Meriliikenne

Säännöllinen alusliikenne

Tullin hyväksymässä säännöllisessä alusliikenteessä kuljetettavien tavaroiden katsotaan olevan unionitavaroita, ellei toisin osoiteta. Unionitavarat on vapautettu tullimuodollisuuksista määräsatamassa.

Varustamo voi hakea tullista säännöllisen alusliikenteen lupaa, jos se kuljettaa tavaraa säännöllisesti ainoastaan unionin tullialueen satamien välillä. Tavaroiden lähtö- tai määräpaikka tai välisatama ei siis saa olla unionin alueen ulkopuolella tai unionin tullialueen vapaa-alueella.

Säännöllisessä alusliikenteessä kuljetettavan ja vientimenettelyyn asetetun tavaran vientimenettelyä ei päätetä, kun tavarat lastataan alukseen. Poikkeuksellisesti vienti päätetään, kun vedotaan yhden kuljetussopimuksen sääntöön tai käytetään sähköistä tavaraluetteloa tai kuljetusasiakirjaa passitusilmoituksena.

Muu kuin säännöllinen alusliikenne

Muussa kuin säännöllisessä alusliikenteessä kuljetettavien tavaroiden katsotaan olevan muita kuin unionitavaroita, ellei toisin osoiteta, ja niihin kohdistetaan normaalit tullimuodollisuudet määräsatamassa.

Muussa alusliikenteessä kuljetettavan unionitavaran tullioikeudellisen aseman osoittamisesta on annettu erilliset ohjeet: Saapuvan tavaran unioniaseman osoittaminen

Kun vientimenettelyyn asetettua tavaraa lastataan muun alusliikenteen alukseen, vientimenettely päätetään tavarasta annettavien poistumisen ilmoitusten perusteella. Lue lisää: EU:sta poistuvat tavarat

Huomioi nämä

Bunkraus eli laivan omaan käyttöön tulevan polttoainevaraston täydentäminen satamassa vaatii aina luvan Tullilta. Bunkraamisesta aluksesta toiseen (Ship to ship) on ilmoitettava Tullin meriliikennekeskukseen (MEKE) sähköpostitse: meke(at)tulli.fi

Sähköisen palvelukeskuksen meriliikenneryhmä (MEKE) palvelee virka-aikana arkipäivisin kello 8–16.15. Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä Sähköisen palvelukeskuksen päivystäjään sähköpostitse: spake.arex(at)tulli.fi.

Ennen aluksen saapumista on myös annettava ilmoitus Portnet-järjestelmään.

Saapuvasta aluksesta on maksettava myös väylämaksu.

Bunkrattavasta polttoaineesta annetavat saapumisen ja poistumisen ilmoitukset

Kuljetusliike on vastuussa saapumisen yleisilmoituksen/ yleisilmoituksen ja poistumisen ilmoitusten antamisesta tullille. Halutessaan kuljetusliike voi käyttää myös edustajaa ilmoituksen antamiseen.

 • Suoraan unionin ulkopuolisesta maasta saapuvasta tulliselvittämättömästä tavarasta on annettava Suomen tullille saapumisen yleisilmoitus IE315 ja sen jälkeen esittämisilmoitus IE347
 • Jos alus saapuu toisesta unionin satamasta ja purkaa Suomen aluevesillä tai satamassa, annetaan Suomen tullille väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337). ja esittämisilmoitus (FI332) purettavan tavaran osalta
 • Poistuvasta aluksesta annetaan myös poistumisen ilmoitukset IE547 ja IE590
 • Jos suomalaisesta kaupallisessa liikenteessä olevasta aluksesta bunkrataan toiseen suomalaiseen alukseen, ei anneta saapuvan ja poistuvan liikenteen ilmoituksia

Bunkraus kansainvälisessä liikenteessä olevaan alukseen

Ilmoituksella bunkraamisesta annettavat lisätiedot

Saapumisen yleisilmoituksella on merkittävä kenttään ”Purkauspaikka” sen sataman nimi, jonka edustalla bunkraus tapahtuu sekä teksti: ”purku alukseen X”, jossa X = bunkrattavan aluksen IMO-numero.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella ilmoitetaan tavaroiden sijaintipaikaksi A tullin osoittama paikka, V tullitoimipaikka koodi ja sen tullitoimipaikan tunnistenumero, jonka edustalla bunkraus tapahtuu. Ilmoita lisätietokoodi FISSL-suora siirtolastaus ja kuvaukseksi ”bunkraus ja sataman nimi, jossa bunkraus tapahtuu”. Ilmoita lisätietokoodi FIXXX-muu lisätieto ja kuvaukseksi ”purku alukseen X”, jossa X = bunkrattavan aluksen IMO-numero.

Heti kun bunkraus toisen aluksen polttoainesäilöön sataman edustalla on tapahtunut, tämän polttoaineen vastaanottaneen aluksen, tai sen edustajan, on annettava Suomen tullille poistumisen esittämisilmoitus IE547, jolla ilmoitetaan yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumero. Poistumisen esittämisilmoituksen jälkeen on annettava vielä poistumisilmoitus IE590.

Tullin määräys (3/2018) Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Saapuminen ja poistuminen


Myös muun kuin säännöllisen liikenteen aluksilla on mahdollista kuljettaa tavaraa passitusmenettelyssä. Tällöin passitusmenettely keskeytetään merikuljetuksen ajaksi. Kaikista Suomen määräsatamassa purettavista tavaroista on kuitenkin annettava tullille saapumisen yleisilmoitus (IE315) tai väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337). Tästä syystä myös passitusmenettelyyn asetettu tavara on esitettävä tullille aluksen määräsatamassa. Passitusilmoitus on esitettävä ennen kuin kuljetus voi jatkaa matkaansa passituksen määrätoimipaikkaan. Passitusilmoituksen esittämisen yhteydessä tulli merkitsee tavarat tulliselvitetyiksi Tullin järjestelmään.


Kuljetus, joka saapuu muussa kuin säännöllisessä alusliikenteessä Suomen satamaan lähtöpaikassa aloitetulla T-passituksella, voi jatkaa satamasta suoraan määrätullitoimipaikkaan tai valtuutetulle vastaanottajalle. 

Saapumisen esittämisilmoituksessa ei anneta purkaukselle varastotunnistetta, vaan erä ilmoitetaan heti tulliselvitettäväksi. Nämä erät kuitataan tullissa manuaalisesti AREX-järjestelmään tulliselvitetyiksi menettelyssä olevaa T-passitusta vastaan. 

Asiakkaan pitää lähettää tullille sähköpostitse listaus niistä tulliselvitettäväksi ilmoitetuista eristä, joilla on oma T-passitus mukana. Listauksen voi lähettää viikoittain esimerkiksi Excel-taulukolla kyseisen sataman tullille.

Listassa on oltava nämä tiedot: 

 • saapumisen yleisilmoituksen MRN ja tavaraeränumero
 • T-passituksen MRN-viitenumero
 • ilmoittajan/yhteyshenkilön tiedot.

Kirjoita sähköpostin aiheeksi AREX-erien tulliselvittäminen T-passituksella.

Satamien tullien sähköpostiosoitteet:
Hanko: hanko.valvonta(at)tulli.fi
Kotka: kotka.tulliselvitys(at)tulli.fi 
Vuosaari: helsinki.tavaravalvonta(at)tulli.fi

Passitus esitetään päätettäväksi normaalisti määrätoimipaikan tullissa tai valtuutetulla vastaanottajalla.

Lue lisää passituksen päättämisestä.


Sähköistä kuljetusasiakirjaa (ETD) voidaan käyttää luvanvaraisena yksinkertaistuksena tavaroiden asettamiseksi passitusmenettelyyn meri- ja lentoliikenteessä. Lupa voidaan myöntää lentoyhtiön tai varustamon hakemuksen perusteella Tullin lupakeskuksesta.

Sähköinen kuljetusasiakirja on asiakirja, jonka kuljetusyhtiö laatii meri- tai ilma-aluksen lähtiessä lentokentältä tai satamasta ja jolla ilmoitetaan alukseen lastatut tavarat. Sähköistä kuljetusasiakirjaa voidaan käyttää passitusilmoituksena, jos se sisältää delegoidun asetuksen (DA) ja täytäntöönpanoasetuksen (TA) liitteissä B vaaditut tiedot (sarake D3) ja sen tiedot annetaan Tullin järjestelmään tai tullilla on pääsy asiakkaan järjestelmään.

Käytettävät koodit

Sähköistä kuljetusasiakirjaa (ETD) voidaan käyttää passitusilmoituksena ainoastaan, kun joku seuraavista koodeista on merkittynä siihen tavaraerittäin.

 • T1 - unionin ulkoiseen passitusmenettelyyn asetetut tavarat
 • T2 - unionin sisäiseen passitusmenettelyyn asetetut tavarat
 • T2F - unionin sisäiseen passitusmenettelyyn asetetut erityisen veroalueen rajan ylittävät unionitavarat. (DA 188 art.)

Samassa kuljetusasiakirjassa voidaan ilmoittaa koodein myös muiden kuljetettavien tavaroiden tullioikeudellinen asema:

 • TD-koodia käytetään tavaroille, joille on olemassa erillinen tulli-ilmoitus
 • C-koodia käytetään tavaroille, joille lähtölentoaseman toimijoilla on riittävät todisteet niiden unioniasemasta
 • X-koodia käytetään tavaroille, jotka on asetettu vientimenettelyyn tai joiden vientimenettely on poistumisvahvistettu

Määrälentokentän tai -sataman tullitoimipaikalla on mahdollisuus tarkistaa tavaroiden tullioikeudellinen asema lähtöpäästä, esim. jälkitarkastukseen käytettävällä TC21-Tarkastuspyyntö -lomakkeella.

Jokaisen tavaraerän kohdalla on myös käytävä ilmi sen lähtötullitoimipaikka ja aiottu määrätullitoimipaikka. 

Lähtötullitoimipaikassa

Jokaisessa ETD:ssä on oltava kyseisen ilmoituksen yksilöivä viitenumero, jonka lentoyhtiö tai varustamo antaa (LRN-numero). Se voi olla matkan numero tai mikä tahansa muu numero, joka on ainutkertainen kyseiselle toimijalle ja jonka avulla ilmoitus on löydettävissä myös jälkikäteen. 

Tulli hyväksyy ETD-passitusilmoituksen, jos siinä mainitut tavarat on esitetty tullille. Esittäminen ei tarkoita sitä, että tavarat ovat fyysisesti lentokentällä tai satamassa, mutta tullin on tiedettävä, että tavaroita säilytetään paikassa, josta on sovittu toimijan kanssa (esim. varastossa tai aluksen lastitilassa).

Ilmoittaja voi korjata ilmoituksen yhtä tai useampaa tietoa. Tiedot muutetuista tiedoista on oltava tullin nähtävillä, jos tarvitsee tehdä jälkitarkastuksia tai selventää määrätullitoimipaikan havaintoja, kuten eroavuuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä korjauksiin, jotka koskevat passitettujen tavaroiden muuttamista unionitavaroiksi tai päinvastoin. Tällöin kyseeseen tulee tarkistaa esim. edeltävää menettelyä tai toimintoa ja tarvittaessa oikaistava myös sitä.

ETD-passitusmenettelyä käytettäessä sähköinen kuljetusasiakirja on hyväksytty ja luovutettu passitusmenettelyyn, kun alus ja tavarat lähtevät lentokentältä tai satamasta ja ETD sisältää passitusmenettelyn aloittamiseksi tarvittavat koodit. Ilmoitus voidaan myös hylätä, jos ETD:ssä on tullin mielestä puutteelliset tiedot tai siinä on virheitä. Tällöin tullin on ilmoitettava hylkäämisestä lentoyhtiölle tai varustamolle.

Jos muiden kuin unionitavaroiden kuljetus on aloitettu ilman passitusilmoituksen toimittamista ja hyväksymistä, syntyy säännösten noudattamatta jättämisestä johtuva tullivelka unionin tullikoodeksin (UTK) 79 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Määrätullitoimipaikassa

ETD-passituksen tietojen on oltava samat lähtö- ja määrätullitoimipaikassa. Tietojen tulee olla määrätullitoimipaikan saatavilla viimeistään silloin, kun tavarat saapuvat satamaan tai lentokentälle. Käytännössä toimijan järjestelmää käytettäessä tiedot ovat saatavilla jo silloin, kun tavarat luovutetaan passitusmenettelyyn lähtöpäässä.

Lainsäädännössä ei ole määräaikaa ETD-passitusmenettelyn päättymiselle, passitus päättyy silloin, kun tavarat on asetettu määrälentokentällä väliaikaiseen varastoon, muuhun tullin hyväksymään paikkaan tai niille on osoitettu seuraava tullimenettely. Passitusilmoituksen yksilöivä viitenumero (LRN) on mainittava väliaikaisen varaston ja tullin hyväksymän paikan kirjanpidossa tai muun tullimenettelyn ilmoituksessa edeltävänä menettelynä.  

Passitus katsotaan päätetyksi heti sen päättymisen jälkeen, jollei määräpaikan tulli ole saanut tietoonsa tai todennut, ettei menettely ole päättynyt asianmukaisesti (esim. lentoyhtiön tai varustamon ilmoitus tai tavaroiden tarkastus). Lentoyhtiöllä tai varustamolla on velvollisuus ilmoittaa tullille kaikista säännönvastaisuuksista, rikkomuksista tai eroavuuksista, jotka todetaan. Tällaisessa ilmoituksessa on viitattava kyseisiä tavaroita koskevan asiakirjan LRN-numeroon.