Väliaikaisen varastoinnin päättäminen

Väliaikainen varastointi päättyy, kun tavarat on asetettu tullimenettelyyn, on jälleenviety unionin tullialueen ulkopuolelle, hävitetty jätteitä jättämättä tai luovutettu valtiolle. Myös siirto väliaikaisesti varastoituna päättää väliaikaisen varastoinnin tavarat lähettävässä varastossa.

Tavarat saa luovuttaa varastosta vain Tullin hyväksymää ilmoitusta vastaan. Varastosta ottotapahtuma on yksilöitävä niin, että jäljitysketjua pystytään seuraamaan.

Seuraava tullimenettely voi olla esimerkiksi tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen, passittaminen, tullivarastointi tai sisäinen jalostus.

Ilmoita varastosta ottoa edeltävä asiakirja tulli-ilmoituksella oikein

Ilmoita varastoinnin päättävällä tulli-ilmoituksella edeltävän asiakirjan tunnisteena sen ilmoituksen tiedot, jolla tavarat on vastaanotettu väliaikaiseen varastoon. Näitä tietoja ovat esimerkiksi edeltävän asiakirjan koodi, MRN-viitenumero ja tavaraerän numero. Edeltävä ilmoitus jää Tullin järjestelmässä avoimeksi,  jos edeltävän asiakirjan tieto puuttuu tai ilmoitetaan väärin.

Huomioi nämä

Henkilöasiakkaan tuontitullaus -palvelu tuottaa automaattisesti pakkauslajikoodin henkilöasiakkaan tekemälle tullaukselle. Pakkauslajikoodi on taustatieto, jota tullauksen tekijä ei pysty muuttamaan. Tulli ei oikaise pakkauslajia tullaukselle eikä tee korjausmerkintöjä luovutuspäätöksiin. Kun henkilöasiakkaan tuonnin luovutuspäätös on varaston kirjanpidossa tositteena, riittää, että pakkauslaji on oikein kirjanpidossa. Kirjanpidossa pitää olla riittävä tavarankuvaus, oikea pakkauslajikoodi ja tavaran paljous.


Huomioi, että vaikka varastonpitäjä antaisi varastoon vastaanotetuille tavaroille kirjanpidossaan oman viitteen tai tulonumeron, tätä tietoa ei voi käyttää edeltävänä menettelynä tulli-ilmoituksessa. Edeltävänä menettelynä on käytettävä oikeaa asiakirjan koodia, MRN-viitenumeroa ja mahdollista tavaraeränumeroa. Myös kuljetusasiakirjan numero on ilmoitettava niistä lähetyksistä, joista saavuttaessa on annettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (TSD).

Jos jokin tiedoista on väärä, ilmoitus jää avoimeksi Tullin järjestelmässä eikä menettelyyn asettamista voida todentaa.  Siksi Tulli pyytää väliaikaisen varaston luvanhaltijalta selvityksiä niistä lähetyksistä, joita ei Tullin saamien tietojen perusteella ole asetettu tullimenettelyyn. Kun luvanhaltija luovuttaa tavaraa varastosta, hänen täytyy tarkistaa, että luovutusasiakirjoissa on ilmoitettu oikea edeltävän menettelyn koodi, MRN-viitenumero ja tavaraerän numero, jotka vastaavat kirjanpidon merkintöjä.


Kun väliaikainen varastointi päätetään vapaaseen liikkeeseen luovutukseen tai tuonnin erityismenettelyyn, esimerkiksi sisäiseen jalostukseen, kirjanpitoon on merkittävä luovutuspäätöksen MRN-viitenumero ja päiväys. Liitä tositteeksi kirjanpitoon luovutuspäätös, luovutussanoma tai muu luovutusasiakirja. Muu luovutusasiakirja voi olla esimerkiksi varamenettelyssä annettu ilmoitus.


Väliaikaisen varaston pitäjä luovuttaa tavarat vapaaseen liikkeeseen Tullin järjestelmästä tulostettua tuonnin luovutuspäätöstä vastaan. Jos tavaran varastosta luovutuksen yhteydessä todetaan poikkeamia luovutuspäätöksellä ilmoitettujen ja varaston kirjanpitoon tehtyjen merkintöjen välillä, varastonpitäjä voi kuitenkin luovuttaa tavarat tietyin poikkeuksin.

Sallitut poikkeamat tavarakirjanpidon ja tuonnin luovutuspäätöksen välillä

Väliaikaisen varaston pitäjä saa luovuttaa tavarat, vaikka seuraavat luovutuspäätöksen tiedot poikkeaisivat väliaikaisen varaston kirjanpidon tiedoista:

 • Kontin tunniste
 • Tavaran merkit ja numerot
 • Kuljetusvälineen tiedot
 • Kolliluku (paljous) ja bruttopaino, edellyttäen, että luovutuspäätöksellä ilmoitettu määrä on suurempi kuin kirjanpidossa. Varastonpitäjä voi luovuttaa tavarat, koska poikkeama ei sinällään johda tullivelan syntymiseen.
 • Tavaran sijaintitiedot, mukaan lukien varastotunniste

 • Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelun tuottama pakkauslajikoodi

Jos varastonpitäjä luovuttaa tavarat sallittujen poikkeamien rajoissa, tulee varastonpitäjän tehdä merkinnät poikkeamista luovutuspäätökseen. Merkinnät tulee vahvistaa allekirjoituksella ja nimenselvennyksellä tai yrityksen leimalla.

Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu tuottaa automaattisesti pakkauslajikoodin henkilöasiakkaan tekemälle tullaukselle. Pakkauslajikoodi on taustatieto, jota tullauksen tekijä ei pysty muuttamaan. Tulli ei oikaise pakkauslajia tullaukselle eikä tee korjausmerkintöjä luovutuspäätöksiin. Väliaikaisen varaston kirjanpidossa pitää olla riittävä tavarankuvaus, oikea pakkauslajikoodi ja tavaran paljous.

Jos varastonpitäjä muusta syystä katsoo, ettei voi luovuttaa tavaroita, luovutuspäätökseen pitää tehdä merkintä "Ei luovuteta" ja kirjata siihen perustelut, miksi tavaroita ei luovuteta.

Tulli-ilmoituksen oikaiseminen tai tietojen korjaaminen

Jos muut tiedot poikkeavat, tavaran luovuttaminen ei ole sallittua. Ilmoittajan tai tämän edustajan pitää hakea tuonnin tulli-ilmoituksen oikaisua.

Kaikkia tietoja ei voi muuttaa oikaisuhakemuksella, vaan sinun pitää pyytää korjausta. Pyydä Tullin sähköistä palvelukeskusta korjaamaan tiedot, jos tuonnin tulli-ilmoituksella on ilmoitettu virheellinen

 • edeltävän asiakirjan tyyppi
 • saapumisen yleisilmoituksen tai väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero tai siihen liittyvä kuljetusasiakirjan tai tavaraerän numero.

Lue ohjeet korjauspyynnön tekemiseen. Saat Sähköiseltä palvelukeskukselta sähköpostitse vahvistuksen, kun korjaus on tehty. Tällä vahvistusviestillä tavaran noutaja osoittaa korjatun tiedon väliaikaisen varaston pitäjälle.


Kun väliaikainen varastointi päätetään T1-passitukseen, kirjanpitoon on merkittävä passituksen MRN-viitenumero ja päiväys. Tulli suosittelee, että passituksen saateasiakirjan kopio liitetään tositteeksi kirjanpitoon, koska edeltävän asiakirjan viite on tarkastettavissa siitä.


Poistumisen yleisilmoitusta voi käyttää myös väliaikaisen varastoinnin päättävänä ilmoituksena, kun turvatietojen antaminen ei ole pakollista. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi enintään 14 vrk kestänyt väliaikainen varastointi tai poistuminen purettavaksi EU:n alueelle. Tällöin ilmoituksesta käytetään termiä ”poistumisen yleisilmoitus väliaikaisen varastoinnin päättämiseksi”.

Tämä ilmoitus erotetaan pakollisesta turvatietojen antamiseksi vaaditusta poistumisen yleisilmoituksesta lisäkoodin avulla. Tavaraerän liiteasiakirjat -kohdassa ilmoitetaan lisäkoodi 2YVP jokaisella tavaraerällä, ja koodin arvoksi ilmoitetaan kuluva päivä (pp.kk.vvvv).


Kun yli 14 vuorokautta kestänyt väliaikainen varastointi päätetään tavaroiden vientiin meritse pois unionialueelta, tavaroista on annettava poistumisen yleisilmoitus. Ilmoitus voidaan antaa myös, vaikka varastointi olisi kestänyt enintään 14 vuorokautta. Ilmoituksen voi antaa kuka tahansa, joka voi esittää kyseiset tavarat tullille, esimerkiksi kuljetusyhtiö tai väliaikaisen varaston luvanhaltija. Luvanhaltija on viime kädessä vastuussa siitä, että väliaikainen varastointi päätetään oikein. Ilmoitus on annettava ennen tavaroiden lastausta.

Esimerkki: Väliaikaisesti varastoitu tavara lastataan satamassa sijaitsevasta varastosta alukseen, joka poistuu suoraan Venäjälle. Kuljetusyhtiö antaa poistumisen yleisilmoituksen sekä lisäksi poistumisen esittämis- ja poistumisilmoituksen, jotka päättävät väliaikaisen varastoinnin.


Kun tavara lastataan satamassa sijaitsevasta väliaikaisesta varastosta suoraan säännöllisen liikenteen alukseen, pitää tullaamaton tavara passittaa. Passitusmenettely päättää väliaikaisen varastoinnin. Passitus voi olla joko T-passitus tai passitusilmoituksena käytetty sähköinen kuljetusasiakirja (ETD). Kirjanpitoon liitetään passituksen saateasiakirja tai erillinen lastauslupa.

Jos tavarat poistuvat Suomesta muun kuin säännöllisen liikenteen aluksella, kaikkia aluksella olevia tavaroita käsitellään määräsatamassa tullaamattomina tavaroina. Näissä tilanteissa unionin passitusmenettelyn käyttö ei ole pakollista. Väliaikainen varastointi päätetään joko

 • poistumisen yleisilmoituksella, joka erotetaan lisäkoodilla pakollisesta poistumisen yleisilmoituksesta tai
 • passitusilmoituksella tai

 • manuaalisella Tullin lastausluvalla, jossa ilmoitetaan väliaikaista varastointia edeltävän ilmoituksen MRN-viitenumero ja tavaraeränumero

Väliaikaisen varaston luvanhaltija liittää tullin hyväksymän ilmoituksen varaston kirjanpitoon.

Esimerkki: Tavarat lastataan Kotkan satamassa sijaitsevasta satamaoperaattorin väliaikaisesta varastosta laivaan, joka kuljettaa ne Hampurin satamaan. Ennen tavaran lastausta alukseen tavaranhaltija hakee tullilta lastausluvan. Operaattori lastaa tavarat alukseen ja liittää lastausluvan kirjanpitoonsa.

 


Jos tavarat ovat väliaikaisessa varastossa yli 14 vuorokautta ja ne viedään suoraan kolmanteen maahan, kuljetusliikkeen tai tämän edustajan on annettava tavaroista poistumisen yleisilmoitus. Ilmoitus annetaan ennen tavaroiden lastausta, ja se toimii lastauslupana väliaikaisesta varastosta. Varastonpitäjä merkitsee varastokirjanpitoonsa poistumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero ja tavaraeränumeron.

Enintään 14 vuorokauden väliaikaisen varastoinnin jälkeen vietävistä tavaroista riittää, että jälleenvienti tai tavaroiden poistuminen kirjataan varaston kirjanpitoon. Erillistä lastauslupaa ei tarvitse hakea.


Jos väliaikainen varastointi päätetään tavaroiden lähettämiseen postitse, niistä ei vaadita erillistä sähköistä passitusilmoitusta. Postin kuljetusta varten EU:n ulkopuolelle lähetettävistä postipaketeista on laadittava tavaran tulliselvitystä varten tullilipuke, Postin lomake CN 22/CN 23. Kun Posti ottaa tavarat kuljetettavakseen paikallisesta postista ulkomaanpostin lajittelukeskukseen, tavaroiden liikkuminen unionin tullialueella rinnastetaan ulkoiseen passitusmenettelyyn.

Postipaketti on varastonpitäjän vastuulla, kunnes se on todistetusti luovutettu postin kuljetettavaksi. Väliaikainen varastointi päättyy, kun paketti on todistetusti luovutettu Postin kuljetettavaksi. Väliaikaisen varaston pitäjän on liitettävä tavarakirjanpitoonsa Postin antamat tositteet tavaran vastaanottamisesta ja kopio tullilipukkeesta. Nämä asiakirjat on linkitettävä tavaraa koskeviin varastoonpanotietoihin.


Tavarat voidaan hävittää tullin valvonnassa, jos ne ovat esimerkiksi pilaantuneet varastoinnin aikana. Tulli päättää tapauskohtaisesti, riittääkö hävittäminen tullivalvonnassa vai pitääkö tavarat asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn. Väliaikaisen varaston kirjanpitoon liitetään joko tullin vahvistama hävitystodistus tai tuonnin luovutuspäätös sisäisen jalostuksen jälkeen.


Kysyttävää?

Tullimenettelykohtainen yritysneuvonta
ma–pe 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabihraflgvel

Eri tullimenettelyjen soveltaminen, niihin liittyvät erityiskysymykset sekä Tullin myöntämien lupien neuvonta