Miten annan varastoinnin tulli-ilmoituksen?

Tullivarastoinnin tulli-ilmoitus annetaan SAD-lomakkeella menettelyyn asettavassa tullissa, joka on yleensä varaston operatiivista toimintaa valvova tulli tai saapumispaikan tulli. Menettelyyn asettavat tullit on lueteltu tullivarastoluvassa. Jos asiointi tullissa on hankalaa esimerkiksi välimatkan takia, ilmoituksen voi myös skannata tullille. Tulli sopii asiakkaan kanssa, miten toimipaikkaan jätetty Tullin hyväksymä ilmoitus palautetaan asiakkaalle.

SAD-lomakkeella annettavaa tulli-ilmoitusta kutsutaan vakiomuotoiseksi tulli-ilmoitukseksi. Tulli-ilmoituksen voi tehdä kirjanpitomerkinnällä, jos on saanut tullilta luvan käyttää ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää. Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän lupa kuuluu tullivarastoinnin yksinkertaistuksiin.

Ilmoituksen antamisesta vastaa joko luvanhaltija tai menettelynhaltija

Yksityisessä tullivarastossa tulli-ilmoituksen antamisesta vastaa luvanhaltija. Yleisessä tullivarastossa taas ilmoituksesta ja siihen liittyvistä velvotteista on vastuussa luvassa määritelty luvanhaltija tai menettelynhaltija. Ilmoituksen voi antaa luvan- tai menettelynhaltija tai hänen valtuuttamansa edustaja tai asiamies (suora edustus). Ilmoittaja on vastuussa tulli-ilmoituksella antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Anna ilmoitus Sähköiselle palvelukeskukselle, jos varaston lähellä ei ole tullia

Jos tullin asiakaspalvelua ei ole saatavilla, lähetä tullivarastoinnin tulli-ilmoitus Tullin sähköiseen palvelukeskukseen (Spake). Skannaa ilmoitus osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi. Huomaa, että Spake käsittelee ilmoituksia vain virka-aikana klo 8.00 - 16.15.

Jos tavarat ovat tulleet varastolle passitusmenettelyssä, pyydä purkauslupa asiakaspalvelua tarjoavasta tullista. T-passituksille purkauslupa voidaan pyytää myös osoitteesta spake.passitus(at)tulli.fi. Skannaa passituksen purkaustulos yhdessä varastoinnin tulli-ilmoituksen kanssa osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen käsittelijä palauttaa hyväksytyn ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen, joka on ilmoitettu SAD-lomakkeen kohdassa 54 (Yhteystiedot).

Esimerkki: Yritys A:lla on yksityinen tullivarasto Raumalla, missä ei ole Tullin asiakaspalvelua. Tavarat saapuvat Vuosaaren satamaan ja ne asetetaan passitusmenettelyyn. Asiakas (kuljettaja) pyytää passitukselle purkausluvan joko lähtöpaikalta Vuosaaren tullista tai sähköpostilla osoitteesta spake.passitus(at)tulli.fi. Kun tavara on purettu tullivarastoon Raumalla, varastonpitäjä A lähettää tulli-ilmoituksen (IMA / 7100) sekä passituksen purkaustuloksen sähköpostilla osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi. Spaken käsittelijä päättää passituksen ja vahvistaa varastoinnin tulli-ilmoituksen. Käsittelijä palauttaa hyväksytyn ilmoituksen Tullin leimalla varustettuna SAD-lomakkeen kohdassa 54 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Anna SAD-lomakkeella täydelliset tiedot tavaroiden menettelyyn asettamista varten

Tavaroiden menettelyyn asettamista varten on annettava täydelliset tiedot tavarasta SAD-lomakkeella. Lomakkeen pitää olla itsejäljentävä, mutta tulli voi hyväksyä myös esimerkiksi yrityksen omasta järjestelmästä tulostetun lasertulosteen käytön. Lomakkeen tietojen on oltava yhteneväisiä SAD-lomakkeen tietojen kanssa. Tulli-ilmoituksen voi täyttää koneellisesti tai muulla tavalla niin, että teksti on selkeästi luettavaa. Voit täyttää ja tulostaa Tullin sivuilla olevan SAD-lomakepohjan.

Tavarat pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksella tavaraerittäin. Ilmoita varsinaisella SAD-lomakkeella ensimmäinen tavaraerä ja SAD-lomakkeen lisälehdillä sitä seuraavat erät. Samalla tavaraerällä voi ilmoittaa tavarat, joilla on sama tekninen tai kaupallinen tavarankuvaus.

Kaupallisten asiakirjojen käyttäminen SAD-lomakkeen sijasta edellyttää erillistä yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyn lupaa Lupakeskukselta.

Tulli-ilmoituksen (SAD) liitteeksi ei yleensä tarvita muita asiakirjoja. Jos tullivarastointimenettelyyn asetettavien tavaroiden lajissa, laadussa tai joissain muissa tiedoissa on epäselvyyksiä, tulli voi vaatia varastoonpanijaa esittämään lisäksi esimerkiksi kuljetusasiakirjoja, pakkausluetteloita tai edelliseen tullimenettelyyn liittyviä asiakirjoja.

Tulli-ilmoitukseen tarvittavat tiedot ja täytettävät kohdat

Tullivarastoinnin tulli-ilmoituksessa on toimijalle pakollisia ja valinnaisia kohtia. Huomioi nämä -kohdissa käytetty numerointi viittaa SAD-lomakkeen kohtaan. Valinnaisissa kohdissa lukee ”Vapaaehtoinen”. Tullin ei tarvitse ottaa vastaan puutteellisesti täytettyä tulli-ilmoitusta.

Ennakkoon annettu varastoinnin tulli-ilmoitus

Jos tullivarastoinnin tulli-ilmoitus on annettu ennakkoon (IM D), tulli vahvistaa ilmoituksen, kun saapumisen esittämisilmoitus (IE347) on hyväksytysti annettu tai tavara on esitetty maarajalla. Menettelynhaltijan pitää varmistua siitä, että varastointia edeltävän ilmoituksen viite (MRN- ja tavaraeränumero) on ilmoitettu SAD-lomakkeen kohdassa 40. SPAKE ei käsittele ennakkoon annettuja ilmoituksia, eli ennakkoon annettavat ilmoitukset on aina toimitettava Tullin asiakaspalvelua tarjoavaan toimipaikkaan.

Huomioi nämä

A (Lähetys-/Vienti-/Määrätoimipaikka) Ilmoita tässä kohdassa se varastoonpano- tai tulonumero, jolla tavarat merkitään tullivaraston kirjanpitoon. A-kohdan lisäksi voit antaa numeron kohdassa 7 tai 44. Jos ilmoitat numeron kohdassa 7 tai 44, kerro lisäksi selvästi, että kyseessä on varastoonpanonumero eikä viite tai muu lisätieto.

1 (1) Ilmoitus IM, tullaamaton tavara asetetaan tullivarastointimenettelyyn

1 (2) Ilmoitus 

A = Täydellinen ilmoitus

D = Täydellinen tulli-ilmoitus, joka on annettu ennen tavaroiden esittämistä tullille

2 Lähettäjä/ Viejä: myyjä, joka on viimeksi myynyt tavarat ennen niiden tuontia EU-alueelle. Vapaaehtoinen.

3 Lomakenumero (vain, jos useita lomakkeita), esimerkiksi 1/2

5 Tavaraerien kokonaismäärä eli täytettävien 31. tavaraeräkohtien lukumäärä

7 Viitenumero, tulli-ilmoituksen yksilöivä ilmoittajan viite. Vapaaehtoinen.

8 Vastaanottaja: vastaanottajan nimi ja osoite. Yksityisessä tullivarastossa menettelynhaltija, ellei tämä ole ilmoittaja. Jos kyseessä on yhdistetty lähetys, merkitse ”useita”. Vapaaehtoinen.

8 (nro) Vastaanottajan EORI-numero

14 Ilmoittaja/asiamies: Ilmoita tässä kohdassa tulli-ilmoituksen laatijan tiedot (tavaranhaltijan tiedot vain, jos tämä on ilmoittaja). Vapaaehtoinen.

 • suku- ja etunimi tai toiminimi
 • rooli ilmoituksen antamisessa seuraavilla koodeilla: 1 = ilmoittaja (menettelynhaltija toimii itse ilmoittajana), 2 = suora edustus tai 3 = välillinen edustus
 • täydellinen osoite

14 (nro) Ilmoittaja/asiamies: ilmoittajan tai asiamiehen EORI-numero

15 (a) Lähetysmaan koodi: Tiedossa oleva maa, josta tavarat on lähetetty Suomeen. Vapaaehtoinen.

17 (a) Määrämaan koodi: se jäsenvaltio, jossa tavarat ovat, kun ne asetetaan tullivarastointimenettelyyn. Vapaaehtoinen.

19 Kontti: Jos tavarat on tuotu kontissa, ilmoita 1. Muuten ilmoita 0.

25 Kuljetusmuoto unionin ulkorajalla, aktiivinen kulkuneuvo. Vapaaehtoinen. (Koodiluettelo 0041)

26 Sisämaan kuljetusmuoto, jolla tavarat tuodaan määrätoimipaikkaan. Vapaaehtoinen. Jätä tyhjäksi, jos tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn unioniin saapumispaikassa (esim. tuodaan lentorahtina Japanista Helsinki-Vantaalle, jossa ne asetetaan tullimenettelyyn). (Koodiluettelo 0041)

29 Saapumistoimipaikka, jonka kautta tavarat on tuotu unionin tullialueelle. Vapaaehtoinen. Koodiluettelossa Suomen toimipaikkakoodit 0129, maakoodit 0058.

30 Sijaintipaikan koodi: Ilmoittajan haluama tavaran tarkastuspaikka. Vapaaehtoinen. Paikan tarkenne koodiluettelossa 0114. Ilmoita tarvittaessa lisäksi esimerkiksi varaston tunniste.


31) Kollit ja tavarankuvaus

Lue tavarankuvauksen ilmoittamisesta kohdasta ”Ilmoita tavarankuvauksena tavaroiden tavanomainen kauppanimitys”. Ilmoita kohdassa 31 tavarankuvauksen lisäksi:

Kontin tunnus, jos tavara kontissa:

 • neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistusnumero, esim. ABCU123456-5

Merkit ja numerot tavaran tunnistamiseksi

 • Bulk-tavara ja pakkaamaton tavara; tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista

Tavaraerän pakkausten lukumäärä ja -laji; pakkaamattomasta tavarasta NF=1 yksikkö, NG=useita yksikköjä ja NE=pakkaamaton.

 • Pakkauslajikoodit (koodiluettelo 0075)

32) Tavaraerän järjestysnumero (kokonaismäärän tulee vastata kohdassa 5 ilmoitettua)

33) Tavaran koodi. Vapaaehtoinen, käytetään Yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodia tai Taric-koodia. Ilmoittajan on varmistettava, että koodi on oikea.

34a) Alkuperämaan koodi (koodiluettelo 0058)

37) Menettelykoodi

Sarakkeen ensimmäisessä osassa ilmoitetaan se menettely, johon tavarat asetetaan. Jälkimmäinen osa kertoo tätä menettelyä edeltävän menettelyn (koodiluettelo 0128). Vaikka koodi ilmoitetaan eräkohtaisissa tiedoissa, voit tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella ilmoittaa tavaroita vain tullivarastointimenettelyyn.

Tullivarastointimenettelyn koodi on 71. Yleisimpiä menettelykoodeja ovat

 • 7100, jota käytetään, kun edeltävää menettelyä ei ole eli kun tavara on ollut väliaikaisesti varastoituna tai se on asetettu tullivarastointimenettelyyn suoraan rajatoimipaikassa tai passituksen päätteeksi.
 • 7171, jota käytetään, kun tavarat siirretään tullivarastosta toiseen tullivarastoon
 • 7151, jota käytetään, kun edeltävä menettely on sisäinen jalostus
 • 7153, jota käytetään, kun edeltävä menettely on väliaikainen maahantuonti.

31) Kollit ja tavarankuvaus

Tavaraerän tavarankuvaus

 • Tavanomainen kauppanimitys, jolla tavarat voidaan tunnistaa. Tavarankuvaukseksi ei riitä tavaroita kuvaava yleisnimitys, esimerkiksi ”elektroniset laitteet”, ”tietokoneen osat”, ”auton osat”, ”elektroniikkaa”, ”koneita”, ”vaatteita”, ”jalkineita”, ”varaosia” tai ”työkaluja”, vaan tavarat täytyy yksilöidä.
 • Esimerkkejä: Tietokoneen oheislaitteet ilmoitetaan esim. nimityksillä ”tulostin”, ”näppäimistö”, ”näyttö”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, mistä varaosista on kyse, esim. ”auton tuulilasi”, ”tuulettimen hihna”. Vaatteet ilmoitetaan nimityksillä ”t-paidat”, ”housut”, ”käsineet” tms. Jalkineet ilmoitetaan esim. nimityksillä ”saappaat”, ”naisten kengät”, ”lenkkikengät”.

Tavarankuvaus ei saa muuttua yleisemmäksi tavaraa varastoon pantaessa, varastoinnin aikana eikä tavaraa varastosta otettaessa. Tavarankuvaus voi kuitenkin tarkentua. Tarkentuneet tiedot on merkittävä tavarakirjanpitoon, ja tästä aiheutuneet kirjanpidon korjaukset täytyy hyväksyttää varastoa valvovalla tullilla.

Jos tulli-ilmoituksella annettu tavarankuvaus ei täytä annettuja vaatimuksia, tulli voi kieltäytyä ottamasta ilmoitusta vastaan.


Paljouden ilmoittaminen tulli-ilmoituksella on tärkeää, koska mahdolliset verot kannetaan muun muassa näiden tietojen pohjalta. Paljouteen liittyviä määreitä ovat pakkausten lukumäärä ja laji, netto- ja bruttopaino sekä joissain tapauksissa muu paljous. Ilmoita ensimmäisen tavaraerän kohdalla koko erän bruttopaino (kohta 35). Ilmoita lisäksi erikseen jokaisen tavaraerän nettopaino (kohta 38), joka on tavaran massa ilman pakkauspäällyksiä.

35) Bruttopaino

Jos ilmoitus sisältää useita tavaraeriä, ilmoita koko tulliselvitettävän erän bruttopaino vain ensimmäisen tavaraerän kohdalla päälomakkeella. Bruttopaino on tavaran paino (kg) pakkauspäällyksineen, ilman kontin painoa.

38) Nettopaino

Tiedossa oleva tavaran paino ilman pakkauspäällyksiä (kg). Ilmoita nettopaino jokaiselle tavaraerälle erikseen.

41) Muu paljous

Jos Taricissa on tavaran Taric-koodin yhteydessä ilmoitettu tavaran lisäpaljousyksikkö, se on ilmoitettava tulli-ilmoituksella. Lisäpaljous on esimerkiksi litra, kappale tai pari. Epäselvyyksien välttämiseksi tulli suosittelee, että kappaletavarasta ilmoitetaan aina kappalemäärä. Ilmoita siis esimerkiksi tietokoneista, vaatteista tai astioista kartonkimäärien (CR) lisäksi niiden kappalemäärät (NAR). Lisäpaljous on ilmoitettava virallisissa lisäpaljouden paljousyksiköissä (koodiluettelo 0079).


40) Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja

Tullivarastointia edeltää yleisimmin saapumisen yleisilmoitus, yleisilmoitus tai T1-passitus. Tulli-ilmoituksella ”edeltävä toiminto” on tieto edeltävästä asiakirjasta tai menettelystä. Oikean edeltävän asiakirjan tiedon ilmoittaminen on erittäin tärkeää, jotta tavaran jäljitysketju säilyy katkeamattomana, kun siirrytään tulli-ilmoituksesta toiseen. Edeltävän ilmoituksen tunniste on yleensä MRN-numero ja mahdollinen tavaraeräkohtainen numero. Tavaraeräkohtaisen numeron kanssa kannattaa olla tarkkana – numero ei aina ole 1, vaan eriä voi olla jopa kymmeniä.

 • Jos edeltävä ilmoitus on Tullin yleisilmoitusjärjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus:
  • Koodi 702 / MRN ja tavaraerän numero / esittämispäivä
  • esim. 702 17FI000000000045I5 2 31.1.20XX
 • Jos edeltävä ilmoitus on passitusilmoitus:
  • Koodi 701 / MRN / tulopäivä
  • esim. 701 17FI000000000045T5 31.1.20XX
 • Jos edeltävä ilmoitus on tullivarastoinnin ilmoitus:
  • Koodi 632 / varastoonpanonumero / varastoonpanopäivä
  • esim. 632 VP1234-2018 31.1.20XX
 • Jos edeltävä menettely on sisäinen jalostus:
  • Koodi 929 ( tavaran tuonti-ilmoitus) / sisäisen jalostusmenettelyn tullauspäätöksen numero
 • Jos edeltävä menettely on väliaikainen maahantuonti
  • Koodi 929 / väliaikaisen maahantuonnin tullauspäätöksen numero
 • Jos tavara on asetettu menettelyyn suullisella ilmoituksella, ”613s” ja sen päiväys. Suullista ilmoitusta käytetään esimerkiksi silloin, kun EU:n ulkopuolelle rekisteröity huvivene on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Tulli-ilmoituksen tekijän pitää varmistaa oikea MRN-numero ja mahdollinen tavaraeräkohtainen numero. Kuljetusliikkeen (esimerkiksi varustamon tai lentoyhtiön) tai tämän edustajan on annettava tulliselvityksestä vastuussa olevalle toimijalle tiedoksi nämä numerot.

Samalla MRN-numerolla voi olla useita tavaraeriä. Oikean tavaraeränumeron ilmoittamisella saadaan tullivarastointia edeltävä väliaikainen varastointi oikein päätettyä. Lisäksi ilmoituksen käsittely tullissa voi nopeutua ja tarve jälkikäteisille selvittelyille vähenee.


46 Tilastoarvo: Tavaraerän tilastoarvo sellaisena kuin se on tiedossa. Kauttakulkutavarasta tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista. Huomaa, että yleisvakuusluvan haltijan on seurattava varastoidun tavaran arvoa.

49 Varastolaji, merkitse kirjaintunnisteella sen tullivaraston tyyppi, mihin tavaroita ollaan siirtämässä.

 • U= yksityinen tullivarasto (lupaan merkitty CWP tai vanhoissa luvissa C tai E)
 • R=tyypin I yleinen tullivarasto (lupaan merkitty CWI tai vanhoissa luvissa A)
 • S= tyypin II yleinen tullivarasto (lupaan merkitty CW2)
 • Tullin antama varastotunnistenumero (esim. FI1234567-8R0001)
 • Esimerkki: U FI1234567-8R0001

44 Lisätietoja: Esitetyt asiakirjat / Todistukset ja luvat

Ilmoita tässä kohdassa tapauksesta riippuen joku tai jotkut seuraavista tiedoista:

 • Maininta ”Kauttakulkutavaraa”. Jos kyseessä on kauttakulkutavara, tilastoarvon ilmoittaminen kohdassa 46 on vapaaehtoista.
 • Mahdollisten liiteasiakirjojen tiedot. Asiakirjan koodi (koodiluettelo 0006), asiakirjan numero ja päiväys. Huomioithan, että tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella ei ole pakollisia liiteasiakirjoja, ellei kyse ole rajoitusten alaisista tavaroista.
 • Jos tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn muussa tullin toimipaikassa kuin operatiivista toimintaa valvovassa tullissa, merkitse tähän kohtaan operatiivista toimintaa valvovan toimipaikan nimi ja osoite.

44 Lisätietoja: Esitetyt asiakirjat / Todistukset ja luvat

Kun tavara asetetaan tullivarastointimenettelyyn sisäisen jalostuksen päätteeksi (menettely 7151), ilmoita tässä kohdassa seuraavat tiedot:

 • Merkintä ”IP” ja tarvittaessa sisäisen jalostuksen lupanumero (tavanomainen lupamenettely) ja INF-numero
 • Jos sisäiseen jalostukseen asetettuun tavaraan kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä (esim. polkumyyntitulli), ilmoita IP-merkinnän lisäksi merkintä ”C P M”

Kun tavara asetetaan tullivarastointimenettelyyn väliaikaisen maahantuonnin päätteeksi (menettely 7153), ilmoita tässä kohdassa seuraavat tiedot:

 • Merkintä ”TA” ja tarvittaessa väliaikaisen maahantuonnin lupanumero (tavanomainen lupamenettely)
 • Ilmoita tämä merkintä myös silloin, kun EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelle rekisteröity huvivene asetetaan tullivarastointimenettelyyn talvisäilytyksen ajaksi.

54 Paikka ja päiväys

Ilmoituksen allekirjoittaa varastotyypistä riippuen joko menettelynhaltija tai luvanhaltija. Jos kohdassa 14 on ilmoitettu valtuutettu edustaja / asiamies, tämä allekirjoittaa ilmoituksen.

 • Paikka ja päiväys
 • Allekirjoitus
 • Etu- ja sukunimi, asema yrityksessä
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Ota yhteyttä

Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus