Mitä on passitus?

Passitus on tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyntiä helpottava tullimenettely. Passituksessa tavaraa kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullista määrätulliin, jossa se tulliselvitetään. Tavaroita voidaan siis siirtää passitusalueella tullia tai muita maksuja maksamatta. Sitä varten vaaditaan vakuus, joka kattaa mahdolliset tullit ja verot.

Missä ja miten passitusta käytetään?

 • Passitusmenettelyä voidaan käyttää Euroopan unionin tullialueella ja yhteisen passituksen maissa (Islanti, Norja, Sveitsi, Liechtenstein, Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia, Iso-Britannia ja Ukraina).
 • Passitusta voi käyttää mikä tahansa yritys tai yksityinen henkilö, joka toimii passitusmenettelyn haltijana.
 • Passitusmenettelystä käytetään termejä unionin passitus (EU-maat) ja yhteinen passitus (muut sopimusmaat).

Passituksen turva-alue

Passituksen turva-alue koostuu EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä. Kun lähetys poistuu turva-alueelta, passitusilmoituksella on ilmoitettava se tullitoimipaikka, jonka kautta tavarat poistuvat johonkin muuhun yhteisen passituksen maahan (esim. Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia tai Britannia).

Esimerkki: 

T1-passituksella kuljetettava kontti lastataan Vuosaaressa laivaan, jolla se menee suoraan Britanniaan. Vuosaari on tällöin turva-alueelta poistumistoimipaikka.
 

Passitustavat

 • T1-passitusta eli unionin ulkoista passitusta käytetään, kun tullaamatonta tavaraa tuodaan EU:hun sen ulkopuolelta tai tullaamatonta tavaraa siirretään EU:n sisällä (jäsenvaltioiden välillä tai yhden jäsenvaltion sisällä) tai yhteisen passituksen maihin.
 • T2-passitusta eli unionin sisäistä passitusta käytetään, kun unionitavaraa (eli EU:ssa valmistettua tai tuontitullattua tavaraa) kuljetetaan EU:sta yhteisen passituksen maihin tai niiden kautta takaisin EU:hun. Esimerkiksi maantiekuljetus Suomesta Sveitsiin tai Sveitsin kautta Italiaan.
 • T2F-passitusta käytetään, kun unionitavaroita kuljetetaan unionin veroalueeseen kuulumattomilta alueilta (nk. erityisiltä veroalueilta) muualle kuin siihen jäsenmaahan, johon saavutaan ensimmäisenä (esimerkiksi Ahvenanmaalta Suomen kautta Viroon). Näitä erityisiä veroalueita ovat Ahvenanmaa, Athosvuori, Kanariansaaret ja Ranskan merentakaiset departementit (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Ranskan Guayana, Réunion).

Miten annan passitusilmoituksen

Lue lisää: Miten annan passitusilmoituksen

TIR- ja ATA-carnet passituksessa

TIR-carnet'ta käytetään, kun tullaamatonta tavaraa tai unionitavaraa kuljetetaan unionin ulkopuolelle toiseen TIR-yleissopimuksen maahan tai sellaisen kautta takaisin unioniin. Pelkästään unionin sisällä ei voi käyttää TIR-passitusta. TIR-carnet'ta voidaan käyttää myös, kun tavaraa kuljetetaan unionin ulkopuolisesta TIR-sopimusmaasta suoraan unioniin.

ATA-carnet'ta käytetään muiden kuin kaupallisten tavaroiden väliaikaiseen maahantuontiin tai -vientiin esimerkiksi näyttelyyn tai messuille. ATA-carnet'lla voidaan myös passittaa tällaisia tavaroita sellaisten alueiden (esim. EU) tai maiden kautta, joissa väliaikaista maahantuontia ei voi käyttää.

ATA-carnet’n käyttö

ATA carnet´a käytetään tavaroiden väliaikaista vientiä, väliaikaista tuontia tai kauttakuljetusta varten. Sillä voidaan korvata vienti- ja tuonti-ilmoitukset, mutta se ei korvaa muita mahdollisesti tarvittavia asiakirjoja tai lupia (mm. terveystodistus, ampuma-aseen tuontilupa). 

ATA-carnet’ita myöntävät kauppakamarit. ATA-carnet toimii myös vakuutena mahdollisen tullivelan varalta. Tavaroiden jälleentuonnin tai -viennin määräaika on ATA-carnet’n voimassaoloaika, joka on yleensä yksi vuosi tai erikseen tietyille tavaroille määrätty aika.

Passittaminen ATA-carnet'lla

Jos ATA-carnet'lla kuljetettavat tavarat halutaan kauttakuljettaa esimerkiksi näyttelyyn tai messuille sellaisen maan tai alueen kautta, jossa tavaroita ei väliaikaisesti maahantuoda, ATA-carnet'ta voi käyttää passitusasiakirjana. Tullille ei tarvitse antaa erillistä passitusvakuutta. ATA-carnet'lla kuljetettavista tavaroista ei myöskään tarvitse antaa turvatietoja.

Huomioi nämä

Yhteisen passituksen yleissopimuksen perusteella T2-passitusta voidaan käyttää takaisin EU:hun myös silloin, kun ne ovat saapuneet EU:sta T2-passituksella ja ne jälleenlähetetään kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä:

 • Niitä ei ole asetettu muuhun tullimenettelyyn kuin passituksen jälkeiseen tullivarastoinnin menettelyyn
 • Tavaroiden jälleenlähettämisen tapahtuu viiden vuoden kuluessa tai tullitariffin nimikkeisiin 1 – 24 kuuluvien tavaroiden kohdalla kuuden kuukauden kuluessa
 • Tavaroita ei saa olla käsitelty muutoin kuin tullivalvonnassa ja mitä tarvitaan niiden kunnon säilyttämiseksi tai lähetysten jakamiseksi, itse pakkausta muuttamatta

Lomake 302 on tullitarkoituksiin käytettävä asiakirja, jota voi käyttää yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvissä tavaroiden siirroissa. Sitä käytetään yksinkertaistamaan tai helpottamaan sotilaallisen toiminnan yhteydessä siirrettävien tai käytettävien tavaroiden tulliselvitystä.

Lomakkeen voi antaa toimivaltainen sotilasviranomainen tai tämän edustaja. 

Lomake 302 korvaa tullille annettavat ilmoitukset 

Lomaketta 302 voi käyttää korvaamaan tulli-ilmoitukset seuraavissa tapauksissa:

 • tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen
 • väliaikainen maahantuonti
 • passitus
 • väliaikainen vienti
 • jälleenvienti
 • unionitavaroiden tullioikeudellisen aseman todisteena.

Kun lomaketta 302 käytetään, tavaroista ei tarvitse antaa saapumisen tai poistumisen yleisilmoitusta. Lomaketta ei saa käyttää kaupallisessa tarkoituksessa siirrettäville tavaroille. 

Lomakkeen 302 käyttö

Lomake 302 laaditaan vähintään viitenä kappaleena, ja sivujen numerointi kertoo kappaleiden käyttötarkoituksen:

 • Copy 1: Vastaanottavan sotilasviranomaisen kappale
 • Copy 2: Vastaanottava sotilasviranomainen palauttaa lähtömaan sotilasviranomaiselle
 • Copy 3: Lähtötoimipaikan tullin seurantakappale
 • Copy 4: Määrätoimipaikan tullin arkistointikappale
 • Copy 5: Määrätoimipaikan tulli palauttaa kuittauksena lähtötoimipaikalle.

Jos lomaketta 302 käytetään passitusasiakirjana, kappaleesta 4 voi tarvittaessa ottaa lisäkopioita ja numeroida ne esimerkiksi 4a, 4b ja 4c.

EU-lomakkeen 302 malli on julkaistu komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/244   liitteessä 52-01. Lomake laaditaan englanniksi tai ranskaksi. 

Menettelyyn asettaminen

Toimivaltaisen sotilasviranomaisen tai liittouman edustajan on täytettävä lomake 302 ja vahvistettava se allekirjoituksellaan, leimallaan ja päiväyksellä. Toimivaltainen viranomainen tai liittouma pitää itsellään kappaleen 5.

Lomakkeen 302 kappaleet 1–4 esitetään yhdessä tavaroiden kanssa lähtötullitoimipaikassa. Lähtöpaikan tulli vahvistaa lomakkeen tulli-ilmoitukseksi. Vahvistus tehdään toisen sivun kohtaan ”Goods presented to customs authorities (on/at place), Marchandises présentées aux autorités douanières (date et lieu)”. Kohtaan kirjoitetaan tullitoimipaikan nimi ja postiosoite, jotta määrämaa voi palauttaa kappaleen 4. 

Kappaleet 1, 2 ja 4 seuraavat tavaroiden mukana määrätullitoimipaikkaan. Lähtötullitoimipaikka pitää itsellään kappaleen 3.

Menettelyn päättäminen

Tavarat esitetään tullille määrätullitoimipaikassa. Tulli allekirjoittaa ja leimaa kappaleet 1, 2 ja 4. Unionin poistumistoimipaikassa leimataan kohta ”exit/sortie”. Määrätullitoimipaikassa leimataan kohta ”entry/entrée”.

Kappale 4 jää määrätullitoimipaikalle. Tulli lähettää sen kuittauksena lähtötullitoimipaikalle ja säilyttää kopion kappaleesta 4. Menettely päättyy määrätullitoimipaikassa, joka on

 • unioniin saapumistoimipaikka, jos unionitavarat on kuljetettu kolmannen maan kautta takaisin unioniin 
 • määrämaan tullitoimipaikka, kun kuljetetaan passitusmenettelyssä muita kuin unionitavaroita.

Kappaleet 1 ja 2 seuraavat tavaroiden mukana vastaanottajalle, joka allekirjoittaa ja vahvistaa tavaroiden vastaanoton leimallaan. Vastaanottaja palauttaa kappaleen 2 lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle tai liittoumalle. 


TIR-passitusmenettely on kuljetusliikkeille tarkoitettu luvanvarainen menettely, jonka tarkoituksena on varmistaa, että tavarat kulkevat keskeytyksettä perille tullivalvonnassa. Menettelyä voidaan soveltaa vain TIR-yleissopimukseen liittyneissä jäsenmaissa. Suomessa TIR-carnet’ta myöntää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. TIR-passituksen vakuutena toimii TIR-carnet’n myöntäneen takaajan vakuus (SKAL ry), Tullille ei tarvitse antaa erillistä vakuutta.

TIR-passituksen aloittaminen

TIR-carnet’n ja liiteasiakirjojen (rahtikirja CMR ja TIR-hyväksymistodistus) lisäksi ilmoituksen sisältämät tavarat ja kuljetusväline esitetään lähtötullitoimipaikassa. Tulli tekee tarvittavat merkinnät TIR-carnet’hen, tekee tarvittaessa tavarantarkastuksen ja sinetöi kuljetusvälineen.

TIR-tietojen ilmoittaminen sähköisesti

EU:n alueella tapahtuvissa kuljetuksissa TIR-carnet'n tiedot on annettava tullille myös sähköisesti TIR-carnet-vihkon lisäksi. TIR-carnet’n haltija on vastuussa siitä, että tiedot on annettu sähköiseen passitusjärjestelmään ennen kuin TIR-carnet esitetään vahvistettavaksi lähtötullitoimipaikassa. Sähköisen ilmoituksen tiedot voidaan antaa myös tullin netti-ilmoituspalvelun kautta.

Toimija, joka on saanut sanoma-asioinnin luvan tullilta, voi antaa TIR-carnet’n tiedot sähköisesti Tullin passitusjärjestelmään TIR-carnet’n haltijan puolesta. TIR-carnet’n haltija on kuitenkin aina vastuussa ilmoituksen oikeellisuudesta sekä menettelyyn liittyvien säännösten noudattamisesta.

Ilmoituksen antaja saa tullin järjestelmästä MRN-yleisviitenumeron, joka on esitettävä lähtötullitoimipaikassa yhdessä TIR-carnet’n, tavaroiden ja kuljetusvälineen kanssa. Tulli luovuttaa tavarat TIR-menettelyyn ja vahvistaa TIR-carnet'n sekä tulostaa passituksen saateasiakirjan TIR-carnet’n liitteeksi.

TIR-menettely päätetään, kun TIR-carnet ja sen sähköisen ilmoituksen MRN-yleisviite sekä tavarat esitetään määrätoimipaikassa tullille.


Voit käydä leimauttamassa ATA-carnet´n lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa Tullin toimipisteessä tai Lentotullissa. Kaikissa satamissa ei ole enää Tullin asiakaspalvelua, mutta voit varata palveluajan.

ATA-carnet täytyy esittää tullille merkittäväksi aina sen maan tullissa, josta se lähtee tai johon se saapuu. Sitä ei tarvitse esittää EU-alueen sisällä joka maassa, koska EU on yksi tullialue.

ATA-carnet’n käyttö eri tilanteissa

Eri käyttöön tarkoitetut välilehdet on eroteltu ATA-carnet’ssa eri värisinä sivuina seuraavasti:

 • Exportation = vientilehti vientimaan tullia varten (keltainen)
 • Importation = tuontilehti tuontimaan tullia varten (valkoinen)
 • Re-exportation = jälleenvientilehti määrämaan tullia varten (valkoinen)
 • Re-importation = palautuslehti lähtömaan tullia varten (keltainen)
 • Transit = passituslehdet kauttakuljetusmaan tullia varten (sininen)

Jos tavaroita kuljetetaan useisiin maihin tai useissa erissä, varmista, että ATA-carnet’ssa on riittävästi sivuja. ATA-carnet’n voimassaoloaikana voi hakea lisää sivuja ja perustellusta syystä jatkoa voimassaoloon. Voit hakea kadonneen ATA-carnet’n tilalle duplikaattia.

Väliaikainen vienti ATA-carnet’lla

 

ATA-carnet’n avaaminen vientimaan Tullissa: Exportation-lehti

Tavarat ja ATA-carnet esitetään vientimaan tullissa. ATA-carnet’n käyttäjän on allekirjoitettava kansilehti ja täytettävä Exportation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Exportation-lehti jää vientimaan tulliin.

ATA-carnet-vientimerkinnät tehdään vientimaan tullissa. Jos tavarat poistuvat toisen EU-maan kautta, kantaosan keltaisen lehden (exportation) kohtaa 7 ei täytetä, vaan EU:n poistumispaikan tulli vahvistaa sen allekirjoituksella ja päiväleimalla. Kantaosia ei irroteta ATA-carnet’sta.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus lentäen Oulusta Helsingin kautta Japaniin

Tavarat lastataan Oulussa lentokoneeseen ja siirretään Helsingissä tullialueella kentän puolella Japaniin menevään koneeseen. ATA-carnet leimataan ja vahvistetaan Oulussa ajanvarauksella palvelevassa tullissa.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus Helsingistä laivalla Saksaan ja sieltä lentäen Kanadaan

Tavarat lähtevät Helsingistä autolla ja jatkavat matkaa laivalla Saksaan, jossa ne lastataan Kanadaan menevään lentokoneeseen. ATA-carnet esitetään tullille merkittäväksi joko Lentotullissa tai satamassa ajanvarauksella palvelevassa tullissa. Tulli ei vahvista Helsingissä poistumista kantaosan kohtaan 7, vaan se vahvistetaan vasta Saksan tullissa, jossa tavarat ja ATA-carnet täytyy esittää.                            

ATA-carnet paluu lähtömaahan: Re-importation-lehti 

Kun tavara palaa takaisin, ATA-carnet esitetään ensimmäisessä EU:n saapumispaikassa tullille. ATA carnet’n käyttäjän on täytettävä Re-importation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Tulli toimittaa Re-importation-lehden vientimaan tullin palautusoitteeseen. 

ATA-carnet käyttö passitusasiakirjana: Transit–lehti

Kun ATA-carnet´lla aloitetaan passitus kauttakuljetusmaassa tai alueella, täytetään Transit-lehden sarakkeet ”D kuljetustapa”, ”E pakkaustiedot” ja ”F a) Tavarat” (numerot tavaraluettelosta). Lisäksi on merkittävä paikka, päiväys, nimenselvennys ja allekirjoitus. Tulli antaa määräajan, jonka kuluessa ATA-carnet-passitus on esitettävä siihen merkityssä määräpaikassa.

Katso henkilöasiakkaan ohjeet tavaroiden kuljettamiseen ATA-carnet´lla.


ATA-carnet on kansainvälinen asiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä näyttelytavaroita, ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin. ATA-carnet antaa myös kansainvälisesti hyväksytyn takuun maahan tuotavista tavaroista mahdollisesti perittävästä tullista ja tuontiveroista.

ATA-carnet ei korvaa muita tuonnin tai viennin yhteydessä mahdollisesti rajoitusten vuoksi vaadittavia asiakirjoja tai lupia, kuten esimerkiksi ampuma-aseiden tuontilupia ja terveystodistuksia. ATA-carnet'ita myöntävät hakemuksesta kauppakamarit kussakin sopimukseen liittyneessä maassa. Suomessa ATA-carnet'ita myöntää Keskuskauppakamari.

Passittaminen ATA-carnet'lla

Jos ATA-carnet'lla kuljetettavat tavarat halutaan kauttakuljettaa esimerkiksi näyttelyyn tai messuille sellaisen maan tai alueen (esim. EU:n) kautta, jossa tavaroita ei väliaikaisesti maahantuoda, ATA-carnet'ta voi käyttää passitusasiakirjana. Tullille ei tarvitse antaa erillistä passitusvakuutta. ATA-carnet'lla kuljetettavista tavaroista ei myöskään tarvitse antaa turvatietoja.


Kun unionitavaroita kuljetetaan unionin veroalueeseen kuulumattomiin osiin suoraan veroalueeseen kuuluvasta osasta, ei passitusmenettelyä tarvitse käyttää (esimerkiksi Suomen mantereelta suoraan Ahvenanmaalle). Tuonti- ja vienti-ilmoituksena voidaan käyttää kauppalaskua tai kuljetusasiakirjaa, kun unionitavarat ylittävät verorajan yhden unionin jäsenmaan sisällä, esimerkiksi Suomen mantereelta suoraan Ahvenanmaalle.

Unionitavaroiden siirtäminen

Erityisen veroalueen ja muun unionin tullialueen välillä unionitavaroiden passittaminen on pakollista vain silloin, kun tavarat on tarkoitus kuljettaa veroalueelta muualle kuin siihen jäsenmaahan, johon ensimmäiseksi saavutaan. Tällöin unionitavarat on passitettava T2F-passituksella. Esimerkiksi, kun unionitavaroita siirretään Ahvenanmaalta Suomen kautta Viroon.

Muissa tapauksissa, kun unionitavaroita siirretään erityisen veroalueen ja muun unionin alueen välillä, on unionin sisäisen passituksen (T2F) käyttö vapaaehtoista.

Kun kyse on verorajan ylityksestä toiseen jäsenmaahan, noudatetaan pääosin samoja vienti- ja tuontimuodollisuuksia kuin EU:n ulkorajan yli kulkeville tavaroille.  

Unionitavaroiden siirtäminen tietyissä erityistapauksissa

Kun unionitavaroita viedään erityiseltä veroalueelta yhteisen passitusalueen maahan (Norja, Sveitsi, Islanti, Liechtenstein, Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia) tai sellaisen kautta, on tavarat passitettava unionin ulkoisella passituksella T1 näissä tilanteissa:

 • unionitavaroille sovelletaan tukia yhteisen maatalouspolitiikan perusteella
 • unionitavarat tulevat interventiovarastosta
 • unionitavaroiden tuontitullien palauttaminen tai peruuttaminen edellyttää sitä.

Muiden kuin unionitavaroiden siirtäminen

T1-passitusmenettelyn käyttäminen on pakollista, kun muita kuin unionitavaroita siirretään unionin tulli-alueella tai niitä jälleenviedään yhteisen passitusalueen maahan. Esimerkiksi kun muita kuin unionitavaroita siirretään Ahvenanmaalta Suomeen.


Turvatiedot voi ilmoittaa passitusilmoituksella, kun passitettava tavara saapuu Suomeen suoraan EU:n ulkopuolelta tai poistuu passituksella EU:sta. Vaihtoehtoisesti turvatiedot voi ilmoittaa saapumisen tai poistumisen yleisilmoituksella.

Saapumisen turvatiedot

Jos passituksella on annettu saapumisen turvatiedot, passituksen MRN-viitenumeron toiseksi viimeinen merkki on L (esim. 24FIP00000000000L0).

Saapumisen turvatietoja ovat

 • Lähettäjä
 • Vastaanottaja
 • Lastauspaikka 
 • Purkauspaikka 
 • UCR-viite
 • Rahdin maksutapa
 • Kuljetusmuoto rajalla 
 • Kuljetusasiakirja 
  • Vaihtoehtoinen UCR-viitteen kanssa
 • Rajan ylittävä aktiivinen kuljetusväline 
 • Reittimaat 
 • Saapumispäivä ja -aika (arvioitu).

Poistumisen turvatiedot

Jos passituksella on annettu poistumisen turvatiedot, passituksen MRN-viitenumeron toiseksi viimeinen merkki on K (esim. 24FIP00000000000K0). 

Poistumisen turvatietoja ovat

 • Lähettäjä
 • Vastaanottaja
 • Lastauspaikka 
 • Kuljetusmuoto rajalla 
 • UCR-viite
 • Rahdin maksutapa
 • Kuljetusasiakirja 
  • Vaihtoehtoinen UCR-viitteen kanssa
 • Rajan ylittävä aktiivinen kuljetusväline 
 • Reittimaat 
 • Turva-alueen poistumistullitoimipaikka  
  • Ilmoitettava, jos tavara poistuu turva-alueelta.

Saapumisen sekä poistumisen turvatiedot

Jos passituksella on annettu sekä saapumisen että poistumisen turvatiedot, passituksen MRN-viitenumeron toiseksi viimeinen merkki on M (esim. 24FIP00000000000M0).