Ilmoitusten antamisen aikarajat 

Sähköiset ilmoitukset on annettava alla kerrottujen määräaikojen mukaisesti, riippuen siitä, mihin järjestelmään ja mitä ilmoitusta annetaan.

Jos yritys ei voi antaa sähköisiä ilmoituksia järjestelmän käyttökatkon vuoksi, on noudatettava erillistä varamenettelyohjeistusta tai komission julkaisemaa toiminnan jatkuvuuden suunnitelmaa (BCP).

Saapumisen yleisilmoitus (IE315, AREX)

Anna ilmoitus unionin ulkopuolelta tuotavista tavaroista  

 • aikaisintaan 200 päivää ennen kuljetusvälineen saapumista
 • viimeistään:
  • maanteitse saapuva: 1 h ennen saapumista
  • rautateitse tai Saimaan kanavan kautta saapuva: 2 h ennen junan saapumista rajalle tai aluksen saapumista satamaan
  • meritse valtamerien kautta saapuva konttiliikenne: 24 h ennen kontin lastausta alukseen lähtösatamassa
  • meritse valtamerien kautta saapuva muu kuin konttiliikenne: 4 h ennen aluksen saapumista
  • meritse ns. lähimerten satamista saapuvat tavarat: 2 h ennen aluksen saapumista

Saapumisen yleisilmoitus ja saapumisilmoitus lentoliikenteessä (Komission ISC2-järjestelmään annettava ENS ja AN)

Saapumisen yleisilmoituksen vähimmäistietosisältö on annettava ennen tavaroiden lastaamista lentokoneeseen, jolla ne on määrä tuoda unionin tullialueelle. Muut tiedot on annettava seuraavia määräaikoja noudattaen:

 • kun lento kestää alle neljä tuntia, viimeistään lentokoneen tosiasiallisena lähtöhetkenä
 • muiden lentojen osalta viimeistään neljä tuntia ennen lentokoneen saapumista unionin tullialueella sijaitsevalle ensimmäiselle lentoasemalle.

Unionin tullialueelle saapuvan lentokoneen rahdinkuljettajan on annettava saapumisilmoitus (AN) välittömästi lentokoneen saavuttua.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337)

Ilmoitus annetaan tavaroille, jotka saapuvat meri- ja lentoteitse toisista EU:n jäsenvaltioista. 

Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan 30 päivää ennen tavaroiden esittämistä.

Ilmoitus on annettava viimeistään

 • saapumispäivänä, jos lento tai laiva saapuu ennen klo 14.00
 • seuraavana päivänä klo 12.00 mennessä, jos lento tai laiva saapuu klo 14.00 tai sen jälkeen.

Ilmoituksen voi kuitenkin antaa heti, kun ilmoittajalla on käytettävissä väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta varten vaadittavat tiedot. Tulli suosittelee, että ilmoitus annetaan ennen kuljetuksen saapumista.

Saapumisilmoitus (IE3470, AREX)

Ilmoitusta voi käyttää meritse EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuville tavaroille, jos esittämisilmoitusta IE347 ei anneta vielä saapumishetkellä. Vaikka tavaran saapumisesta ilmoitettaisiin ensin IE3470-ilmoituksella, on kuljetusvälineestä purettavasta tavarasta annettava myös esittämisilmoitus IE347.

Ilmoitus voidaan antaa aikaisintaan:

 • meritse saavuttaessa sen jälkeen, kun alus on tullut satama-alueelle
  • Saimaan kanavan kautta tultaessa sen jälkeen, kun alus on lähtenyt Juustilan sululta.

Ilmoitus on kuitenkin annettava viimeistään puoli tuntia saapumisen jälkeen.

Saapumisen esittämisilmoitus (IE347, AREX)

Ilmoitusta käytetään meri- ja rautateitse saapuville tavaroille, kun tavarat saapuvat unionin ulkopuolelta (AREX).

Kun ilmoitus annetaan saapumisen yleisilmoituksen IE315 jälkeen, ns. yhdistettynä saapumis- ja esittämisilmoituksena, ilmoituksen antamisella on samat aikarajat kuin ilmoituksella IE3470:

 • Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan saapumishetkellä eli kuljetusvälineen saapuessa satama-alueelle tai junan ylitettyä valtakunnan rajan.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään puoli tuntia satamaan tai rajalla sijaitsevalle juna-asemalle saapumisen jälkeen.

Kun ilmoitus annetaan saapumisen yleisilmoituksen jälkeen, mutta tavarasta on ensin annettu saapumisilmoitus IE3470:

 • Ilmoitus on annettava viimeistään saapumispäivänä, jos kuljetusväline saapuu ennen klo 14.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään seuraavana päivänä klo 12 mennessä, jos kuljetusväline saapuu klo 14 tai sen jälkeen.

Saapumisen esittämisilmoitus (FI332) tai yhdistetty väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoitus (FI335)

Ilmoitus annetaan tavaroille, jotka saapuvat meri- ja lentoteitse toisista EU:n jäsenvaltioista sekä lentäen EU:n ulkopuolelta.

 • Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan saapumishetkellä.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään saapumispäivänä, jos kuljetusväline saapuu ennen klo 14.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään seuraavana päivänä klo 12 mennessä, jos kuljetusväline saapuu klo 14 tai sen jälkeen.

Saapumisen esittämisilmoitusta (FI332) käytetään myös Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä, jos verorajailmoitusta ei ole annettu verorajaa ylitettäessä. Sitä käytetään myös, jos toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle tuotavasta unionitavarasta on annettu verorajailmoitus ennakolta. Tarkemmat ohjeet näistä ilmoituksista ja niiden aikarajoista  yritysasiakkaiden Ahvenanmaan verkkosivuilla.

Diversioilmoitus (IE323, AREX)

Jos unionin ulkopuolelta saapuvan tavaran ensimmäinen saapumispaikka muuttuu toiseen EU-jäsenvaltioon, eikä sitä ole mainittu alkuperäisellä ilmoituksella reittitiedoissa, on yrityksen tehtävä diversioilmoitus.

Ilmoitus on annettava alkuperäiseen aiottuun saapumistoimipaikkaan heti, kun muuttunut reittisuunnitelma on tiedossa.

Purkaustulosilmoitus (IE044, AREX)

Ilmoitusta käytetään, kun tavaroista on annettu saapumisen yleisilmoitus (IE315) ja tavarat puretaan väliaikaiseen varastoon.

 • Ilmoituksen voi antaa heti, kun tavarat on purettu väliaikaiseen varastoon.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään kolmantena päivänä purkauksen päättymisen jälkeen.

Purkaustulosilmoitus (FI364)

Ilmoitusta käytetään, kun tavaroista on annettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI335 tai FI337), tavarat on purettu väliaikaiseen varastoon ja purettaessa on huomattu eroavaisuuksia ilmoitetun ja puretun välillä.

 • Ilmoituksen voi antaa heti, kun tavarat on purettu väliaikaiseen varastoon.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään kolmantena päivänä purkauksen päättymisen jälkeen.

Poistumisen yleisilmoitus (IE615)

Ilmoitus annetaan poistumispaikan tullille, jos poistuvasta tavarasta ei ole annettu turvatietoja muulla tulli-ilmoituksella. Ilmoituksen määräajat ovat samat kuin vienti-ilmoituksen aikarajat:

 • Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan 150 päivää ennen kuljetusvälineen poistumista.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään:
  • maanteitse poistuva: 1 h ennen lähtöä poistumistullitoimipaikasta
  • rautateitse tai Saimaan kanavan kautta poistuva: 2 h ennen kuljetusvälineen lähtöä poistumistullitoimipaikasta
  • lentäen poistuva: 30 minuuttia ennen lähtöä yhteisön viimeiseltä lentoasemalta
  • meritse valtamerien kautta poistuva konttiliikenne: 24 h ennen kontin lastausta alukseen, josta ne puretaan unionin ulkopuolelle
  • meritse valtamerien kautta poistuva muu kuin konttiliikenne: 4 h ennen aluksen poistumista unionin tullialueella sijaitsevasta satamasta
  • meritse unionin tullialueelta ns. lähimerien satamiin poistuvat tavarat: 2 h ennen aluksen poistumista yhteisön tullialueelta

Poistumisen esittämisilmoitus (IE547)

Ilmoitusta käytetään meri-, ilma- ja rautateitse poistuville tavaroille.

 • Ilmoituksen voi antaa heti, kun kuljetusvälineeseen lastattavista tavaroista annettujen tulli-ilmoitusten MRN -numerot ovat tiedossa.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään seuraavana työpäivänä kuljetusvälineen lähdön jälkeen.

Jos ilmoitusta käytetään lastauslupapyyntönä muulle kuin vientiin ilmoitetulle tavaralle, se on annettava ja oltava hyväksytysti vastaanotettu tullissa, ennen kuin tavaran lastauksen saa aloittaa.

Poistumisilmoitus (IE590)

Ilmoitusta käytetään poistumisen vahvistavana ilmoituksena niissä tapauksissa, joissa on annettu poistumisen esittämisilmoitus (IE547).

 • Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan, kun tulli on hyväksynyt IE547:n ja kuljetusväline on lähtenyt.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään seuraavana työpäivänä kuljetusvälineen lähdön jälkeen.