Varamenettely – poistuva tavara

Varamenettelypyynnössä asiakkaan on ilmoitettava:

  • varamenettelyyn siirtymisen syy
  • katkon arvioitu kesto
  • mitä ja poistumispaikkaa varamenettely koskee
  • mitä ilmoituksia varamenettelypyyntö koskee.

Asiakkaan on ilmoitettava ongelmien jatkumisesta ja katkon päättymisestä sähköpostitse spake.arex(at)tulli.fi.

Varamenettelyasiakirjat

Varamenettelyasiakirjat toimitetaan Tullin sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.arex(at)tulli.fi.

Asiakkaan on säilytettävä varamenettelyasiakirjoja kuluva vuosi ja kolme vuotta.

Huomioi nämä

Kun vienti- tai jälleenvienti-ilmoitus on annettu sähköisesti, myös meri-, ilma- tai rautateitse Suomen kautta EU:sta poistuvasta tavarasta vaaditut poistumisvaiheen ilmoitukset on annettava sähköisesti.

Poistumisvaiheen ilmoitukset annetaan jälkikäteen sähköisesti, jos AREX- tai ELEX-järjestelmässä on ollut käyttökatko ajankohtana, jona ne olisi pitänyt antaa. Käyttökatkojen aikana ei tarvitse antaa paperilomakkeella poistumisvaiheen ilmoituksia.

Jos vienti-ilmoitus on annettu varamenettelyssä, poistumisvaiheen ilmoituksia ei anneta sähköisesti. Vienti-ilmoitus annetaan jälkikäteen sähköisesti tilastointia varten.


Poistumisen esittämisilmoitus ja poistumisilmoitus annetaan sähköisesti käyttökatkon päätyttyä. Ilmoituksilla ei tarvita erillistä lisäkoodia jälkikäteen lähettämisestä.

Poistuminen vahvistetaan vienti-ilmoituksen tekijälle vasta, kun poistumisen ilmoitukset on annettu sähköisesti AREX-järjestelmään.

Samoin toimitaan, jos meri-, ilma- tai rautateitse poistuva vientitavara on vapautettu saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen antamisesta.


Saapuminen poistumispaikalle -ilmoitus annetaan jälkikäteen, eikä sitä tarvitse antaa paperilomakkeella. Jälkikäteen jätetyillä ilmoituksilla ei tarvita erillistä lisäkoodia jälkikäteen lähettämisestä.

Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen antajan on ilmoitettava AREX-ilmoittajalle (joka antaa poistumisen ilmoitukset), ettei ole voinut antaa ilmoitusta vientijärjestelmään käyttökatkon vuoksi. Kun järjestelmä taas toimii ja ilmoitus on annettu sähköisesti, siitä on kerrottava AREX-ilmoittajalle, jotta tämä pystyy antamaan poistumisen ilmoitukset.

Jos meri- tai ilma-alus tai juna poistuu Suomesta suoraan EU:n ulkopuolelle, saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksesta vastuullisen on toimitettava kaikkien kuljetusvälineeseen lastattavien vientilähetysten EAD:t tai niiden MRN:t Tulliin ennen kuljetusvälineen lastaamista. Tavaran saa lastata, kun Tulli on hyväksynyt EAD:n tai MRN-listan.

EAD:t tai niiden puuttuessa MRN-listaukset on toimitettava paperimuodossa poistumispaikkaa lähimpänä olevaan tulliin (satamaa, lentokenttää tai junarahtiterminaalia valvova tulli). Jos kyseinen toimipaikka ei ole auki, voidaan ilmoitukset lähettää Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.arex(at)tulli.fi.

Jos ilmoitus on jätetty Tullille paperimuodossa, Tulli hyväksyy ilmoitukset leimaamalla asiakirjat. Jos ilmoitus on jätetty sähköpostitse, Tulli hyväksyy asiakirjat sähköpostivastauksella. Asiakkaan on arkistoitava Tullin leimaama asiakirja tai sähköpostivastaus kuluva vuosi ja kolme vuotta.


Jos vienti- tai jälleenvienti-ilmoitusta ei ole pystytty antamaan sähköisesti, vaan se on annettu varamenettelyssä, mitään poistumisen ilmoituksia ei anneta sähköisesti jälkikäteen.

Vienti-ilmoituksen tekijä on velvollinen ilmoittamaan varamenettelyn käytöstä kaikille toimijoille, jotka tekevät näistä tavaroista poistumisvaiheen ilmoituksia. Ilmoituksen voi tehdä liittämällä lähetyksen mukaan asianmukainen paperinen varamenettelyilmoitus.

Tavaran esittäminen poistumispaikalla ja samalla lastausluvan hakeminen vientitavaralle tapahtuu siten, että lastauksesta vastaava tai muu toimija toimittaa viennin varamenettelyssä tehdyn vienti-ilmoituksen (tai muun vastaavan varamenettelyohjeiden mukaisen ilmoituksen) poistumispaikkaa valvovalle tulliviranomaiselle ennen tavaran lastaamista kuljetusvälineeseen. Tulli vahvistaa vietävien tavaroiden poistumisen leimaamalla sille toimitetut viennin tulli-ilmoitukset.

Jos osasta poistuvan kuljetusvälineen tavaroista on annettu normaali sähköinen tulli-ilmoitus ja osasta varamenettelyn mukainen ilmoitus, poistumisvaiheen sähköiset ilmoitukset annetaan vain sähköisesti ilmoitetuista tavaroista.


Jos poistumisen yleisilmoitusta ei voida antaa AREX-järjestelmään sähköisesti, turvatiedot ilmoitetaan EU:n määritysten mukaisella varamenettelylomakkeella (SSD) tai muulla vastaavat tiedot sisältävällä asiakirjalla. Jos käytetään muuta asiakirjaa kuin SSD-lomaketta, siinä on oltava TDA:n siirtymäsäädöksen (2016/341) liitteen 9 (lisäys A) mukaiset tiedot.

Jos varamenettelyn käyttö aiheutuu Tullin järjestelmän käyttökatkosta, dokumenttimuotoiset ilmoitukset on jätettävä Tullille samojen aikarajojen sisällä, kuin sähköisetkin ilmoitukset.

Jos varamenettelyn käyttö aiheutuu asiakkaan järjestelmän käyttökatkosta, dokumenttimuotoiset ilmoitukset on jätettävä Tullille viimeistään 4 h ennen poistumista. Suoraan valtamerelle poistuvasta kontitetusta tavarasta varamenettelyn ilmoituskin on jätettävä 24 h ennen kontin lastausta.

Dokumenttimuotoinen poistumisen yleisilmoitus jätetään poistumispaikan tulliin. Tullin hyväksymä poistumisen yleisilmoitus on samalla lastauslupa meri-, ilma- tai rautateitse poistuvalle tavaralle. Jos kyseinen toimipaikka ei ole auki, voidaan ilmoitukset lähettää Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.arex(at)tulli.fi. Tällaisista tavaroista ei myöskään vaadita poistumisen esittämisilmoitusta eikä poistumisilmoitusta.

Tavarasta, josta on hyväksytty poistumisen yleisilmoitus SSD-lomakkeella (tai vastaavat tiedot sisältäneellä asiakirjalla), ei vaadita jälkikäteen myöskään sähköistä poistumisen yleisilmoitusta.


Passitusmenettelyn ilmoitukset jätetään passituksen avaamista valvovaan tulliin T- ja TIR-varamenettelyjen eli toiminnan jatkuvuutta koskevan menettelyn mukaisesti.

Jos TIR-carnet on hyväksytty lähtötullitoimipaikassa avatuksi varamenettelyssä ilman sähköistä passitusilmoitusta ja TIR-carnet esitetään poistumistullitoimipaikalla ilman turvatiedot sisältävää ja tullin vahvistamaa SSD-lomaketta (tai muuta vastaavat tiedot sisältävää asiakirjaa), tavarasta vaaditaan poistumispaikalla annettavaksi turvatiedot poistumisen yleisilmoituksella.

Jos tavara poistuu T-passituksella EU:sta joko maantie- tai rautatiekuljetuksella suoraan rajan yli tai meri- tai ilma-aluksella ilman, että tavara otetaan poistumispaikalla ensin väliaikaisen varaston kirjanpitoon, passitusilmoituksen varamenettelylomakkeena käytetään passituksen/vaarattomuuden saateasiakirjaa (TSAD).

Varamenettelylomakkeena voi käyttää myös passituksen saateasiakirjaa (TAD), jossa ei ilmoiteta turvatietoja. Tällöin turvatiedot on annettava sähköisesti erillisellä poistumisen yleisilmoituksella.

Jos ilmoitus annetaan ennen passitusmenettelyn aloittamista, voidaan poistumisen yleisilmoituksen viitenumero ilmoittaa edeltävänä asiakirjana (kohdassa 40 ”Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja”).

Jos poistumistullitoimipaikalla todetaan, että tavarasta ei ole annettu turvatietoja, poistumisen yleisilmoitus on annettava Tullille rajalla ennen tavaran poistumista EU:sta.


Satamasta, lentokentältä tai rajalla sijaitsevalta ratapihalta EU:n ulkopuolelle poistuvalle tavaralle, jonka turvatiedot on annettu sähköisesti poistumisen yleisilmoituksella tai passitusilmoituksella, on haettava lastauslupa manuaalisesti. Lastauslupaa pyydetään esittämällä poistumisen yleisilmoituksen MRN-numero tai sähköisen passitusilmoituksen turvatiedot sisältävä saateasiakirja (TSAD) poistumispaikkaa lähimpänä olevaan tulliin.

Jos kyseinen toimipaikka ei ole auki, voidaan ilmoitukset lähettää Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.arex(at)tulli.fi. Jos ilmoitus on jätetty Tullille paperimuodossa, Tulli hyväksyy ilmoitukset leimaamalla asiakirjat. Jos ilmoitus on jätetty sähköpostitse, Tulli hyväksyy asiakirjat sähköpostivastauksella. Asiakkaan on arkistoitava Tullin leimaama asiakirja tai sähköpostivastaus.

Kun lastauslupa on haettu manuaalisesti, poistumisen yleisilmoituksella ilmoitettu tavara on esitettävä jälkikäteen sähköisesti myös poistumisen esittämisilmoituksella ja siihen liittyvällä poistumisilmoituksella, käyttökatkon loputtua.