Tuojana toimiminen

Tavaroiden tuonti on jatkumo yrityksen hankinta- ja ostotoiminnalle. Tavaroiden hankinta ulkomailta on osa ostosopimusta, ja maahantuonnista syntyvät kustannukset taas ovat osa ostohinnoittelua. Maahantuonnin kustannukset ja edellytykset on hyvä selvittää ennen tavaroiden hankintapäätöstä.

Selvitä ennen maahantuontia

 • tavaran kauppanimi ja tullinimike
 • tavaraan liittyvät tuontirajoitukset ja -kiellot
 • muiden markkinavalvontaviranomaisten vaatimukset sekä
 • hanki tarvittavat tuontiluvat ja -lisenssit.

Tavaran tarkka kuvaus auttaa määrittämään tavaralle oikean tullinimikkeen, joka on ilmoitettava tuonti-ilmoituksessa kymmenen numeron tarkkuudella. Riittävä tavarankuvaus on esimerkiksi  ”tietokone”, kun taas ”elektroniikka” ei kerro riittävän tarkasti, mistä tuotteesta on kyse.

Yritys voi hakea tullilta kirjallisen päätöksen tavaraan sovellettavasta tullinimikkeestä (Sitova tariffitieto, STT). Sitova tariffitieto on voimassa kolme vuotta sen antamispäivästä koko EU:n alueella. Päätös sitoo sekä tullia että luvanhaltijaa. 

Tavaran tullinimike, tullausarvo, alkuperämaa ja tullimenettely (koodi) ovat esimerkkejä tärkeistä tuonnin tulli-ilmoituksen tiedoista. Ne määrittävät tuotteen maahantuonnista yritykselle aiheutuvat välittömät kustannukset.

Tullausarvo

Tavaran tullausarvo perustuu ensisijaisesti tavaran kauppa-arvoon eli hintaan, joka tuotavasta tavarasta on maksettu tai on maksettava. Tullauksen yhteydessä on siis esitettävä kauppalasku, josta ilmenee esimerkiksi maksettu hinta ja toimitusehdot. Tullausarvoon sisällytetään lisäksi kuljetuskustannukset lähtömaasta EU:hun saapumispaikkaan saakka.

EU:hun tuotujen tavaroiden arvoperusteiset tullit lasketaan tavaroiden tullausarvon perusteella. Tullausarvosta lasketaan myös maahantuonnin arvonlisävero.

Jos kauppa-arvoa ei voida käyttää, tullausarvo määritetään toissijaisilla arvonmäärittämismenetelmillä.

Tavaroiden alkuperä voi oikeuttaa alempaan tullien määrään tai nollatulliin. Tällaisen tullietuuden soveltaminen vaatii aina kirjallisen alkuperäilmoituksen tai -todistuksen. Katso Etuuskohtelut

Huomioi nämä

Yleisvakuuslupaa ja maksunlykkäyslupaa kannattaa hakea, jos yrityksellä on säännöllistä ja taloudellisesti merkittävää maahantuontia EU:n ulkopuolelta.

 • Yleisvakuuslupa kattaa kaikki menettelyt, jotka vaativat yleisvakuuden käyttöä.
 • Maksunlykkäysluvan haltija saa noin kuukauden maksuaikaa tullille, arvonlisäverolle ja suoritemaksuille maahantuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Maksunlykkäysluvalla yritys saa tavarat haltuunsa ennen tavaroista kannettavien tullien, verojen ja muiden maksujen maksamista.

Jos yrityksellä ei ole yleisvakuus- ja maksunlykkäyslupia, se on käteisasiakas, jonka pitää maksaa tullilasku ennen kuin tavarat luovutetaan.


Jos yrityksesi antaa tulli-ilmoituksen itse, valitse teetkö sen   

 • sanomilla, joka on luvanvaraista ja edellyttää asiakastestausta
 • netissä, joka edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-tunnisteella

Sanoma-ilmoittaja saa ilmoitukset ja päätökset tullilta omaan tietojärjestelmäänsä. Netti-ilmoittaja saa tiedon ilmoituksista ja päätöksistä sähköpostiinsa. Netti-ilmoittaja voi hakea päätökset Tullin asiointipalvelusta.

Asiointitavan valintaan vaikuttavat  

 • tulliasioinnin volyymi
 • ilmoitustietojen laajuus
 • tulliosaaminen
 • yrityksen omat tietojärjestelmät.

Milloin kannattaa valita sanoma-ilmoittaminen?

Sanoma-ilmoittamisessa tulliasioinnin volyymi on merkittävä tekijä; suurta ilmoitusten lukumäärä ja laajaa tietosisältöä on helpompi hallita sanomailmoittamisella. Sitä puoltaa myös useiden tavaraerien tuonti, useat myyjät, monet eri tullimenettelyt ja räätälöidyt käyttöliittymät.

Sanomapohjainen ilmoittaminen edellyttää yritykseltä laajaa ja monipuolista tulliosaamista sekä toimivia sisäisiä työohjeita ja sijaisuusjärjestelyjä. Sanomapohjainen asiointi myös mahdollistaa integroinnin yrityksen tietojärjestelmiin, ja kertaalleen tallennetun tiedon siirto sähköisesti tullille takaa tulli-ilmoituksen oikeellisuuden ja virheettömyyden.

Milloin kannattaa valita netti-ilmoittaminen?

Netti-ilmoittaminen on kätevää esimerkiksi silloin, jos tuot usein samoja tuotteita samalta myyjältä, jolloin ilmoituksen tietoelementit pysyvät melko muuttumattomina. Voit itse selvittää tuonti-ilmoittamiseen tarvittavat asiat Tullin verkkosivujen, nettipalvelun ohjeistuksen ja käyttöystävällisten valintavaihtojen avulla. Netti-ilmoittamisessa voit myös käyttää aikaisempia ilmoituksia uusien ilmoitusten pohjana, jolloin aikaa säästyy ylimääräiseltä tallentamiselta.


Yritys valtuuttaa edustajan antamaan tulli-ilmoituksen

Tuoja voi valtuuttaa edustajan hoitamaan puolestaan tullilainsäädännössä säädettyjä toimia ja menettelyä. Valitse käytettävä edustusmuoto:

 • suora edustus
 • välillinen edustus
 • suora edustus takaajan vastuulla.

Edustusmuoto on aina ilmoitettava tulli-ilmoituksessa. Edustusmuoto vaikuttaa muun muassa tuojan ja edustajan tullivelkavastuihin, vakuuden käyttöön, tullilaskutukseen, käytettäviin tullimenettelyihin ja arkistointivelvollisuuteen. Edustajan palveluistaan perimät palkkiot voivat vaihdella suurestikin eri edustusmuotojen välillä.

Suora edustaja

 • Antaa tulli-ilmoituksia tuojan nimissä ja puolesta.
 • Vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun edustaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annetut tiedot virheellisiksi. Muutoin tuoja vastaa yksinään sekä tullivelasta että mahdollisesta jälkitullauksesta.
 • Maksuaika sekä muut edut määräytyvät suorassa edustuksessa tuojan lupien mukaan.

Välillinen edustaja

 • Antaa tulli-ilmoituksia tuojan puolesta, mutta omissa nimissään, ja toimii siis vastaavalla vastuulla kuin tuoja. Velalle tai vastuulle tarvittavat vakuudet vaaditaan välilliseltä edustajalta.
 • Tuoja ja välillinen edustaja ovat yhdessä vastuussa tullivelasta (myös jälkitullauksesta).
 • Tulli kohdistaa perintätoimenpiteensä ensisijaisesti välilliseen edustajaan. Välillisen edustajan päämieheltä peritään kustannuksia vasta, jos välillinen edustaja todetaan maksukyvyttömäksi.
 • Välillistä edustajaa ei voi käyttää maahantuonnin erityismenettelyissä, joita ovat erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus) ja jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus), tai jos muiden tullimenettelyjen kohdalla käytetään kansallisia menettelykoodeja.

Takaajan vastuulla toimiva suora edustaja

 • Antaa tuojan puolesta takauksen siitä, että syntynyt tai mahdollisesti syntyvä velka maksetaan määräajassa. Vakuussovelluksesta tehtävä varaus kohdistuu edustajan yleisvakuuteen.
 • Suora edustaja ei takaajana vastaa mahdollisesta jälkitullauksesta, jos se ei tiennyt tai sen ei olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annettuja tietoja virheelliseksi.
 • Jos edustaja antaa rajatun takaussitoumuksen koskien suoraa edustusta takaajan vastuulla, niin edustajan vastuu on rajattu korkeintaan kaksinkertaiseksi suhteessa annetun vakuuden määrään.

Lisätietoa: Edustajana toimiminen


Kun tuonti-ilmoitus on hyväksytty, tulli lähettää yritykselle luovutuspäätöksen, laskun ja tullauspäätöksen. Laskun maksaminen vapauttaa yleisvakuudesta varatun vakuuden. Tulli lähettää  maksunlykkäysluvan haltijalle jaksoerittelyn, johon on koottu kaikki tietyn jakson aikana tehtyjen tullauksien laskut.

Varastonpitäjä tai maantierajan tulli luovuttaa tavarat luovutuspäätöstä vastaan.

Tuojan on arkistoitava tuontitullauksen asiakirjat kuluvan ja seuraavan kuuden vuoden ajan. Näitä asiakirjoja ovat esimerkiksi tullaus- ja luovutuspäätös, kauppalasku, rahti- ja kuljetusasiakirjat, alkuperäselvitykset sekä muutoksenhakuun liittyvät oikaisupäätökset. Jos tuoja käyttää asiamiestä välillisenä edustajana, arkistointivelvollisuus on edustajalla.

Asiakirjat voidaan arkistoida sähköisesti tai paperitallenteina. Ainoastaan viranomaisen allekirjoituksellaan, leimalla tai muulla vastaavalla tavalla vahvistettu lupa tai muu asiakirja on arkistoitava paperitallenteena. Arkistot voivat olla Suomessa tuojan tiloissa tai toimeksiannon perusteella esimerkiksi tili- tai kirjanpitotoimistossa tai edustajan tiloissa.


Tullauspäätökseen voi hakea oikaisua. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisena määräajassa. Uuteen tulliselvityspalveluun annettujen tuontien oikaisua pyydetään sähköisesti. 


Tulli tekee jälkitarkastuksia sekä yrityksen tullille toimittamiin asiakirjoihin että yrityksen kirjanpitoaineistoon.

Jälkitarkastukset kattavat yleensä kuluvan ja kolme edellistä vuotta. Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että tulli-, vero- ja muuta lainsäädäntöä ja Tullin antamia ohjeistuksia on noudatettu oikein. Tarkastus voi johtaa tullin palauttamiseen tai vaihtoehtoisesti jälkikantoon.


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta