Mitä väliaikaisessa varastossa saa tehdä?

Väliaikaisesti varastoituja tavaroita voidaan käsitellä ainoastaan niiden kunnon säilyttämiseksi. Tavaroiden ulkonäkö tai tekniset ominaisuudet eivät kuitenkaan saa käsittelyn seurauksena muuttua.

Tavaran käsittely ja tarkastaminen väliaikaisessa varastossa

Varastonpitäjällä tai tavaranhaltijalla voi olla tarve tarkastaa vastaanottamansa tavarat avaamalla laatikot tavarankuvauksen ja paljouden toteamiseksi. Joissakin tilanteissa tavarasta halutaan ottaa näytteitä tuontitullausta varten. Jos varastonpitäjä tai tavaranhaltija haluaa tarkastaa tavaraa tai ottaa siitä näytteitä, hänen pitää ottaa yhteyttä tulliin.

Tavaranhaltijan tai varastonpitäjän pyynnöstä tulli voi antaa luvan tavaroiden tarkastamiseen tai näytteenottoon henkilölle, joka asettaa tavarat tullimenettelyyn. Tavaroiden tarkastuksen ja näytteenoton pitää tapahtua tullin valvonnassa ja määräämillä ehdoilla.

Huomioi nämä

Pyyntö tavaran tarkastamisesta voidaan lähettää sähköpostitse varaston operatiivista toimintaa valvovaan tai lähimpään tulliin. Pyynnössä ilmoitetaan vähintään seuraavat tiedot:

  • hakijan yhteystiedot (tavaranhaltija tai varastonpitäjä)
  • tavaroiden sijaintipaikka
  • tavarankuvaus ja paljous
  • edeltävän ilmoituksen tai menettelyn tiedot
  • tarvittaessa kuljetukseen liittyvät, esimerkiksi kuljetusvälineen tiedot.

Tulli vastaa asiakkaan pyyntöön kirjallisesti ja sopii tarkastuksen yksityiskohdista. Varastonpitäjä liittää pyynnön, tullin vastauksen ja tehdyistä toimenpiteistä laatimansa selvityksen väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Mahdolliset kirjanpidon korjaukset hyväksytetään tullilla.


Tavaran tarkastusta pyytänyt yritys vastaa tarkastuksesta mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista. Jos tavarantarkastus tai toimenpide edellyttää tullin paikalla oloa, tarkastuksen tehnyt tulli voi kantaa toimenpiteestä suoritemaksun.


Tulli tarkastaa tavaraa, jota tuodaan, viedään ja kuljetetaan Suomen kautta Euroopan unionin ulkopuolelle. Tarkastusten aikana tulli selvittää myös muilta viranomaisilta lähetysten tuonnin, viennin ja kauttakuljetuksen edellytysten täyttymistä.

Kun tulli on antanut tavaranhaltijalle tai tätä edustavalle varastonpitäjälle tiedon lähetyksen tarkastamisesta, tavaranhaltija voi pyytää tarkastusta tekevältä tullilta lupaa siirtää tavarat toiseen tullin hyväksymään, vastaavaan varastoon. Tulli harkitsee jokaisen tapauksen kohdalla erikseen, onko siirto mahdollinen. Perusteltu syy siirtoon voi olla esimerkiksi se, että tavara halutaan siirtää varastoinnin tai tarkastamisen kannalta sopivampaan varastoon tai varastointikustannukset.

Kun tulli on antanut luvan siirtoon, siirto tehdään T1-passilla. Tulli valvoo siirron varastojen välillä sinetöimällä tai saattamalla kuljetuksen. Jos käytetään valtuutetun lähettäjän passitusta, lähetystä tarkastavalle tullille on ilmoitettava, milloin lähetys aiotaan noutaa lähettävästä varastosta. Tulli voi vaatia, että lähettävä varasto ei saa luovuttaa tavaraa ilman tullin läsnäoloa.

Sekä lähettävän että vastaanottavan varaston kirjanpitoon liitetään tositteiksi passituksen saateasiakirja ja mahdollinen hallinnollinen haltuunottoilmoitus. Tavarat saa luovuttaa seuraavaan menettelyyn vasta kun tulli antaa siihen luvan.