Hyppää sisältöön

Miten haen varastolupaa ja mitä luvan saaminen edellyttää?

 • Varmista ensin, että yritykselläsi on Tullin myöntämä yleisvakuuslupa varastointia varten. Jos lupaa ei ole, lue lisää: Miten haen yleisvakuus- ja maksunlykkäyslupaa
 • Selvitä, täyttääkö suunnittelemasi varastokirjanpito Tullin vaatimukset.
 • Selvitä, onko varastotila sellainen, että sille voidaan myöntää lupa tullaamattoman tavaran varastointiin.

Hae varastolupaa Tullin Luvat-palvelussa

Täytä hakemus huolellisesti, liitä siihen palvelussa mainitut liitteet (mm. varaston pohjapiirros ja kuljetus- ja logistiikkajärjestelmän kuvaus) ja lähetä se Tullin lupakeskukselle.

Jos Luvat-palvelussa on käyttökatko, voit hakea lupaa hakemuslomakkeella

 • Väliaikaisen varastoinnin lupahakemus: Kuljetuksen tai väliaikaisen varaston lupa, tullilomake 1012s
 • Tullivaraston pitoa koskeva lupahakemus: tullilomake 1017s
 • Liitä hakemukseen kaupparekisteriote sekä varaston pohjapiirros tai muu selvitys tullaamattoman tavaran varastointiin tarkoitetuista tiloista tai paikasta.
 • Lähetä hakemus liitteineen Tullin lupakeskukselle joko:
  • sähköpostilla (alkuperäiset asiakirjat skannattuina) osoitteeseen lupakeskus(at)tulli.fi
  • postitse osoitteella: Tullin lupakeskus, PL 261, 65101 Vaasa.

Voit vaikuttaa hakemuksesi käsittelyaikaan, jos toimit itse aktiivisesti ja laadit esimerkiksi kuvauksen yrityksesi varastointiprosessista jo ennen hakemuksen jättämistä. Ilmoita hakemuksessa, kuka yrityksessä vastaa varastointiin liittyvistä asioista. Kun hakemus on jätetty, vastaa lupakäsittelijän kysymyksiin mahdollisimman nopeasti ja tarkasti.

Huomioi nämä

Jos yritykselläsi ei ole yleisvakuuslupaa lainkaan tai jos nykyiseen lupaasi ei kuulu varastointi, hae Tullin Luvat-palvelussa yleisvakuuslupaa ja liitä siihen palvelussa pyydetyt tiedot yrityksesi taloudesta.

Yleisvakuusluvan hakemusprosessin aikana saat tiedon varastoinnille tarvittavan vakuuden määrästä. Saat hakemukseesi päätöksen, jossa kerrotaan varastoinnin viitemäärä (verojen määrä). Kun sinulla on päätös yleisvakuusluvasta, voit jättää varastolupahakemuksesi. Lue lisää yleisvakuudesta.


Tulli ei edellytä varastotiloilta erillisiä teknisiä vaatimuksia. Sosiaalitilat, taukohuoneet ja toimistotilat eivät voi kuulua tullaamattoman tavaran varastotilaan. Tulli tarkastaa tilat lupaprosessin aikana. Tila pitää erottaa muusta rakennuksesta tai alueesta siten, että ulkopuolisten pääsy tilaan on estetty. Varaston aukioloaikoina valvonta voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että ulkopuoliset voivat liikkua varastossa vain henkilökunnan valvonnassa.

Jos samassa rakennuksessa tai samalla alueella toimii muitakin yrityksiä kuin varastoluvan haltija, näiden yritysten käyttämät tilat pitää erottaa varastotilasta esimerkiksi verkkoaidalla.

Jos tiloihin tarvitsee luvan myöntämisen jälkeen tehdä muutoksia, luvanhaltijan pitää olla yhteydessä varaston operatiivista toimintaa valvovaan tulliin ennen muutosten toteuttamista. Jos varasto muuttaa, luvanhaltijan täytyy tehdä muutoshakemus Tullin lupakeskukselle.


Väliaikaisesti varastoitavista tavaroista on pidettävä Tullin hyväksymää varastokirjanpitoa. Tulli tarkastaa kirjanpidon lupaprosessin aikana. Kirjanpito voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, ja se voidaan hoitaa sähköisesti tai manuaalisesti.

Kirjanpidon pitää olla ajan tasalla, ja siitä on pystyttävä jäljittämään katkeamattomasti tavaran kulku saapumisesta sen poistumiseen varastosta. Järjestelmän pitää voida luoda tullille erilaisia varastotilanteen osoittavia raportteja, esimerkiksi varaston saldoista ja varastotapahtumista.

Lue lisää raportoinnista: Väliaikaisen varaston kirjanpito, varastotilat ja raportit

Kirjanpidon yleisistä edellytyksistä on annettu Tullin määräys 13/2016 kirjanpidosta väliaikaisessa varastoinnissa


Tullivarastointimenettelyyn asetetuista tavaroista on pidettävä Tullin hyväksymää varastokirjanpitoa. Varastoluvassa määritellään, onko kirjanpidosta vastuussa luvanhaltija vai menettelynhaltija. Kirjanpito voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, ja se voidaan hoitaa sähköisesti tai manuaalisesti. Kirjanpidossa on eriteltävä kunkin lähetyksen sisältämät tavaraerät. Jos kirjanpitoa pidetään tuotetasolla, siitä on käytävä ilmi tavaran saapumiserä.

Kirjanpidon pitää olla ajan tasalla ja siitä on pystyttävä jäljittämään katkeamattomasti tavaran kulku saapumisesta sen poistumiseen varastosta. Järjestelmän pitää voida tuottaa Tullille erilaisia varastotilanteen osoittavia raportteja esimerkiksi varaston saldoista ja varastotapahtumista.

Lue lisää raportoinnista: Tullivaraston kirjanpito ja raportit

Kirjanpidon yleisistä edellytyksistä on annettu Tullin määräys kirjanpidosta tullivarastointimenettelyssä