Tämä sivu on päivitettävänä

Päivitämme sivun mahdollisimman pian.

Tavarat, joita ei ole tulliselvitetty määräajassa

Väliaikaisesti varastoidut tullaamattomat tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä 90 päivän sisällä niiden esittämisestä tullille. Määräaikaa ei voi pidentää. Väliaikaisen varaston pitäjän on ylläpidettävä luetteloa määräajan ylittäneistä tavaroista.

Milloin määräaika alkaa?

Väliaikaisen varastoinnin määräaika alkaa, kun tavaroista on annettu yleisilmoitus ja ne on esitetty tullille.

 • Jos tavara saapuu meri-, lento- tai rautateitse ja siitä on sen saapuessa annettu saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus: määräaika alkaa, kun tavaran esittämisilmoitus on annettu tai tavara on maarajalla esitetty tullille.
 • Jos tavara saapuu passituksella: määräaika alkaa, kun tulli on antanut tavaroille purkausluvan.

Esimerkki 1: Tavara saapuu laivalla Norjasta Oulun satamaan 15.2. Varustamon edustaja on antanut saapumisen yleisilmoituksen Tullin järjestelmään 14.2. Kun alus saapuu Oulun satamaan 15.2., sen edustaja antaa tavaran esittämisilmoituksen. Tullin hyväksymä ilmoitus on samalla aluksen purkauslupa. Operaattori purkaa tavaran siihen väliaikaiseen varastoon, jonka varastotunniste on ilmoitettu esittämisilmoituksella. Tavara voi odottaa tullimenettelyyn asettamista tai jälleenvientiä väliaikaisessa varastossa 90 päivää eli 15.5. saakka.

Esimerkki 2: Tavara tulee T1-passituksella Hollannista. Auto saapuu valtuutetun vastaanottajan varastolle 15.2. Varastonpitäjä lähettää Tullin passitusjärjestelmään saapumissanoman, johon tulli vastaa samana päivänä lähettämällä purkauslupasanoman. Varastonpitäjä purkaa tavaran väliaikaiseen varastoonsa ja tekee merkinnät varastokirjanpitoon. Valtuutetulla vastaanottajalla on kolme päivää aikaa lähettää tullille purkaustulossanoma. Tulliselvitysaika, 90 päivää, alkaa kuitenkin jo 15.2., ja tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä 15.5. mennessä.

Tulli voi määrätä tullinkorotusta tai virhemaksua sille, joka tulliselvittää tavarat myöhässä.

Huomioi nämä

Väliaikaisesti varastoidut tavarat on tulliselvitettävä jollakin seuraavista tavoista:

 • asettaminen johonkin tullimenettelyyn
 • jälleenvienti unionin ulkopuolelle
 • hävittäminen tullivalvonnassa
 • luovuttaminen valtiolle.

Väliaikaisen varaston pitäjän on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava tavaroiden vastaanottajalle riittävän ajoissa tavaroiden saapumisesta, jotta tämä voi tulliselvittää tavarat määräajassa.


Väliaikaisen varaston pitäjän on pidettävä luetteloa kaikista niistä yleisilmoituksella ilmoitetuista tavaroista, joita ei ole asetettu tullimenettelyyn tai jälleenviety määräaikaan mennessä. Luettelo on toimitettava varaston operatiivista toimintaa valvovalle tullille kalenterikuukausittain, seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Tulli voi kantaa virhemaksua, jos varastonpitäjä ei ylläpidä luetteloa tai toimita sitä Tullille.

Luettelossa on oltava seuraavat tiedot:

 • väliaikaisen varaston luvanhaltijan nimi ja y-tunnus sekä varastotunniste
 • varastonpitäjän yhteystiedot
 • päiväys
 • tavaroiden lähettäjä ja vastaanottaja, jos tiedossa
 • tavarankuvaus
 • yleisilmoituksen MRN- ja tavareränumero
 • erillinen varastoonpanonumero, jos käytössä
 • väliaikaisen varastoinnin päättävän tulliasiakirjan viitetieto ja päiväys, jos tulliselvityksen määräaika on ylittynyt ilmoitusjakson aikana ja tavarat on tulliselvitetty.

Jos tavaroita ei ole tulliselvitetty määräajassa, tulli on velvollinen ryhtymään tilanteen korjaaviin toimenpiteisiin, tavaroiden myynti mukaan luettuna. Väliaikaisen varaston pitäjä varastoi tavarat omissa tiloissaan ja toimittaa tullihuutokaupassa myytäväksi tarkoitetut tavarat tullille vasta, kun ajankohdasta on erikseen sovittu.

Jos tavaroita ei voi myydä tullihuutokaupalla esimerkiksi tuontirajoitusten, tavaran kunnon, puuttuvien asiakirjojen tai muun syyn takia, ne on hävitettävä tullivalvonnassa. Tavaroiden hävittämis- ja siirtokustannuksista vastaa tavaran haltija eli taho, joka on ilmoittanut tavarat hävitettäviksi. Viime kädessä tavaroiden hävittämiseen ja siirtoon liittyvistä kustannuksista vastaa väliaikaisen varaston pitäjä. Väliaikaisen varaston pitäjä on tavaroiden haltijana vastuussa tavaroista kuljetuksen ajan.


Lisää aiheesta