Aikarajat ilmoitusten antamiselle

Sähköiset ilmoitukset on annettava alla kerrottujen määräaikojen mukaisesti Tullin AREX- järjestelmään.

Jos yritys ei voi antaa sähköisiä ilmoituksia joko Tullin tai asiakkaan järjestelmän käyttökatkon vuoksi, on noudatettava erillistä varamenettelyohjeistusta.

Saapumisen yleisilmoitus (IE315)

Anna ilmoitus unionin ulkopuolelta tuotavista tavaroista  

 • aikaisintaan 200 päivää ennen kuljetusvälineen saapumista
 • viimeistään:
  • maanteitse saapuva: 1 h ennen saapumista
  • rautateitse tai Saimaan kanavan kautta saapuva: 2 h ennen junan saapumista rajalle tai aluksen saapumista satamaan
  • lentäen saapuva: 4 h ennen koneen saapumista tai alle 4 tuntia kestävillä lyhyillä lennoilla koneen lähtiessä
  • meritse valtamerien kautta saapuva konttiliikenne: 24 h ennen kontin lastausta alukseen lähtösatamassa
  • meritse valtamerien kautta saapuva muu kuin konttiliikenne: 4 h ennen aluksen saapumista
  • meritse ns. lähimerten satamista saapuvat tavarat: 2 h ennen aluksen saapumista

Yleisilmoitus (IE344)

Ilmoitus annetaan meri- ja lentoteitse toisista EU:n jäsenvaltioista saapuville tavaroille. Anna ilmoitus viimeistään

 • saapumispäivänä, jos lento tai laiva saapuu ennen klo 14.00
 • seuraavana päivänä klo 12.00 mennessä, jos lento tai laiva saapuu klo 14.00 tai sen jälkeen.

Ilmoituksen voi kuitenkin antaa heti, kun ilmoittajalla on käytettävissä yleisilmoitusta varten vaadittavat tiedot. Tulli suosittelee, että ilmoitus annetaan ennen kuljetuksen saapumista.

Saapumisilmoitus (IE3470)

Ilmoitusta voi käyttää meri- ja lentoteitse EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuville tavaroille, jos esittämisilmoitusta IE347 ei anneta vielä saapumishetkellä. Vaikka tavaran saapumisesta ilmoitettaisiin ensin IE3470-ilmoituksella, on kuljetusvälineestä purettavasta tavarasta annettava myös esittämisilmoitus IE347.

Ilmoitus voidaan antaa aikaisintaan:

 • meritse saavuttaessa sen jälkeen, kun alus on tullut satama-alueelle
  • Saimaan kanavan kautta tultaessa sen jälkeen, kun alus on lähtenyt Juustilan sululta
 • lentäen saavuttaessa sen jälkeen, kun kone on laskeutunut

Ilmoitus on kuitenkin annettava viimeistään puoli tuntia saapumisen jälkeen.

Saapumisen esittämisilmoitus (IE347)

Ilmoitusta käytetään meri-, lento- ja rautateitse saapuville tavaroille.

Kun ilmoitus annetaan saapumisen yleisilmoituksen IE315 jälkeen, ns. yhdistettynä saapumis- ja esittämisilmoituksena, ilmoituksen antamisella on samat aikarajat kuin ilmoituksella IE3470:

 • Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan saapumishetkellä eli kuljetusvälineen saapuessa satama-alueelle tai koneen laskeutuessa tai junan ylitettyä valtakunnan rajan.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään puoli tuntia satamaan, lentokentälle tai rajalla sijaitsevalle juna-asemalle saapumisen jälkeen.

Kun ilmoitus annetaan saapumisen yleisilmoituksen jälkeen, mutta tavarasta on ensin annettu saapumisilmoitus IE3470:

 • Ilmoitus on annettava viimeistään saapumispäivänä, jos kuljetusväline saapuu ennen klo 14.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään seuraavana päivänä klo 12 mennessä, jos kuljetusväline saapuu klo 14 tai sen jälkeen.

Kun ilmoitus annetaan yleisilmoituksen IE344 jälkeen:

 • Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan saapumishetkellä.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään saapumispäivänä, jos kuljetusväline saapuu ennen klo 14.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään seuraavana päivänä klo 12 mennessä, jos kuljetusväline saapuu klo 14 tai sen jälkeen.

Diversioilmoitus (IE323)

Jos unionin ulkopuolelta saapuvan tavaran ensimmäinen saapumispaikka muuttuu toiseen EU-jäsenvaltioon, eikä sitä ole mainittu alkuperäisellä ilmoituksella reittitiedoissa, on yrityksen tehtävä diversioilmoitus.

Ilmoitus on annettava alkuperäiseen aiottuun saapumistoimipaikkaan heti, kun muuttunut reittisuunnitelma on tiedossa.

Purkaustulosilmoitus (IE044)

Ilmoitusta käytetään, kun tavarat puretaan väliaikaiseen varastoon.

 • Ilmoituksen voi antaa heti, kun tavarat on purettu väliaikaiseen varastoon.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään kolmantena päivänä purkauksen päättymisen jälkeen.

Poistumisen yleisilmoitus (IE615)

Ilmoitus annetaan poistumispaikan tullille, jos poistuvasta tavarasta ei ole annettu turvatietoja muulla tulli-ilmoituksella. Ilmoituksen määräajat ovat samat kuin vienti-ilmoituksen aikarajat:

 • Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan 150 päivää ennen kuljetusvälineen poistumista.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään:
  • maanteitse poistuva: 1 h ennen lähtöä poistumistullitoimipaikasta
  • rautateitse tai Saimaan kanavan kautta poistuva: 2 h ennen kuljetusvälineen lähtöä poistumistullitoimipaikasta
  • lentäen poistuva: 30 minuuttia ennen lähtöä yhteisön viimeiseltä lentoasemalta
  • meritse valtamerien kautta poistuva konttiliikenne: 24 h ennen kontin lastausta alukseen, josta ne puretaan unionin ulkopuolelle
  • meritse valtamerien kautta poistuva muu kuin konttiliikenne: 4 h ennen aluksen poistumista unionin tullialueella sijaitsevasta satamasta
  • meritse unionin tullialueelta ns. lähimerien satamiin poistuvat tavarat: 2 h ennen aluksen poistumista yhteisön tullialueelta

Poistumisen esittämisilmoitus (IE547)

Ilmoitusta käytetään meri-, ilma- ja rautateitse poistuville tavaroille.

 • Ilmoituksen voi antaa heti, kun kuljetusvälineeseen lastattavista tavaroista annettujen tulli-ilmoitusten MRN -numerot ovat tiedossa.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään seuraavana työpäivänä kuljetusvälineen lähdön jälkeen.

Jos ilmoitusta käytetään lastauslupapyyntönä muulle kuin vientiin ilmoitetulle tavaralle, se on annettava ja oltava hyväksytysti vastaanotettu tullissa, ennen kuin tavaran lastauksen saa aloittaa.

Poistumisilmoitus (IE590)

Ilmoitusta käytetään poistumisen vahvistavana ilmoituksena niissä tapauksissa, joissa on annettu poistumisen esittämisilmoitus (IE547).

 • Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan, kun tulli on hyväksynyt IE547:n ja kuljetusväline on lähtenyt.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään seuraavana työpäivänä kuljetusvälineen lähdön jälkeen.