Tavarat, joista ilmoitusta ei tarvitse antaa

Saapuvat tavarat

Unionin tullialueelle suoraan unionin ulkopuolisista maista tuoduista tavaroista on tehtävä saapumisen yleisilmoitus. Ilmoitus täytyy tehdä kaikista tavaroista – myös unionitavaroista ja esimerkiksi kaikista jaksotullattavista puukuormista (ei siis ole turvallisuutta koskevaa jaksoilmoitusta).

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa tavaroista, jotka kuljetetaan tullialueen aluevesien tai ilmatilan kautta ilman että kuljetuksen aikana pysähdytään yhteisöalueella. Lisäksi ennakkoilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi

 1. sähköenergia
 2. putkijohdoissa tuotavat tuotteet
 3. kirjelähetykset
 4. postilähetykset,  jotka saapuvat meri-, maan- tai rautateitse
 5. tullittomuusasetuksen perusteella tulliton koti-irtaimisto, josta ei ole tehty kuljetussopimusta
 6. tavarat, joista hyväksytään suullinen ilmoitus tuonnissa, edellyttäen että niistä ei ole tehty kuljetussopimusta (esimerkiksi ei-kaupalliset tavarat)
 7. tavarat, joista hyväksytään suullinen ilmoitus väliaikaisen maahantuonnin yhteydessä, ja joista ei ole tehty kuljetussopimusta (esimerkiksi kuormalavat, kontit ja kuljetusvälineet)
 8. matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat
 9. ns. NATO-sopimuslomakkeella tuotavat tavarat
 10. aseet ja puolustustarvikkeet, jotka jäsenvaltion sotilaallisesta puolustuksesta vastaavat viranomaiset tuovat yhteisön tullialueelle sotilaskuljetuksena tai pelkästään sotilasviranomaisten käyttöön
 11. unioniin sijoittuneen toimijan tuomat tietyt tavarat avomerilaitoksilta (mm. palautuvat muonitus- ja varustelutavarat)
 12. Wienin yleissopimuksen 1963 mukaiset diplomaattitavarat
 13. vesi- ja ilma-aluksissa olevat tavarat, jotka on toimitettu sinne alustoimituksina osiksi, tarvikkeiksi, toimintaa varten, tai kulutettaviksi tai myytäväksi
 14. tavarat, jotka tuodaan unionin tullialueelle joistakin unionin tullialueeseen kuulumattomista osista (mm. Ceutasta ja Melillasta, Gibraltarista, Helgolandista, San Marinon tasavallasta ja Vatikaanivaltiosta)
 15. ATA- ja CPD-carnet’lla tuotavat tavarat, jos niistä ei ole tehty kuljetussopimusta.

Poistuvat tavarat

Unionin tullialueelta vietävistä tavaroista on annettava tietyn määräajan kuluessa toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan lähtöä edeltävä ilmoitus, ennen kuin ne viedään unionin tullialueelta.

Poikkeuksena ovat kuitenkin kuljetusvälineet ja niissä kuljetettavat tavarat, jotka kulkevat ainoastaan tullialueen aluevesien tai ilmatilan kautta pysähtymättä unionialueella tai kulkevat purkamatta kolmannen maan kautta takaisin unioniin. Lisäksi lähtöä edeltävän ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi:

 1. sähköenergia
 2. putkijohdoissa vietävä tuotteet
 3. kirjelähetykset
 4. Maailman postiliiton sääntöjen mukaisesti siirrettävät tavarat
 5. koti-irtaimisto, edellyttäen ettei sitä kuljeteta kuljetussopimuksen perusteella
 6. matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat
 7. tavarat, joista hyväksytään suullinen vienti-ilmoitus
 8. tavarat, joista hyväksytään suullinen ilmoitus väliaikaisen maahantuonnin yhteydessä, ja joista ei ole tehty kuljetussopimusta (esimerkiksi kuormalavat, kontit ja kuljetusvälineet ja niiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet)
 9. ATA- ja CPD-carnet’lla vietävät tavarat
 10. NATO-lomakkeella 302 siirrettävät tavarat
 11. tavarat, jotka kuljetetaan aluksissa unionin satamien välillä käymättä missään satamassa unionin tullialueen ulkopuolella
 12. tavarat, jotka kuljetetaan ilma-aluksilla unionin lentoasemien välillä käymättä millään lentoasemalla unionin tullialueen ulkopuolella
 13. aseet ja puolustustarvikkeet, jotka jäsenvaltion sotilaallisesta puolustuksesta vastaavat viranomaiset vievät unionin tullialueelta sotilaskuljetuksessa tai pelkästään sotilasviranomaisten käyttöön tarkoitetussa kuljetuksessa
 14. unionin tullialueelta suoraan unionin tullialueelle sijoittautuneen henkilön operoimiin avomerilaitoksiin vietävät tavarat (esimerkiksi rakentamiseen, kunnostamiseen ja varustamiseen)
 15. diplomaattilähetykset
 16. tavarat, jotka toimitetaan laivojen ja ilma-alusten osiksi tai tarvikkeiksi taikka laivan tai ilma-aluksen moottorien, koneiden tai muiden varusteiden käyttämiseksi, sekä laivassa tai ilma-aluksessa kulutettaviksi tai myytäviksi tarkoitetut elintarvikkeet ja muut tavarat
 17. tavarat, jotka lähetetään unionin tullialueelta Ceutaan ja Melillaan, Gibraltariin, Helgolandiin, San Marinon tasavaltaan, Vatikaanivaltioon, Livignon ja Campione d’Italian kuntiin tai Luganojärven Italian kansalliselle vesialueelle joka sijaitsee Ponte Tresan ja Porto Ceresion välisen alueen rannan ja valtiollisen rajan välillä.

Huomioi nämä

Elinsiirtolähetyksiä ei tarvitse tuonti- tai vientiselvittää. Kun lähetys saapuu rahtina, siitä on annettava turvatiedot ja rahdinkuljettajan on toimitettava MRN- ja tavaraeränumero Lentotulliin. Kun matkustaja kuljettaa elinsiirtolähetyksiä, hän voi valita tullissa vihreän kaistan.

Lisätietoa on komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2246 (art. 104 f, art. 138 h ja art. 141 k. 1).