Tavarat, joita ei ole tulliselvitetty määräajassa

Väliaikaisesti varastoidut tullaamattomat tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä 90 päivän sisällä niiden esittämisestä tullille. Määräaikaa ei voi pidentää. 

Jos tavarat jäävät varastoon yli määräajan, väliaikaisen varaston pitäjän on pidettävä yliaikaisista tavaroista luetteloa ja toimitettava se Tullille. 

Määräaika alkaa esittämisestä

Väliaikaisen varastoinnin määräaika alkaa, kun tavaroista on annettu yleisilmoitus ja ne on esitetty tullille.

 • Jos tavara saapuu meri-, lento- tai rautateitse ja siitä on saapuessa annettu saapumisen yleisilmoitus tai väliaikaisen varastoinnin ilmoitus: määräaika alkaa, kun tavara on  esitetty maarajalla Tullille tai siitä on annettu sähköinen ilmoitus.
 • Jos tavara saapuu passituksella: määräaika alkaa, kun Tulli on antanut tavaroille purkausluvan.

Esimerkki 1: Tavara saapuu laivalla Norjasta Oulun satamaan 15.2. Varustamon edustaja on antanut saapumisen yleisilmoituksen Tullin järjestelmään 14.2. Kun alus saapuu Oulun satamaan 15.2., sen edustaja antaa tavaran esittämisilmoituksen. Tullin hyväksymä ilmoitus on samalla aluksen purkauslupa. Operaattori purkaa tavaran siihen väliaikaiseen varastoon, jonka varastotunniste on ilmoitettu esittämisilmoituksella. Tavara voi odottaa tullimenettelyyn asettamista tai jälleenvientiä väliaikaisessa varastossa 90 päivää eli 15.5. saakka.

Esimerkki 2: Tavara tulee T1-passituksella Hollannista. Auto saapuu valtuutetun vastaanottajan varastolle 15.2. Varastonpitäjä lähettää Tullin passitusjärjestelmään saapumissanoman, johon tulli vastaa samana päivänä lähettämällä purkauslupasanoman. Varastonpitäjä purkaa tavaran väliaikaiseen varastoonsa ja tekee merkinnät varastokirjanpitoon. Valtuutetulla vastaanottajalla on kolme päivää aikaa lähettää tullille purkaustulossanoma. Tulliselvitysaika, 90 päivää, alkaa kuitenkin jo 15.2., ja tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä 15.5. mennessä.

Tulli voi määrätä tullinkorotusta tai virhemaksua sille, joka tulliselvittää tavarat myöhässä.

Huomioi nämä

Väliaikaisesti varastoidut tavarat on tulliselvitettävä jollakin seuraavista tavoista:

 • asettaminen johonkin tullimenettelyyn
 • jälleenvienti unionin ulkopuolelle
 • hävittäminen tullivalvonnassa
 • luovuttaminen valtiolle.

Väliaikaisen varaston pitäjän on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava tavaroiden vastaanottajalle riittävän ajoissa tavaroiden saapumisesta, jotta tämä voi tulliselvittää tavarat määräajassa.


Väliaikaisen varaston pitäjän on pidettävä luetteloa kaikista niistä yleisilmoituksella ilmoitetuista tavaroista, joita ei ole asetettu tullimenettelyyn tai jälleenviety määräaikaan mennessä. Luetteloa ei tarvitse kuitenkaan tehdä niistä tavaroista, joista on annettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (TSD) Tullille tai saapumisen yleisilmoitus EU:n komission järjestelmään.

Luettelo on toimitettava varaston operatiivista toimintaa valvovalle tullille kalenterikuukausittain, seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Tulli voi kantaa virhemaksua, jos varastonpitäjä ei ylläpidä luetteloa tai toimita sitä Tullille.

Luettelossa on oltava seuraavat tiedot:

 • väliaikaisen varaston luvanhaltijan nimi ja y-tunnus sekä varastotunniste
 • varastonpitäjän yhteystiedot
 • päiväys
 • tavaroiden lähettäjä ja vastaanottaja, jos tiedossa
 • tavarankuvaus
 • yleisilmoituksen MRN- ja tavareränumero
 • erillinen varastoonpanonumero, jos käytössä
 • väliaikaisen varastoinnin päättävän tulliasiakirjan viitetieto ja päiväys, jos tulliselvityksen määräaika on ylittynyt ilmoitusjakson aikana ja tavarat on tulliselvitetty.

Jos tavaroita ei ole tulliselvitetty määräajassa, tulli on velvollinen ryhtymään tilanteen korjaaviin toimenpiteisiin, tavaroiden myynti mukaan luettuna. Väliaikaisen varaston pitäjä varastoi tavarat omissa tiloissaan ja toimittaa tullihuutokaupassa myytäväksi tarkoitetut tavarat tullille vasta, kun ajankohdasta on erikseen sovittu.

Jos tavaroita ei voi myydä tullihuutokaupalla esimerkiksi tuontirajoitusten, tavaran kunnon, puuttuvien asiakirjojen tai muun syyn takia, ne on hävitettävä tullivalvonnassa. Tavaroiden hävittämis- ja siirtokustannuksista vastaa tavaran haltija eli taho, joka on ilmoittanut tavarat hävitettäviksi. Viime kädessä tavaroiden hävittämiseen ja siirtoon liittyvistä kustannuksista vastaa väliaikaisen varaston pitäjä. Väliaikaisen varaston pitäjä on tavaroiden haltijana vastuussa tavaroista kuljetuksen ajan.


Tulli voi lähettää väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen tekijälle ja varastonpitäjälle ilmoituksen, kun tulliselvitysajan päättyminen lähenee.

Tulliselvitysaika on 90 vuorokautta tavaroiden esittämisestä Tullille. Ilmoitus lähetetään viikkoa ennen kuin tulliselvitysaika päättyy. 

Saat ilmoituksen Tullin ilmoitus -sanomalla tai -viestinä Tulliselvityspalvelussa. 

Toimi näin:

 • Jos tavaraerää ei ole tulliselvitetty, tavarat on tulliselvitettävä välittömästi.
 • Jos tavaraerä on jo tulliselvitetty, lähetä Tullille vapaamuotoinen yhteydenotto -sanoma tai yhteydenottopyyntö Tulliselvityspalvelussa. Kerro yhteydenotossa seuraavan tullimenettelyn tiedot, esimerkiksi tuonnin tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 • Jos esitetyt tavarat eivät ole saapuneet varastoon lainkaan, katso ohjeet Väliaikaisen varaston purkaustulos -sivulta.

Lisää aiheesta