Tämä sivu on päivitettävänä

Päivitämme sivun mahdollisimman pian.

Tavaran siirtäminen väliaikaisesti varastoituna

Tulli voi antaa väliaikaisen varaston luvan haltijalle luvan siirtää väliaikaisesti varastoituja tavaroita saman tai eri  luvanhaltijoiden varastojen välillä Suomessa. Siirto väliaikaisesti varastoituna ei oikeuta uuteen 90 päivän tulliselvitysaikaan tavarat vastaanottavalla varastolla. Jos luvanhaltija laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, voi syntyä tullivelka. Yleensä siirrosta vastaa lähettävä väliaikainen varasto.

Alla kuvattua menettelytapaa käytetään siihen asti, kunnes väliaikaisen varastoinnin sähköinen ilmoitus tulee käyttöön.

Siirto edellyttää lupaa

Lupaa siirtoon hakee aina lähettävä väliaikainen varasto, joka on yleensä myös vastuussa siirrosta. Lupahakemuksessa on ilmoitettava niiden luvanhaltijoiden varastot, joihin tavaroita aiotaan siirtää. Luvanhaltija voi hakea lupaa siirtoon myös omien eri osoitteissa sijaitsevien väliaikaisten varastojensa välillä.

Lupaa haetaan sähköisesti Luvat-verkkopalvelusta asiointipalveluiden sivulta. Hakemukseen on liitettävä toimintaohje siirtojen toteuttamisesta.   

Tulli voi perustellusta syystä myöntää luvan siirtoon vastaanottavan varaston vastuulla. Lupa siirtoon annetaan kuitenkin lähettävän varaston lupaan. Tällöin hakijan on toimitettava Lupakeskukselle toimintaohjeen lisäksi esimerkiksi kopio osapuolten välisestä sopimuksesta tai muu vastuunjakoa selkeyttävä asiakirja.

Luvanhaltijan velvollisuudet

Kirjanpidon tietojen avulla tullin pitää pystyä valvomaan mm. tavaroiden tunnistamista ja niiden liikkumista. Tavaroiden siirrosta on tehtävä merkintä väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Siirrot eivät vähennä luvanhaltijoiden velvollisuuksia noudattaa väliaikaisen varaston kirjanpidon tietosisältövaatimuksia. Lähettävän ja vastaanottavan varaston on sovittava keskenään tietojen vaihdosta, jotta vastaanottava varasto saa riittävät tiedot kirjanpitoonsa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että tavaran jäljitysketju, johon sisältyvät muun muassa tavarankuvaus ja tavaroiden paljous, säilyy siirrosta huolimatta.  

Siirtoasiakirjalla ilmoitetut MRN- ja tavaraeräkohtainen numero pysyvät samoina, kunnes tavarat tulliselvitetään eli asetetaan tullimenettelyyn tai jälleenviedään. Siirtojen on tapahduttava 90 päivän sisällä siitä, kun tavarat ovat saapuneet Suomeen ja esitetty tullille. Jos tavara on tullut passitusmenettelyssä, siirtoaika alkaa siitä, kun tulli on antanut passitukselle purkausluvan.

Pienin siirrettävä määrä on yhdellä tavaraerällä ilmoitettu tavaramäärä. Tavaraerän voi osittaa siirrossa vain, jos samalla tavaraerällä on ilmoitettu useampi kontti, jotka siirretään täysinä. Siirtoilmoitus jää tositteeksi molempien väliaikaisten varastojen kirjanpitoihin.

Siirtoilmoituksen lähettäminen ja tavaran siirto

Ilmoituksen siirrosta voi antaa tullille joko lähettävä tai vastaanottava väliaikainen varasto. Ilmoitus pitää antaa tiedoksi myös siirron toiselle osapuolelle. Ennen aiottua siirtoa ilmoittaja lähettää tullille taulukkomuodossa ilmoituksen siirrosta (Väliaikaisten varastojen välinen siirtoilmoitus), osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi. Sähköinen palvelukeskus ottaa ilmoituksia vastaan 24/7. Sähköinen palvelukeskus ei vastaa ilmoituksiin. Tulli voi kuitenkin pyytää ilmoittajalta lisätietoja. Kun ilmoitus on lähetetty tullille, tavarat voidaan kuljettaa luvassa ilmoitettuun väliaikaiseen varastoon. Siirtoilmoitus liitetään molempien väliaikaisten varastojen kirjanpitoihin. Tavaroiden fyysinen siirto pitää hoitaa ilman tarpeetonta viivytystä.

Ilmoituksen aiotusta siirrosta voi antaa Sähköiselle palvelukeskukselle jo ennen tavaran esittämistä. Tavaraa ei kuitenkaan saa luovuttaa varastosta, ennen kuin se on esitetty tullille hyväksytysti.

Vastaanottava varasto ilmoittaa lähettävälle varastolle, kun tavarat ovat saapuneet ja ne on merkitty sen kirjanpitoon. Varastonpitäjä voi käyttää kuittaukseen siirtoilmoitusta tai muuta vastaavat tiedot sisältävää asiakirjaa. Kuitattu siirtoilmoitus liitetään väliaikaisen varaston kirjanpitoon.

Vastuun siirtyminen toiselle väliaikaiselle varastolle

Lähettävä varasto on vastuussa siirrettävistä tavaroista, kunnes ne on merkitty vastaanottavan varaston kirjanpitoon. Jos vastuu siirrosta on luvassa määritelty vastaanottavalle varastolle, lähettävän varaston vastuu päättyy, kun vastaanottaja on kuitannut tavarat vastaanotetuiksi niiden noudon yhteydessä. Jos vastaanottava varasto toteaa, että tavaraa esimerkiksi puuttuu, varastonpitäjän täytyy olla yhteydessa tavarat lähettäneeseen varastoon. Vastuu mahdollisista puutteista tai eroavaisuuksista on kuitenkin jo siirtynyt tavarat vastaanottaneelle varastolle.

Jos siirron vastaanottava varasto toteaa tavaran purkausvaiheessa poikkeamia siirtoilmoituksella annettuihin tietoihin, vastaanottavan varaston pitää ilmoittaa poikkeamista varaston operatiivista toimintaa valvovalle tullille.

Verkkoseminaari:

Huomioi nämä

Jos haet lupaa siirtää väliaikaisesti varastoituja tavaroita, jotka on ilmoitettu varastoon passituksella tai saapumisen yleisilmoituksella, sinun on esitettävä lupahakemuksessa toimintaohje. Siinä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 • vastaako siirrosta lähettävä vai vastaanottava varasto
 • antaako siirtoilmoituksen lähettävä vai vastaanottava varasto
 • mistä tiedot ilmoitukseen saadaan
 • miten varmistetaan, että tavara on esitetty tullille
 • kuka yrityksessä tekee ilmoituksen ja lähettää sen tullille
 • miten ilmoitus välitetään tiedoksi toiselle osapuolelle
 • miten tavaran fyysinen siirto toteutetaan
 • miten tavaran vastaanottokuittaus hoidetaan varastojen välillä
 • miten varastojen välinen tiedonvaihto hoidetaan poikkeamatilanteissa.

Jos tavarat ovat tulleet varastoon passituksella tai saapumisen yleisilmoituksella, väliaikaisesti varastoituna siirto tehdään excel-lomakkeella. Siirtoilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

Lähettävän varaston tiedot

 • luvanhaltijan EORI-numero (esim: FI1234567-8)
 • luvanhaltijan nimi
 • varastoluvan numero
 • varastotunniste (esim: FI1234567-8R0001)

Vastaanottavan varaston tiedot

 • luvanhaltijan EORI-numero (esim: FI8765432-1)
 • luvanhaltijan nimi
 • varastotunniste (esim: FI8765432-1R0001)

Tavaran tiedot

 • bruttopaino
 • tavarankuvaus
 • kollien laji ja lukumäärä
 • tarvittaessa kontin numero.

Edeltävän toiminnon tiedot

 • MRN- ja tavaraeränumero (Tavaraerän voi osittaa vain, jos samalla tavaraerällä on ilmoitettu useampi kontti ja kontti siirretään täytenä.)
 • Päivä, jolloin tavarat on esitetty purettavaksi lähettävän yrityksen varastoon. Jos siirtoilmoitus on annettu ennakkoon, tämän kohdan voi jättää tyhjäksi.

Vastaanottavan varaston kuittaus

 • päivämäärä
 • allekirjoitus
 • nimenselvennys.

 • UTK 144, 145 (1), 148(5)(a), TA 193(4)