Tämä sivu on päivitettävänä

Päivitämme sivun mahdollisimman pian.

Väliaikaisen varaston purkaustuloksen antaminen

Varastoon puretusta tullaamattomasta tavarasta on annettava tullille purkaustulosilmoitus. Purkaustulos tarkoittaa sitä, että varastonpitäjä tarkistaa purkamisen yhteydessä, vastaavatko purettavien tavaroiden määrä ja laatu sitä, mitä tullille on etukäteen ilmoitettu joko passitusilmoituksella tai saapumisen ilmoituksilla. Kun näiden ilmoitusten perusteella tullille esitetyt tavarat on purettu ja merkitty väliaikaisen varaston kirjanpitoon, varastonpitäjä lähettää tavaroista tullille purkaustulosilmoituksen.

Jos varastoon otetaan täysiä purkamattomia kuljetusyksiköitä, esimerkiksi kontteja, purkaustulos voidaan ilmoittaa täytenä, eli sen mukaisena, mitä edeltävällä ilmoituksella on ilmoitettu. Jos tavarat puretaan kuljetusyksiköstä, purkaustulos ilmoitetaan todellisen puretun määrän mukaisesti. Jos purkaustulos on ilmoitettu täytenä, väliaikaisen varaston pitäjä vastaa ilmoittamistaan tiedoista, vaikka tavaroiden määrässä tai laadussa havaittaisiin myöhemmin eroja edeltävään ilmoitukseen.

Jos tavaroista on niiden saapuessa maahan annettu saapumisen ilmoitukset Tullin turvatietoilmoituspalveluun (AREX), purkaustulos annetaan tähän palveluun joko netin kautta tai sanomana (IE 044). Jos tavarat taas ovat saapuneet passituksella, purkaustulos annetaan Tullin passitusjärjestelmään. Lue lisää: Passituksen päättäminen.

Purkaustuloksen antaminen saapumisen ilmoituksiin

Jos tavaraa purettaessa huomataan, että varastolle on saapunut ja purettu enemmän tavaroita kuin saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella on ilmoitettu, ylimääräiset tavarat ilmoitetaan ylipurettuna, ja niistä annetaan tarvittavat saapumisen ilmoitukset. Jos tavaraa puuttuu, eli varastolle on saapunut ja purettu vähemmän tavaroita kuin saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella on ilmoitettu, tai ilmoitettuja tavaroita ei saapunut lainkaan, nämä ilmoitetaan puuttuvina. Tällaiset poikkeamat tavaran määrässä tai esimerkiksi tavarankuvauksessa, samoin kuin havainnot sinetin kunnosta, ilmoitetaan jokaisesta tavaraerästä erikseen purkaustulosilmoituksella.

Pyydä tullilta saapumisen ilmoituksen purkaustulosolettama, jos et tiedä mitä lähetys sisältää

Jos kuljetuksesta vastaava tai tämän edustaja on antanut tavaroista saapumisen ilmoitukset Tullin turvatietoilmoituspalveluun (AREX), varastonpitäjä voi lähettää vastaanottoilmoituksen tullille, kun tavarat ovat saapuneet ja valmiit purettavaksi. Vastaanottoilmoituksella ilmoitetaan tavaroiden saapumisen  ilmoituksen saama MRN ja tavaraeränumero. Ilmoitus lähetetään Tullin turvatietoilmoituspalveluun netin kautta tai sanomana (IE007). Tulli vastaa tähän lähettämällä purkaustulosolettaman, joka sisältää  tullille aiemmin ilmoitetut tiedot saapuvasta tavarasta. Saapuvaa tavaraa verrataan purkaustulosolettamaan, ja purkaustulos annetaan tämän perusteella. Purkaustulosolettamaa voi käyttää erityisesti silloin, kun varastonpitäjä ei ole saanut yleisilmoituksella ilmoitetuista, saapuvista tavaroista mitään etukäteistietoa esimerkiksi varustamolta.

Jos kaikki ei purkausvaiheessa täsmää, ilmoita poikkeamat purkaustuloksessa

Ilmoita purkaustulosilmoituksella jokaisesta tavaraerästä erikseen havainnot sinetin kunnosta, poikkeamat purettavien tavaroiden määrässä, tavarankuvauksessa tai muissa tiedoissa. Lähetys voi sisältää ylimääräisiä tavaroita, eli varastolle on todellisuudessa saapunut ja purettu enemmän tavaroita kuin saapumisen ilmoituksilla on ilmoitettu. Väliaikaisen varaston pitäjä ei saa ylipurkaustilanteessa luovuttaa tavaroita väliaikaisesta varastosta ennen kuin kaikki tarvittavat ilmoitukset on annettu. Jos saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella ilmoitetut tavarat eivät ole saapuneet varastoon, ne on ilmoitettava puuttuvana.

Ylimääräisistä eli ylipuretuista tavaroista ei ole annettu tullille saapumisen ilmoituksia

Jos saapumisen ilmoituksia ei ole annettu, ne on annettava jälkikäteen. Saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen antaminen ja tavaran esittäminen on kuljetusyhtiön vastuulla. Esittämisilmoituksen tekijä vastaa siitä, että ilmoittamattomasta tavarasta annetaan tullille saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus ja esittämisilmoitus. Jos saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen on antanut joku muu kuin esittämisilmoituksen tekijä, esittämisilmoituksen tekijän on pyydettävä saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen tekijää antamaan heti uusi saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus ilmoittamattomasta tavarasta. Koska saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus ja esittämisilmoitus muodostavat yhdessä väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen, molemmat ilmoitukset on annettava.

Huomioi nämä

Esimerkkejä poikkeamien ilmoittamisesta

Ilmoita jokaisesta tavaraerästä erikseen kohdassa ”Tavarankuvaus/poikkeamat” tavarankuvauksen lisäksi sanallisesti poikkeavat tiedot, esimerkiksi puuttuva (P) tai ylipurettu (YP). Ilmoita lisäksi mahdollisesti muuttunut bruttopaino ja todellisuudessa puretut määrät kohdassa ”Pakkaukset” Tavaraerän tiedoissa ilmoitetaan vain ne tietokentät, joiden tiedoissa on muutoksia alkuperäisen saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen tietoihin.

Jos varastolle saapuu muuta tavaraa kuin saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella on ilmoitettu, anna purkaustulosilmoituksen tavaraerän tiedoissa uusi tavarankuvaus. Jos kyseessä on selvästi eri tavara, on kuljetuksesta vastaavan tai tämän edustajan annettava saapumiseen liittyvät ilmoitukset uudestaan oikeilla tavaratiedoilla.

Jos varastolle on saapunut tavaraa enemmän tai vähemmän kuin saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella on ilmoitettu saapuvaksi, ilmoita purkaustulosilmoituksen tavaraerän tiedoissa, että tavara on ali- tai ylipurettu. Ilmoita pakkausten määränä ja/tai painona uusi korjattu määrä ja/tai paino.

Jos ilmoitettua tavaraa ei saavu lainkaan, ilmoita purkaustulosilmoituksen tavaraerän tiedoissa, että tavara puuttuu ja ilmoita pakkausten määränä ja/tai painona 0.

Varastoon tulee enemmän tavaraa kuin MRN:n tietyllä tavaraerällä on ilmoitettu

 1. Varastonpitäjä antaa tullille purkaustulosilmoituksen netin kautta tai sanomana (IE044). Jokaisesta MRN-numeron alle kuuluvasta tavaraerästä ilmoitetaan erikseen, onko niissä havaittu poikkeamia. Ne MRN:iin kuuluvat tavaraerät, joissa ei ole poikkeamia, kuitataan kunnossa oleviksi.
 2. Tulli tekee lisäselvityspyynnön kuljetuksesta vastaavalle.
 3. Kuljetuksesta vastaava tai tämän edustaja antaa ilmoittamattomasta tavarasta heti saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen.
 4. Kun uudet ilmoitukset on annettu, esittämisilmoituksen tekijä ilmoittaa tullille sähköpostitse Tullin järjestelmästä saadut MRN- ja tavaraeränumerot vastauksena Tullin lisäselvityspyyntöön.
 5. Esittämisilmoituksen tekijä toimittaa uudella saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella ilmoitettujen tavaroiden MRN- ja tavaraeränumerot tiedoksi varastonpitäjälle.
 6. Varastonpitäjä antaa ylipuretuista tavaroista purkaustulosilmoituksen tullille ja viittaa ilmoituksessa uuteen esittämisilmoitukseen. Uusi purkaustulosilmoitus annetaan ainoastaan ylipuretuista tavaroista.
 7. Tulli tekee omiin järjestelmiinsä tarvittavat tarkistukset ja kirjaukset, jonka jälkeen ylipuretun tavaran purkaustulosilmoitus on käsitelty.

Varastoon tulee ylimääräistä tavaraa, eikä sitä voi yhdistää mihinkään tavaraerään

Väliaikaiseen varastoon voi saapua sellaista ylimääräistä tavaraa, josta ei ole annettu mitään lainsäädännön edellyttämiä saapumisen ilmoituksia.

 1. Varastonpitäjä ilmoittaa Tullin sähköiselle palvelukeskukselle ylimääräisenä saapuneesta tavarasta sähköpostilla, joka sisältää riittävät tiedot tavarasta sekä kuljetusyhtiöstä, joka on vastannut tavaran kuljetuksesta saapumispaikalle.
 2. Tulli tekee lisäselvityspyynnön kuljetuksesta vastaavalle.
 3. Kuljetuksesta vastaava tai hänen valtuuttamansa antaa ylipuretusta tavarasta saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen.
 4. Ilmoitusten antaja lähettää varastonpitäjälle ja Tullin sähköiselle palvelukeskukselle ylipuretuista tavaroista annetun saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen MRN-numeron ja tavaraeränumeron tai -numerot.
 5. Varastonpitäjä antaa ylimääräisenä saapuneesta tavarasta sähköisen purkaustulosilmoituksen.
 6. Tulli käsittelee varastonpitäjän antamat ilmoitukset.

Varastoon purettavaksi ilmoitetuista tavaroista puuttuu osa

 1. Varastonpitäjä antaa tullille purkaustulosilmoituksen (IE044), jossa tavaraerän kohdalla ilmoitetaan, minkälaisesta poikkeamasta on kyse: joko tavarat puuttuvat kokonaan tai niistä puuttuu osa. Jos osa puuttuu, poikkeamissa ilmoitetaan puuttuvan tavaran määrä.
 2. Tulli pyytää selvitystä poikkeamasta esittämisilmoituksen tekijältä. Esittämisilmoituksen tekijän velvollisuutena on selvittää tullille, mitä on tapahtunut, onko esimerkiksi tavaran lastauksen yhteydessä tapahtunut virhe.
 3. Esittämisilmoituksen tekijä antaa selvityksensä tullille sähköpostilla.
 4. Tulli tekee järjestelmissään tarvittavat muutokset tavaraerän tietoihin, jonka jälkeen ilmoitus puuttuvasta tavarasta on käsitelty.