Unioniaseman selvitys – poistuva tavara

Unionitavaroita voi siirtää EU:ssa ilman tullimuodollisuuksia. Jos EU-maiden välillä kuljetetaan tavaraa siten, että reitti poikkeaa EU:n tullialueen ulkopuolelle, unionitavaran tullioikeudellinen asema pitää todistaa tavaran palatessa EU:n tullialueelle.

Meriliikenteessä tavaran unioniasema on todistettava purkusatamassa, jos tavara kuljetetaan muulla kuin Tullin hyväksymän säännöllisen reittiliikenteen aluksella.

Jos tavarat kuljetetaan lentäen suoraan toiselle EU-kentälle yhdellä kuljetusasiakirjalla, tavaran tullioikeudellista asemaa ei tarvitse erikseen selvittää määräkentällä.

Maaliikenteessä unioniasema on selvitettävä unioniaseman osoittavalla asiakirjalla tai unionin sisäisellä T2- tai T2F-passituksella, jos tavara viedään esimerkiksi maanteitse Suomesta Sveitsin kautta Italiaan.

Jos unionitavarasta on tehty vienti-ilmoitus EU:n tullialueen ulkopuolelle vietäväksi, sille ei saa enää vahvistaa unioniasemaa.

Huomioi nämä

Unioniasema todistetaan toistaiseksi pääosin paperisen asiakirjan avulla, kunnes EU:ssa otetaan käyttöön yhteinen sähköinen järjestelmä PoUS (”Proof of Union Status”) unioniaseman selvittämiseksi. 

Käytettävä dokumentti voi olla esimerkiksi

 • SAD-asiakirjan 4-lehdelle täytetty T2L- tai T2LF-asiakirja tai
 • muu unionin tullilainsäädännössä hyväksytty asiakirja, kuten esimerkiksi kauppalasku tai varustamon tavaraluettelo.

Asiakirja pitää vahvistuttaa Tullissa. Asiakirjan voi pyytää vahvistettavaksi Tullin ajanvarauspalvelun kautta niillä paikkakunnilla, joissa Tullilla ei ole asiakaspalvelua.  Katso Yhteystiedot

Tullin vahvistusta ei tarvita,

 • jos kyseessä on kauppalasku tai kuljetusasiakirja, jonka unionitavaroiden yhteisarvo on enintään 15 000 euroa
 • tai jos toimijalla on valtuutetun antajan lupa.

Tulli voi myöntää toimijalle valtuutetun antajan (aiemmin valtuutetun lähettäjän) luvan. Valtuutettu antaja saa vahvistaa itse tavaroiden unioniaseman.

Aiempi ns. ”SovA 324e artiklan lupa”, eli valtuutetun lähettäjän lupa vahvistaa unioniasema sähköisellä manifestilla ilman leimoja, vastaa nykyistä valtuutetun antajan lupaa. Luvan haltija voi käyttää unioniaseman selvittämiseen sähköistä tavaraluetteloa, jonka voi antaa vasta aluksen lähdön jälkeen.

Ennen 1.5.2016 myönnetyt valtuutetun lähettäjän luvat ovat voimassa siirtymäkauden ajan, kuitenkin enintään 1.5.2019 asti. Näiden lupien mukaisessa toiminnassa on noudatettava EU:n uuden tullikoodeksin ja sen soveltamiseksi annettujen asetusten säännöksiä valtuutetun antajan luvasta.

Valtuutetun antajan lupaa haetaan Tullin lupakeskuksesta.


Valtuutetun antajan luvan edellytykset siirtymäaikana ennen sähköisen järjestelmän käyttöönottoa:

 • luvanhaltija ei saa olla syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen
 • toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa menettelyä ja tehdä tarkastuksia ilman luvanhaltijan tarpeisiin nähden suhteettomia hallinnollisia järjestelyjä
 • tulliviranomaiset voivat luvanhaltijan pitämän kirjanpidon perusteella tehdä vaikuttavia tarkastuksia
 • luvanhaltija antaa säännöllisesti unionitavaran tullioikeudellista asemaa koskevia todisteita tai tulliviranomaiset tietävät asianomaisen henkilön pystyvän täyttämään kyseisten todisteiden käyttöä koskevat oikeudelliset velvoitteet.

Lisäksi luvanhaltijan laatiessa varustamon tavaraluettelon vasta lähdön jälkeen vaaditaan, että luvanhaltija:

 • on unioniin sijoittautunut kansainvälinen varustamo
 • käyttää sähköisiä tietojenvaihtojärjestelmiä tietojen toimittamiseen unionin tullialueella sijaitsevien lähtö- ja määräsatamien välillä
 • liikennöi huomattavan määrän matkoja jäsenvaltioiden välisillä hyväksytyillä reiteillä.

Valtuutetun antajan T2L- tai T2LF -asiakirjassa, kauppalaskussa, kuljetusasiakirjassa tai tavaraluettelossa on oltava seuraavat tiedot:

 • lähettäjän täydellinen nimi ja osoite
 • kollien lukumäärä, laji, merkit ja viitenumerot
 • tavaroiden tavanomaisen kauppanimityksen mukainen kuvaus
 • tavaroiden bruttomassa (kg)
 • tarvittaessa konttien numerot
 • allekirjoitus, jollei luvanhaltija ole toimittanut tullille sitoumusta allekirjoittamisesta vapauttamiseksi.

Edellä mainittujen lisäksi varustamon tavaraluettelossa on oltava seuraavat tiedot:

 • varustamon nimi ja täydellinen osoite
 • aluksen nimi
 • lastauspaikka ja -päivämäärä
 • purkauspaikka
 • viittaus konossementtiin tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan
 • tavaroiden tullioikeudellista asemaa koskevat seuraavat merkinnät:
  • kirjain ”C” (T2L-asiakirjan tapaan), jos tavaroiden unioniasema voidaan osoittaa
  • kirjain ”F” (T2LF-asiakirjan tapaan) sellaisista tavaroista, jotka lähetetään unionin erityiseltä veroalueelta tai veroalueelle (esimerkiksi Ahvenanmaa)
  • kirjain ”N” kaikista muista tavaroista.

SAD-asiakirjaa käytettäessä kohdan 1 oikeanpuoleiseen osaan merkitään ”T2L” tai ”T2LF” ja vastaavaan kohtaan mahdollisille jatkolehdille ”T2L bis” tai ”T2LF bis”. Jos tavarat lähetetään unionin erityiseltä veroalueelta tai veroalueelle (mm. Ahvenanmaa, Kanariansaaret), on tavaroiden unioniasema todistettava antamalla T2LF-asiakirja.

Asiakirjan etupuoli tai SAD-asiakirjan kohta ”C Lähtötoimipaikka” on varustettava valtuutetun antajan erikoisleimalla, joka voi olla myös tietokoneella tuotettu:

1

2

3

4

5

6

(Mitat: 55 x 25 mm)
 1. Vaakuna tai muut maata ilmaisevat merkit tai kirjaimet (= FI)
 2. Toimivaltainen tullitoimipaikka (= SPAKE FI002000)
 3. Ilmoituksen numero
 4. Ilmoituksen antamisen päivämäärä
 5. Valtuutetun antajan nimi
 6. Luvan numero

Asiakirjan etupuolelle tai SAD-asiakirjan kohtaan ”D Lähtötoimipaikan tarkastus” on merkittävä ”Hyväksytty lähettäjä”. Suomen- tai ruotsinkielisen termin (”godkänd avsändare”) sijasta voi käyttää myös englanninkielistä termiä ”authorised consignor”.

Asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos luvanhaltija on toimittanut tullille sitoumuksen siitä, että se vastaa kaikkien erityisleimalla varustettujen todisteiden oikeudellisista seurauksista. Tällöin asiakirjassa on oltava maininta ”Vapautettu allekirjoituksesta”.

Todistettaessa sellaisen tavaran unioniasemaa, jonka pakkauspäällysteellä ei ole unionitavaran tullioikeudellista asemaa, on todisteessa oltava maininta ”N-pakkaus – [koodi 98200]”. Jos todiste annetaan jälkikäteen, on siinä oltava merkintä ”Annettu jälkikäteen – [koodi 98201]”.

Unioniasemaa ei saa vahvistaa tavaroille, joiden vientimuodollisuudet on saatettu päätökseen tai jotka on asetettu ulkoiseen jalostusmenettelyyn.

Unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste on voimassa 90 päivää sen antamispäivästä, ja sitä on säilytettävä vähintään kolme (3) vuotta.


Luvanhaltijan on lähetettävä ennakkoilmoituksena jäljennös itse vahvistamastaan tavaroiden unioniaseman osoittavasta asiakirjasta sähköpostiosoitteeseen unioniasema.ennakkoilmoitus(at)tulli.fi. Sähköpostin aiheena ilmoitetaan luvanhaltijan nimi ja luvan numero. Ennakkoilmoitus tavaroista on annettava Tullille vähintään kaksi (2) tuntia ennen niiden lähtöä.

Sähköpostin sijasta ennakkoilmoitukseksi hyväksytään myös Portnet-järjestelmään tallennettu ilmoitus. Ilmoitus annetaan kohdassa: IMO FAL ilmoitukset > lähtö > FAL 2  lasti-ilmoitus.

Bulk-lastien (esim. vilja) lopullista määrää ei yleensä tiedetä ennen kuin lastaus on saatu päätökseen. Näissä tapauksissa ennakkoilmoitukseksi riittää ennakkotieto mahdollisia tullin tarkastuksia varten. Sähköpostin aiheeksi kirjoitetaan ”Ennakkoilmoitus tavaroiden lastaamisesta” ja viestiin seuraavat tiedot: luvanhaltijan nimi, luvan numero, lastauksen paikka ja aloitusajankohta, lastattava alus ja lastattavan tavaran kuvaus.

Ennakkoilmoittamista ei edellytetä valtuutetuilta antajilta, joilla on lupa laatia varustamon tavaraluettelo aluksen lähdön jälkeen (eli aiemmin SovA 324e artiklan nojalla annettu T2L valtuutetun lähettäjän lupa).