Passituksen päättäminen

Passitus päätetään joko Tullissa tai valtuutetulla vastaanottajalla. Passituksesta vastaavan menettelyn haltijan on päätettävä passitus annetussa määräajassa ja huolehdittava siitä, että kiinnitetyt sinetit ovat säilyneet ehjinä kuljetuksen ajan.

Jos tavaroita puuttuu tai niitä on vaihdettu, passituksesta vastaavan on annettava niistä selvitys Tullin passitusseurantaan. Selvityksen ja esitettyjen todisteiden perusteella passituksesta vastaava voi antaa vaihtoehtoisen todisteen. Passituksesta vastaava voi joutua maksamaan verot ja maksut, jos tavaroita katoaa kuljetuksen aikana. Vakiomuotoisessa menettelyssä kaikki toimenpiteet passituksen päättämiseksi tehdään Tullissa. Yleensä määrätoimipaikassa esittämisen yhteydessä tavaroille osoitetaan myös joku muu tullimenettely (esimerkiksi luovutus vapaaseen liikkeeseen tai varastointi).

Purkausluvan pyytäminen T-passitukselle

Purkauslupaa voi pyytää mistä tahansa avoinna olevasta ja asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta, mukaan lukien Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta (Spake), kun tavarat ovat Suomen alueella. Kun passitetut tavarat halutaan purkaa väliaikaiseen varastoon, ilmoitetaan Tullille, mihin väliaikaiseen varastoon tavarat puretaan. Passitusilmoitus toimii väliaikaisen varastoinnin yleisilmoituksena.

Sähköinen palvelukeskus voi antaa purkausluvan sähköpostitse kun:

 • purkausluvan pyytäjä ei ota tavaroita vastaan valtuutettuna vastaanottajana
 • samalla paikkakunnalla vastaanottavan varaston kanssa ei ole avoinna olevaa asiakaspalvelua tarjoavaa Tullin toimipaikkaa
 • tavarat aiotaan purkaa Tullin hyväksymään väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon ja kirjataan sellaisen kirjanpitoon, tai tavarat toimitetaan alustoimituksena

tai jos

 • tavaroille osoitetaan seuraava tullimenettely välittömästi purkausluvan pyytämisen jälkeen tai niihin käytetään yksinkertaistettua menettelyä tuonnissa muista EU-maista Ahvenanmaalle ja purkauslupaa pyydetään T2F-passitukselle
 • tavarat poistuvat unionista, esim. muun kuin säännöllisen liikenteen aluksella.

Jos tavarat poistuvat unionista muun kuin säännöllisen liikenteen aluksella, on tavaroita koskeva aluksen manifestin konossementti tai muu vastaava tieto toimitettava purkaustuloksena. Purkaustuloksena hyväksytään vain lopullinen manifestitieto, ei esim. ennakkomanifestia.

Seuraavan tullimenettelyn asettamisesta osoituksena on esim. tavaroille ennakolta annettu tulli-ilmoitus vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten ja purkauslupapyynnössä on ilmoitettu kyseisen tulli-ilmoituksen tullausnumero ja paikka, jonne tavarat aiotaan purkaa. Tavarat saa ottaa käyttöön, kun luovutuspäätös on saatu Tullista.

Passituksesta vastaava menettelyn haltija voi pyytää purkauslupaa sähköpostitse osoitteesta: spake.passitus(at)tulli.fi

Pyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

 • yleisviitenumero (MRN)
 • pyyntö purkaa tavarat
 • tieto aiotusta purkauspaikasta varastotunnisteineen (y-tunnus + R-jatko-osa)
 • tieto mahdollisten tullisinettien olemassaolosta ja kunnosta.

Jos passitus on lähtötoimipaikassa aloitettu varamenettelyssä, on purkauslupapyynnön liitteenä lähetettävä tavaraa koskeva saateasiakirja liitteineen skannattuna. Varamenettelyn käyttö ilmenee passituksen saateasiakirjan kohtaan (MRN) tehdystä punaisesta varamenettely-leimasta.

Purkaustulos on toimitettava viimeistään seuraavana päivänä

Purkaustulos on toimitettava avoinna olevaan ja asiakaspalvelua tarjoavaan Tulliin tai Spaken Tornion toimipisteen sähköpostiin passitusseuranta(at)tulli.fi välittömästi purkauksen jälkeen tai viimeistään purkausluvan antamista seuraavana päivänä. Tulli päättää passitusmenettelyn hyväksyttävää purkaustulosta tai seuraavan menettelyn tulli-ilmoituksen toimittamista vastaan.

T-passitusmenettelyssä saapuneita tavaroita tullivarastointimenettelyyn asetettaessa passituksen purkaustulos pitää toimittaa yhdessä tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen MRN-viitenumeron kanssa osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi

Varastonpitäjä voi toimittaa purkaustuloksen passituksesta vastaavan menettelynhaltijan puolesta tämän suostumuksella.

Purkaustuloksen sisältö

Purkaustulos voidaan toimittaa tietona, josta ilmenee, että tavarat on vastaanotettu ja purettu varaston (tai aluksen) tiloihin. Purkaustuloksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • yleisviite (MRN)
 • mahdolliset eroavaisuudet
 • varastonpitäjän (tai aluksen edustajan) allekirjoitus, nimenselvennys ja varaston (aluksen) nimi.

Purkaustuloksen voi ilmoittaa myös erillisellä asiakirjalla. Jos puretut tavarat eroavat passitusilmoituksen purkauslupasanoman tiedoista, ilmoitetaan eroavaisuudet purkaustuloksessa. Eroavaisuuksia ovat ylilukuiset, vaihtuneet tai puuttuneet tavarat.

Vastuu puretuista tavaroista

Kun passituksesta vastaava on purkanut tavarat väliaikaiseen varastoon, vastuu purkaustuloksessa ilmoitettavista tavaroista siirtyy varastonpitäjälle silloin, kun tavarat on kirjattu varaston kirjanpitoon ja Tulli on hyväksynyt annetun purkaustuloksen.

Valtuutettu vastaanottaja

Valtuutettu vastaanottaja on saanut Tullilta luvan ottaa vastaan passitettuja tavaroita esittämättä niitä Tullissa.

Huomioi nämä

T-passituksella lähetetyt tavarat voidaan esittää tullille passitukselle annetun määräajan jälkeen, jos tavarat ovat edelleen tullin tarkastettavissa. Muussa tapauksessa passitusta ei hyväksytä tullille esitetyksi, eikä passitukselle anneta purkauslupaa.

Jälkikäteisen esittämisen hyväksyminen

Passitus katsotaan esitetyksi määräajassa, jos määräajan ylittyminen ei johdu passituksesta vastaavan toiminnasta. Hyväksyttäviä syitä määräajan ylittymiselle voivat olla esimerkiksi:

 • matkan aikana tapahtunut onnettomuus (poliisin merkinnät saateasiakirjassa tai muussa dokumentissa)
 • kuljettaja on joutunut turvautumaan lääkärinhoitoon (lääkärintodistus)
 • ajoneuvon vaurioituminen ja sitä seurannut korjaus (tosite hinaus- ja korjauspalvelusta)
 • lakko, lumivyöry tai muu hyväksyttävä ja todistettava viivästys.

Määrätullitoimipaikka arvioi saadun selvityksen perusteella voidaanko tavaroiden esittäminen hyväksyä jälkikäteen.

Esittämättä jääneiden tavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen

Tavaranhaltija tai vastaanottaja voi joskus havaita jälkikäteen, että saapuneita tavaroita seurannut T1-passitus on jäänyt esittämättä tullille. Tällöin tavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen sähköisellä tuonnin tulli-ilmoituksella, jossa normaalisti vaadittavien tietojen lisäksi ilmoitetaan seuraavat lisätiedot:

 • Edeltävän menettelyn koodina käytetään 821 ja numerona esittämättömän passituksen MRN-viitenumero
 • Tuonnin R-”jälkikäteen annetussa” tulli-ilmoituksessa käytetään lisäkoodia FIXXX ja Kuvaus -kohdassa mainitaan: Passitus jäänyt esittämättä

Tulli ei päätä passitusta, vaan tullauspäätös toimii vaihtoehtoisena todisteena passituksen päättämiselle. 


TIR carnet- passitukselle purkauslupaa tulee pyytää tullista jo raja- tai saapumistoimipaikassa, jos määränpäässä ei ole enää tullin asiakaspalvelua tarjoavaa toimipaikkaa.


Lisää aiheesta