Valitukset

Muutoksenhaun pakollinen ensimmäinen vaihe on oikaisuvaatimuksen tekeminen Tullin antamaan päätökseen. Tämä koskee päätöksiä, jotka on annettu 1.1.2016 jälkeen. Vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi tehdä valituksen.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120
00521 Helsinki

Verovalitus hallinto-oikeudessa maksaa 1.1.2019 alkaen 260 euroa.

Valituksen määräajat

Valitusaika tullin määräämistä, palauttamista tai peruuttamista koskevassa asiassa on kolme vuotta tullivelan tiedoksisaannista, kuitenkin aina vähintään 60 päivää, kun oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä on saatu tieto. Muissa asioissa valitusaika on 30 päivää siitä, kun oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä on saatu tieto.

Valituskirjelmän sisältö

Tee valitus kirjallisesti. Osoita valituskirjelmä Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valituskirjelmässä on oltava seuraavat tiedot:

  1. päätös, johon haetaan muutosta
  2. mitä muutoksia päätökseen haetaan
  3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirjelmän liitteet

Liitä valituskirjelmään:

  1. päätös, johon haet muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  3. asiakirjat, joihin vetoat vaatimuksesi tueksi, jollet ole niitä jo aikaisemmin toimittanut.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta yrity[email protected]

Tullineuvonta

 


Asiasanat

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus