Tullivarastoinnin päättäminen

Tullivarastointimenettely päättyy, kun tavarat asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn, ne on jälleenviety unionin tullialueen ulkopuolelle, hävitetty jätteitä jättämättä tai ne on luovutettu valtiolle. Tavarat saa luovuttaa varastosta vain Tullin hyväksymää ilmoitusta vastaan. Varastosta otto -tapahtuma on yksilöitävä niin, että katkeamatonta jäljitysketjua pystytään seuraamaan.

Seuraava tullimenettely voi olla esimerkiksi tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen, passittaminen tai asettaminen sisäiseen jalostukseen. Kun tullivarastointi päätetään tavaroiden toimittamiseen unionin ulkopuolelle, tavaroista on annettava jälleenvienti-ilmoitus. Jälleenvienti-ilmoitusta voi seurata passitus.Tullivarastoinnin päättämisen jälkeen varastoluvan haltijan on annettava tullille päättämistiedonanto.

Ilmoita varastosta ottoa edeltävät asiakirjat tulli-ilmoituksella

Varastoinnin päättävällä tulli-ilmoituksella ilmoitetaan edeltävinä asiakirjoina 

 • sähköisesti annetun tullivarastoinnin ilmoituksen MRN-viite ja tavaraeränumero
 • SAD-lomakkeella annetun ilmoituksen varastoonpanonumero tavaraeräkohtaisesti. Irto- eli bulk-tavaran jälleenvienti-ilmoituksen edeltävänä asiakirjana voidaan käyttää muuta viitenumeroa, joka yksilöi varastosta ottoa edeltävän toiminnon.

Tulli voi vaatia varastonpitäjää esittämään lastausraportin tai vastaavan asiakirjan, kun tavarat otetaan varastosta, tai tarkastusten yhteydessä.

Anna Tullille päättämistiedonanto, kun kaikki tavarat ovat poistuneet varastosta

Kun tullivarastointimenettely on päätetty, varastoluvan haltija antaa tullille päättämistiedonannon Tullin asiointipalvelussa tai sanomalla. Se on listaus kaikista niistä sähköisesti annetuista tullivarastoinnin ilmoituksista, joiden sisältämät tavarat on asetettu seuraavaan tullimenettelyyn tai jälleenviety.

Päättämistiedonannossa yksilöidään päätettyjen tullivarastoinnin tulli-ilmoitusten MRN-viitteet. Jos päättämistiedonannolla ilmoitetaan sellainen tullivarastoinnin ilmoituksen MRN, jolla ilmoitetuista tavaroista ei ole annettu tullivarastoinnin päättävää ilmoitusta tai jos ilmoitus on väärässä tilassa, Tulli hylkää päättämistiedonannon. Esimerkiksi vienti-ilmoituksen on oltava poistumisvahvistettu-tilassa ja tuonnin, passituksen tai tullivarastoinnin ilmoituksen luovutettu-tilassa.

Irtotavaran päättämistiedonantoa ei aina voida kohdistaa yksittäiseen tullivarastoinnin ilmoitukseen tai esittämistiedonantoon. Kun kohdistaminen ei ole mahdollista, päättämistiedonanto annetaan laskennallisesti first-in-first-out –periaatteella vanhimmasta ilmoituksesta alkaen.

Huomioi nämä

Henkilöasiakkaan tuontitullaus -palvelu tuottaa automaattisesti pakkauslajikoodin henkilöasiakkaan tekemälle tullaukselle. Pakkauslajikoodi on taustatieto, jota tullauksen tekijä ei pysty muuttamaan. Tulli ei oikaise pakkauslajia tullaukselle eikä tee korjausmerkintöjä luovutuspäätöksiin. Kun henkilöasiakkaan tuonnin luovutuspäätös on varaston kirjanpidossa tositteena, riittää, että pakkauslaji on oikein kirjanpidossa. Kirjanpidossa pitää olla riittävä tavarankuvaus, oikea pakkauslajikoodi ja tavaran paljous.


Tavarat voidaan siirtää tullivarastoluvassa määriteltyyn menettelyn päättävään tulliin silloin, kun tullivarastointimenettely päätetään toiseen tullimenettelyyn.

Jos tullivarastointi päätetään passitusmenettelyyn ja käytetään passituksen vakiomuotoista ilmoitusta, passitusmenettely pitää aloittaa tullitoimipaikassa. Tavarat siirretään tullitoimipaikkaan tullivarastointimenettelyssä tullivarastoluvan haltijan vastuulla. Tulli sinetöi kuorman ennen luovutusta passitusmenettelyyn, jos passituksesta vastaavalla ei ole sinetöintilupaa.


Tullivaraston luvanhaltija on vastuussa päättämistiedonannon antamisesta. Anna päättämistiedonanto Tullin sähköiselle palvelukeskukselle sähköpostitse, kun menettelyn päättämisestä ei anneta sähköistä ilmoitusta. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa yksinkertaistetut alustoimitukset, tavaroiden hävittäminen tai valtiolle luovuttaminen ja väliaikainen maahantuonti suullisen ilmoituksen tueksi.

Ilmoitus on tehtävä sähköpostitse myös niistä tullivarastoinnin ilmoituksista, joissa tullivarastointi on päätetty antamalla ilmoitus varamenettelyssä, eikä varamenettelyn ilmoitusta ole annettu sähköisesti käyttökatkon päätyttyä. Lähetä osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi seuraavat tiedot tulli-ilmoituksen päättmistä varten:

Lähetä Tullin sähköiselle palvelukeskukselle tulli-ilmoituksen päättämistä varten seuraavat tiedot:
 • tullivarastoluvan haltijan nimi, EORI-numero, toimipisteen tunniste ja osoitetiedot
 • mahdollisen edustajan tiedot
 • mahdollinen oma viite
 • varastotunniste: jos tavaroita on siirretty luvanhaltijan omien varastojen välillä, ilmoita sen varaston tunniste, joka on ilmoitettu alkuperäisellä tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella
 • niiden tullivarastoinnin tulli-ilmoitusten MRN-viitteet, jotka halutaan päätettävän.
Ilmoita Sähköiselle palvelukeskukselle lisäksi tieto siitä, miten tullivarastointi on päätetty:
 • alustoimitus, kun alustoimittajalla on alustoimituksen yksinkertaistuslupa
  • tiedot siitä, mihin ja milloin tavarat on toimitettu, esim. aluksen nimi ja päivämäärä tai lennon numero ja päivämäärä (saattaa muuttua)
 • hävittäminen tullivalvonnassa
  • hävitystodistuksen numero ja päiväys
 • valtiolle luovuttaminen
  • sen asiakirjan numero ja päiväys, jolla tavarat on luovutettu valtiolle
 • väliaikainen maahantuonti suullisella ilmoituksella

  • toimipaikka ja päivämäärä, missä tavara on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
  • menettelyyn asettajan tiedot
  • menettelyyn asetetun tavaran tunnistetiedot, esim. veneen nimi ja sen tunnistetiedot
 • pelkästään varamenettelyssä annettu ilmoitus
  • passitus: manuaalisesti annettu numero ja päivämäärä
  • muut menettelyt: toimipaikka ja päivämäärä, missä tavarat on asetettu menettelyyn sekä asiakkaan viite.

 


Kun tullivarastointi päätetään vapaaseen liikkeeseen luovutukseen tai tuonnin erityismenettelyyn, esimerkiksi sisäiseen jalostukseen, kirjanpitoon on merkittävä luovutuspäätöksen viitenumero ja päiväys. Liitä tositteeksi kirjanpitoon luovutuspäätöksen kopio, luovutussanoma tai muu luovutusasiakirja. Muu luovutusasiakirja voi olla esimerkiksi varamenettelyssä annettu ilmoitus.


Kun tullivarastointi päätetään T1-passitukseen, kirjanpitoon on merkittävä passituksen MRN-viitenumero ja päiväys. Mahdollinen passituksen saateasiakirjan kopio liitetään tositteeksi kirjanpitoon.


Tavarat voidaan hävittää tullin valvonnassa, jos ne ovat esimerkiksi pilaantuneet varastoinnin aikana. Tulli päättää tapauskohtaisesti, riittääkö hävittäminen tullivalvonnassa vai pitääkö tavarat asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn. Tullivaraston kirjanpitoon liitetään joko tullin vahvistama hävitystodistus tai tuonnin luovutuspäätös sisäisen jalostuksen jälkeen.


Jälleenvienti-ilmoituksen voi antaa henkilö, jolla on riittävät tiedot ilmoituksen antamiseksi ja joka pystyy esittämään tavarat Tullille. Käytännössä ilmoituksen voi antaa esimerkiksi tullivarastoluvanhaltija, kuljetusliike tai näiden edustaja. Luvanhaltija on kuitenkin viime kädessä vastuussa siitä, että tullivarastointimenettely päätetään oikein. Kirjanpitoon liittyvät velvollisuudet on määritelty tullivarastolupakohtaisesti luvan- ja/tai menettelynhaltijalle.

Jos ilmoittaja antaa jälleenvienti-ilmoituksia toistuvasti, tämän on lisäksi rekisteröidyttävä viennin rekisteröidyksi asiakkaaksi.

Tavarat voidaan siirtää tullivarastointimenettelyssä poistumispaikkaan tai muuhun luvassa mainittuun tullitoimipaikkaan, joka on toimivaltainen luovuttamaan tavarat seuraavaan tullimenettelyyn. Siirrot tullivarastointimenettelyssä ovat mahdollisia ilman erillistä lupaa. Tieto siirrosta on merkittävä kirjanpitoon.

Jälleenvienti-ilmoituksen menettelyyn luovutuspäätös toimii samalla varastosta lastauslupana. Varastonpitäjän vastuu päättyy vasta, kun tavarat ovat poistuneet unionista tai asetettu toiseen tullimenettelyyn. Poistumista tai toiseen tullimenettelyyn asettamista koskevat tositteet on liitettävä varaston kirjanpitoon. Merkintä tavaroiden poistamisesta on tehtävä kirjanpitoon jo siinä vaiheessa, kun tavarat otetaan fyysisesti tullivaraston tiloista.

Esimerkki: Tavara lastataan satamassa sijaitsevasta tullivarastosta alukseen, joka poistuu suoraan unionin tullialueelta. Jos kyseessä on kontti, jälleenvienti-ilmoitus on annettava viimeistään kaksi tuntia ennen lähtöä (bulkista 4 h ennen lähtöä). Tavaran poistumispaikka on Suomessa. Tavaroista on annettava saapuminen poistumispaikalle -ilmoitus, ellei siitä ole saatu vapautusta. Poistumisvahvistettu jälleenvienti päättää tullivarastointimenettelyn. Tullivaraston kirjanpitoon merkitään sekä päivä, jolloin tavarat on otettu varastosta että päivä, jolloin aluksen poistuminen on vahvistettu. Kirjanpitoon liitetään menettelyyn luovutuspäätös ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös tai vähintään poistumisvahvistettu luovutuspäätös.  


Tavarat voidaan jälleenvienti-ilmoituksen antamisen jälkeen siirtää tullivarastointimenettelyssä poistumispaikkaan, joka voi sijaita Suomessa tai toisessa unionin jäsenmaassa. Tavarat pysyvät tullivarastointimenettelyssä, kunnes ne ovat poistuneet unionin tullialueelta.

Siirron on päätyttävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tavarat on otettu tullivarastosta. Tavaran lopullisesta poistumisesta unionista on tehtävä merkintä kirjanpitoon 100 päivän kuluessa poistumisesta. Menettelynhaltijan on pystyttävä osoittamaan sekä tavaran poistaminen tullivarastosta että sen poistuminen unionista. Jos tavarat on siirretty unionin rajalla tullivarastointimenettelyssä, kirjanpidossa on oltava kaksi erillistä merkintää: merkintä varastosta poistamisesta ja merkintä unionista poistumisesta. Poistumisen tositteet on liitettävä kirjanpitoon.

Esimerkki: Venäjälle vietävät tavarat on tarkoitus siirtää tullivarastointimenettelyssä Kouvolassa sijaitsevasta tullivarastosta poistumispaikkaan Vaalimaalle. Luvanhaltija antaa tavarasta jälleenvienti-ilmoituksen, jonka menettelyyn luovutuspäätös toimii lastauslupana varastosta otettaville tavaroille. Tavarat lastataan vientikulkuneuvoon. Luvanhaltija tekee kirjanpitoon tarvittavat merkinnät tavaroiden poistamisesta varastosta. Kuljettaja esittää Vaalimaalla saateasiakirjan (EAD), jonka perusteella Tulli päättää jälleenviennin. Ilmoittaja saa järjestelmäänsä poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. Luvanhaltija liittää päätöksen kirjanpitoon ja tekee sinne tavaroiden poistumista koskevat merkinnät.


Jälleenvienti-ilmoituksen antamisen jälkeen tavarat voidaan asettaa passitusmenettelyyn (T1 tai TIR-carnet). Tavarat siirretään passituksen avaamispaikkaan tullivarastointimenettelyssä. Tullivarastointimenettely päättyy, kun tavarat on asetettu passitusmenettelyyn ja vastuu tavaroista siirtyy passitusmenettelystä vastaavalle. Jälleenvienti-ilmoituksen MRN-numero merkitään varaston kirjanpitoon, kun tavarat otetaan varaston tiloista.

Esimerkki: Tavara lähtee Kouvolassa sijaitsevasta tullivarastosta Kotkan tulliin TIR-carnet’n avaamista varten. Tavarat on tarkoitus toimittaa Venäjälle. Jälleenvienti-ilmoituksen antamisen jälkeen tavarat lastataan vientikulkuneuvoon. Luvanhaltija liittää päätöksen menettelyyn luovuttamisesta kirjanpitoonsa ja tekee merkinnän tavaran poistamisesta varastosta. Passituksesta vastaava on tehnyt sähköisen passitusilmoituksen (TIR-NCTS), jolla edeltäväksi menettelyksi on ilmoitettu jälleenvienti (31) sekä jälleenvienti-ilmoituksen MRN-numero. Kotkan tulli päättää jälleenviennin ja vahvistaa TIR carnet’n. Tullin järjestelmät vahvistavat tavaran poistumisen kuitenkin vasta, kun TIR-carnet on esitetty rajalla. Tullivaraston menettelynhaltija liittää tavarakirjanpitoonsa Volet 1:n kopion ja tekee poistumista koskevat merkinnät kirjanpitoon. Poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä ei tässä tilanteessa tarvita, koska tullivarastointimenettely on päättynyt passituksen avaamiseen ja siitä tehtyyn kirjanpidon merkintään.


Tavarat voi siirtää tullivarastointimenettelyssä toiselle luvanhaltijalle, joka asettaa tavarat uudestaan tullivarastointimenettelyyn.

Esimerkki:

Varasto Oy on asettanut tavarat tullivarastointimenettelyyn. Tulli on antanut ilmoitukselle MRN-viitteen. Tavarat halutaan siirtää Varasto Oy:n varastosta Säilytys Oy:n vastuulla sen tullivarastoon. Säilytys Oy antaa tullille tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen, jossa ilmoittaa edeltäväksi ilmoitukseksi Varasto Oy:n aiemman ilmoituksen saaman MRN-viitteen.

Kun Säilytys Oy on saanut tullilta luovutuspäätöksen, Varasto Oy voi luovuttaa tavarat varastostaan, ja ne voidaan siirtää Säilytys Oy:n varastoon. Säilytys Oy vastaanottaa tavarat ja merkitsee ne kirjanpitoonsa. Varasto Oy antaa vielä tullille päättämistiedonannon. Siinä yritys ilmoittaa sen tullivarastoinnin ilmoituksen MRN-viitteen, jolla tavarat saapuivat Varasto Oy:n varastoon.


Kun tavara lastataan satamassa tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta tullivarastosta suoraan säännöllisen liikenteen alukseen, pitää tullaamaton tavara passittaa. Passitusmenettely päättää tullivarastointimenettelyn.

Jos tavarat poistuvat Suomesta muun kuin säännöllisen reittiliikenteen aluksella, kaikkia aluksella olevia tavaroita käsitellään määräsatamassa tullaamattomina tavaroina. Näissä tilanteissa unionin passitusmenettelyn käyttö ei ole pakollista. Tavaran poistumisvalvontaa varten Tulli vaatii annettavaksi myös näistä tavaroista tulli-ilmoituksen, jona käytetään sähköistä jälleenvienti-ilmoitusta. Ilmoituksella kansallisen menettelyn koodi on 7VO. Tullivarastointimenettely päättyy, kun tavaroiden poistuminen muun kuin säännöllisen reittiliikenteen aluksella voidaan vahvistaa poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen avulla.

Esimerkki: Tavarat lastataan Kotkan satamassa sijaitsevasta nestesatamatoimijan tullivarastosta tankkilaivaan, joka kuljettaa ne Hampurin satamaan. Toimijalla ei usein ole tässä vaiheessa tietoa tavaran lopullisesta määränpäästä. Menettelynhaltija antaa 7VO-koodilla varustetun jälleenvienti-ilmoituksen, jonka hyväksyminen on samalla lastauslupa. Tavarat lastataan alukseen. Menettelynhaltija liittää menettelyyn luovutuspäätöksen ja tekee merkinnän tavaran varastosta poistamisesta kirjanpitoonsa. Menettelynhaltija saa poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, kun Tulli on vahvistanut tavaran poistumisen. Menettelynhaltija liittää poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen kirjanpitoonsa ja tekee merkinnän tavaran poistumisesta unionista.


Kun postipaketteja viedään tullivarastosta Euroopan unionin ulkopuolelle, tavaroista on annettava Tullille jälleenvienti-ilmoitus. Postin kuljetusta varten EU:n ulkopuolelle lähetettävistä postipaketeista on laadittava tavaran tulliselvitystä varten tullilipuke, Postin lomake CN 22/CN 23. Kun Posti ottaa tavarat kuljetettavakseen paikallisesta postista ulkomaanpostin lajittelukeskukseen, tavaroiden liikkuminen unionin tullialueella rinnastetaan ulkoiseen passitusmenettelyyn.

Kun tulli on lähettänyt jälleenvienti-ilmoituksen tekijälle viennin menettelyynluovutuspäätöksen, tavarat voidaan ottaa tullivarastosta. Tullivarastointi päättyy, kun jälleenvietäväksi tarkoitettu paketti on todistetusti luovutettu Postin kuljetettavaksi.

Menettelynhaltijan on liitettävä tavarakirjanpitoonsa Postin antamat tositteet tavaran vastaanottamisesta ja kopio tullilipukkeesta. Nämä asiakirjat on linkitettävä tavaraa koskeviin varastoonpanotietoihin. Lisäksi menettelynhaltijan on skannattava tullille (spake.vienti(at)tulli.fi) viennin saateasiakirja ja tullilipuke. Tulli voi näillä tiedoilla päättää jälleenviennin. Jälleenvienti-ilmoituksen tekijä saa tullilta poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, jonka menettelynhaltija tarvitsee kirjanpitoonsa tositteeksi.


Jos tavarat postitetaan toiseen unionimaahan, niistä ei vaadita erillistä sähköistä passitusilmoitusta. Postin kuljetusta varten toiseen unionimaahan lähetettävistä postipaketeista on laadittava tavaran tulliselvitystä varten tullilipuke, Postin lomake CN 22/CN 23. Kun Posti ottaa tavarat kuljetettavakseen paikallisesta postista ulkomaanpostin lajittelukeskukseen, tavaroiden liikkuminen unionin tullialueella rinnastetaan ulkoiseen passitusmenettelyyn.

Postipaketti on varastonpitäjän vastuulla, kunnes se on todistetusti luovutettu postin kuljetettavaksi. Tullivarastoinnin päättämiseksi menettelynhaltijan on liitettävä tavarakirjanpitoonsa Postin antamat tositteet tavaran vastaanottamisesta ja kopio tullilipukkeesta. Nämä asiakirjat on linkitettävä tavaraa koskeviin varastoonpanotietoihin.