Miten tavaraa saa käsitellä varastoinnin aikana?

Tullivarastossa varastoitavaa tavaraa voidaan tietyin edellytyksin käsitellä, siirtää väliaikaisesti pois tullivarastosta tai korvata vastaavilla tavaroilla. Tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita voidaan käsitellä niiden säilymisen varmistamiseksi, ulkonäön tai markkinointikelpoisuuden parantamiseksi tai niiden valmistelemiseksi jakelua tai jälleenmyyntiä varten. Tällaisia toimia kutsutaan tavanomaisiksi käsittelyiksi. Tullin luvalla tavarat voi siirtää käsittelyä varten väliaikaisesti pois tullivarastosta.

Käsittely ei saa muuttaa tavaran alkuperäistä luonnetta tai vaikuttaa sen suorituskykyyn. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tavaran kahdeksannumeroisen alanimikkeen on pysyttävä samana. Tavanomaiselle käsittelylle ei tarvitse hakea erillistä lupaa, mutta käsittelystä pitää tehdä merkintä varaston kirjanpitoon. Jos tavaran tullinimike muuttuu käsittelyn seurauksena, uusi nimike on merkittävä kirjanpitoon.

Sallittujen tavanomaisten käsittelyjen luettelo on Delegoidun asetuksen (DA) liitteessä 71–03.

Tavanomaisia käsittelyitä ovat esimerkiksi

  • kuljetuksen tai varastoinnin aikana tulleiden vaurioiden yksinkertaiset korjaamistoimet
  • pakkausten vaihtaminen
  • hintalappujen tai muiden vastaavien tunnusten kiinnittäminen
  • koneiden tai laitteiden testaus teknisten standardien noudattamisen varmistamiseksi yksinkertaisilla toimilla
  • denaturointi, vaikka tavaran 8-numeroinen alanimike muuttuisi käsittelyn seurauksena.

Jos aiottu käsittely muuttaisi tavaran luonnetta siten, ettei käsiteltävä laite pystyisi enää toimimaan itsenäisesti, toimenpidettä ei voi tehdä tavanomaisena käsittelynä. Näissä tilanteissa käsittely pitää tehdä sisäisen jalostuksen menettelyssä.

Jos tavanomaista käsittelyä ei voi tehdä varaston tiloissa, tavara voidaan erillisellä luvalla siirtää väliaikaisesti pois tullivaraston tiloista. Tällaisia käsittelyitä voivat olla esimerkiksi auton kuljetuksessa saamien pienten vaurioiden korjaaminen, loiskäsittely tai kankaan leikkaaminen määrämittaan.

Vastaavat tavarat ovat unionitavaroita, joita varastoidaan tullivarastointimenettelyyn asetettujen tavaroiden sijasta. Vastaavien tavaroiden käyttö on luvanvaraista ja tiettyjen tuoteryhmien käyttöä on rajoitettu.

Huomioi nämä

Tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita voidaan siirtää väliaikaisesti pois tullivaraston tiloista. Siirtoon on saatava etukäteen lupa tullilta, ellei kyse ole ylivoimaisesta esteestä (tulipalo tai muu force majeure -tilanne). Lupa voidaan myöntää jo tullivarastoluvassa, tai sitä voi hakea kertaluonteisesti varaston operatiivista toimintaa valvovalta tullilta.

Siirron aikana tavaralle voidaan tehdä tavanomainen käsittely.

Esimerkki: Villen Varasto on ottanut tullivarastoonsa auton, joka on saanut pintanaarmuja merimatkalla. Korjauksia ei voi tehdä Villen Varastossa, mutta Kallen Korjaamo Ky tarjoaa tarvittavia palveluita. Ville lähettää sähköpostia varaston operatiivista toimintaa valvovalle tullille. Sähköpostissa hän ilmoittaa aiotut käsittelyt, käsittelypaikan sekä siirron alkamis- ja päättymisajankohdat. Saatuaan tullilta myöntävän vastauksen Ville siirtää auton Kallen Korjaamolle ja tekee siirrosta sekä käsittelystä merkinnän kirjanpitoon. Auto paikkamaalataan ja palautetaan varastoon. Ville merkitsee kirjanpitoon, että auto on palautettu varastoon.


Vastaavat tavarat ovat unionitavaroita, joita varastoidaan tullivarastointimenettelyyn asetettujen tavaroiden sijasta. Vastaavilla tavaroilla on oltava sama yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroinen nimike, sama kaupallinen laatu ja samat tekniset ominaisuudet kuin tavaroilla, joiden sijasta niitä käytetään. Luvan käyttää vastaavia tavaroita voi hakea Tullin lupakeskukselta tullivarastoluvan hakemisen yhteydessä. Vastaavien tavaroiden käyttöä on rajoitettu esimerkiksi tiettyjen maataloustuotteiden ja luonnonmukaisesti tuotettujen tavaroiden kohdalla.

Vastaavia tavaroita voidaan varastoida yhdessä toisten unionitavaroiden tai tullaamattomien tavaroiden kanssa. Vastaavien tavaroiden käyttö ei saa vaarantaa menettelyn asianmukaista toimintaa ja tullivalvontaa. Tulli voi vaatia erityismenetelmiä tavaroiden tunnistamisessa, jotta tavarat voidaan erottaa toisistaan. Jos tunnistaminen ei ole mahdollista joka hetki tai edellyttää suhteettomia kustannuksia, voidaan sallia tavaroiden kirjanpidollinen erottelu. Kirjanpidon on oltava ajan tasalla koko ajan.

Kun vastaavia tavaroita käytetään korvaamaan tullaamattomia tavaroita, siitä on tehtävä merkintä kirjanpitoon. Käyttö ei edellytä tullimuodollisuuksia. Tullivarastointimenettelyssä vastaavista tavaroista tulee tullaamattomia tavaroita ja korvattavista tavaroista unionitavaroita. Maahantuonnin arvonlisävero on maksettava niistä tullaamattomista tavaroista, joista vastaavien tavaroiden käytön perusteella tulee unionitavaroita.

Esimerkki: Toimijalla on tullivarastolupa, joka oikeuttaa vastaavien tavaroiden käyttöön. Tullivarastoista toinen sijaitsee Kotkassa ja toinen Rovaniemellä. Rovaniemen varastossa on 1 000 kpl autonrenkaita, jotka on asetettu tullivarastointimenettelyyn. Kotkan varastossa on unionistatuksella (vapaassa liikkeessä) 600 rengasta, jotka on merkitty kirjanpitoon vastaavina tavaroina, ja lisäksi 400 tullivarastointimenettelyyn asetettua rengasta.

Autonrenkaat, varastotilanne 12.4.20XX Kotka Rovaniemi Yhteensä
Tullivarastointimenettelyssä 400 1000 1400
Unionitavaraa, merkitty kirjanpitoon vastaavina tavaroina 600 0

600

Yhteensä 1000 1000 2000

Toimija saa 15.4. tilauksen 1000 renkaan toimituksesta Venäjälle. Renkaat toimitetaan 16.4. Kotkassa sijaitsevasta varastosta, koska se on maantieteellisesti lähempänä toimitusosoitetta. 400 kpl tullivarastointimenettelyssä tullaamattoman tavaran statuksella olevia autonrenkaita ilmoitetaan jälleenvientiin. 600 kpl autonrenkaita, joilla on unionistatus, ilmoitetaan vientimenettelyyn vastaavina tavaroina. Renkaat poistuvat unionin tullialueelta 17.4.

Samaan aikaan kun vastaavina tavaroina käytetyt 600 autonrengasta ilmoitetaan vientimenettelyyn, Rovaniemellä varastoiduista renkaista tehdään tuonnin tulli-ilmoitus menettelykoodilla 4071 + kansallinen menettelykoodi 7EM. Tällöin Tullin järjestelmä ei kanna tuontitulleja, vaan ainoastaan maahantuonnin arvonlisäveron ja muut mahdolliset maksut. Tuonnin luovutuspäätös toimii samalla tullivarastonpitäjälle asiakirjana, jolla tämä siirtää Rovaniemen varastossa 600 kpl autonrenkaita tullivaraston kirjanpidosta unionitavaran kirjanpitoon.

Autonrenkaat, varastotapahtumat

 16.-17.4.20XX
Kotka 15.4.

Kotka 16.4.

Saldo Kotka
17.4.

Rovaniemi 15.4. Rovaniemi 16.4.

Saldo Rovaniemi
17.4.

Tullivarastointimenettelyssä

400 -400 0 1000 -600 400
Unionitavaraa, merkitty kirjanpitoon vastaavina tavaroina 600 -600 0 0 +600 600
Yhteensä 1000 -1000 0 1000   1000

 


Tavanomaiset käsittelyt:

Siirrot väliaikaisesti pois tullivarastosta:

Vastaavien tavaroiden käyttö:

Vastaavien tavaroiden käytön rajoitukset: