Pohjois-Irlannin erityisasema


Pohjois-Irlantiin sovellettavat säännöt siirtymäkauden jälkeen

Siirtymäkauden päättymisen jälkeen EU:n ja Pohjois-Irlannin välisessä kaupankäynnissä sovelletaan Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevaa pöytäkirjaa. Pöytäkirja on aluksi voimassa neljä vuotta siirtymäkauden päättymisestä. 

Pohjois-Irlantiin sovelletaan siirtymäkauden jälkeen muun muassa EU:n tullilainsäädäntöä sekä sellaisia EU:n kansainvälisten sopimusten velvoitteita, jotka koskevat unionin ja sen ulkopuolisten maiden välistä tavarakauppaa. 

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet, että siltä osin kuin EU:n tullisääntöjä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlantiin, Pohjois-Irlantia kohdellaan ikään kuin se kuuluisi unionin tullialueeseen. Toisin sanoen silloin kun näissä säännöksissä viitataan unionin tullialueeseen, säännökset koskevat myös Pohjois-Irlantia. 

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:

  • Tavarat, jotka tuodaan Pohjois-Irlantiin unionin ulkopuolelta tai Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista, ovat tullivalvonnan alaisia, ja niille voidaan tehdä tullitarkastuksia. Tällaisiin tavaroihin sovelletaan tullimuodollisuuksia, ja niistä on annettava tullille ilmoitukset. Lisäksi tulliviranomaiset voivat vaatia vakuuksia syntyneelle tai syntyvälle tullivelalle.
  • Tavarat, jotka viedään Pohjois-Irlannista unionin ulkopuolelle tai Yhdistyneen kuningaskunnan muihin osiin, mukaan lukien Pohjois-Irlannissa valmistetut tavarat, ovat tullivalvonnan alaisia, ja niille voidaan tehdä tullitarkastuksia. Näihin tavaroihin sovelletaan tullimuodollisuuksia, ja ne asetetaan yleensä vientimenettelyyn.
  • Pohjois-Irlannin ja unionin välillä siirrettäviin tavaroihin ei kohdisteta tullivalvontaa, -tarkastuksia tai -muodollisuuksia.
  • Pohjois-Irlantiin tuotuihin ja siellä vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin tavaroihin sovelletaan EU:n yhteistä tullitariffia. 
  • Pohjois-Irlantiin sijoittautuneille talouden toimijoille myönnetty valtuutetun talouden toimijan (AEO) asema ja muut tulliyksinkertaistuksia koskevat valtuutukset ja luvat pysyvät voimassa unionin tullialueella sillä edellytyksellä, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset toimittavat niistä tarvittavat tiedot.

Sen sijaan siirtymäajan jälkeen Pohjois-Irlantia koskevat samat etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäsäännökset kuin muita Yhdistyneen kuningaskunnan osia. Tämä tarkoittaa erityisesti seuraavaa:

  • Kun Pohjois-Irlannissa tuotettuja tai siellä edelleen jalostettuja tuotteita viedään EU:n etuuskohtelujärjestelyjen piirissä oleviin maihin, niiden ei katsota olevan EU:n alkuperää, vaikka ne olisi tuotettu Pohjois-Irlannissa ennen siirtymäkauden päättymistä.
  • Sen sijaan EU:n tai EU:n kauppakumppanimaiden alkuperää olevia tuotteita, jotka ovat Pohjois-Irlannissa ja unionin sisäisessä liikenteessä ennen siirtymäajan päättymistä, voidaan pitää edelleen alkuperätuotteina, kun ne palaavat siirtymäajan jälkeen unionin tullialueelle. Tämä edellyttää sitä, että tuotteista esitetään alkuperäselvitykset EU:n tullietuusjärjestelmän säännösten mukaisesti.

Pohjois-Irlannin tavarakauppa kuuluu 1.1.2021 alkaen EU-sisäkauppaan, josta Suomessa Intrastat-tiedonantovelvolliset antavat Tullille EU-sisäkaupan tilastoilmoitukset tilastojaksosta 1/2021 alkaen. Pohjois-Irlannin maakoodi on XI.