Tavaran siirto väliaikaisesti varastoituna

 

Tulli voi antaa väliaikaisen varaston luvan haltijalle luvan siirtää väliaikaisesti varastoituja tavaroita saman tai eri luvanhaltijoiden varastojen välillä Suomessa. Väliaikaisesti varastoituja tavaroita on mahdollista siirtää 90 päivän ajan siitä, kun ne ovat saapuneet Suomeen ja ne on ensimmäisen kerran esitetty Tullille. Määräajan aikana tavaroita voi siirtää useamman kerran. 
Tavaroiden siirtäminen ei pidennä väliaikaisen varastoinnin 90 päivän määräaikaa. Jos tavara on tullut passitusmenettelyssä, siirtoaika alkaa siitä, kun Tulli on antanut passitukselle purkausluvan.
Jos luvanhaltija laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, voi syntyä tullivelka. Siirrosta vastaa lähettävä väliaikainen varasto.

Siirto edellyttää lupaa

Lupaa siirtoon hakee aina lähettävä väliaikainen varasto, joka on myös vastuussa siirrosta. Lupahakemuksessa on ilmoitettava niiden luvanhaltijoiden varastot, joihin tavaroita aiotaan siirtää. Luvanhaltija voi hakea lupaa siirtoon myös omien eri osoitteissa sijaitsevien väliaikaisten varastojensa välillä.

Lupaa haetaan sähköisesti Luvat-verkkopalvelusta asiointipalveluiden sivulta. Hakemukseen on liitettävä toimintaohje siirtojen toteuttamisesta.   

Luvanhaltijan velvollisuudet

Kirjanpidon tietojen avulla tullin pitää pystyä valvomaan mm. tavaroiden tunnistamista ja niiden liikkumista. Tavaroiden siirrosta on tehtävä merkintä väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Siirrot eivät vähennä luvanhaltijoiden velvollisuuksia noudattaa väliaikaisen varaston kirjanpidon tietosisältövaatimuksia. Lähettävän ja vastaanottavan varaston on sovittava keskenään tietojen vaihdosta, jotta vastaanottava varasto saa riittävät tiedot kirjanpitoonsa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että tavaran jäljitysketju, johon sisältyvät muun muassa tavarankuvaus ja tavaroiden paljous, säilyy siirrosta huolimatta.  

Verkkoseminaari:

Huomioi nämä

Kun toisesta EU-maasta saapuvista tavaroista on annettu Tullille sähköinen väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (TSD), myös siirtoilmoitukset pitää antaa sähköisesti. Ne annetaan Tullille joko Tullin asiointipalvelussa tai sanomalla.

Tavaroiden siirtoon väliaikaisesti varastoituna tarvitaan yhteensä vähintään kolme ilmoitusta:

 • ilmoitus aiotusta siirrosta (lähettävä varasto antaa)
 • siirron jälkeinen väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (vastaanottava varasto antaa)
 • ilmoitus siirron päättymisestä (lähettävä varasto antaa).

Ilmoitusten tietosisällöt on kuvattu sanomakuvauksissa ja Tullin asiointipalvelun käyttöohjeissa. Ilmoituksista kaksi antaa lähettävä varasto ja yhden antaa vastaanottava varasto. Ilmoitusten antaminen edellyttää, että lähettävä ja vastaanottava varasto vaihtavat keskenään tietoa. Varastonpitäjien on sovittava keskenään, miten tiedonvaihto hoidetaan. Tulli ei lähetä siirron osapuolille tietoja toisen osapuolen ilmoituksista.

Jos tavaroiden siirto väliaikaisesti varastoituna peruuntuu kokonaan, ilmoitusta aiotusta siirrosta ei mitätöidä. Siirron peruuntumisesta pitää ilmoittaa Tullille antamalla ilmoitus siirron päättymisestä. Jos vain osa tavaroista saapuu perille, lähettävä varasto ilmoittaa tästä ilmoituksessa siirron päättymisestä. Jos kaikki tavarat katoavat matkalla, lähettävä varasto vastaa kadonneiden tavaroiden tulliselvityksestä.

Siirtäminen alkaa ilmoituksella aiotusta siirrosta

Siirto alkaa, kun lähettävä varasto tekee ilmoituksen aiotusta siirrosta ja kertoo sillä, miltä väliaikaisen varastoinnin ilmoitukselta tavaraa ollaan siirtämässä ja mihin.
Tulli rekisteröi tai hylkää ilmoituksen. Jos Tulli hylkää ilmoituksen, siirtoa ei saa aloittaa. Ilmoituksen rekisteröinti on puolestaan lupa aloittaa tavaroiden siirto. Ilmoituksen aiotusta siirrosta voi antaa vasta sen jälkeen, kun tavarat on esitetty Tullille.

Yhdellä siirtoilmoituksella voi siirtää vain yhden alatason kuljetusasiakirjan tavaraeriä. Jos halutaan siirtää kolmella eri alatason kuljetusasiakirjalla ilmoitettuja tavaroita, jokaisesta alatason kuljetusasiakirjasta on siis annettava erillinen ilmoitus tavaroiden aiotusta siirrosta. Alatason kuljetusasiakirja voi olla esimerkiksi konossementti tai alalentorahtikirja (HAWB).

Vastaanottava varasto tekee uuden väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen

Kun tavarat on siirretty, vastaanottava varasto tekee siirron jälkeisen väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen ja kertoo siinä tiedot toimijoista, edeltävästä väliaikaisen varastoinnin ilmoituksesta, tavarasta ja kuljetuksesta.  Ilmoituksessa annetaan vastaavat tiedot kuin ensimmäisessä väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa, joka tavaroista annettiin.

Ilmoitus saa oman MRN-viitenumeron, jota pitää käyttää edeltävän asiakirjan tunnisteena esimerkiksi sitten, kun tavaroita asetetaan tullimenettelyyn.   

Ilmoitus siirron päättymisestä päättää lähettävän varaston vastuun

Lopuksi lähettävän varaston varastonpitäjä tekee ilmoituksen siirron päättymisestä ja kertoo siinä siirron lopputuloksen.  Tähän päättyy lähettävän varaston vastuu tavaroista.
Ilmoitus siirron päättymisestä sisältää seuraavia tietoja:

 • toimijoiden tiedot
 • edeltävän asiakirjan tiedot
 • MRN-viitenumero väliaikaisen varastoinnin ilmoituksesta, jonka vastaanottava varasto on tehnyt toteutuneesta siirrosta
 • siirron lopputulos koodilla 0, 1 tai 2:
  • koodi 0, siirto on peruttu
   • Kerro, miksi siirto peruuntui. Tulli katsoo tavaroiden olevan edelleen lähettävän varaston varastossa, eikä ilmoitusta aiotusta siirrosta tarvitse erikseen mitätöidä.
  • koodi 1, kaikki tavarat tai osa niistä on tullut perille
   • Jos tavaroita puuttuu, kerro, mitä on tapahtunut. Lähettävän varaston vastuu päättyy vain perille saapuneiden tavaroiden osalta.
  • koodi 2, tavarat eivät saapuneet ollenkaan
   • Siirron aikana kadonneet tavarat ovat lähettävän varaston vastuulla.

Kun siirtoa edeltää passitusilmoitus tai saapumisen yleisilmoitus, siirtoasiakirjana käytetään taulukkolaskentaohjelman taulukkoa, joka lähetetään Tullille sähköpostitse. Voit tehdä taulukon esimerkiksi Excel-taulukkona. Siirtoasiakirjalla ilmoitetut MRN-viitenumero ja tavaraeräkohtainen numero pysyvät samoina, kunnes tavarat tulliselvitetään eli asetetaan tullimenettelyyn tai jälleenviedään. Pienin siirrettävä määrä on yhdellä tavaraerällä ilmoitettu tavaramäärä. Tavaraerän voi osittaa siirrossa vain, jos samalla tavaraerällä on ilmoitettu useampi kontti, jotka siirretään täysinä. Siirtoilmoitus jää tositteeksi molempien väliaikaisten varastojen kirjanpitoihin.

Vastuun siirtyminen toiselle väliaikaiselle varastolle

Lähettävä varasto on vastuussa siirrettävistä tavaroista, kunnes ne on merkitty vastaanottavan varaston kirjanpitoon. Jos vastuu siirrosta on luvassa määritelty vastaanottavalle varastolle, lähettävän varaston vastuu päättyy, kun vastaanottaja on kuitannut tavarat vastaanotetuiksi niiden noudon yhteydessä. Jos vastaanottava varasto tämän jälkeen toteaa, että tavaraa esimerkiksi puuttuu, varastonpitäjän täytyy olla yhteydessä tavarat lähettäneeseen varastoon. Vastuu mahdollisista puutteista tai eroavaisuuksista on kuitenkin jo siirtynyt tavarat vastaanottaneelle varastolle.

Jos siirron vastaanottava varasto toteaa tavaran purkausvaiheessa poikkeamia siirtoilmoituksella annettuihin tietoihin, vastaanottavan varaston pitää ilmoittaa poikkeamista varaston operatiivista toimintaa valvovalle tullille.


Jos haet lupaa siirtää väliaikaisesti varastoituja tavaroita, jotka on ilmoitettu varastoon passituksella tai saapumisen yleisilmoituksella, sinun on esitettävä lupahakemuksessa toimintaohje. Siinä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 • vastaako siirrosta lähettävä vai vastaanottava varasto
 • antaako siirtoilmoituksen lähettävä vai vastaanottava varasto
 • mistä tiedot ilmoitukseen saadaan
 • miten varmistetaan, että tavara on esitetty tullille
 • kuka yrityksessä tekee ilmoituksen ja lähettää sen tullille
 • miten ilmoitus välitetään tiedoksi toiselle osapuolelle
 • miten tavaran fyysinen siirto toteutetaan
 • miten tavaran vastaanottokuittaus hoidetaan varastojen välillä
 • miten varastojen välinen tiedonvaihto hoidetaan poikkeamatilanteissa.

Jos tavarat ovat tulleet varastoon passituksella tai saapumisen yleisilmoituksella, väliaikaisesti varastoituna siirto tehdään excel-lomakkeella. Siirtoilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

Lähettävän varaston tiedot

 • luvanhaltijan EORI-numero (esim: FI1234567-8)
 • luvanhaltijan nimi
 • varastoluvan numero
 • varastotunniste (esim: FI1234567-8R0001)

Vastaanottavan varaston tiedot

 • luvanhaltijan EORI-numero (esim: FI8765432-1)
 • luvanhaltijan nimi
 • varastotunniste (esim: FI8765432-1R0001)

Tavaran tiedot

 • bruttopaino
 • tavarankuvaus
 • kollien laji ja lukumäärä
 • tarvittaessa kontin numero.

Edeltävän toiminnon tiedot

 • MRN- ja tavaraeränumero (Tavaraerän voi osittaa vain, jos samalla tavaraerällä on ilmoitettu useampi kontti ja kontti siirretään täytenä.)
 • Päivä, jolloin tavarat on esitetty purettavaksi lähettävän yrityksen varastoon. Jos siirtoilmoitus on annettu ennakkoon, tämän kohdan voi jättää tyhjäksi.

Vastaanottavan varaston kuittaus

 • päivämäärä
 • allekirjoitus
 • nimenselvennys.

 • UTK 144, 145 (1), 148(5)(a), TA 193(4)