavaran muun tulliselvityksen etenemistä.


Jos diversioilmoitusta (IE 323) ei voida antaa sanomalla, lähetetään tiedot Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.varastointi(at)tulli.fi. Sähköpostissa tulee kertoa MRN-numero sekä todellinen ensimmäinen saapumistoimipaikka. Tulli lähettää diversioilmoituksen saapumispaikkaan asiakkaan puolesta.

Diversioilmoitusta ei tarvitse lähettää jälkikäteen tullille. Todelliseen saapumistoimipaikkaan annetaan yleisilmoitus purettavista tavaroista; uutta saapumisen yleisilmoitusta ei tarvitse tehdä.


TIR-carnet´lla saapuvasta tavarasta turvatiedot annetaan varamenettelytilanteessa saapumistullitoimipaikan tullille SSD-lomakkeella tai vastaavat tiedot sisältävällä hallinnollisella, kaupallisella tai kuljetukseen liittyvällä asiakirjalla tuntia ennen saapumista.

T-passituksen varamenettelyssä turvatiedot voi antaa TSAD-lomakkeella, SSD-lomakkeella tai vastaavat tiedot sisältävällä hallinnollisella, kaupallisella tai kuljetukseen liittyvällä asiakirjalla tuntia ennen saapumista.

Turvatiedot voi antaa sekä T- että TIR-passituksessa myös erillisellä saapumisen yleisilmoituksella. Passitusilmoituksessa täytyy viitata saapumisen yleisilmoitukseen edeltävänä asiakirja.