Väylämaksut

Tulli vastaa väylämaksun toimittamisesta kokonaisuudessaan. Väylämaksusta säädetään väylämaksulaissa (1122/2005). 

Väylämaksulain soveltamisala

Väylämaksulakia sovelletaan Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittaviin aluksiin. Väylämaksulain soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty

 1. alus, joka liikennöi Saimaan kanavalla tai Saimaan vesialueella
 2. alus, joka matkalla ulkomaisesta satamasta toiseen kulkee Suomen aluevesien kautta poikkeamatta Suomessa satamaan
 3. alus, joka saapuu Suomeen ja lähtee Suomesta Saimaan kanavan kautta poikkeamatta Suomen rannikon satamaan
 4. lasti- ja risteilyalukset, joiden nettovetoisuus on alle 300 ja
 5. matkustaja-alukset, joiden nettovetoisuus on alle 600
 6. alus, jota käytetään jäänmurtoon Suomen sisäisillä tai ulkoisilla aluevesillä ja joka tuottaa Liikennevirastolle jäänmurtopalveluja sopimus- tai valtiosopimuspohjaisesti.

Alustyypit

Väylämaksulaissa alukset on jaoteltu neljään alustyyppiin. Alustyypillä on vaikutusta väylämaksun määräytymiseen.

 • Matkustaja-aluksella tarkoitetaan alusta, joka voi kuljettaa vähintään 120 matkustajaa, poislukien risteilyalukset ja suurnopeusalukset.
 • Risteilyaluksella tarkoitetaan alusta, joka voi kuljettaa yli 12 matkustajaa, joka harjoittaa risteilyliikennettä ja joka ei Suomessa käydessään ota tai jätä lastia lukuun ottamatta aluksen omia tarpeita varten tarvittavaa polttoainetta tai muonaa. Risteilyliikenteellä tarkoitetaan merimatkoja, joissa alus, joka ei ole säännöllisessä linjaliikenteessä, käy samalla matkalla Suomessa olevan sataman lisäksi vähintään kahdessa ulkomaisessa satamassa.
 • Suurnopeusalus on määritelty kansainvälisessä yleissopimuksessa (SopS 11/1981).
 • Lastialuksiksi väylämaksulaissa määritellään kaikki muut alukset kuin matkustaja-, risteily- ja suurnopeusalukset niiden tyypistä ja käyttötarkoituksesta riippumatta, vaikka alusta ei alusteknisen luokittelun mukaan varsinaisesti pidettäisikään lastialuksena. Alukset, joilla ei ole omaa kuljetuskoneistoa, ovat väylämaksulain alustyyppijaottelun mukaan lastialuksia, mutta niiden yksikköhinta on väylämaksulain 6 §:n mukaan muista lastialuksista poiketen kiinteä. Lisäksi ns. alusyhdistelmät voidaan teknisesti rinnastaa lastialukseen. Alusyhdistelmällä tarkoitetaan ilman omaa kuljetuskoneistoa olevan aluksen ja siihen kiinnitetyn työntävän, koneellisen aluksen yhdistelmää, jos alusten muotoilu ja kytkentäjärjestelmä ovat sellaiset, että alusyhdistelmä pystyy toimimaan yhtenä aluksena.

Väylämaksuvelvollisuus

Väylämaksua on maksettava, kun alus saapuu ulkomailta Suomen aluevesille tai kun alus saapuu suomalaisesta satamasta suomalaiseen satamaan.

Väylämaksua ei suoriteta aluksen saapuessa Saimaan satamaan eikä aluksen hakiessa lastia toisesta Saimaan satamasta. Väylämaksu kuitenkin suoritetaan Saimaan kanavalta rannikon merisatamaan saapuvalta alukselta.

Jos alus saman matkan aikana purkaa ulkomailta tuomansa lastin tai jättää ulkomailta tuomansa matkustajat useampaan kuin yhteen suomalaiseen satamaan taikka ottaa ulkomaille vietävää lastia tai matkustajia useammasta kuin yhdestä suomalaisesta satamasta, suoritetaan väylämaksu vain kerran.  Kuitenkin jos ulkomaan liikenteessä oleva alus saman matkan aikana ottaa lastia tai matkustajia suomalaisesta satamasta viedäkseen lastin tai matkustajat toiseen suomalaiseen satamaan, väylämaksu suoritetaan joka käynniltä.

Jos alus saman matkan aikana poikkeaa Suomessa tapahtuvien lastausten välillä täydentämään lastia lastaus- ja ahtausteknisistä syistä ulkomaan satamassa, suoritetaan väylämaksu vain kerran.

Väylämaksun määrän laskeminen ja yksikköhinnat

Väylämaksun määrä saadaan kertomalla aluksen nettovetoisuus yksikköhinnalla. Lasti- ja matkustaja-aluksille on säädetty jääluokan perusteella määräytyvä yksikköhinta. Risteily- ja suurnopeusaluksille on säädetty jääluokasta riippumattomat kiinteät yksikköhinnat.

Alukset, joilla ei ole omaa kuljetuskoneistoa, ovat väylämaksulain alustyyppijaottelun mukaisia lastialuksia, ja niihin sovelletaan muutoin lastialuksia koskevia säännöksiä, mutta yksikköhinta on muista lastialuksista poiketen kiinteä. Alusyhdistelmän nettovetoisuutena käytetään siihen kuuluvien alusten yhteenlaskettua nettovetoisuutta.

Jääluokille IA Super ja IA on eri yksikköhinnat. Jääluokat IB ja IC ja jääluokat II ja III muodostavat yhdessä maksuluokat.

Lastialusten osalta on säädetty, että jos lastialuksen nettovetoisuus on suurempi kuin 25 000, ylittävä osuus nettovetoisuudesta kerrotaan kuitenkin luvulla, joka on puolet jääluokan mukaan määräytyvästä yksikköhinnasta.

Väylämaksun yksikköhinnat 1.1.2015 alkaen

Jääluokka Lastialus
Yksikköhinta (euroa) 
Matkustaja-alus
Yksikköhinta (euroa) 
1A Super  0,470 0,625
1A  1,098 1,294
1B, 1C 2,578  2,358
II, III  4,381 4,169

 

 

 

 

 

 


Risteilyaluksen yksikköhinta on 0,911 euroa, suurnopeusaluksen 5,381 euroa ja sellaisen aluksen, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa, 2,107 euroa.

Väylämaksun aluskäyntikohtainen ja vuotuinen enimmäismäärä

Lastialuksen ja suurnopeusaluksen aluskäyntikohtainen väylämaksun enimmäismäärä on 53 875 euroa. Matkustaja-aluksen väylämaksu on kuitenkin enintään 16 215 euroa ja risteilyaluksen väylämaksu enintään 22 250 euroa.

Matkustaja-aluksesta ja suurnopeusaluksesta väylämaksu on maksettava kalenterivuoden 30 ensimmäiseltä aluskäynniltä. Lastialuksesta väylämaksu on maksettava kalenterivuoden 10 ensimmäiseltä aluskäynniltä. Alusyhdistelmän maksukerrat lasketaan alusyhdistelmään kuuluvan työntävän, koneellisen aluksen käyntikertojen perusteella. Risteilyaluksesta väylämaksu on maksettava jokaiselta aluskäynniltä käyntimääristä riippumatta.

Jos alus toimii toisinaan matkustaja-aluksena ja toisinaan risteilyaluksena, risteilyaluksena tehtyjä matkoja ei lasketa vuotuista enimmäismäärää laskettaessa. Väylämaksun 30 kerran vuotuinen enimmäismäärä koskee vain niitä aluskäyntejä, jotka on tehty matkustaja-aluksena.

Lastialusten väylämaksualennukset

Alennuksen väylämaksuun voi saada lastauskapasiteetin käyttöasteen perusteella, ns. vajaalastialennus, jos väylämaksulaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Alennus on joko 75 tai 50 prosenttia riippuen lastauskapasiteetin käyttöasteesta.

Suomalaisesta satamasta viennin kauttakulkutavaraa hakevan lastialuksen väylämaksu maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Vienti ei tässä tarkoita tullilainsäädännössä määriteltyä vientiä, vaan esimerkiksi Venäjältä suomalaisen sataman kautta Ruotsiin tapahtuvaa kauttakulkuliikennettä. Ehdottomana edellytyksenä on, että aluksen koko lasti on kauttakulkulastia.

Lastialuksen väylämaksua alennetaan 75 prosenttia, jos alus tuo ulkomailta lastia, joka sen suureen kokoon liittyvästä pakottavasta syystä joudutaan kuljettamaan muilla aluksilla tulosatamasta edelleen toiseen suomalaiseen satamaan.

Saimaan kanava-alennus on 50 prosenttia, jos alus tuo Saimaan kanavalle suuntautuvan matkan yhteydessä samalla lastia ulkomailta Suomen rannikon satamaan tai jos alus vie samalla lastia ulkomaille Suomen rannikon satamasta.

Lastauskapasiteetin käyttöaste lasketaan vertaamalla Suomeen tuodun ja Suomesta viedyn lastin yhteenlaskettua määrää metrisinä tonneina osoittavaa lukua lukuun, joka on 90 prosenttia aluksen kantavuudesta. Aluksen käyttöastetta laskettaessa lisätään sekä tuotuun että vietyyn lastin määrään aluksessa oleva kauttakulkulasti.

Väylämaksun ilmoitusvelvollisuus

Maksuvelvollisen on annettava väylämaksuilmoitus sähköisesti tullille maksun määräämistä varten. Väylämaksuilmoituksessa on oltava tarvittavat tiedot maksun määräämistä varten. Väylämaksun määräämistä varten annettavien tietojen osalta noudatetaan seuraavia:

Arviomaksatus

Väylämaksuilmoituksen antamisen laiminlyönti tai puutteellisen ilmoituksen antaminen voivat johtaa arviomaksatukseen. Tulliviranomaisen on tällaisissa tilanteissa kehotettava maksuvelvollista arviomaksatuksen uhalla antamaan väylämaksuilmoitus tai täydentämään puutteellista ilmoitusta.

Jos maksuilmoitusta ei ole kehotuksesta huolimatta annettu tai väylämaksua ei voida periä täydennetynkään ilmoituksen perusteella, maksatus toimitetaan arvion mukaan. Ennen arviomaksatusta maksuvelvolliselle varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Arviomaksatuksen yhteydessä voidaan määrätä maksunkorotusta tai virhemaksua.

Jälkimaksatus

Jos väylämaksu on jäänyt kokonaan tai osaksi määräämättä sen vuoksi, että maksuvelvollinen on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tai antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan, tai maksua on palautettu liikaa, tulliviranomaisen on määrättävä määräämättä jäänyt väylämaksu maksuvelvollisen suoritettavaksi.

Jälkimaksatusaika on kolme vuotta. Laivanisännän edustajan osalta jälkimaksatus on toimitettava 18 kuukauden kuluessa. Edustajan lyhyempi jälkimaksatusaika edellyttää kuitenkin sitä, että Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut laivanisännän edustaja ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää, että maksun määräämistä varten annettu ilmoitus, asiakirja tai muu tieto on puutteellinen, erehdyttävä tai väärä.

Maksun huojentaminen ja maksunlykkäys

Tulli voi hakemuksesta alentaa maksettua tai maksettavaa väylämaksua, maksunlisäystä, viivekorkoa tai lykkäyksen vuoksi maksettavaa korkoa tai poistaa sen kokonaan. Huojennussäännös on tarkoitettu vain poikkeuksellisissa tilanteissa sovellettavaksi.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa yksilöidään, millä perusteella ja mistä huojennusta haetaan. Hakemus tulee olla yrityksen nimenkirjoitukseen oikeutetun / oikeutettujen allekirjoittama. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, mukaan on liitettävä valtakirja. Huojennushakemus lähetetään Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolle. Katso yhteystiedot sivun alalaidasta.

Tulli lähettää hakijalle kirjallisen päätöksen. Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella Tullille.

Väylämaksun suorittamiseen voi hakea myös maksunlykkäystä.

 • Maksunlykkäys voidaan myöntää, jos väylämaksun periminen täysimääräisenä olisi olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta tai jos siihen olisi muita erityisiä syitä.
 • Maksunlykkäyksessä verovelka maksetaan osamaksuohjelman mukaisesti. 

Maksunlykkäystä haetaan kirjallisella hakemuksella. Asiakas saa hakemukseensa kirjallisen päätöksen, joka on maksuton. Päätökseen voi hakea oikaisua Tullilta. Mikäli maksunlykkäys myönnetään, kannetaan lykkäysajalta maksunlykkäyskorkoa.

Maksunlykkäystä haetaan Tullin Veronkanto/Perinnästä. Katso yhteystiedot sivun alalaidasta.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • Hakijan yritys- ja yhteystiedot
 • Ehdotus maksusuunnitelmaksi
 • Perustelut sille, miksi maksunlykkäys tulisi myöntää / hakemuksen perustelut
 • Mille merenkulkumaksupäätökselle lykkäystä haetaan
 • Jos hakemuksen on laatinut asiamies, mukaan on liitettävä valtakirja

Ennakkoratkaisu

Tulli voi antaa asiakkaan hakemuksesta kirjallisen ennakkoratkaisun väylämaksua koskevien säännösten soveltamisesta, jos asia on hakijalle erityisen tärkeä. Ennakkoratkaisua ei kuitenkaan anneta siitä, mikä on aluksen jääluokka tai nettovetoisuus eikä väylämaksun määrästä.

Ennakkoratkaisu annetaan yksilöityyn kysymykseen, ja hakijan on esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi. Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on hakijan vaatimuksesta noudatettava sitovana siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään.

Ennakkoratkaisu on maksullinen Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen VMA 1008/2022 mukaan.

Ennakkoratkaisuhakemus lähetetään Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolle. Katso yhteystiedot sivun alalaidasta.

Muutoksenhaku Tullin päätökseen

Tullin muuhun kuin ennakkoratkaisua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä valitetaan suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Kysyttävää?

Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosasto / Oikaisu
PL 512, 00101 Helsinki
Tullin veronkanto / perintä
PL 512, 00101 Helsinki