Passituksen matkanaikaiset tapahtumat

Jos passitettavaa tavaraa matkan aikana lastataan uudelleen toiseen kuljetusvälineeseen, passitettavaa tavaraa sisältävään kuljetusvälineeseen tehdään lisälastaus tai jos tapahtuu muita muutoksia, esimerkiksi sinetti rikkoutuu, ota yhteys tulliin ja toimi näiden ohjeiden mukaan.

Jos Suomessa aloitettuun passitusilmoitukseen kirjataan matkanaikaisia tapahtumia, tieto tapahtumista lähetetään myös menettelyn haltijalle tiedoksi ”Matkanaikaiset tapahtumat” –ilmoituksella.

Kuljettajan on esitettävä tavarat ja MRN-viitenumero lähimmässä tullissa, jos

 • vahvistetusta (määrätystä) reitistä on poikettu
 • sinetit ovat rikkoutuneet tai niihin on kajottu kuljetuksen aikana liikenteenharjoittajasta riippumattomasta syystä
 • vaaratilanteen tai onnettomuuden vuoksi tavaroita on jouduttu purkamaan
 • jokin tapahtuma vaikuttaa menettelynhaltijan tai liikenteenharjoittajan valmiuteen noudattaa passitusmenettelyyn liittyviä velvollisuuksiaan
 • jokin yhden kuljetusvälineen muodostaneista osatekijöistä muuttuu, esimerkiksi yksi junanvaunu poistetaan tai vain vetoauto vaihtuu
 • tavarat lastataan uudelleen toiseen kuljetusvälineeseen tullin valvonnassa
 • kuljetusväline on sinetöity ja siihen halutaan lastata lisää tavaraa.

Tavaroita ja MRN-viitenumeroa ei tarvitse esittää lähimmässä tullissa, jos kuljetusvälinettä ei ole sinetöity tai vain vetoauto vaihdetaan sinetöityä tavaratilaa avaamatta. 
Tiedot siirrosta on annettava tullille merkittäväksi passitusjärjestelmään määrätullitoimipaikassa tai passitustoimipaikalla, esimerkiksi rajalla.

Huomioi nämä

Jos kuljetusyksikkö on sinetöity saateasiakirjassa mainituilla sineteillä, lisälastaukseen on pyydettävä lupa Tullin Johtokeskukselta (johtokeskus(at)tulli.fi) tai lastauspaikan tullin asiakaspalvelusta. Jos itse pakkaukset tai tavarat on sinetöity, lupaa lisälastaukseen ei tarvita.


Lupa uudelleenlastaukseen on pyydettävä etukäteen Tullin Johtokeskukselta (johtokeskus(at)tulli.fi), tai lastauspaikan tullin asiakaspalvelusta. Uudelleenlastaus on tehtävä Tullin määräämässä paikassa ja ehdoin.

Kun T-passitusmenettelyssä olevia tavaroita lastataan uudelleen toiseen kuljetusyksikköön, on tavaroiden laadun, määrän ja pakkauslajin pysyttävä alkuperäisen passituksen mukaisena. Pakkauksia ei saa purkaa tai muokata. Pakkausten purkaminen esim. pienempiin osiin saattaa estää passitettujen tavaroiden tunnistamisen ja johtaa siihen, ettei passitusta voida päättää ilman jälkitullausta, joka osoitetaan passituksesta vastaavalle.

Tulli voi antaa luvan uudelleenlastaukseen ilman valvontaa. Uudelleenlastauksen jälkeen kuljettajan on käytävä siinä tullissa, jonka alueella uudelleenlastaus on tapahtunut.

Kun tavaroita uudelleen lastataan kuljetusvälineestä toiseen ei vaadita tullin lupaa, jos:

 • tavarat on lastattu perävaunuun ja ainoastaan vetoauto vaihdetaan
 • tavarat uudelleenlastataan kuljetusvälineestä, 
  • jota ei ole sinetöity tai pelkät tavarat (kollit) on sinetöity
  • jos tavarat on lastattu konttiin tai/ja kontin alustana toimivan traileri vaihdetaan kuljetuksen aikana 

Passitusmenettelyn haltijan on ilmoitettava uudelleenlastauksesta viimeistään raja- tai määrätoimipaikkaan saapuessaan. 


Tullisinetin saa poistaa vain tulli tai tullin valtuuttama henkilö. Jos sinetti rikkoutuu kuljetuksen aikana, kuljettajan on viipymättä pyydettävä kuljetusvälineen uudelleensinetöintiä sen valtion tulliviranomaiselta, jonka alueella kuljetusväline on. 

Jos tavarat on välttämätöntä lastata toiseen kulkuneuvoon, pitää uudelleenlastaus tehdä tulliviranomaisen valvonnassa. Jos lastia uhkaa välitön vaara (esim. tulipalo tai lastin siirtyminen), lasti voidaan purkaa oma-aloitteisesti. Purkamisesta pitää ilmoittaa viipymättä tulliviranomaiselle joka kiinnittää uudet sinetit ja antaa todistuksen tapahtumasta. Onnettomuuden sattuessa myös poliisi voi vahvistaa tapahtuman saateasiakirjaan tai vastaavat tiedot sisältävään asiakirjaan, esimerkiksi rahtikirjaan.

Passituksesta vastaavan tai ajoneuvon kuljettajan on ilmoitettava tullille aina, kun hän huomaa, että passitusilmoitukseen merkitty sinetti on rikkoutunut.

Jos huomaat sinetin rikkoutuneen

 • valtuutetun vastaanottajan varastolla - ota ennen purkauksen aloittamista yhteyttä Sähköiseen palvelukeskukseen (p. 0295 5207)
 • matkalla - ota mahdollisimman pian yhteyttä lähimpään tulliin tai Tullin johtokeskukseen (p. 0295 527 041)

Tulli antaa asiakkaalle ohjeet, mitä hänen pitää tehdä seuraavaksi.

Luvattomasta sinetin murrosta seuraa aina rikosilmoitusmenettely. (Unionin tullikoodeksin 192 artiklan 2 kohta, tullilaki 96 § virhemaksu ja 99 § tullirikkomus, rikoslaki 16 luku 10 §.)